Uudised

Materjalide ülevaade

29.detsember 2023 - 11:00

Head kaasteelised! Edu ja Tegu programm jõuab 2023. aastaga lõpule.  Oleme aidanud rakendada ettevõtlus- või karjääriõpet 84% koolides, 100% kutsekoolides, 100% kõrgkoolides ja 45% lasteaedades. Koolitustel on osalenud 1606 õpetajat, STARTERis arendasid oma äriideed 7058 noort ja sündmustest üldse on osa saanud 24 053 inimest. Jätame vabalt kasutamiseks kõik valminud õppematerjalid alusharidusest kõrghariduseni, podcastidest mängudeni, õpiobjektidest lauludeni. Allpool ongi ülevaade õppematerjalidest, mis jäävad enamjaolt üles E-koolikotti ning Haridus- ja Noorteameti kodulehele, lähiajal veel ka Edu ja Tegu kodulehele. Paljud materjalid sobivad osaliselt või täielikult kasutamiseks erinevatel haridusastmetel, seega tasub uurida kõiki. Head kasutamist ja jätkuvat noorte ettevõtlikkuse toetamist! Täname hea koostöö eest! Edu ja Tegu naiskond Viimasesse uudiskirja koondasime ülevaate kõigist loodud materjalidest haridusastmete kaupa.  VAATA MATERJALIDE ÜLEVAADET SIIT    Tutvu Edu ja Tegu tegevuste ja tulemustega 2016-2023.

Vaata edasi

Piirkondlike karjääriteenuste raport ja videoseminar

20.detsember 2023 - 15:25

Haridus- ja Noorteameti tellimusel disainisid Stories For Impact ja MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Labor koostöömudelid, mille rakendamine toob positiivset mõju õpilaste karjääri kujundamise oskustele erinevates koolides ja piirkondades. Raport kirjeldab piirkondlike karjääriteenuste mudeleid üldhariduskoolidele õppekava raames osutatavate kvaliteetsete ja süsteemsete karjääriteenuste pakkumiseks. Mudelite rakendamine aitab saavutada Eesti pikemaajalisi arengueesmärke 8.-12. klasside õpilaste karjääri kujundamise oskuste parandamise kaudu. Raport on mõeldud kasutamiseks koolidele, koolipidajatele ja karjääriteenuste osutajatele ning arendajatele. Selle koostamiseks viidi läbi uuring ja teostati koosloomeline disainiprotsess koos mudelite valideerimisega. Raportis kirjeldatud karjääriteenuste mudelite sihtrühmaks on lähteülesandest tulenevalt üldhariduskoolide õpilased fookusega III kooliastme lõpul ja IV kooliastme algusel (s.o eelkõige 8.-11. klassid). Õpilaste karjääriteenustega seotud erinevate vajaduste kirjeldamiseks on raporti lisas 2 esitatud ka neli persoonat. Edaspidi vajavad karjääriteenuste mudelite arendamisel fookusse võtmist ka hariduslike erivajadustega õppijad ja NEET-olukorras noored, samuti vajab tähelepanu sotsiaalmajanduslikest erisustest tuleneva ebavõrdsuse leevendamine. Karjääriteenuste pakkumise mudelite eesmärkideks on õpilaste karjääri kujundamise oskuste arendamine, näiteks seoses karjäärieesmärkide […]

Vaata edasi

Tutvu karjääri kujundamise pädevuste uuringuga

19.detsember 2023 - 15:42

Tartu Ülikooli eestvedamisel on valminud uuring õpilaste karjääripädevustest ja enesehindamise vahend karjääripädevuste hindamiseks. Uuringu eesmärk oli välja töötada karjääri kujundamise pädevuste mudelis kirjeldatud pädevuste hindamisvahend, anda selle abil ülevaade Eesti lõpuklasside õpilaste karjääri kujundamise pädevuste tasemest ja kontrollida pädevuste arendamiseks loodud e-õppe metoodika efektiivsust. Uuringu tulemusena valmis küsimustik, millel on kolm alaskaalat – eneseteadlikkus, info ja võimaluste analüüs, planeerimine ja tegutsemine. Küsimustik katab karjääri kujundamise pädevuste mudelis kirjeldatut suures osas väga hästi. Küsimustikus ei käsitleta õpioskuste teemat, sest selle seos muude karjääripädevustega osutus nõrgaks ning on kaetud muude õpioskusi hindavate meetodite poolt. Õpilaste karjääripädevuste analüüsil selgus, et enamasti hindasid õpilased oma teadmisi ja kokkupuudet karjääri kujundamise pädevustega seotud teemade puhul keskmiseks või kõrgeks, ent leidub ka väga madalate või ebaühtlaste oskuste tasemega õpilasi, kes vajavad kindlasti täiendavat tuge karjääriküpsuse saavutamiseks. Piiratud ressursside tingimustes võib neile õpilastele soovitada ka e-kursustel osalemist, sest antud uuring kinnitas taoliste sekkumiste positiivset mõju karjääri kujundamise […]

Vaata edasi

Karjääripädevuste arendamise materjalid õpetajale

Karjääriõpe on korraldatud teoreetiline ja praktiline õpe, mille raames õpilane omandab elu kui karjääri kujundamiseks ja juhtimiseks vajalikud pädevused. Erinevate elurollidega (sh ka töötajana ja ühiskonna liikmena) toimetulekuks vajalikke oskusi omandab õpilane igapäevaselt ainetundides, huvitegevustes, sõpradega suheldes, koduseid töid tehes jne. Karjääriõpe aitab süsteemselt ja fokusseeritult õpilasel oma kogemusi analüüsida ja mõtestada, seostada õpitut iseendaga ja kasutada oma haridustee kavandamisel. Karjääriõpe üldhariduskoolis tähendab läbivat teemat „Elukestev õpe ja karjääri kujundamine“, mida õpilaste vajadustest lähtuvalt täiendavad karjäärinõustamine ja karjääriinfo vahendamine. Läbiva teema raames arendavad õpilaste karjääripädevusi (link) kõik õpetajad kõigis kooliastmetes. III kooliastmes ja gümnaasiumis on soovituslik lisada kooli õppekavasse täiendavalt  valikaine „Karjääriõpetus“. Riiklike õppekavade kohaselt on koolil kohustus tagada kõigi kolme karjääriteenuse kättesaadavus kõigile õpilastele. Haridus- ja Noorteameti eestvedamisel on välja töötatud  praktilised soovitused koolidele, kuidas koolis üles ehitada süsteemne karjääriõpe ja võimalikud mudelid karjääriteenuste alase koostöö korraldamiseks koolide ja teiste osapoolte vahel kohalikul tasandil. Piirkondlikud karjääriõppe mudelid ja neid […]

Vaata edasi

Valminud on ettevõtluspädevuse arendamise materjalid õppeainetes

15.november 2023 - 14:48

Meie õpetajatena soovime, et koolis areneksid lapsed ettevõtlikuks, oleksid motiveeritud ja avatud, tahaksid algatada tegevusi ja kui üksi ei julge, siis koos kaaslastega. Soovime, et õpilased märkaksid probleeme ja otsiksid lahendusi ning mõistaksid keskkonda, kus me elame. Kool saab lapse ettevõtluspädevust toetada ja igas õppeaines arendada, kui õpetaja märkab, loob ja annab võimalusi tegutseda. Edu ja Tegu ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi raames koostasid põhikooli erinevate ainete õpetajad huvitavaid materjale ja töölehti oma õppeaines ettevõtluspädevuse arendamiseks. Veebiseminaril tutvustame ettevõtluspädevuse mudelit ja õppematerjalide loojad jagavad oma kogemust, kuidas nad ainetunnis erinevate teemade käsitlemisel kujundavad õpilaste ettevõtlikkust. Seminaril esinevad majandusõpetaja Elbe Metsatalu, matemaatikaõpetaja Kristi Suppi, emakeele ja kirjanduse õpetaja Reet Bobõlski ning käsitöö õpetaja Kristi Teder ning tehnoloogia ja tööõpetuse õpetaja Ahti Pent. Veebiseminar toimub 16.11.2023 kell 16-17.30. Link saadetakse osalejatele enne seminari. Veebiseminar on Euroopa Sotsiaalfondi ning Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmi toel osalejatele tasuta. Materjalid leiab  E-koolikotist

Vaata edasi

Piirkondlikud karjääriteenuste mudelid aitavad karjääriõpet rakendada

06.november 2023 - 21:58

Olete oodatud 30.11 kell 11-13 piirkondlike karjääriõppe koostöömudelite esitlemise seminarile!     On valminud koostöömudelid, mille rakendamine toob positiivset mõju õpilaste karjääri kujundamise oskustele erinevates koolides ja piirkondades. Väljakutse: Haridusvaldkonna arengusuundade ellu viimine ja  õppimiskohustuse reform on tõstnud veelgi selgemalt esile vajaduse toetada õppijaid oma suutlikkusele, huvidele ja annetele vastava õpitee leidmisel. Seega kasvab karjääriõppe roll eriti põhikoolis. Viimastel aastatel Eestis läbi viidud uuringud näitavad, et karjääriõppe (õppekava raames läbi viidav teoreetiline ja praktiline õpe) korraldus, õppe tase ja tõhusus on koolides väga erinev.  2023. aastal kinnitatud muudatused riiklikes õppekavades täpsustavad koolide  kohustust  tagada kõigile õpilastele kvaliteetse karjääriteenuse kättesaadavus sõltumata nende elukohast või kooli suurusest. Tõhus ennetus- ja sekkumistöö õpilaste karjääri kujundamise pädevuste arendamisel eeldab eesmärgistatud koostööd ja koordineeritust, süsteemsust ning seiret omavalitsuse tasandil. See on nii kooli kui kogukonna ühine hool. Koolide partneriteks karjääri kujundamise pädevuste arendamisel (karjääriõppe elluviimisel) võivad olla sõltuvalt piirkonna eripärast mitteformaalhariduse pakkujad (noortevaldkond, huviharidus, kutseharidus), teised koolid, lapsevanemad, […]

Vaata edasi

Kuidas kasutada lauamänge klassiruumis?

04.november 2023 - 19:38

Lauamängud on ideaalne võimalus teha õppimine lõbusaks ja kaasahaaravaks. Neid saab kasutada mistahes õppeaines ja nad arendavad erinevaid oskusi lõbusal viisil: osavust ja kiirust, mälu ja loovust, koostööd tiimikaaslastega, sõnaseadmist ja matemaatilisi oskusi, strateegilist mõtlemist ja palju muud. Kuid ega ainult mängimine pole arendav, vaid näiteks ka lauamängude disainimine või kasvõi kaasmängijatele reeglite seletamise praktiseerimine. Siin pakub lauamängudisainer Meelis Looveer välja mõned võimalused, kuidas lauamängude mängimist erineval moel klassiruumis loovalt ära kasutada. 1) Loomulikult mängimiseks Kindlasti on igaks kooliaineks mõni temaatiline lauamäng. Otsige ja valige see õige mäng või küsige teadjamatelt häid soovitusi, mis just teie tundidesse sobib. Ära saab aga kasutada ka olemasolevaid lihtsamaid mänge, mida võite veidi modifitseerida. Võtke eeskujuks näiteks UNO-kaardid, lisage kaartidele fakte või küsimusi äsja õpitud materjalist ja printige klassiruumi välja oma kaardipakk. 2) Ka reeglite seletamine kaasmängijatele on vajalik oskus Laske õpilastel kodust kaasa võtta mõni lihtsamat sorti laua-, kaardi- või täringumäng, aga nad […]

Vaata edasi

UUS! Valmis ettevõtlusõppe praktiliste harjutuste kogumik

21.oktoober 2023 - 00:27

Kogumikku koondatud 94 harjutuse eesmärk on muuta ettevõtlusõpe praktiliseks ja huvitavaks nii gümnaasiumis, kutsekoolis kui kõrghariduses. Autoriks on ettevõtluskoolitaja ja raamatute autor Sirle Truuts, kes harjutusi ka oma koolitustel kasutab. Materjal läheb üles E-koolikotti, kus märksõnaga “Edu ja Tegu” on leitavad kõik õppematerjalid. Trükimaterjali saab iga kool kohalikult maakondlikult arenduskeskuselt või viimastelt Edu ja Tegu seminaridelt. Tutvu kogumikuga siin: Ettevõtlusõppe praktiliste harjutuste kogumik. Sirle Truuts Kogumikku tutvustav veebiseminar toimub 8. novembril kell 15-16.30, registreerumine avatud siin. 

Vaata edasi

Tartu haridusfestivali ettevõtlus- ja karjääripädevuste töötoad

20.oktoober 2023 - 22:26

Oktoobri koolivaheajal aset leidval Tartu haridusfestivalil on võimalus osaleda kolmes Edu ja Tegu programmi töötoas, kus teemaks ettevõtluspädevus ja karjääripädevus ning kuidas seda kõike õppega siduda. Oodatud on nii lasteaedade kui koolide õpetajad, õppealajuhatajad ja muud spetsialistid, kes soovivad saada ideid noorte õpimotivatsiooni toetamiseks ning kes vastutavad süsteemse ettevõtlus- ja karjääriõppe rakendamise eest. 25.10 kell 14-15 “Tasakaalus laps, virk ja kraps” lasteaiaõpetajatele. Läbiviija Inna Sidoruk, toimumiskoht Tartu lastead Tripsik. 25.10 kell 12-13.30 “Kelle asi on noore inimese karjäär ja kuidas seda kõike õppega siduda?” Läbiviija: Virve Kinkar, toimumiskoht Tartu Ülikooli psühholoogia instituut. 26.10 kell 14-15.30 “Kuidas siduda ettevõtluspädevuste arendamine ja aine õpetamine, et pakkuda õppijale eduelamust?”. Läbiviijad: Katrin Kivisild, Mariin Alatsei, toimumiskoht Tartu Rakendusliku Kolledži Põllu korpus. Seminari kantakse üle ka veebis! Töötubadesse registreerumine ja täpsem info Tartu haridusfestivali kodulehel Programm – Tartu Haridusfestival

Vaata edasi

Vigadest ja arenguuskumusest

18.oktoober 2023 - 00:07

Kuidas panna väärtustama vigu nii lapsed kui õpetajad? Kuidas me suhtume vigadesse? Selle üle arutleb artiklis Erika Veide. Veatu töö on ideaal, sest vaid nii on võimalik saada kõrgeim hinne, „kiituskiri“ või „lõpumedal“, mis näitab, et olen õpetatu meelde jätnud ning selle suhteliselt veatult õpetajale tagasi esitanud. Meie haridussüsteem soosib perfektsionismi. Aga kuidas suhtuvad õppimise protsessi jooksul tehtud vigadesse meie lapsed ning millised sõnumid kujundavad nende hoiakut vigadesse. Kõik täiskasvanud nõustuvad, et vead on loomulik osa õppimisest ja arengust ning neid tuleks käsitleda kui võimalusi õppimiseks ja kasvamiseks ja mitte „karistada“, kuid kui küsida noortelt õppijatelt, kas vead on head või halvad asjad, siis uskuge mind, saame me vastuseks, et need on halvad. Miks on meie lastel teadmine, et vigadest ei saa rõõmu tunda ning mõnda neist isegi tähistada ning tõeliselt väärtustada? Mu poeg tuli koolist koju ja teatas, et tegi etteütluses 2 viga ja peab nüüd tegema vigade paranduse […]

Vaata edasi

VOCO ettevõtlusõpetaja Mariin Alatsei blogi: Mis on VOCO Õ-Klubi?

17.oktoober 2023 - 22:44

Kui kolleeg Maire Kasega Edu ja Tegu koolituskalendris „Õpitee mooduli koolitajate õpiringi“ nägime, teadsime kohe, et tahame selles osaleda. Õpetame Mairega mõlemad õpitee mooduli erinevaid õpiväljundeid ning oleme antud mooduli suured entusiastid Tartu Rakenduslikus Kolledžis (VOCO). VOCOst osales koos meiega veel neli kolleegi. Juba esimeselt õpiringi kohtumiselt Tallinnast Tartusse tagasi sõites arutasime Mairega, et midagi sarnast oleks ka meil koolis vaja teha. VOCOs on õpiteega seotud palju õpetajaid ning üksteise tugi ja kogemuste jagamine oleks seejuures väga vajalik. Iga järgneva koolitajate õpiringi kohtumisega süvenes meie soov ühel hetkel tõesti ise midagi ka VOCOs ära teha ja see tundus ka väga loogiline jätk peale sellise õpisündmuse läbimist. Nii me koos Mairega mai lõpus maha istusimegi ja panime uueks õppeaastaks plaani paika. Tegelesime enda ideega veel pool juunitki ning augustis peale suvepuhkuse lõppu andsime viimase lihvi ja valmis see saigi – VOCO õpitee õpiring ehk hellitavalt „VOCO Õ-klubi“. VOCO õpitee õpiring toimub […]

Vaata edasi

Olete oodatud Valgamaa haridusvaldkonna inspiratsioonipäevale

12.oktoober 2023 - 18:25

Valgamaa haridusvaldkonna inspiratsioonipäev toimub 17. novembril kell 10-14 Valgamaa Arenguagentuuris (Valga, Kesk 11).   Inspiratsioonipäeva fookuses on õppijate ettevõtlus – ja karjääripädevuste ning rahatarkuse toetamine – nii ainetes lõimituna, õppe- ning õppevälistes tegevustes kui ka õppija ja õpetajate enesearendamise võimalusena. MIKS? OECDE uuringud näitavad, et koolis läbiviidud karjääriõppel (ja meie haridussüsteemis ka ettevõtlusõppel) on otsene seos inimese edasise toimetulekuga. Vähesed karjääripädevused ühe tegurina mõjutavad näiteks seda, et Eestis igal aastal terve koolijagu noori ei jätka peale põhikooli haridusteed, rohkem kui kahe klassi jagu gümnaasiumisse astunuid kukub esimesel aastal välja ja kutsekoolist langeb mitusada õpilast esimesel õppeaastal välja kas mitte jõukohase õppetaseme või valesti valitud eriala tõttu. Karjäärispetsialistid on jaganud Edu ja Tegu programmis oma kogemusi, et noorte vähene kokkupuude töömaailmaga ja karjäärivõimalustega tekitab olukorra, kus neil on raske näha õppeaine kasulikkust enda jaoks. Karjäärispetsialistile ei ole harvad olukorrad, kus noor ütleb, et ta ei saa aru, miks ta koolis õppima peab, […]

Vaata edasi

Põlvamaa haridusvaldkonna inspiratsioonipäev ootab osalema

11.oktoober 2023 - 10:37

Põlvamaa haridusvaldkonna inspiratsioonipäev toimub 16. novembril kell 13-16 Põlvas, Põlva Kooli Mammaste õppehoones  Inspiratsioonipäeva fookuses on õppijate ettevõtlus – ja karjääripädevuste ning rahatarkuse toetamine – nii ainetes lõimituna, õppe- ning õppevälistes tegevustes kui ka õppija ja õpetajate enesearendamise võimalusena. MIKS? OECDE uuringud näitavad, et koolis läbiviidud karjääriõppel (ja meie haridussüsteemis ka ettevõtlusõppel) on otsene seos inimese edasise toimetulekuga. Vähesed karjääripädevused ühe tegurina mõjutavad näiteks seda, et Eestis igal aastal terve koolijagu noori ei jätka peale põhikooli haridusteed, rohkem kui kahe klassi jagu gümnaasiumisse astunuid kukub esimesel aastal välja ja kutsekoolist langeb mitusada õpilast esimesel õppeaastal välja kas mitte jõukohase õppetaseme või valesti valitud eriala tõttu. Karjäärispetsialistid on jaganud Edu ja Tegu programmis oma kogemusi, et noorte vähene kokkupuude töömaailmaga ja karjäärivõimalustega tekitab olukorra, kus neil on raske näha õppeaine kasulikkust enda jaoks. Karjäärispetsialistile ei ole harvad olukorrad, kus noor ütleb, et ta ei saa aru, miks ta koolis õppima peab, […]

Vaata edasi

​Hea õpetaja, kas tunnetad enda rolli karjääripädevuste kujundajana?

07.september 2023 - 19:59

 Karjäärinõustaja ning Eesti Karjäärinõustajate Ühingu juhatuse liige Tuuli Mekk arutleb, kas kool tajub enda rolli õppija karjääripädevuste toetamisel, mis omakorda alandab õppimisest tulenevat stressi ja kasvatab motivatsiooni. Uue õppeaasta algus on haridustöötajatele aeg, et mõelda möödunud perioodile ning seada uueks perioodiks sihid, püstitada eesmärgid. Suvel kogutud kogemuste pagas tuuakse nüüd lauda, et üheskoos uudistada, kuulata näiteid, mõtteid ja ideid ning leida motiveerivad meetodid tegevuste läbiviimiseks. Eesmärk on ühene: mida saame teha, et õpilastel püsiks õpimotivatsioon kogu õppeaasta (-perioodi) jooksul. Kogemuste pinnalt on hea edasi liikuda eesmärkide seadmise etappi, kus silmas tuleb pidada riiklike raamdokumentide või koolipidaja eesmärkide saavutamist kui ka õpetaja enda isiklikke eesmärke ja nende saavutamist. Eesmärkide püstitamine on põnev protsess, mis annab võimaluse vaadata möödunule tagasi ning märgata õnnestumisi, õpikogemusi, pingutust nõudvaid olukordi ja eneseületust või hoopiski uuendamist vajavaid tegevusi.  Viimastel aastatel on meie elu tugevalt mõjutanud muutused, uuendused ja nendega kohanemise oskus. Kõik need tegurid mõjutavad ka õpilase, […]

Vaata edasi

Olete oodatud registreeruma Hiiumaa ettevõtlus- ja karjääriõppe inspiratsioonipäevale

10.august 2023 - 11:35

Ettevõtlus- ja karjääriõppe inspiratsioonipäev Koht: Hiiumaa, Kärdla Põhikool (Uus tn 4, Kärdla, uus õppehoone gümnaasiumi kõrval)  Aeg: 24. august kell 10-15.00 ​Inspiratsioonipäeva fookuses on õppijate ettevõtlus – ja karjääripädevuste ning rahatarkuse toetamine – nii ainetes lõimituna, õppe- ning õppevälistes tegevustes kui ka õppija ja õpetajate enesearendamise võimalusena.    MIKS? OECDE uuringud näitavad, et  koolis läbiviidud karjääriõppel (ja meie haridussüsteemis ka ettevõtlusõppel) on otsene seos inimese edasise toimetulekuga. Vähesed karjääripädevused mõjutavad ühe tegurina näiteks seda, et Eestis igal aastal terve koolijagu noori ei jätka peale põhikooli haridusteed, rohkem kui kahe klassi jagu gümnaasiumisse astunuid kukub esimesel aastal välja ja kutsekoolist langeb mitusada õpilast esimesel õppeaastal välja kas mitte jõukohase õppetaseme või valesti valitud eriala tõttu.  Karjäärispetsialistid on jaganud Edu ja Tegu programmis oma kogemusi, et noortel on vähene kokkupuude töömaailmaga ja seeläbi on neil raske näha õppeaine kasulikkust enda jaoks. Karjäärispetsialistile ei ole harvad olukorrad, kus noor ütleb, et ta ei […]

Vaata edasi

Registreeru Raplamaa haridusvaldkonna inspiratsioonipäevale

09.august 2023 - 12:37

​Haridusvaldkonna inspiratsioonipäev ettevõtlus- ja karjääripädevuste arendamise teemal  Koht: Rapla Kultuurikeskus  Aeg: 28. august kell 10-15.00  Inspiratsioonipäeva fookuses on õppijate ettevõtlus – ja karjääripädevuste toetamine – nii ainetes lõimituna, ülekoolilistes tegevustes kui õppijate enda enesearendamise võimalusena. MIKS? OECDE uuringud näitavad, et on otsene seos koolis läbiviidud karjääriõppel (ja meie haridussüsteemis ka ettevõtlusõppel) inimese edasise toimetuleku vahel. Vähesed karjääripädevused mõjutavad ühe tegurina näiteks seda, et Eestis igal aastal terve koolijagu noori ei jätka peale põhikooli haridusteed, rohkem kui kahe klassi jagu gümnaasiumisse astunuid kukub esimesel aastal välja ja kutsekoolist langeb mitusada õpilast esimesel õppeaastal välja kas mitte jõukohase õppetaseme või valesti valitud eriala tõttu.  Karjäärispetsialistid on jaganud Edu ja Tegu programmis oma kogemusi, et noortel on vähene kokkupuude töömaailmaga ja seeläbi on neil raske näha õppeaine kasulikkust enda jaoks. Karjäärispetsialistile ei ole harvad olukorrad, kus noor ütleb, et ta ei saa aru, miks ta koolis õppima peab, sest „seda ei ole mul ju […]

Vaata edasi

Registreeru Võru maakonna ettevõtlus- ja karjääriõppe inspiratsioonipäevale

08.august 2023 - 15:54

Head koolide ja lasteaedade juhid ning õpetajad! Kutsume teid osalema 29. augustil kell 11.30-16.00 Võru Kesklinna Koolis toimuvale inspiratsioonipäevale, mida korraldavad koostöös Haridus- ja Noorteamet, Võru Kesklinna Kool ja Võrumaa Arenduskeskus. Inspiratsioonipäeva fookuses on õppijate ettevõtlus – ja karjääripädevuste toetamine – nii ainetes lõimituna, ülekoolilistes tegevustes kui õppijate enda enesearendamise võimalusena. Teemaks on, kuidas ettevõtlus- ja karjääriõpe aitab noori motiveerida ja hoida neid haridussüsteemist välja langemast. KELLELE? Inspiratsioonipäevale on oodatud osalema kõik koolide ja lasteaedade juhid, aineõpetajad ja teised tugispetsialistid, kelle tööks on üldpädevuste arendamine ning kes soovivad saada ideid ja materjale mõjusaks suunamiseks. Palume infot levitada ja registreeruda üritusele SIIN hiljemalt 23. augustil. MIKS? OECDE uuringud näitavad, et on otsene seos koolis läbiviidud karjääriõppel (ja meie haridussüsteemis ka ettevõtlusõppel) inimese edasise toimetuleku vahel. Vähesed karjääripädevused mõjutavad ühe tegurina näiteks seda, et Eestis igal aastal terve koolijagu noori ei jätka peale põhikooli haridusteed, rohkem kui kahe klassi jagu gümnaasiumisse astunuid […]

Vaata edasi

Tartu VOCO ettevõtlusõpetaja Mariin Alatsei blogi: Mul oli ikka täiega äge õppeaasta!

21.juuni 2023 - 11:45

„Sul on ikka TÄIEGA äge õppeaasta olnud!“ ütles kolleeg mulle ükspäev, kui meenutasime, mida põnevat sellel aastal teinud oleme. Saan temaga vaid nõustuda, sest tõepoolest see õppeaasta oli väga meeldejääv, täis väga paljusid tegevusi ja toimetusi ning põnevaid seiklusi ja kohtumisi. Ma väga loodan, et kõik õpetajad saaksid samamoodi möödunud õppeaasta kohta öelda! VOCO ettevõtlusõpetajate meeskond korraldas sellel õppeaastal ikka tõeliselt palju – igasse kuusse jäi vähemalt üks suurem üritus ja seda septembrist kuni maini! Jätkasime sügiselt ettevõtluspäeva traditsiooniga. Selle aasta ettevõtluspäeva põhifookus oli tehnikavaldkonnal ning eesmärgiks oli seda valdkonda veelgi rohkem tutvustada. Päeva alustasime põneva paneeldiskussiooniga, mida said kõik soovijad ka veebis vaadata ning jätkasime erinevate töötubadega üle kahe õppehoone. Meile endile korraldajatena oli suureks õppetunniks veebiülekande tagamine – olenemata põhjalikust ettevalmistusest ja IT-toe kaasamisest, ebaõnnetuses see. Heli oli ülekandel katkendlik ja tekkis muidki tõrkeid. Samas saime kinnitust, et erinevad töötoad olid täielikud hitid ning nendesse registreerijaid oli rohkemgi, […]

Vaata edasi

Kokaks või restoranipidajaks? IT-spetsialistiks, iluteenindajaks või FIE-ks? Millistes kutsekoolides on kõige rohkem õpilasfirmasid?

14.juuni 2023 - 10:55

Õppimisest tasub alati võtta maksimum, sest kunagi ei tea, millal just neid teadmisi ja oskuseid vaja läheb. Sellel põhjusel katsetavad aina rohkemad kutsekoolide õppurid ettevõtlusega ja tegelevad karjäärialase eneseanalüüsiga, et astuda vastu elu põnevatele väljakutsetele. Kui suudetakse siduda eriala ettevõtlusega, ollakse valmis igaks olukorraks.    Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmijuht Katrin Kivisild kummutabki alustuseks müüdi, justkui kutsekooli erialavalikuga tehakse otsus kogu eluks. „Vastupidi, kutseõppe erialavalikuga karjäär algab! Kokast võib saada restoranipidaja, juuksurist salongi omanik või automehaanikust autoremondi töökoja omanik. Isegi kui tundub, et valitud eriala ei ole see, millega terve ülejäänud elu tegeleda tahaks, tasub igal juhul diplom kätte saada,  sest iga õpitud oskus ja eriala on lisaväärtus – kunagi ei tea, millal just neid teadmisi vaja läheb. Kutseõppele on lisandunud asjaolu, millele sageli ei mõelda – tänapäeval on paljudel erialadel töötamiseks vajalik juriidiline keha või FIE vorm (nt IT-spetsialistid, iluteenindajad, fotograafid, raamatupidajad, jne) – see kõik on ajendanud kutsekoole […]

Vaata edasi

Suvetööle karjääriõppes? Muidugi!

12.juuni 2023 - 15:20

Suur suvi on peaaegu käes ja õpilaste mõtted on juba mõnda aega peatselt algava suvevaheaja juures. Paljude noorte jaoks seostub suvevaheaeg mõnusa puhkusega – ja selleks ju vaheajad ongi–,  osadele tähendab suve algus viimaseid pingutusi kooli lõpetamisel või soovitud õppekohale pääsemiseks ja osadele võimalust esmakordselt päris tööd teha. Just pikk suvevaheaeg on aitab õpilasel kasutada aasta jooksul õpitut uutes olukordades ja arendada oma karjääri kujundamise oskusi. Kui annaks selleks suveks vastutuse oma õppimise eest tõepoolest õpilastele ja jätaks kõik õpilased karjääriõppes suvetööle! Ülesanded tuleks õpilastel endil valida ja ise lahendused välja mõelda, „õige vastus“ oleks aga saadud väärt kogemus kogu eluks. Uude kooliaastasse sisse elades on asjakohane suvel õpitut ja kogetut karjääriõppe võtmes tagasisidestada ja mõtestada. Eakohaste meetodite valik selleks on rikkalik koomiksite näitusest ja koos kaaslastega posteri kujundamisest mõistekaardi koostamiseni isiklikku arengumappi. Loe artiklit edasi Haridus- ja Noorteameti blogist.  Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmi karjääriõppe peaspetsialist Virve Kinkar jagab artiklis […]

Vaata edasi

STARTER programmi võitja pakub ehitusmaterjalide pakkumise platvormi

29.mai 2023 - 17:31

STARTEReesti finaal toimus 26. mail Tallinnas iduettevõtete ja tehnoloogiakonverentsil Latitude59. Tihedas konkurentsis võistlesid kolm STARTERtartu ning seitse STARTERtallinna tiimi. STARTEReesti peaauhinna võitis tiim Ehitusnurk. Nad võitsid piletid ärifestivalile SHIFT, mis toimub Soomes Turkus 2023.aasta augustis. Ehitusnurk on kasutajasõbralik platvorm liigsete ehitusmaterjalide pakkumiseks B2B ja B2C ärina. STARTERTallinna kevad 2023 Grand Prix võitja on meeskond UpIt ja kaks inspiratsiooniauhinda said meeskonnad Briny ja Ehitusnurk! UpIt on usaldusväärne partner pakkumaks riigi- ja suurettevõtetele lahendust brändirõivaste ja muude reguleeritud tekstiilijäätmete käitlemiseks ringmajanduse põhimõttel. Briny pakub kompaktseid veealuseid andmekeskusi minimaalsete energiakulude, töökindlate serverite ja madala latentsusajaga. Lisaks Tallinna ettevõtluskeskuse auhinnarahale (Grand Prix 1000 eurot ja inspiratsiooniauhinnad 500 eurot) saavad need kolm meeskonda Veebimajutus.ee veebimajutusteenust (3 aastat Grand Prix ja 1 aasta Inspiratsiooni auhinna võitjale). Grand Prix võitja sai Startup Estonialt kaasa ka kinkekotid. Toetajate ja koostööpartnerite eriauhinnad: Avokaado eriauhinna võitis tiim Smart Ring; EIT RawMaterials eriauhinna võitis tiim Briny ja tiim Ehitusnurk; Estonian Business […]

Vaata edasi

Koolide ja partnerite koostööseminar toimub 8. juunil veebis

22.mai 2023 - 12:53

Koolide ja ettevõtete ning kooliväliste partnerite koostööseminar tuleb taas!  Toimumisaeg: 8. juunil kell 15-16.45 veebis  Milleks koostöö kooli ja kooliväliste partnerite vahel? Meile ei ole uudis, et kõik muutub. Muutused toimuvad töömaailmas, töösuhetes, ametite ülesannetes, haridussüsteemis, õpetamises. Kõigi muutuste valguses on oluline mõista koostöö olulisust ja seda, mida erinevad osapooled vajavad ning ootavad, mis noori motiveerib. Ühendades jõud, saame näidata ja pakkuda noortele kogemusi, mis aitavad mõista, missugust kasu loob koolis õpitav õppeaine tulevikus, ühel või teisel töökohal. Seminari esineja, Valgamaa karjäärispetsialist Tuuli Mekk: „Karjäärispetsialistina näen, et noortel on vähene kokkupuude töömaailmaga ja seeläbi on neil raske näha õppeaine kasulikkust enda jaoks. Karjäärispetsialistile ei ole harvad olukorrad, kus noor ütleb, et ta ei saa aru, miks ta koolis õppima peab, sest „seda ei ole mul ju igapäevases elus vaja“. Seega on väga oluline kokku tuua koostööks erinevad osapooled: ettevõtja või asutus, kool ja lapsevanemad. Mida täpsemini noor mõistab, mis kasu […]

Vaata edasi

Valminud on ettevõtluspädevust ning rahatarkust arendavad töölehed lihtsustatud õppekava nooremale astmele

04.mai 2023 - 15:06

Õppematerjal on loodud eelkõige riiklikul lihtsustatud õppekaval õppivatele 2.–5. klassi õpilastele, kuid vajalikke ja põnevaid töölehti leiavad sealt oma tunnikavade täiustamiseks ja teemaga tegelemiseks ka alushariduse ning põhikooli I kooliastme õpetajad. Samuti võib materjal sobida toimetuleku õppekava järgi õppivate noorte õpetamisel. Kokku on loodud 70 õppetundi, mida saab rakendada üldõpetuse, matemaatika, keeleõpetuse, loodus- ja inimeseõpetuse, aga ka elu- ja toimetulekuõpetuse, klassijuhataja- või rahatarkuse huviringi tundides. Õppematerjal koosneb kahest osast. Esimene neist keskendub peamiselt enesejuhtimisele ja sotsiaalsete olukordade lahendamisele ning teine väärtust loovale mõtlemisele, lahenduste leidmisele ja oma ideede elluviimisele. Õppematerjali loojad on Tondi Kooli õpetajad Silvia Paluveer, Mikk Kask ja Lisete Mihkelson. Materjal loodi Edu ja Tegu programmi raames Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastusel. Loe lähemalt – autorid tutvustasid õppematerjali ka Õpetajate Lehes.  Leia materjal E-koolikotist: I osa E-koolikotis  II osa E-koolikotis    Kõik Edu ja Tegu raames loodud ettevõtlus- ja karjääriõppe materjalid on leitavad E-koolikotist märksõnaga Edu ja Tegu.

Vaata edasi

Saada oma hea koostööpraktika kogumikku teistele eeskujuks

12.aprill 2023 - 19:10

Head koolide, ettevõtete, asutuste esindajad! Teil on mõni suurepärane koostöökogemus või põnev ühine õppetegevus, millest õpilased said säravad silmad, hulganisti inspiratsiooni ja uusi kogemusi-teadmisi? Ja sellest võiksid ka teised eeskuju võtta? Jaga oma edukat õppealast koostöötegevust ning õpi ka ise teiste kogemustest! Ettevõtlus- ja karjääriõppe programm Edu ja Tegu koostöös Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga koguvad koolide ja ettevõtete ning teiste kooliväliste partnerite häid koostööpraktikaid, et koondada need kokku inspireerivasse heade praktikate kogumikku. Koolide ja ettevõtete koostööseminaridel puutume sageli kokku murega, et vajatakse ideid ühisteks praktiliseks õppetegevusteks ning just selles osas soovimegi abi pakkuda valmiva heade praktikate kogumikuga. Tegevused võivad olla nii ainetunni raames kui inspiratsioonipäevad kui hoopis pikemaajalised projektid või valikained, ühiselt ja ka õppijate osalusel läbi viidud kogukonna vm üritused – kõik head näited on teretulnud, et muuta õppimine praktilisemaks ja aidata seostada õpilase tulevikuga. Oleme oma ettevõtlikkuse ja heade ideedega eeskujuks. Ootame: näiteid ühiselt või partneri osalusel läbiviidud valikainetest, projektidest, […]

Vaata edasi

Kõige ettevõtlikuma haridusega on Viljandi-, Jõgeva- ja Järvamaa

11.aprill 2023 - 19:53

Ettevõtlus- ja karjääriõppe programm Edu ja Tegu on tegutsenud tänaseks juba üle seitsme aasta. Alates 2016. aastast on programmi toel alustatud õppurite ettevõtlus- ja karjääri kujundamise pädevuste arendamist 457 õppeasutuses üle Eesti. See tähendab, et peatselt on juba pooltes Eesti õppeasutustes ettevõtlus- ja karjääriõpe neile sobival moel olemas. Ettevõtlus- ja karjääriõpet leiab kõigist Eesti maakondadest, eesrindlikumatena paistavad silma Viljandi-, Jõgeva- ja Järvamaa. Nendes maakondades on ettevõtlus- ja karjääriõpe jõudnud vastavalt 78, 71 ja 61 protsendini maakonna õppeasutustest alates alusharidusest kuni kutsehariduseni välja. Edu ja Tegu poolt toetatud tegevuste raames arendatakse ettevõtlus- ja karjääri kujundamise pädevusi igas kutsekoolis, peaaegu igas kõrgkoolis, kahes kolmandikus üldhariduskoolidest ja igas kaheksandas lasteaias Eestis. Õppurite ettevõtlus- ja karjääri kujundamise pädevusi arendavad õppe kaudu otseloomulikult õpetajad ja õppejõud: ilma nendeta soovitud muutust ei toimu. Edu ja Tegu programm pakub õpetajatele mitmeid võimalusi ettevõtlus- ja karjääriõppega alustamiseks või uuele tasandile liikumiseks. Aastate jooksul on koolitustel osalenud üle 1200 […]

Vaata edasi

Tartu VOCO ettevõtlusõpetaja Mariin Alatsei blogi

Viimaste kuude tormiline tempo rahunes koos kevade tulekuga. Minu selle õppeaasta tundide jaotus on nii, et enamus neist jäi septembrist kuni veebruari lõpuni ning nüüd kevadperioodil on vaid väga väike tunnimaht. Ja ka enamus suuremaid üritusi toimusid just õppeaasta esimeses poole, kuid minu rõõmuks on ikka kevadeks ka põnevaid tegevusi jäänud. Kui minna aasta algusesse tagasi, siis toimus VOCOs kaks ettevõtlusega seotud suursündmust. Esmalt jaanuari viimasel päeval Aasta Tegija ettevõtlusoskuste võistlus, kuhu on oodatud kõikide erialade õppijad üle kooli. Ning juba 10 päeva hiljem vabariiklik Noor Meister ettevõtlusoskuste võistlus. Mõlema võistluse puhul olin nii korraldajaks kui ka samal ajal õpilaste juhendajaks. Ma ei hakka valetamagi, et see oli korralik pinge ja väljakutse ning olin peale neid võistlusi ikka väga läbi, aga ma tõesti ei väsi kordamast, et meie ühise ettevõtlusõpetajate meeskonnaga on kõik võimalik. Mõlema võistluse puhul toimus korralik eeltöö juba varakult – tegevuste planeerimine ja ajakava kokku sobitamine, sponsorite […]

Vaata edasi

Kooli tuleb ettevõtja. Kuidas valmistuda edukaks töötoaks?

09.aprill 2023 - 19:39

Järjest enam on õppetöösse kaasatud inimesed väljastpoolt kooli. Uus inimene toob endaga kaasa teistsugust lähenemist nii teemale kui metoodikale. STARTERI programmi töötoad on ettevõtlusõpet rikastanud Eesti erinevates koolides juba mitu aastat ning STARTER programmijuht Piret Arusaar jagab soovitusi, kuidas valmistuda ja valmistada õppijaid töötoaks ette selliselt, et see oleks kõige mõjusam.  STARTER programm toetab erineva haridustaseme õppureid nende idee arendamisel, pakkude praktilisi töötubasid ja mentortuge. Kui STARTERI täisprogramm toimub ülikoolide juures, siis programmi erinevaid töötubasid on võimalik tellida ka koolidesse. Ikka selleks, et pakkuda mitmekesisemat ettevõtlusõpet läbi praktikute erinevatele vanuserühmadele – gümnasistidele ning kutseõppuritele. STARTERI töötubade valik on üsna lai. Kõige populaarsemateks teemadeks on ideede genereerimise ja esitlusoskuste treeningute töötoad, järjest rohkem tuntakse huvi ka karjääritöötubade vastu. Lisaks kuuluvad meie portfelli ka turunduse, toote disaini ja meeskonnatöö treeningud. Töötuba õnnestub, kui õpilased on aktiivselt kaasatud ning töötoast võetakse kaasa vähemalt üks kasulik praktiline idee või uus kogemus. Selleks on oluline […]

Vaata edasi

Tutvu uute õpiobjektidega, mis aitavad iseseisvalt pädevusi arendada

04.aprill 2023 - 14:47

Edu ja Tegu programmi raames on loodud õpiobjekte nii ettevõtlus- kui ka karjääripädevuste edasiandmiseks. Oleme valinud õpiobjektide koostamise tee, kuna tänapäeva üha kiiremas maailmas jääb õppimis- ja süvenemisaega aina vähemaks, seega on hea, kui mõni teema on nii kompaktselt esitatud, et saab selle kiirelt ja iseseisvalt omandada. Õppija jaoks on õpiobjekt hea, kuna õppida saab omas tempos ja endale sobival ajal. Ka kordused on lubatud ning võimalus enesekontrolli testide abil oma teadmisi kontrollida tekitab vähem stressi kui eksamisituatsioon. Reflekteerimisele suunavad küsimused aitavad mõista, mis oluline ning kuhu edasi minna. Õpetaja jaoks on õpiobjekt heaks abimeheks, kui õppijad vajavad eraviisilisi õpiteid – vahel saab õpiobjekti kasutada järeleaitamiseks, teinekord aga selleks, et andekam õppija saaks rohkem teadmisi kui klassiruumis jõuab anda. Ka siis, kui mingil põhjusel peaks tund ära jääma, on võimalus  õppijad õpiobjekti juurde suunata. Või kasutada pööratud klassiruumi meetodit, kus õppija teeb teema enesele enne tundi õpiobjekti abil selgeks ning […]

Vaata edasi

Edu ja Tegu podcastid kuulamiseks avatud!

21.märts 2023 - 13:34

Edu ja Tegu raames on valmimas 50 podcasti, kus käsitletakse rahatarkust, ettevõtluspädevust, karjääriteemasid, ettevõtlus- ja karjääriõpet, ettevõtlikku õpet ning jagatakse häid kogemusi ja soovitusi õppe läbiviimiseks. Kuula esimesi, rahatarkuse teemalisi podcaste Edu ja Tegu You Tube kanalilt! Igal nädalal avalikustame uued podcastid, püsi lainel 😉 Podcaste modereerib särav Edu ja Tegu üldhariduse koordinaator Erika Veide, stuudiokülalised on koolidest, ülikoolidest ja teistet asutustest, oma ala parimad eksperdid.      

Vaata edasi

Ilmus Vinks-Vonksi rahatarkuse laulude noodiraamat

16.märts 2023 - 10:51

Noodiraamatusse koondatud laulud on mõeldud alushariduse ettevõtlusõppe ja rahatarkuse materjali „Vinks-Vonks 2 julgeb ja proovib“ juurde, kuid olenevalt käsitletavast teemast sobib neid kasutada ka huvikoolides, üldhariduskoolis, erinevates lasteaiarühmades ja kodus. Laule ja fonogramme saab kuulata Edu ja Tegu Youtube’i kanalis. Fonogrammid annavad võimaluse ise laulda, soovi korral aga ka loominguline olla ning viisile uued sõnad luua või neid kohandada. Läbi laulude sõnumite saab toetada ettevõtluspädevuse mõne alapädevuse kujunemist. Lauludele on sõnad loonud Harno Edu ja Tegu programmi alus-ja üldahridse koordinaator Erika Veide, kes jälgis sõnade loomisel iga teema õpitulemusi ning kasutas inspiratsiooniks üle paarikümne aastast töökogemust lastega ning ka oma peret, kus on neli last. Noodiraamatus on iga laulu ees autori poolt välja toodud õpitulemused ja teemakäsitlus ning soovitused. Lauludele kirjutas viisi Piret Laikre ning Laikrete perebänd mängis sisse fonogrammid ning laulud. Noodiraamat on elektrooniliselt olemas koos kõigi teiste Edu ja Tegu materjalidega E-koolikotis ning huvilised saavad tellida noodiraamatu oma […]

Vaata edasi

Valmis valikaine enesemääratlus- ja ettevõtlikkuspädevuse arendamiseks II kooliastmele

Edu ja Tegu programmi raames valminud õppematerjal moodustab karjääri- ja ettevõtlikkusõppe valikaine terviku, millest esimene osa valmistab õppijaid ette projektitöö tegemiseks ning teises osas viivad õppijad läbi enda valitud projekti. Materjalide loomisel on võetud arvesse 6. klassi õppijate ootuseid. Õppematerjal sisaldab õpetaja tööjuhendeid ja õpilaste töölehti. Esimeses osas tutvuvad õppijad mõistetega ning mõtestavad valikaine vajalikkust, analüüsivad oma isikuomadusi, tugevusi ja arengukohti ning planeerivad eelseisvat projektitööd. Teises osas saavad õppijad valida projekti, mida hakkavad ellu viima. Õppijatel on võimalus valikaine jooksul teha grupi- ja individuaalset tööd ning arutleda üheskoos juhendajaga. Materjal sobib kasutamiseks ka kooliväliselt kõigile noortega tegelevatele spetsialistidele – aine- ja klassiõpetajad, valikaine juhendajad ning noorsootöötajad. Töölehti võib õpilastega koos täita ka klassijuhataja tundides. Materjalid katavad 16 koolitundi ehk ca 2 õppeveerandit, tundide planeerimisel on võetud aluseks 45-minutiline koolitund/kohtumine. Tutvu valikainega E-koolikotis:  Edu ja Tegu: Karjääriõppe materjalid II kooliastmele (e-koolikott.ee) Materjali autor on Laura Köidam.

Vaata edasi

Külli Hiiemäe-Metsar: Õpilase kindlustunne, et oleme koos midagi teinud ja lõpule viinud, on eduelamuse allikaks

17.veebruar 2023 - 17:16

Külli Hiiemäe-Metsar on majanduse ja ettevõtluse õpetaja Viljandi Gümnaasiumis, mis koolina paistab silma aktiivsusega kogukonnas ning kogukonna liikmete kaasamisega õppesse. Külli lähtub oma töös sellest, et algatamise ja tegutsemise võimalus annavad õpilastele eduelamuse, mis omakorda motiveerib õppima. Ning kus siis noor saab veel katsetada ja ennast turvaliselt proovile panna, kui mitte koolis.  Miks olete just ettevõtlusõpetaja, mida soovite oma töös õpilastele anda?    Ettevõtlus on aine, mis seob erinevaid aineid ning annab võimaluse praktiliste tegevuse abil teiste ainete teadmisi ja oskusi kasutada. Soovin valmistada oma õpilasi ette elus toimetulekuks, sh majandusteadmised ning arusaam heal tasemel ettevõtte loomisest ja haridustee jätkamiseks kõrgkoolis. Arendades õpilase silmaringi ning andes võimaluse ennast proovile panna nii üksi kui rühmas, nii turvalises koolikeskkonnas kui väljaspool kooli. Olen alati toetanud gümnaasiumiastmes konkurssidel ja võistlustel osalemist, see annab hea võimaluse enesehinnangu määratlemiseks ja endas uute külgede avastamiseks. Ka töö väärtustamine nii vaimses kui füüsilises mõttes on ettevõtlus aine […]

Vaata edasi

Kammeri koolis on tähtsaim mõista lapse vajadusi, näha tema potentsiaali ja luua talle kasvamis- ja õppetingimused, et tagada usk enda võimetesse

Tartu linnast ca 30 km kaugusel looduskaunis kohas endise Kammeri mõisa maadel asuvas Kammeri Koolis õpib hetkel 47 last. Õppetöö toimub lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe ja toimetulekuõppe alusel. Peetakse oluliseks karjääriõpet ja tehakse kõik selleks, et iga õpilane leiaks oma potentsiaali ja suudaks iseenda ning oma eluga hiljem toime tulla. Loo autorid: Õpetaja Tiina Kurrik ja kooli direktor Kairi Kolk Meie kooli õpilase profiil erineb tavakooli õpilaste omast – sotsiaalsed oskused on madalad, neil võib olla mõni trauma või koduse keskkonna kahjustus või püsiv tervisekahjustus. Nad ei õpi kodulähedases koolis ja neil puudub turvaline kodumudel ning sageli ka armastava täiskasvanu hea eeskuju. Kõige sellega kaasneb püsiv õpiraskus, ebakindel minapilt, oskamatus oma emotsioone väljendada, kitsas silmaring ja madal praktiliste teadmiste raskendamisoskus. Õpetamine eeldab individuaalset lähenemist ja see omakorda õpilaste tausta teadmist. Madala enesehinnangu taga on hirm hakkama saamise ees, armastuse puudumine, see väljendub mittesobivas käitumises. Lapsed on ehedad ning väljendavad […]

Vaata edasi

Karjääriõppe koolitusprogrammi lõpetasid 12 õpetajat

14.veebruar 2023 - 12:04

Palju õnne tublidele õpetajatele, kes said tunnistuse Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmi põhjaliku karjääriõppe koolitusprogrammi lõpetamise eest! Tänu väärivad ka koolid, kes võimaldasid õpetajatel osaleda, et õppijate karjäärivalikute toetamine oleks koolis süsteemselt toetatud ja õpitav tulevikuga seostatud. Programmi lõpetasid: Darja Desyatnik, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium Teibi Torm, Tuleviku Tegijad Kätlin Lühiste-Mootse, Tartu Karlova Kool Vilja Vendelin-Reigo, Heino Elleri Muusikakool/ Tartu Kunstikool Tiina Kurrik, Kammeri kool Anu Kallas, Kajamaa Kool Maia Lõssenko, TalTech – Tallinna Tehnikaülikool Riina Kiting, Tartu Emajõe Kool Tiina Kilkson, OÜ Ühetähejutud Piret Klooren, Tallinna Mustamäe Riigigümnaasium Anu Mikk, Pärnu Saksa Tehnoloogiakool Külli Pedari, Tartu Katoliku Hariduskeskus Koolitusprogrammi aitasid läbi viia Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut ja Karjäärinõustajate Ühing. Rahastas läbi Edu ja Tegu programmi Euroopa Sotsiaalfond. Hetkel on käimas viimane tasuta karjääriõppe koolitusprogramm, mille üksikutel moodulitel on võimalik veel osaleda. Lisainfo koolituskalendrist.

Vaata edasi

STARTER programm ootab noori ideid arendama ka kevadsemestril

12.veebruar 2023 - 12:06

STARTER programm ootab taas noori ideid arendama! odatud on gümnasistid, kutseõppurid ja tudengid, programm annab hea praktilise lisaväärtuse ettevõtlusõppele.  STARTER toimub kevadel Tartus, Tallinnas ja Haapsalus ning pakub tasuta töötubasid, mentorkohtumisi ja koolitusi. Lõpus jagatakse parimatele ahvatlevaid auhindu oma idee edasiarendamiseks. Avaüritustele võib tulla ideega või ilma, tiimiga/klassikaaslaste/sõpradega või üksinda, sest see on suurepärane võimalus leida meeskonnakaaslased või põnev idee arendamiseks. Idee ja tiimi olemasolul saab liituda ka peale avaüritust ning tulla  esimesele seminarile. Avaüritused toimuvad: Tallinnas 16. 02 Tartus 16.02 Haapsalus 3.02 Programmi info ja ajakava STARTER programm on Euroopa Sotsiaalfondi ning Edu ja Tegu programmil toel osalejatele tasuta.

Vaata edasi

Hariduskonverents on järelevaadatav

03.veebruar 2023 - 14:56

Hariduskonverents on järelevaadatav Edu ja Tegu You Tube kanalilt  – tutvu kavaga siin ja kuula-vaata esinemisi. Korraldajateni jõudnud tagasiside põhjal on see eriti mõnus ajaviide  ka näiteks jalutades või autoga sõites ja soovitaksegi ühte või teist esinejat uuesti üle kuulata või mõnel kolleegide üritustel taasesitada.    

Vaata edasi

Ettevõtlus- ja karjääriõppe aasta parimad said tunnustatud

26.jaanuar 2023 - 14:24

25. jaanuaril toimunud Haridus- ja Noorteameti ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu tunnustuskonkursil kuulutati välja valdkonna parimad tegijad. Aasta ettevõtliku õpetaja tiitli pälvis Urmas Persidski, aasta ettevõtlus- ja karjääriõppe edendajaks tunnistati Karjäärinõustajate Ühing, ettevõtlikud õppurid on Rasmus Riim, Henry Kask ja Chris-Rico Lang, aasta ettevõtlus- ja karjääriõppe mentor Rudolf-Gustav Hanni ning „Edu ja Tegu“ aasta tegijaks sai JA Eesti tegevjuht Kersti Loor. „Ettevõtlikkus on oluline igal ajal – nii täna kui tulevikus – ning ettevõtlusalased teadmised tulevad kasuks igale noorele. Oluline on toetada noorte karjäärivalikuid võimalikult varajases eas ning koostöös ettevõtjate, mentorite ja praktikutega avastada noortes potentsiaali ja tutvustada neile erinevaid võimalusi eneseteostuse läbi lisandväärtuse loomiseks. Olen väga tänulik konkursi võitjatele, kes on andnud olulise panuse noorte tuleviku kujundamisse,“ sõnas Haridus- ja Noorteameti peadirektor Jaak Raie. Aasta ettevõtliku õpetaja tiitli pälvinud Urmas Persidski on kogenud ettevõtlusõpetaja ja õpilasfirmade juhendaja, kes on pannud aluse süsteemsele ettevõtlus- ja majandusõppele Tartu Kristjan […]

Vaata edasi

Tunnistuse sai ettevõtlusõppe koolitusprogrammi viimane lend

20.jaanuar 2023 - 18:13

Lõputunnistuse said Edu ja Tegu viimases pikas ettevõtlusõppe koolitusprogrammis osalenud õpetajad ja spetsialistid. Palju õnne koolidele, kuhu kõik need uued teadmised ja inspiratsioon suunatakse. 6 kuu jooksul väisati erinevaid ettevõtteid, jagati omavahel väljakutseid ja häid praktikaid, kuulati loenguid ning praktiseeriti aktiivseid metoodikaid. Lisaks tunti rõõmu suurepärase sünergiaga grupist, kellega ka edaspidi ettevõtlusõppe teemasid arutada ja üksteist toetada. Palju õnne lõpetajatele, kellel oli võimalus osaleda neljandas ehk viimases Edu ja Tegu koolitusprogrammis! Angela Loot,  Tallinna Arte Gümnaasium Erika Kuningas, Tallinna Ettevõtlusküla / Huvikeskus Kullo Evelin Teiva, Kadrina Keskkool Heidi Plumberg, Tartu Rakenduslik Kolledž Jaanika Toomi, Käru Põhikool Kaire Pajanen, Rakvere Reaalkool Kaisa Vaher, Tartu Kesklinna Kool Karina   Vaiksaar, Saaremaa Noorsootöö Keskus Karin-Kitty Repson, Jakob Westholmi Gümnaasium Kati Undla, Viljandi Kutseõppekeskus Kristel Ainsalu, Eesti Töötukassa Kristi Aulik, Orissaare Gümnaasium Kristi Soondra, Sindi Gümnaasium Liisa Hanso, Pärnu Ülejõe Põhikool Maile Pent, Turba Kool Marge Raal, Käru Põhikool Merle Haug, Eesti Töötukassa Merli Lindberg, […]

Vaata edasi

Valmis alushariduse õppematerjali II osa “Vinkas-Vonks 2 julgeb ja proovib”

16.jaanuar 2023 - 11:17

Ja ongi valmis „VINKS-VONKS 2 julgeb ja proovib“ õppematerjal koolieelikutele. 6-7-aastastele mõeldud teine osa Vinksi tegemistest käsitleb selliseid teemasid nagu reklaam, eetika, jätkusuutlikkus ning enda ja teiste mõistmine. Pädevusi käsitlevad teemad on pärit ettevõtluspädevuse mudelist ning rahatarkuse teemad on sündinud koostöös rahandusministeeriumi ja praktikutega lasteaiast. Reklaamiteemat õpetatakse loovust edendavate harjutustega. Näiteks saavad lapsed ise reklaame luua ja näha, et sünnipäevakutsetki võib käsitleda kui reklaami lapse tähtsale üritusele. Juttu tuleb ka eksitavatest reklaamidest. Lastele eakohases võtmes pöörame erinevate teemade kaudu nende tähelepanu eetilisusele ja jätkusuutlikkusele. Räägime aja, raha ja selle paberi säästmisest, millele lapsed joonistavad või kust kujundeid välja lõikavad. Suhtlemisoskuste puhul keskendume enda ja teiste tajumise arendamisele. Arutleme selle üle, miks on ühiskonnas loodud erinevaid kokkuleppeid ja kuidas need meid aitavad, olgu tegu rühmareeglite või Eesti vabariigi põhiseadusega. Raamat sisaldab lisaks värvipilte ja õpetaja juhendmaterjali. Õppematerjali üks autor ja eestvedaja, Haridus- ja Noorteameti alus- ja üldhariduse ettevõtlusõppe koordinaator Erika Veide […]

Vaata edasi

Registreeru virtuaalsele hariduskonverentsile “Teadlikult tulevikku!”

09.jaanuar 2023 - 14:24

Kui teha tööd ja näha vaeva, kas siis tuleb armastus? Kuidas tunda rõõmu noorte ja enda edusammudest, kui õpetaja king pigistab? Kuhu kaob tahe ja kuidas see kiiremini üles leida? Kas tööõnn hüüab tulles? Need ja paljud teised praktiliste soovitustega vürtsitatud teemad tulevad ettekandmisele 26.-26.01.2023 hariduskonverentsil „Teadlikult tulevikku“, kus esitletakse häid praktikaid ja võimalusi, kuidas anda hoogu õppijate ettevõtliku hoiaku ning ettevõtlus- ja karjääripädevuste arendamiseks, samuti jagatakse õpiampse õpetajatele ja õppijatele. Virtuaalsel konverentsil astuvad üles Martin ja Victoria Villig, Andero Uusberg, Tiina Saar-Veelmaa, koolijuhid Karel Alliku ja Katrin Martinfeld, kutsekooli esindajad Signe Vedler ja Liivi Raudsepp, ettevõtlusõpetaja Elbe Metsatalu ning paljud teised õpetajad, koolide esindajad, teadlased ja eksperdid. Lisaks toimub aasta parimate ettevõtlus- ja karjääriõppe edendajate tunnustamine, Ettevõtliku Kooli 2022. aasta edulugude konkursi „Õppimine on põnev!“ võitjate väljakuulutamine ning Ettevõtliku Kooli standardi omandanud koolide tunnustamised. Väljakuulutamisega kaasnevad intervjuud on maiuspala kõigile koolidele, kes soovivad kuulda ja õppida ettevõtlike koolide tegevustest ja […]

Vaata edasi

Andero Uusberg: geeniloterii paneb paika stardipaku, kuid ei määra finišeerumise aega

02.jaanuar 2023 - 20:26

Ettevõtluses edu saavutamiseks on vaja erinevaid pädevusi. Üks olulisematest on oskus iseennast muutlikes oludes tulemuslikult eesmärgi poole edasi juhtida. Tartu ülikooli psühholoogi Andero Uusbergi sõnul ei ole see oskus vajalik ainult ettevõtluses, vaid elus laiemalt, sest ootamatustega tuleb aeg-ajalt silmitsi seista igaühel. Ettevõtlus toimub üldiselt uudses ja muutlikus keskkonnas, kus pole kunagi täpselt ette teada, mis hakkab juhtuma. See on loogiline – oma ettevõtte loomisel on mõte siis, kui teed midagi, mida ei ole varem päris samal kujul tehtud. Sellistes oludes on üsna suur tõenäosus kokku puutuda ka ebaõnnestumistega, mis omakorda tekitavad negatiivseid tundeid: frustratsiooni, ärevust, masendust. Kuidas siis nende negatiivsete emotsioonidega toime tulla? Selle eelduseks on head enesejuhtimise oskused. Hea enesejuhtimine ei tähenda oma reaktsioonide mahasurumist või kuidagi loomuvastaselt käitumist, vaid eelkõige hoolitsemist selle eest, et reaktsioonid oleksid adekvaatsed – kooskõlas sellega, mis tegelikult juhtus ja mida see tervikpildis tähendab. Keskkonnas, kus on palju tagasilööke, on kerge teha sääsest […]

Vaata edasi

Ettevõtlusõpetaja Mariin Alatsei blogi: Mis on teoksil Tartu Rakenduslikus Kolledžis?

21.detsember 2022 - 15:00

Kui varasemad õppeaastad on olnud tempokad ja toredad, siis pean ütlema, et naudin sellel aastal kuidagi eriti enda tööd ja sellega kaasnevat melu – peaaegu pool õppeaastast on märkamatult läbi saanud. Ma ei tea, kas asi on selles, et lubasin septembri alguses leida ka piisavalt aega puhkamiseks töö kõrvalt ja olen ka seda korralikult teinud või siis on asi selles, et nii palju põnevat on koguaeg toimumas koos ägedate kolleegidega või siis hoopis see, et mulle on jälle sattunud nii toredad õpilased tundidesse. Eelmisel nädalal osalesin VOCO traditsioonilisel töötajate jõulumatkal. Meie koolil on kaks õppehoonet, üks ühes linna otsas ja teine teises – jõulumatka trajektooriks oligi kahe õppehoone vaheline maa. Muideks kevadel kõndisime kooli matkapäeva raames koos õpilaste ja õpetajatega Tartu linnale tiiru peale, vapramad isegi mitu. Jõulumatkal kolleegidega jutustades tuli üles ka teema, et meie ettevõtlusõpetajate kogukonnal on terve õppeaasta jooksul vähemalt üks suurem üritus iga kuu, seda alates […]

Vaata edasi

Veel saab registreeruda viimasesse karjääriõppe koolitusprogrammi

20.detsember 2022 - 16:40

Jaanuaris alustab Edu ja Tegu raames viimane põhjalik tasuta karjääriõppe koolitusprogramm õpetajatele ja kooli esindajatele! 5.01.-15.05.2023 kestva ja kuuest moodulist koosneva programmi eesmärk on toetada osalejate kompetentside arengut karjääriõpetuse valikaine läbiviimiseks, karjääriõppe lõimiseks oma ainesse ja süsteemse karjääri- ja ettevõtlusõppe kavandamiseks ning elluviimiseks oma asutuses. Koolitusele on oodatud koolidest üks kuni mitu inimest, kes ühiselt karjääriõpet rakendavad või seda tegema hakkavad. Võimalus osaleda ka üksikutel moodulitel või alustada alates teisest moodulist veebruaris. Koolitused toimuvad kohapeal, võimaldamaks võrgustiku tekkimist ja omavaheliste kogemuste vahetamist, mida senised osalejad on kõige kõrgemalt hinnanud. Koolitajateks karjäärivaldkonna eksperdid. Miks osaleda programmis ja mis väärtus on koolist mitmekesi osalemisel?  Vastavad Kammeri kooli juht Kairi Kolk ja õpetaja Tiina Kurrik:   Otsustasime osaleda karjääriõppe koolitusprogrammis, et leida uusi väljakutseid ja mõtestada oma tegevusi. Koos kolleegiga on seda teha tõhusam, sest saab kohe õpitavat läbi arutada, leida uusi mõtteid ja mõelda, mida saab meie koolis rakendada. Kogu programm on olnud […]

Vaata edasi

STARTERtallinn programmi parimad tiimid keskenduvad koduomanike aitamisele ja turvalisusele

18.detsember 2022 - 20:08

STARTERtallinn programmi sügissemestri parimad tiimid keskenduvad koduomanike ja turvalisuse probleemide lahendamisele. Võitjatiimi DoBu digitaalne platvorm saadab majaomanikule meeldetuletused kodu hoolduse ja garantiide kohta, inspiratsiooniauhinna pälvinud FuHo pakub majaomanikule targa kodu automaatika abil väiksemaid elektriarveid ja SafeWear arendab asukoha-jälgimisseadmega ehteid, mis teavitavad ohu korral politseid või hädaabikontakte.  I koht: DoBu, esindaja Siim Viilukas: DoBu idee “digitaalne kodu tehniline pass” sündis, kui meie sõbrad ostsid korteri ja neil oli probleem aru saada, mis seadmed on kodus kasutusel. Kinnisvaraarendaja oli jaganud neile selle kohta info paksus paberkaustikus, aga see oli selleks ajaks, kui probleem ilmnes, juba ära kadunud. Mõtlesime, et tegelikult võiks ju kõik see sama info pilves üleval olla, nii et see ei saaks ära kaduda, ja lisaks olla ka mugavalt digitaalsel kujul koduomanikele kättesaadav. Mõttel tundus täitsa jumet olevat ja nii asusime seda valideerima juba koduomanikke intervjueerides. Soovime liikuda prototüübi arendusega edasi ja selleks otsime hetkel võimalust läbi viia pilootprojekt. Peale […]

Vaata edasi

Läänemaa Ühisgümnaasiumi õpetaja Imbi Raudkivi kaasab ettevõtlusõppesse nii aineõpetajad, kogukonna kui õpilased

Läänemaa Ühisgümnaasiumi ettevõtlusõpetaja Imbi Raudkivi peab õpetajana oluliseks noorte tuleviku kujundamist ja õppimise mitmekesistamist. Seetõttu on praktilised tegevused ja praktikute kaasamine õppe loomulik osa. Kuna juhtkonna toetus ettevõtlusõppele on tugev, siis sageli ühendab ta jõud hoopiski õpilaste endi või mõne aineõpetajaga ning tulemuseks on suuremad lõimitud tegevus ja projekt, mis õpilastel silmad särama paneb. Ka mentorina on ta valmis lahkelt  abistama alustavaid ettevõtlusõpetajaid.  Kuidas on Läänemaa Ühisgümnaasiumis ettevõtlusõppe süsteem üles ehitatud ja kui pikk on Teie praktika? Ettevõtlusõpetajana töötan alates 2015. aastast, mil asusin juhtima koolis majandussuunda, mis on meie kooli üks viiest õppesuunast. Suunakursuste hulgas on ettevõtlus, majanduse alused, turundus, makromajandus jne. Õpilased saavad ülevaate majanduse toimimisest, turumuutustest, ettevõtluse põhitõdedest, ettevõtluse rahastamise ning raamatupidamise algtõdedest ja paljust muust. Valikkursustena on teiste suundade õpilastel võimalus valida, nt majanduse alused, jätkusuutlik majandus, finantsmajandus ja investeerimine… Suunakursustega tegelevad kaks-kolm õpetajat. Fookuses on uurimuslik õpe, teooria on seotud praktikaga – kodumaakonna ettevõtluskeskkond, ettevõtete […]

Vaata edasi

STARTERtartu programmi põnev lõpp Delta X finaalis

17.detsember 2022 - 19:52

STARTERtartu programm on lõppenud vingelt Delta X tudengite ja gümnasistide võistlusel. Parimad tiimid võistlused said võimaluse oma ideed esitleda Startup Day pitching laval. Järgmisesse vooru valiti 6 võistkonda. STARTERtartu programmis oli palju ideid erinevatest valdkondadest ning pakuti uusi huvitavaid lahendusi olemasolevatele probleemidele. Osalejad alustasid programmi oma ärimudeli loomise, pitchimise õppimise ja idee arendamisega turunduse, tootedisaini jms valdkonnas. Programmi lõpetasid nad idee esitlemisega kohtunike ees ja auhindade võitmisega. Kõik meeskonnad saavutasid kolme kuu jooksul, mil programm kestis, hämmastavaid edusamme. Programm lõppes tudengivõistlusega Delta X, kus võistles kokku 13 võistkonda, millest 8 olid STARTER tiimid. Tiimid võistlesid kahes erinevas valdkonnas: start-up ideed ja sotsiaalse innovatsiooni ideed. Lõppkokkuvõttes valiti Startup Day pitching lavale võistlema 6 meeskonda, kellest 5 olid STARTER tiimid. Lisaks anti välja mitmeid eriauhindu. Parimad tiimid aitas välja valida kogenenud žürii, mille hulka kuulusid Asko Seeba, Triin Kask, Marti Soosaar, Mihkel Lees, Kristo Tõnissoo ja Ott Pärna. STARTERtartu tiimid, kes võistlevad […]

Vaata edasi

Silja Enok Vändra Gümnaasiumist: juhtkonna toetus ettevõtlusõppele on ülioluline

06.detsember 2022 - 20:10

Edu ja Tegu ning JA Eesti ettevõtlusõpetajate mentorprogrammi vilistlane ja oma töö suur fänn Silja Enok on ühtlasi ka 2022. aasta riikliku haridusstipendiumi  laureaat. Häid praktikaid on tal kuhjaga ja neid jagab ta lahkelt nii ettevõtlusõpetajatele mentorina kui ka huvipakkuvates projektides, samuti artiklites.  Millist mõju soovite noortele anda ettevõtlusõpetajana? Olen seda meelt, et kõige olulisem on algus ja seepärast valisin juba aastaid tagasi klassiõpetaja ameti, edasi sai selle töö loomulikuks osaks ka ettevõtlusteadmiste õpetamine. Püüan oma töös selle poole, et iga õpilane harjuks probleeme märkama, neile lahendusi otsima, otsustama ja oma otsuste eest  vastutama. Ettevõtlusõppe kaudu arendan koostöö – ja meeskonnatöö oskust, oskus võtta ja jagada vastutust, probleemide märkamise ja lahendamise oskust. Koos töötades areneb suhtlemisoskus ja kriitilise mõtlemise oskus. Tegutsedes saavad virgutust tahe ja uudishimu uusi asju õppida. Ettevõtlusõppe ülesehitus Vändra Gümnaasiumis Vändra Gümnaasiumis on ettevõtlusõppega kõigis kooliastmetes süsteemselt tegeldud 20 aastat. Majandusõpetus on tunniplaani tund, selle õpetamiseks on koolis […]

Vaata edasi

Loe erilehte “Ettevõtlik näeb muutustes võimalusi”

05.detsember 2022 - 10:18

Lugemissoovitus: Edu ja Tegu erileht ilmus 25.11 Postimehe ja Õpetajate paberlehe vahel ning on  loetav ka veebis! Erilehes saad lugeda: Andero Uusberg: Geeniloterii paneb paika stardipaku, kuid ei määra finišeerumise aega. Kuidas ideed koolipingist teoks saavad? Piret Torm-Mirontšik, ÕF KäpArt ja tiim Bankery. Ühiskondlikud ootused või südamekutse – millest lähtuda karjäärivalikul? Karjäärieksperdid Merit Luik ja Anna Gramberg. Väljakutsed tekitavad õpimotivatsiooni. Sõna saavad ettevõtlusõppe mentorõpetajad. Kuressaare Ametikoolist Anzelika Toll, Valga Põhikoolist Maria Sikk, Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumist Urmas Persidski ning Läänemaa Ühisgümnaasiumist Imbi Raudkivi. Lasteaia ettevõtlusõpe valmistab mudilasi ette oma unistusi ellu viima. Kogemusi jagavad Tallinna Luha Lasteaed, Tallinna Lepistiku Lasteaed, Tartu Tripsiku Lasteaed, Lasteaed Päikseke. Soovitusi annavad Liisi Kirch ja Erika Veide. Koostöised kogukonnakoolid – uus Tõrvandi kool ja Kärla Põhikool. Kuus küsimust haridus- ja teadusminister Tõnis Lukasele. Kõige ettevõtlikumad koolid ja maakonnad. Sündmuste kalender. Erilehe andis välja Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programm, koostamisel osalesid Junior Achievement Eesti, ETTEVÕTLIK […]

Vaata edasi

Uued lastelaulud õpetavad lastele rahatarkust ja toetavad ettevõtluspädevust

01.detsember 2022 - 10:43

Haridus- ja Noorteamet lõi koostöös Laikrete perebändiga üheksa lastelaulu, mis aitavad lastel mõista rahatarkuse tõdesid ja toetavad ettevõtliku hoiaku kujunemist. Laulud käsitlevad teemasid nagu ametid, reklaamid, kokkuhoid, kokkulepete sõlmimine ja neist kinnipidamine, ostude planeerimine, säästmine, raha väärtus. Muusika lõi ja lood laulis sisse Laikrete perebänd ning sõnad kirjutas Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmi alushariduse õppematerjalide looja Erika Veide. Veide sõnul tingis laulude loomise teadmine, et õppimine on alati tõhusam, kui läheneda sellele süsteemselt ja lasteaias on rahatarkuse teadmiste andmiseks eakohasel moel paras aeg. „Väikesed lapsed näevad seda sama elu, kus elavad täiskasvanud, kuid omistavad nähtule tähendused oma elukogemusest ja teadmistest lähtuvalt. Nii olulised teemad, nagu rahatarkus või iseenda mõistmine, teistega suhtlemine ning loomine ja loovus vajavad süsteemset toetamist nende arenguteel. Mida varem, seda parem, sest ühel hetkel on need teadmised kujunenud ise ja mõjutajateks ei pruugi olla ainult perekond ja õpetaja, vaid muu keskkond,“ selgitab Veide ning lisas, et […]

Vaata edasi

Tudengitegu 2022 konkursil hinnati parimaid karjäärivaldkonna uurimistöid

30.november 2022 - 12:41

Eesti Karjäärinõustajate Ühing karjäärivaldkonna lõputööde konkursil Tudengitegu leidsid äramärkimist parimad karjääriteemasid käsitlevaid uurimistööd, mis vahendasid värskeid teoreetilisi teadmisi ning arendasid tudengite ja praktikute koostööd.   Tänavusele konkursile esitatud 13 magistri ja bakalaureuse taseme uurimistööst said auhinnatud: MA I koht Mihkel Miller Töötamine kodus vs töötamine kontoris: töökeskkonna sobivus, tajutud tulemuslikkus ja küberlooderdamine. Tallinna Ülikool, 2021. Juhendajad Kadi Liik, MSc, Mati Heidmets, teaduste kandidaat MA II koht Triinu Vapper Lapsehooldupuhkusest tuleneva karjäärikatkestuse mõju karjääriedule. Tallinna Tehnikaülikool, 2022. Juhendaja Velli Parts, MSc BA I koht Birgit Kerna Sisekaitseakadeemia kadettide ning Politsei- ja Piirivalveameti politseiametnike karjääriootused generatsiooniteooria kontekstis. Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledž, 2022. Juhendaja: Mihkel Miller, MA Kaasjuhendaja: Oliver Purik, MA BA II koht Merilin Priilinn-Türk Musta triaadi ja kutsumuse otsingu seosed üliõpilaste näitel õppekavagruppide ja sugude lõikes. Tallinna Ülikool, 2022. Juhendaja: Kadi Liik, MSc Lisaks võidutöödele andsid mitmed asutused ja organisatsioonid välja eriauhindu. Ettevõtlus- ja karjääriõppe programm Edu Tegu tõstis esile  3  tööd.  Madli Kuus  Eesti keskkoolilõpetajate karjäärivalikud ja valikuga seostuvad tegurid. Tartu […]

Vaata edasi

Kutsume taas tunnustama parimaid ettevõtlus- ja karjääriõppesse panustajaid

14.november 2022 - 23:21

Haridus- ja Noorteamet kutsub üles tunnustama silmapaistvaid ettevõtlus- ja karjääriõppe edendajaid ja mentoreid, ettevõtlikke õppureid ning õpetajaid. Kandidaate parimate tunnustamiseks saab esitada viies kategoorias kuni 4. detsembrini ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu veebilehel. Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmi juht Katrin Kivisilla sõnul on tunnustamise eesmärk tõsta esile tublisid inimesi, kes panustavad ettevõtlus- ja karjääriõppesse oma põhitöös või muude kohustuste kõrvalt. „Märkame ja tunnustame neid ettevõtteid, asutusi, spetsialiste, eksperte, kes leiavad põhitöö kõrvalt aega, et hea koostööpartnerina oma teadmiste ja kogemustega õpet rikastada,“ julgustas Kivisild. „Tunnustame õpetajaid ja haridusasutusi, kes on otsinud parimaid lahendusi, kuidas ettevõtlus- ja karjääriõpet mõjusalt ja süsteemselt rakendada ning seeläbi annavad noortele oskused ja teadmised enda elu juhtimiseks. Kiitust väärivad ka ettevõtlikud noored, kes on oma õppe raames omandatud arendatud idee ellu viinud ja leiavad aega ka teiste julgustamiseks ning inspireerimiseks.“ Haridus- ja Teadusministeeriumi algatatud ning Haridus- ja Noorteameti juhitud ettevõtlus- ja karjääriõppe […]

Vaata edasi
Kaja Sander

Ettevõtlusõpetaja Kaja Sanderit motiveerib õppijate initsiatiiv ja vastastikku kogemuste jagamine  

Uurime Edu ja Tegu ning JA Eesti mentorõpetajate koolitusprogrammi vilistlaselt Kaja Sanderilt, millised on tema parimad õpetamise praktikad ja mida põnevat tehakse ettevõtlusõppe raames Luua Metsanduskoolis. Kajaga saavad ühendust võtta kõik õpetajad, kes soovivad ettevõtlusõppe raames mentordamist. Mis on ettevõtlusõppes oluline? Olen majandusharidusega ning töötan ettevõttes juhatuse liikmena ja raamatupidajana. Luua Metsanduskoolid olen ettevõtluse õpetaja ja ettevõtlusõppe koordinaator. Tänu ettevõtluskogemusele tean, mida võiksid minu õpilased elus teada, mida neil vaja võib minna. Tahan, et nad teaksid ja saaksid aru olulisematest ettevõtlusega ja majandusega seotud mõistetest ning saaksid tulevikus oma sõna sekka öelda. Ettevõtlusõppe kaudu püüan avardada õpilaste maailmavaadet, panna nad mõtlema ümbritsevas toimuvast, ergutada neid planeerima, oma mõtteid avaldama ja mõtteid ellu viima. Soovin, et nad oskaksid organiseerida, õpiksid osalema meeskonnas, vastutama ja et neil oleks kohusetunne ning kogemus, et alustatud äriideed tuleks ka lõpuks ellu viia. Kuidas on ettevõtlusõpe rakendatud Luua Metsanduskoolis ja mis õpilastele meeldib? Luua Metsanduskoolis on […]

Vaata edasi

HTG ettevõtlusõpetaja Ülle Seevri: vilistlaste õppesse kaasamine on parim võimalus, sest nad teavad kooli õppekava

13.november 2022 - 22:52

Edu ja Tegu ning JA Eesti korraldatud ettevõtlusõpetajate mentorprogrammi vilistlane, Hugo Treffneri Gümnaasiumi majandus- ja ettevõtlusõpetaja Ülle Seevri on juba alustavatele kolleegidele mentorina kogemusi jaganud. Artiklis jagab ta enda praktikaid ja soovitusi ettevõtlusõppe läbiviimiseks. Teekond ettevõtlusõppeni Mulle on juba ülikooli ajast meeldinud majandus. Lisaks geograafiaõpetaja erialale olen ka majandusgeograaf. Ettevõtlus  Eestis ongi praktiliselt saanud arenguhoo sisse paralleelselt minu õpetaja karjääriga. Alustasin Hugo Treffneri Gümnaasiumis tööd 1993.aastal ja  kohe ka majandusõppe õpetamisega.  Käisin ise veel Junior Achievement Eesti  korraldatud täienduskursustel ja püüdsin tundides arutleda erinevatel majandusteemadel. Hiljem kasvas majandusõppe programmi ühest osast välja eraldi ettevõtlusõpetuse kursus. Nii nagu ettevõtlus ise, on ka ettevõtlusõpetajate ettevalmistus pidevalt täienenud erinevate programmidega, mis on pakkunud rida uusi metoodilisi võtteid ja tegevusi. Ettevõtlusõpetusega olen püüdnud õpilastele anda palju praktilisi kogemusi läbi meie vilistlastest ettevõtjate. On väga hea meel, kui õpilasfirmadest on kasvanud välja pärisfirmad või õpilasfirma programmi läbinud on tulevikus ettevõtjad. Milliseid pädevusi ja oskusi arendab […]

Vaata edasi

Noorte oskusi täiendab koolide koostöö ettevõtetega

09.november 2022 - 17:57

Üle kogu Euroopa peetakse haridussüsteemide nõrkuseks pakutavate teadmiste vähest seost päriseluga. Nii võib noortel puududa piisav info ühiskonna ja tööturu vajadustest, et teha teadlikke otsuseid haridus- ja karjäärivalikute osas. Seetõttu on oluline, et haridusse saaksid panustada ka ettevõtted, et tagada tulevikus vajalik kompetents. Kuidas seda teha ning millest alustada? Just sel teemal otsisime aktiivselt kokkupuutekohti möödunud nädalal Jõhvis toimunud koolide ja ettevõtete koostööseminaril. “Kui küsida kelleltki, kuidas ta teatud ametikohale jõudis, kõlab vastuseks sageli “See sai alguse siis, kui koolis…”,” iseloomustab moderaator Harald Lepisk kooli tähtsust erialavaliku kujundamisel. Olukorras, kus õpetajaskond vananeb, kerkib üha teravamalt üles küsimus, kas õpetaja suudab tänapäeva noore portfelli lisada piisavalt tuleviku tööriistu. Siin saab abikäe ulatada kooliväline partner, kelleks võib olla nii ettevõte, muuseum, ülikool, kutsehariduskeskus või ettevõtlust arendav organisatsioon. “Tihti elavad organisatsioonid oma mullis ehk ei teata hästi, mida teised teevad ega osata näha võimalusi koostööks. Selge on aga see, et õppetöö rikastamiseks peame […]

Vaata edasi

Kas oled valmis ettevõtlusseikluseks? Valmis uus mäng õpilastele

05.november 2022 - 23:38

Head õpetajad! Valminud on ettevõtluspädevust arendav veebimäng. Aitäh, et oled enda hooleks võtnud üldpädevuste teadliku arendamise! Loodame, et „Ettevõtlusseiklus“ saab toetavaks metoodiliseks tööriistaks ennast juhtiva õppija arenguteekonnal. „Ettevõtlusseikluse“ mängu jooksul tuleb õpilasel mängulaual edasi jõudmiseks läbida eri tüüpi ülesandeid: jagada teistega enda mõtteid ja kogemusi; sooritada erinevaid tegevusi; avaldada oma arvamusi mängukaaslaste eelistuste, tegevuste, harjumuste jms kohta; seada arengueesmärke. Mängulaual edasi liikumine sõltub ülesande soorituse põhjalikkusest, täpsusest ja sügavusest. Skaala alusel tagasisidestavad ülesande sooritaja pingutust kaasmängijad. „Ettevõtlusseikluse“ mäng on suunatud ettevõtluspädevuse arendamiseks (peamiselt just hoiakute, sekundaarselt ka teadmiste ja oskuste arendamiseks). Ettevõtluspädevus on laiendatav igasse eluvaldkonda ning see toetab suurel määral õpilaste arengut ennast juhtiva inimesena. Käesoleva mängu eesmärgiks on suunata õpilasi teadvustama iseennast ja mängus käsitlevaid teemasid, oma hoiakuid (ümber) kujundama ning uute oskuste treenimiseks teadlikke samme tegema. Mängu fookuse valimiseks on mitmeid variante: saab arendada nii üldist ettevõtluspädevust (käsitledes korraga läbisegi nelja alakategooriat) kui ka eraldiseisvana alakategooriaid (enesejuhtimine, sotsiaalsete olukordade […]

Vaata edasi

Õpiobjektid võimaldaval õpetajal kiiret enese arendamist

Edu ja Tegu raames on valminud ja valmimas õpiobjektid, mis aitavad areneda nii õpetajal endal kui õpilasel. Õpiobjekt on minikursus, millest endale sobival ajal tarbides kiiresti häid ideid ja uusi teadmisi ammutada. Kokku valmib 20 õpiobjekti.  Mis on õpiobjektid?  Lilian Ariva, Edu ja Tegu metoodika töörühma juht (Tartu Ülikool): Õpiobjekt on digitaalne interaktiivne õppematerjal, mis aitab õpiväljundeid saavutada ning nende omandamist kontrollida. Reeglina keskendub õpiobjekt ühele teemale, olles kompaktne õpiamps ühe pädevuse omandamiseks. Sisult ja ülesehituselt on õpiobjekt õpiväljundite saavutamist toetav, olles juhendav, illustreeritud, interaktiivne, tagasisidet andev ja erinevate õpistiilidega õppijatele iseseisvaks läbimiseks sobiv. Õpiobjekt on taaskasutatav, st sobib kasutamiseks paljudele sihtrühmadele ning erinevates õppeainetes. Tallinna Ülikoolis on valminud kuus õpiobjekti, mis  toetavad ettevõtluspädevuse alapädevuste mõtestamist õpetajate ja õpetajakoolituse üliõpilaste poolt ning ettevõtlikkuse arengu toetamist nii alus-, üld- kui kutsehariduses. “Koostööoskuse arendamise võimalused üldhariduskoolis” (lisainfo), autorid Elina Malleus-Kotšegarov ja Kristiina Treial “Projektõpe ettevõtluspädevuse arendamiseks” (lisainfo), autorid Birgit Peterson ja Sirje Rekkor “Õpetajate […]

Vaata edasi

Ettevõtlusõpetaja blogi: Tartu Rakendusliku Kolledži õpetaja Mariin Alatsei jagab häid praktikaid

Kui minu viimane postitus ilmus, siis keerles minu peas vaid üks sõna – „ettevõtluspäev“ ja palju oli vaja veel korraldada. Nüüdseks on VOCO ettevõtluspäev peetud ja ongi hea aeg sellele nüüd tagasi vaadata. Selle aasta ettevõtluspäeva põhifookus oli tehnikavaldkonnal ning eesmärgiks oli seda valdkonda veelgi rohkem tutvustada, näidata erinevaid võimalusi ning pakkuda ettevõtjatega kohtumisi. Päeva alustasime põneva paneeldiskusiooniga, mida said kõik soovijad ka veebis vaadata. Diskusiooni peamiseks jututeemaks oli tehnikavaldkonna vajalikkus ja seotus erinevate erialadega, olgu selleks siis toiduainetetööstus või finantsteenuste pakkumine, sotsiaalmeedias tegutsemine või vesinikdroonide arendamine. Päev jätkus erinevate töötubadega, kus õpilased kohtusid ettevõtjatega kui VOCO vilistlastega. Minu lemmikud (ja kuuldavasti ka õpilaste) olid Truck Trading Estonia OÜ ettevõtte esindajad, kes olid Tallinnast kohale tulnud lisaks kõigele muule väga suure rekaga. Väga meeldejääva töötoa tegi ka Huum saunakeriste ettevõtte esindaja – õpilastega saadi seal töötoas nii hea kontakt, et juba lähipäevil minnakse ettevõtte külastusele. Tõeline hitt oli ka kohtumine […]

Vaata edasi

Karjäärinõustajad: karjäärijuhtimiseks ei piisa vaid ühest koolitunnist

30.oktoober 2022 - 07:14

Inimesed teevad karjääri läbi kogu elu, olgu samas töökohas või erialasid-kohti vahetades. Millist tuge noored vajavad karjääriotsuste tegemiseks ja millised oskused-omadused vajavad eriti toetamist?  Novembris algava koolituse „Õpetaja karjääri kujundamise pädevuste toetajana“ koolitajad, karjäärinõustajad Tuuli Mekk ja Terje Jürivete tutvustavad karjääriõppega seonduvaid müüte ning tegelikkust.   Milliseid noorte ja karjääriõppega seotud müüte olete oma töös kohanud? Tuuli Mekk: Karjääriõppe rakendumine üldhariduskoolides, lõimitud õppena, on väga erineva tasemega. On koole, kus toimuvad tegevuste järel ja ajal arutelud, seoste loomised õpitava õppeaine ning töömaailmaga. Suuresti on see seotud õpetaja enda avatud meelega, muutustega kohenemisega. Karjäärispetsialisti külastuselt koolinoore juurde oodatakse otsest tulemust, muutust hoiakutes või teadmistes või kindlat otsust järgnevate sammude suhtes. Enese tundmaõppimine on samasugune tegevus, kui seda on matemaatika õppimine lasteaiast gümnaasiumi, ülikooli või kutsekooli lõpuni. Iga kogemus õpetab meile midagi ning suunab märkama olulist enda kohta. Noored kannavad endas oma vanemate uskumusi ja hoiakuid. Üldhariduskooli lõpetamise järel tehtavate valikute tegemisel on […]

Vaata edasi

Seminarid lasteaedadele: ettevõtluspädevust ja rahatarkust lõimiva materjali tutvustus

14.oktoober 2022 - 16:14

Avatud on registreerumine kahele veebiseminarile, kus tutvustatakse 2022. aastal valminud õppematerjali “Vinks-Vonks I avastab ja seikleb”. Materjal on mõeldud kasutamiseks 5-6-aastaste laste rühmas. Raamatus käsitletakse üheksat teemat, millede hulgas on näiteks soovide ja vajaduste eristamine, emotsioonide juhtimine, annetamine ning kannatlikkus.  Laste jaoks on loodud suur pildiraamat ning värvipildid ja õpetajale eraldi vihikuna juhendmaterjal. Juhendmaterjalis on iga teema tutvustus, väike jutuke lastele ettelugemiseks, erinevad tegevused, liisusalmid, laulud ja aruteluteemad. Seminarid “Ettevõtluspädevust ja rahatarkust lõimiva materjali tutvustus lasteaedadele” toimuvad: 15. novembril kell 10-12 , registreeru siin  6. detsembril 13-15, registreeru siin    Loe siit materjalide tutvustust   

Vaata edasi

TalTechi lektor ja koolitaja Katrin Arvola: „Õpilased on tagasisides öelnud, et pädevuste käsitlemine teeb tunnid eluliseks ja huvitavaks“

11.oktoober 2022 - 13:46

TalTechi lektor ja ettevõtluspädevuste koolitaja Katrin Arvola jaoks on ettevõtluspädevuste arendamine elementaarne osa õppest, sest ta peab oluliseks anda koolist kaasa ka praktilised oskused ja julgus kooliteadmisi elus rakendada. Parima tagasiside oma töö mõjule on ta saanud õppijate enesehindamise ja tagasiside testidest, kust on selgunud, et kõige kiiremini arenevad semestri jooksul  väärtust loova mõtlemise ja lahenduste leidmise oskused. Novembris toimuval Edu ja Tegu programmi koolitusel on kõigil õpetajatel võimalus õppida ettevõtluspädevuse arendamise võimalusi ja metoodikaid.     Kas ettevõtluspädevus on vajalik ainult neile, kes tahavad saada ettevõtjaks või kõigile inimestele? Nii ettevõtlikud, kui on meie tänased noored, on ka homne Eesti riik. Seega on oluline, et lisaks erialateadmistele pakuksid kool ja ülikool keskkonda, mis soosib noortele tulevikuks olulist ettevõtlikku mõtteviisi ja universaalseid oskusi. Ettevõtlikud inimesed on ka tööandjate silmis oluliselt atraktiivsemad töötajad. Kuidas on ettevõtluspädevuse teadvustamine muutnud Sinu enda tööd? Mulle on ettevõtluspädevuse arendamine muutunud väga südamelähedaseks. Arendan õppetöös teadlikult üliõpilaste […]

Vaata edasi

Edu ja Tegu maakonnatuuridel saavad koolijuhid ja õpetajad tuge pädevuste arendamise süsteemi loomisel

11.september 2022 - 21:54

Tööandjad ja ühiskond ootavad aktiivseid koolilõpetajaid, kes suudavad oma isiklikku elu ja karjääri parimal moel juhtida ning oleksid tegusad ja väärtust loovad ühiskonna liikmed, töötajad, ettevõtjad. Koolides on ettevõtlusõpe, karjääriõpe ja ettevõtlikkus rakendatud vastavalt iga kooli võimalustele ja nende väärtuse tunnetusele. Kuna viimastel aastatel on täiendatud erinevaid ettevõtlus- ja karjääri ning rahatarkuse programme, siis soovist aidata koolidel leida parimaid lahendusi õppes süsteemi loomiseks kohtub Edu ja Tegu koos partneritega regioonides koolijuhtidega.  Tutvustatakse rakendamise võimalusi algklassidest kutsehariduseni. maailmakohviku laadses formaadis, kus kõigil on hea võimalus küsida ja arutelus osaleda. Infopäeva eesmärk on, et iga kool saaks  kuuldu põhjal luua endale sobivas kombinatsioonis süsteemi, kuidas mainitud teemasid  rakendada selliselt, et  dubleerimise asemel tekiks sünergia ning juhuslikkuse asemel süsteem. Oleme külastanud juba mitmeid maakondi Harjumaast Saaremaani ja Jõgevamaani,  suured tänu kohalikele koolijuhtide ühendustele, maakondlikele arenduskeskustele ja haridusnõunikele, kes meid oma üritustele on kutsunud. Nendelt üritustelt on saanud alguse ka koolide individuaalsed konsultatsioonid või […]

Vaata edasi

Ettevõtlusõpetaja blogi: Mariin Alatsei, Tartu Rakenduslik Kolledž

09.september 2022 - 10:17

“I’ll be back” nagu ütles Terminaator – tõesti, siin ma jälle olen! Eelmisel õppeaastal jagasin teiega enda toimetamisi Tartu Rakenduslikus Kolledžis ning jätkan seda ka sellel aastal. Meeldetuletuseks, et olen majanduse ja ettevõtluse õpetaja, lisaks ka õpilasfirmade juhendaja. Osalen aktiivselt meie kooli ettevõtlusõppe arendamises ja korraldan sellega seoses erinevaid üritusi. Minu eelmise õppeaasta blogipostitusi on võimalik lugeda vanadest uudiskirjadest ja www.ettevõtlusõpe.ee kodulehelt uudiste alt. Pikk suvepuhkus on selleks korraks läbi ning juba olen täielikult töölainel tagasi. Suvi oli lihtsalt imeline! Ma usun, et sellel aitas kaasa väga palju minu enda hoiak puhkuse suhtes – puhkus on puhkus ning seda peab päriselt nautima ja väärtustama. Olen selle mõttekäigu omastanud muusikult ja koolitajalt Sandra Vabarnalt, soovitan seda teistelegi. See ei tähenda, et ma terve puhkuse ainult magasin ja vedelesin – kuigi jah, ma pole vist ükski suvi nii palju maganud aga võtsin seda suve nii, et koguaeg ei pea kuskile kiirustama ja […]

Vaata edasi

Kutsu STARTER kooli töötuba läbi viima

08.september 2022 - 22:26

Hea gümnaasiumi, kutsekooli ja rakenduskõrgkooli ettevõtlusõppe eestvedaja! Rikasta kooli ettevõtlusõpet noorte äriideede arenguprogrammi STARTER põnevate töötubade ja ägedate esinejatega! Viime läbi: Inspiratsiooniüritusi ja lahedate ideede ning meeskonna leidmise päeva; Ärimudeli töötuba „Kuidas oma äriideed testida“; Esitlusoskuste ABC töötuba e pitchingu treeningut; Toote- ja teenusedisaini töötuba; Turunduse töötuba; Meeskonnatöö töötuba; Karjääritöötuba ‘Kuidas leida motiveeriv elukutse’. Motivatsioonitöötuba ’Kuidas julgeda rohkem’. Õpe toimub meeskonnatööna käed-külge aktiivõppe formaadis. KES? Meie koolitajad on kogemustega tegijad, kes on inspireerinud noori STARTER programmis juba mitu aastat! MILLAL? Pakume töötubasid kuni 2023. aasta sügiseni – kasuta juhust, sest siis saab Edu ja Tegu programm läbi. HUVI KORRAL? Kirjuta Piret.arusaar@ut.ee ja anna teada oma soovist. STARTER programmi kohta leiad rohkem infot siit: www.starteridea.ee STARTERi põhiprogramm, kuhu on oodatud liituma nii gümnasistid, tudengid kui  kutsekoolide õppurid, stardib kevad ja sügissemestri alguses Tallinnas, Tartus ja erinevates regioonides! Hea võimalus pakkuda ettevõtlusõppele lisaks juurde praktiline kogemus ja kontaktivõrgustik.

Vaata edasi

STARTERiga saab liituda Tartus, Tallinnas, Narvas ja Pärnus

06.september 2022 - 22:17

2022. aasta sügissemestril saavad õppurid liituda STARTER programmiga neljas regioonis: Tallinnas, Tartus, Narvas ja Pärnus.  Nende regioonide ettevõtlusõpetajatel on hea võimalus siduda programm õppega ja pakkuda praktilist lisaväärtust. STARTER programm toetab õppijate ideede arendamist. Tasuta progammi jooksul saavad osalejad uusi teadmisi ja oskusi töötubadest ning nõuandeid mentoritelt. Osalema on oodatud nii gümnasistid, kutsekooli kui kõrgkooli õppurid, kõigilt erialadelt, eelnev ettevõtluskogemus ei ole vajalik. Vastupidi, kui ideed ja/või meeskonda ei ole, on avaüritusel võimalus liituda meeskonnaga, kelle idee  kõige enam kõnetab. Samuti saavad tiimid endale leida puuduva meeskonnakaaslase. STARTER programm kestab semestri lõpuni ja on osalejatele tasuta. Avaürituste algusajad ja kohad: STARTERtartu: 15. sepembril kell 16 Tartu Ülikooli Delta keskus STARTERtallinn: 12. septembril kell 14 TalTechi tudengimaja STARTERpärnu: 28. septembril kell 16 Pärnu HUUB STARTERnarva: 23. septembril kell 16 TÜ Narva kolledž   Täpsem info iga regiooni ajakava kohta ning registreerumislingid leiab www.starteridea.ee

Vaata edasi

Viimased kohad saadaval karjääriõppe koolitusprogrammi

05.september 2022 - 15:05

Uus karjääriõppe koolitusprogramm alustab 20. septembril! Põhjalikust koolitusprogrammist saab hea teoreetilise ülevaate karjääri kujundamisest, karjääriõppe praktilise lõimimise võimalustest haridusasutuse töösse ning lisaks saab iga osaleja mõtiskleda isikliku arengu ja karjääriplaneerimise üle. Programm koosneb  kuuest moodulist ja nende üldine eesmärk on toetada osalejate kompetentside arengut karjääriõpetuse valikaine läbiviimiseks, karjääriõppe lõimiseks oma ainesse ja/või süsteemse karjääri- ja ettevõtlusõppe kavandamiseks ja elluviimiseks oma asutuses. Sõna saavad esimese karjääriõppe koolitusprogrammi vilistlased. Mida nad programmis hindasid? Uued teoreetilised teadmised ja praktilised oskused, kogemuste saamine; Oma tegevuste mõtestamine – seosed õppeainete ja karjääriteemade vahel; Ideid ka iseenda tegevuste/mõtete konkretiseerimiseks; Kasu õppijatele; Hea ülesehitus vastavalt pädevuste mudelile; Väga ülevaatlik ja mitmekülgne; Koolitajad on oma valdkonna spetsialistid, tõelised inspireerijad ja innustajad; Head, tööks vajalikud materjalid. Parimad praktikad ja töölehed. Tööriistad tööriistakasti. Väärtuslikud lingid ja kirjandus; Võrgustumine – tekkis sõbralik ja üksteist motiveeriv/toetav keskkond ja lõimumine erinevate spetsialistide vahel. Kellel soovitaksid programmi vilistlased sellel koolitusel osaleda? Erinevate ainete õpetajatel, […]

Vaata edasi

Jõgevamaa hariduskonverents keskendub ettevõtlus- ja karjääripädevustele

15.august 2022 - 10:23

Head Jõgevamaa koolide ja lasteaedade õpetajad ning juhtkond! Olete oodatud hariduskonverentsile, mis keskendub ettevõtlus- ja karjääripädevustele, nende lõimimisele ning tõhusale rakendamisele õppes. Konverentsil kuulete erinevatest võimalustest, kuidas pädevusi arendada, soovitustest ja nõuannetest, uutest materjalidest (lasteaiad saavad värske õpperaamatu ka kaasa). Lisaks on hea võimalus küsida oma ala asjatundjatelt! PÄEVAKAVA 09.45-10.00 Kogunemine, hommikukohv 10.00-10.10 Avamine (Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programm, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus)) 10.10-11.10 Ettevõtluspädevused. Ettevõtluspädevus on üks üldpädevustest, mida on vaja loovate ja ettevõtlike inimeste arenguks ühiskonnas. Millistest alapädevustest koosneb ettevõtluspädevus ja ja milliste metoodikate abil saab õppes noori arendada? Tasuta kasutamiseks vajalikke materjale on välja töötatud riigi poolt igale haridustasemele, kuulajad saavad ka neist ülevaate. Erika Veide, Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmi alus- ja üldhariduse koordinaator. 11.10-12.10 Paralleelsessioon koolidele: karjääripädevused. Karjääri kujundamise oskused ja hoiakud on eelduseks oma elu juhtimiseks, sh õppimise ja tööga seotud teadlike valikute tegemiseks ja muutustega toime tulekuks. Kas karjääri […]

Vaata edasi

Euroopa parim õpilasfirma valiti Tallinnas

16.juuli 2022 - 22:13

12.-14. juulini Tallinnas toimunud Euroopa Õpilasfirmade võistlusest võttis osa üle 300 õpilase 40 riigist. Euroopa parima õpilasfirma tiitlit püüdis 41 ja üliõpilasfirma tiitlit 21 firmat. Euroopa parima õpilasfirma tiitel läks sel aastal Kreekasse. Microgreens Magicgreens nimeline õpilasfirma on toonud turule nutikasvuhoone minivõrsete- ja köögiviljade kasvatamiseks. Teise koha noppis Austria õpilasfirma Drinkhalm. Noored müüvad maailma kõige kiiremini lahustuvaid joogipulbreid, mis on pakendatud paberist joogikõrte sisse. Eri maitsega joogipulbreid võib segada nii vee, mullivee kui vahuveini sisse ja pooleliitrises anumas lahustuvad need kuni 1,8 sekundiga. Kolmanda koha pälvis Saksamaa õpilasfirma kaasahaarav strateegiamäng Carducation, mille võitmiseks tuleb mängijal teha võimalikult keskkonnasõbralikke valikuid. Mängu eesmärgiks on mõjutada inimesi rohelisemalt mõtlema ja käituma. Euroopa õpilasfirmade innovatsiooni eriauhinna pälvis Rootsi õpilasfirma Noll Deponi, mis on töötanud välja klaaside raamidest eraldamise masina. Eesti ettevõtlusõppe edendajad ja toetajad panid ka omalt poolt välja eripreemiad, millega särasilmseid Euroopa noori tunnustada. Haridus- ja Teadusministeerium (Edu ja Tegu) tunnustas nutika probleemilahenduse eest […]

Vaata edasi

Järjekordse ettevõtlusõppe baaskoolitusprogrammi lend sai tunnistused

15.juuli 2022 - 10:46

28. juunil said lõputunnistuse ning Haridus- ja teadusministri tänukirja ettevõtlusõppe edendamise eest  õpetajad, kes ettevõtlusõpetaja baaskoolitusprogrammis  oma teadmisi ja oskusi värskendasid. Igakuised kooskäimised olid täidetud inspireerivate esinejatega, põnevate metoodikate ja uute teadmistega ning muidugi omavahelise võrgustumisega, mis koolitusprogrammi osalejatele alati kõige suuremat rõõmu on valmistanud ja igakuiseid kohtumisi ootama pannud. Palju õnne koolidele, kus tublid lõpetajad õpetavad! Mehis Adamson Võrumaa Kutsehariduskeskus Mariin Alatsei Tartu Rakenduslik Kolledž Helena Gulbis Aravete Keskkool Sandra Hunt Vändra Gümnaasium Ave Jelisejeva Abja Gümnaasium Kaisi Küün Vaimastvere Kool Reelika Lippur Järvamaa Kutsehariduskeskus Merike Mätas Laulasmaa Kool Anu Mikk Pärnu Saksa Tehnoloogiakool Ave Pae Jõhvi Gümnaasium Külli Pedari Eesti Töötukassa Annely Pilk Abja Gümnaasium Georgina Ristoja Sindi Gümnaasium Eve Rõuk Järvamaa Kutsehariduskeskus German Saar GKS Growing OÜ Kadri Sams GKS Growing OÜ Evelyn Sillaots Sindi Gümnaasium Ave Tamra Tartu Herbert Masingu Kool

Vaata edasi

Õpetajad jäid suvekooli

11.juuli 2022 - 22:05

Ka sellel aastal juuni lõpus jäid ettevõtlikud, aktiivsed ja toredad õpetajad suvekooli. Karistuseks hea töö eest seda just pidada ei saa, sest osalemine oli rangelt vabatahtlik ja huvi põnevatest esinejatest pakatava ürituse vastu ahvatlevast puhkusteajast hoolimata suurem kui kohtade arv. Kohad täitusid paari nädalaga ja ootejärjekord oli nii pikk, et paljudel kahjuks ei õnnestunudki sealt edasi pääseda. Peaesinejaks olid kliiniline psühholoog Kariina Laas, kes rääkis emotsioonidest ning liikumise ja neurolingvistilise programmeerimise eksert Viigi Viil-Kangur, kes õpetas aju aktiveerivaid liigutusi, mis kuluvad marjaks ära  pikkadel koolipäevadel, kui õpilased ja ka õpetajad ise veidi ergutust vajavad. Esimesel õhtul trambiti risti-põiki läbi ka Roosta alune mets, ranna-ala ja jalg õnnestus maha panna ka taamal asuval heinamaal – nimelt otsiti orienteerumise käigus vastuseid erinevatele põnevatele küsimustele ja viidi kokku suvekoolis osalejate nimesid ja nägusid. Põnevaid esinejaid jagus nii töötubadesse kui läbi kolme päeva.  Vaata täpsemalt kavast.  Lisaks said suvekoolis oma lõputunnistused järjekordse ettevõtlusõppe baaskoolitusprogrammi […]

Vaata edasi

Esimese Edu ja Tegu karjääriõppe koolitusprogrammi läbinud said tunnistused

01.juuni 2022 - 15:21

​31. mail lõppes õppeaasta eriliselt ja uhkelt 18-le õpetajale – nimelt said tunnistuse karjääriõpetuse koolitusprogrammi läbinud, kes uute oskuste ja teadmiste toel panustavad uuest õppeaastast erinevates koolides üle Eesti õpilaste karjääri kujundamise oskuste arendamisse. Programmis sai kokku osaleda 30 inimest, sest viis kuud kestnud programmi ülesehitus ja korraldus võimaldas valida tervikust ka ainult enda arendamist vajavatest kompetentsidest ja võimalustest lähtuvad moodulid. Õppijate seltskond oli mitmekesiselt rikastav – erinevate kooliastmete õpetajad, kutseõpetajad, koolijuhid, psühholoogid, kooli partnerina karjääriõpet toetavad ettevõtjad ja Eesti Töötukassa spetsialistid – ehk kõik, kes karjääriõpet koolis korraldavad, toetavad, läbi viivad. Lõppenud koolitus oli märgilise tähendusega, sest üle paljude aastate oli huvilistel võimalus saada nii laiapõhjaline teoreetiline ülevaade karjääri kujundamisest kui tutvuda praktiliste võimalustega karjääriõppe süsteemseks korraldamiseks haridusasutuses. Kuuest moodulist koosneva koolituse õppekava töötas välja Eesti Karjäärinõustajate Ühing koostöös Edu Tegu programmi partnerülikoolidega, koolitajad olid Eesti tunnustatud karjääriteenuste valdkonna ja ettevõtlusõppe õppejõud, õpetajad ja eksperdid. Õppetöö toimus Tartu Ülikoolis, […]

Vaata edasi

Algas registreerumine ettevõtlikkuse, ettevõtlus- ja karjääriõpetajate suvekooli

24.mai 2022 - 07:00

Ettevõtlikkuse, ettevõtlus- ja karjääriõppe võrgustiku suvekool toimub taas, 27.-29. juunil 2022 Roosta puhkekeskuses. Oodatud on Ettevõtliku Kooli, JA Eesti, Edu ja Tegu ning karjääriõppe võrgustik ehk üldharidus- ja kutsekoolide ettevõtlikkuse, ettevõtlus- ja karjääriõpetajad ning koolijuhid ja spetsialistid, kes neid teemasid koolide õppekavas otseselt arendavad ja toetavad. Suvekooli läbivaks teemaks on ettevõtlus- ja karjääripädevuste ja üldpädevuste arendamine, sh emotsioonid ja motivatsioon, muutuste loogilised tasandid ehk kuidas muutusi ja nendega kohanemist toetada, kuidas märgata õpilase andeid ja vajadusi, vältides läbipõlemist,  kogu kehaga õppimise metoodikad, eneseteadlikkuse tõstmine, eesmärkide saavutamine läbi visualiseerimise jne. Loomulikult on kavas ka ettevõtlus- ja karjääriõppe, rahatarkuse uute materjalide ja võimaluste ning Ettevõtliku Kooli TULEM metoodika töötoad, majanduse ülevaade ning õpirände kogemuste jagamine. Ööülikooli raames kohtume haridus- ja ettevõtlusvaldkonna põnevate esindajatega. Suvekooli peaesinejad on kliiniline psühholoog ja Tartu Ülikooli lektor Kariina Laas, NLP ja kinesioloogia treener-koolitaja Viigi Viil-Kangur, Töötukassa personalijuht ja ettevõtjatega koostöö nõunik, coach ja Eesti Mentorite Koja liige […]

Vaata edasi

Edu ja Tegu programm jõudis MKM-i konkursi „Tunnusta ettevõtluse edendajat 2022“ finaali

Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programm jõudis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi konkursi “Tunnusta ettevõtluse edendajat 2022“ finaali!  Võitjateks osutusid žürii valikul ärifestival sTARTUp Day ja SolarCar Estonia MTÜ algatus Solaride. Konkursi lõppvooru pääses sel aastal 4 projekti: sTARTUp Day ärifestival (MTÜ sTARTUp Day), Tööandjate uuendusmahukate ettevõtete 2% klubi (Eesti Tööandjate Keskliit), Ettevõtlus- ja karjääriõppe programm Edu ja Tegu (Haridus- ja Noorteamet) ja Solaride (SolarCar Estonia MTÜ). Konkurss „Tunnusta ettevõtluse edendajat 2022“ toimus 16. korda ning on ühtlasi Eesti-siseseks eelvooruks Euroopa Ettevõtlusauhindade konkursile. Konkursi eesmärk on välja selgitada, tunnustada ja üldsusele tutvustada Eesti parimaid ettevõtlust edendavaid algatusi. Auhinnad antakse üle oktoobris toimuval Ettevõtluse auhindade galal. Euroopa konkursi finaal toimub tänavu novembris Prahas. Konkursi žüriid juhtis majandusarengu asekantsler Sille Kraam, kelle sõnul oli seekord võistlemas mitmeid põnevaid ja olulist mõju evivaid projekte. „Ettevõtluse edendamine on väga tänuväärne töö ning oluline on taolisi inspireerivaid initsiatiive märgata ja tunnustada. Mul on hea meel, et […]

Vaata edasi

STARTER kevadsemestri võitja arendab inimeste kultuurihuvi

20.mai 2022 - 06:40

STARTERtallinn, STARTERhaapsalu ning STARTERkohtla-järve kevadsemestri 2022 Grand Prix võitja on meeskond DOKAS! Dokas arendab sotsiaalset äppi ja NFT-põhist kogumiskaardimängu, mis aitab luua ja hoida suhteid kultuuriasutuste ja nende külastajate vahel. Tegu on telefoni suhtlusrakenduse ja kogumiskaartide mänguga, mis toimib kui mänguline lojaalsusprogramm: külastajad koguvad üritusil, näitustel, etendustel jms osaledes punkte. Samal ajal aga avanevad kultuuriorganisatsioonidel paremad võimalused saada ülevaadet oma publiku eelistustest ja lojaalsusest ning soovi korral neid märgata ja premeerida. Rakendus on juba toimimas ning edukalt katsetatud ka Kaunas 2022 kultuuripealinna programmis. Kaks inspireerivat auhinda anti välja JÕHU tiimile (STARTERhaapsalu programmist) ja tiimile Sign A Song! Jõhu arendab tuleviku jahu – üks jahu sobib kõigile; Sign a Song võimendab kuulmispuudega laste integratsiooni, luues lastele lõbusaid ja meelelahutuslikke viipekeelseid lauluvideosid. Lisaks pandi välja suur hulk eriauhindu meie koostööpartnerite ja toetajate poolt! ​DOKASe eestvedaja Gytis Dovydaitis andis meile kiire intervjuu. – Miks otsustasid osaleda STARTERtallinna programmis? Selleks oli mitu põhjust. Alguses ahvatles […]

Vaata edasi

Eesti parima õpilasfirma võistluse eriauhinna omanik Coff enam probleeme ei karda    

11.mai 2022 - 13:07

​Kas teie olete mõelnud, mida õpetab tegelikult õpilasfirma tegemine noortele inimestele? Eesti parima õpilasfirma võistlusel Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmi poolt nutika probleemilahenduse eripreemia pälvinud Õpilasfirma COFF liige Kairiin Koddala tunnistab, et õpilasfirma tegemise perioodil noortel probleemidest puudust ei olnud, kuid see andis hea võimaluse neine lahendamist harjutada. Lisaks oskavad nad paremini meeskonnana töötada ja vältida edaspidi omavahelise kommunikatsiooni apsakaid, mida tekitab noorte seas populaarne veebisuhtlus. Kairiin jagab õpilasfirma tegemise väljakutseid ja õppimise kohti. Kuidas leidsite oma idee, mis probleemi sellega lahendate? Meie Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpilasfirma finantsjuht Merly käis vahetusaastal Ameerikas, kus olid kättesaadavad taimsed kohvikreemid. Eestisse naastes tundis ta neist puudust ning selle asemel, et oodata mõne suurtootja järel, otsustas ta ise käe külge panna. Ülejäänud tiimiliikmed on suured kohviarmastajad ning kõik nõustusime, et taimne maitsestatud kohvikreem on miski, mis on Eesti lettidelt puudu. Põllumajandusministeeriumi uuringute põhjal joob iga päev kohvi 62,9% eestlastest. Kohvi joomine on […]

Vaata edasi

Kelle asi on noorte karjääripädevuste arendamine?

07.aprill 2022 - 12:14

Ühiskonna areng on jõudnud punkti, kus inimese hea kohanemisvõime on muutunud väärtuslikuks omaduseks, sest alati me ei saa kindlad olla selles, mida homne toob. Kuidas saab õpetaja toetada noorte kohanemisvõimet ja karjääripädevusi ning kas ta peaks seda tegema, arutleb Harno karjääriõppe peaspetsialist Virve Kinkar. Viimaste aastate, kuude, päevade sündmused nii meil Eestis kui kogu maailmas on tõestuseks, et suured muutused võivad tulla ootamatult ja mõjutada erinevaid  elusfääre. Rahulolematus, ebakindlus, vaimse tervise probleemid on sagenenud. Mis võiksid olla need tugisambad, mis aitavad keerulistes ja muutlikes oludes hakkama saada, olla edukas ja õnnelik? Kompassiks otsustamisel ja tegevuste valikul on väärtused ja enda seatud eesmärgid, õigemini küll sihid, aga nende poole liikumiseks on vaja ka teadmisi ja oskusi. Soome haridusuuringute instituudi projektijuht Raimo Vuorinen on öelnud, et üks nõutavamaid oskus tänapäeval on suutlikkus muutustega kohaneda. Vaja on endaga aru pidada, millised sinu oskused aitavad olukordadega kohaneda, säilitada enesekindlust ja -väärikust. Õpetaja elu ja […]

Vaata edasi

Ettevõtlusõpetaja blogi: Mariin Alatsei vahendab Tartu Rakendusliku Kolledži inspireerivaid õppetegevusi

31.märts 2022 - 16:00

Kevad, see on mu lemmik aastaaeg! Päike on juba mõnusalt soe ning päevad on järjest pikemad – ei peagi enam pimedas tööle minema ja töölt tulles on ka veel valge. Ning ega ka suvepuhkus  kaugel ole! Kuigi väga pikk õppeaasta on seljataga, siis sellel aastal ei tunne ma suurt väsimust ega ka tüdimust, pigem on kevad kaasa toonud uue energia, millega järgnevad kaks kuud veel tegutseda. Samas kui ma vaatan õpilasi, siis nemad on pigem nagu talveunest ärkavad kärbsed, kes peesitaks mõnusalt päikse käes ja „tiksuksid“, nagu neile endile meeldib öelda, suvevaheajani. See aga sunnib mind veelgi rohkem pingutama, et tundides oleks põnevust ja poleks hetke, kus saaks käsi põsakil unistada. Ülesandeid välja mõeldes olen püüdnud olla loominguline ja püüan pakkuda ka õpilastele seda loomingulisust. Näitena tooksin siia ülesande, millest kujunes nii suur hitt, et õpilased tegelesid sellega suure vaimustusega mitu nädalat ning saime läbitud mitmeid teemasid. Tunniks väikeettevõtlus ja […]

Vaata edasi

Valminud on ettevõtluspädevust ja rahatarkust arendavad töölehed II kooliastmele!

Valminud on 30 ettevõtluspädevust ja rahatarkust arendavat töölehte II kooliastmele erinevates õppeainetes lõiminguna kasutamiseks, et toetada õppijate  ettevalmistust eluks.  Töölehtede loomise ajendiks oli õpilaste üha süvenev huvi ettevõtluse, investeerimise ja säästmise vastu ning vajadus pakkuda materjale õpetajatele koolides, kus ettevõtlusõpet põhikooli osas ei ole. Töölehti luues võtsid autorid Tallinna Rahumäe Põhikooli klassiõpetaja ja ettevõtlusõppe huviringi juhendaja Erika Tafenau ning ettevõtja ja investeerimishuviline Fred Tafenau aluseks ettevõtluspädevused. Eesmärk on suunata õpilasi mõtlema rahatarkusele, ettevõtlikkusele ja ettevõtlusele ning keskkonnahoiule. Olulisel kohal on ka meeskonnatööoskuse arendamine, sest sotsiaalsed oskused on üheks eduka tuleviku alustalaks. Oskus enda tugevusi, nõrkusi ja ajaplaneerimist analüüsida annab õpilasele võimaluse vajalikke muudatusi ja sihte eesmärkidena paika seada. Erika Tafenau sõnul keskenduti ka investeerimisele, kuivõrd õpilased kuulevad uudistest sõnu „börs, aktsia, investeerimine“. “Töölehtede eesmärk on selgitada nende sõnade tähendusi läbi praktilise tegevuse,” selgitas Erika Tafenau. “Mida varem hakkab laps rahatarkuse põhitõdesid omandama, seda kindlamalt ja teadlikumalt on võimalik edaspidist eluteed […]

Vaata edasi

STARTERis genereerivad ideid nii õpilased kui tulevased õpetajad

30.märts 2022 - 16:36

STARTERi kevadsemester on täies hoos! STARTERtallinna ja STARTERtartu mentorüritused tõid tavapäraselt poole semestri peal toimuvale kiirkohtingule kokku üle 40 mentori ja rohkem kui 120 noort, inspiratsiooni said mõlemad osapooled. Tiimid said kogenenud mentoritelt olulisi nippe, kuidas oma ideed edasi arendada. Gümnasistidele on kevadel toimunud kaheksa töötuba selleks soovi avaldanud koolides: Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis, Ehte Humanitaargümnaasiumis, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis, Põltsamaa Ühisgümnaasiumis. Ida-Virumaal kogunesid töötuppa suisa nelja kooli õpilased Kohtla-Järve Gümnaasiumist, Mäetaguse Põhikoolist, Jõhvi Põhikoolist ning Iisaku Gümnaasiumist. Gümnasistide töötubade põhifookus on olnud karjääri planeerimisel, esitlusoskuste lihvimisel ja uute ideede genereerimisel ehk kõigel sellel, mis muutub vajalikuks kohe, kui kooli uks peale lõpetamist enda järel kinni panna. Ka Tartu Ülikooli õpetajaõppe üliõpilastel ei lastud mugavalt teooriat kuulata, vaid nemadki pidid ideede arendamise protsessi ise läbi tegema aine „Ettevõtlus ja ettevõtlikkus õpetajatöös“ raames. Just läbi kogemuse oskavad nad tulevikus toetada oma ppijate ideede arendamist praktilisel moel.

Vaata edasi

Loe Delfi ettevõtlus- ja karjääriõppe teemarubriigi artikleid

08.märts 2022 - 17:47

Terve veebruarikuu oli Delfis üleval ETTEVÕTLUS- JA KARJÄÄRIÕPPE RUBRIIK. Oma kogemus- ja edulugusid jagasid lugejatega ettevõtluse ja karjääriõpetajad, ettevõtlikud koolid ja lasteaiad ning loomulikult ka tegusad noored. Kõiki Delfi rubriigi artikleid saad lugeda siit.  Venekeelses Delfis avaldatud artikelid loe siit   

Vaata edasi

Taas on võimalik liituda ettevõtlusõppe koolitusprogrammiga

21.veebruar 2022 - 11:00

Taas alustab ettevõtlusõppe koolitusprogramm baastasemele, mis annab põhjalikud teadmised ettevõtlusõppega alustamiseks ja selle parimal moel rakendamiseks. Programm koosneb kuuest moodulist ja kestab 27. juunist 2022 20. jaanuarini 2023. Oodatud on nii õpetajad kui koolide esindajate väikesed meeskonnad (2-3 liiget), et koolitusprogrammi järgselt ettevõtlusõppe süsteemi koolis üles ehitada ja seda parimal ning praktilisel moel ühiselt ja ka lõimitult õpetada. 2021. aasta lennu lõpetanud Anneli Ilomets-Veevo jagab muljeid: “Koolitusprogramm andis mulle julgust katsetada erinevaid võimalusi, kuidas oma tunde põnevamaks muuta ning viia majandus- ja ettevõtlusõpe ka teistesse ainetundidesse. Põnev oli see, et iga kohtumine toimus erinevas kohas (tihtipeale sellistes, kus ma enne käinud ei olnud) ning esinesid väga erinevate erialade inimesed, kelle silmad särasid ning nad rääkisid oma tööst ja tegemistest suure õhinaga. See tekitas soovi rohkem uurida ja teada saada erinevate valdkondade kohta (laiendada oma silmaringi). Mulle meeldis, et oli võimalik kohtuda oma ala tippudega, kellelt sain palju motivatsiooni ning julgust […]

Vaata edasi

Kutsekoolide õppurid omandavad virtuaalselt finantskirjaoskust

18.veebruar 2022 - 09:56

Käesoleva aasta kevadel õpivad 11 kutsekooli 290 õppurit finantskirjaoskuse valikainet e-kursusena. Võimalus omandada teadmised videoloengute abil endale sobival ajal loob lisaväärtuse erialaõppele.   Kokku on  finantskirjaoskuse e-kursus rakendunud juba rohkem kui 59 gümnaasiumis ja kutsekoolis üle Eesti ning  sellest on osa saanud ja saamas üle 1500 noore. Kutseeriala õpilastele oluliste igapäevaelus vajalike teadmiste pakkumise ajendiks oli just positiivne tagasiside gümnaasiumiõpilastelt. Nimelt selgus finantskirjaoskuse kursuse korraldajate läbi viidud uuringust, et enam kui 85% kursuse lõpetanutest jäid kursusega nii rahule, et soovitaksid seda sõbrale. Samuti arvasid paljud õpilased, et nii vajalik teema peaks olema kohustuslik või vähemalt soovituslik. Kursuse eestvedaja Mart Vainu sõnul on märkimisväärne huvi ka kutsekoolides. „Jaanuaris algas kutse- ja rakenduskõrgkoolides registreerimine ning mõne päevaga tuli 250 õpilast. Enamus õppureid valis enda sõnul kursuse, sest soovivad teada, kuidas peret materiaalselt kindlustada. Kursuse eesmärk ongi seda õpetada – me katame teemasid nagu raha säästmine, kulutamine, kasvatamine, laenud, investeerimine, eesmärkide seadmine ja palju […]

Vaata edasi

UUS lasteaedadele! Veebiseminaridel tutvustame äsja valminud ettevõtluspädevust ja rahatarkust käsitlevat õppematerjali

08.veebruar 2022 - 15:35

Alusharidusele on valminud ettevõtluspädevust ning rahatarkust käsitlev õppematerjal „Vinks-Vonks 1 avastab ja seikleb“, mis on mõeldud kasutamiseks 5-6-aastaste laste rühmas. Materjali ühe autori, Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmi alus- ja üldhariduse koordinaatori Erika Veide sõnul usuvad autorid, et paljud õpetajad käsitlevad oma töös lastega nii rahatarkust kui arendavad erinevate ettevõtluspädevuse alapädevusi ka ilma antud õppematerjalita, kuid materjali koostajad püüavad toetada seda tööd süsteemsuse ja järjepidevuse ning lõiminguga läbi kahe viimase lasteaia-aasta. Raamatus käsitletakse üheksat teemat, millede hulgas on näiteks soovide ja vajaduste eristamine, emotsioonide juhtimine, annetamine ning kannatlikkus.  Laste jaoks on loodud suur pildiraamat ning värvipildid ja õpetajale eraldi vihikuna juhendmaterjal. Juhendmaterjalis on iga teema tutvustus, väike jutuke lastele ettelugemiseks, erinevad tegevused, liisusalmid, laulud ja aruteluteemad. Õpetajal on raamatu kasutamisel suur autonoomsus, juhendmaterjal toetab keskendumist ettevõtluspädevuse arengu toetamisele ning rahatarkusele natuke teises võtmes, kui siiani on tegutsetud või harjutud. 2023. aastal on ilmumas ka teine osa Vinks-Vonksi materjalile, […]

Vaata edasi

Milleks lasteaialapsele ettevõtluspädevus ja rahatarkus? Valmis uus õppematerjal!

07.veebruar 2022 - 16:08

Mis ajendas looma lasteaialastele ettevõtluspädevust ja rahatarkust arendavat materjali, selgitab “Vinks-Vonks avastab ja seikleb” materjali üks autor Erika Veide Haridus- ja Noorteametist. Nii nagu on kirjas Haridus- ja Teadusministeeriumi lehel, on alushariduse eesmärgiks toetada laste individuaalsust, loovust ja mängu kaudu õppimist. Sellest inspireerituna on valminud lasteaedadele õppematerjal, kus läbi mängu, muusika ja erinevate tegevuste toetatakse lastes ettevõtluspädevuse kujunemist ning antakse esmaseid teadmisi rahatarkusest. Iga lapse sisemine areng on suuresti määratud tema küpsemisega, seega ei saa lapsele õpetada midagi seesugust, milleks ta veel valmis ei ole. Me laseme lapsel õppida asju, mida ta hetkel veel ise ei oska ega mõista, kuid kõrvalise abiga õpib mõistma ja sooritama. Kui lapsel ka kõrvalise abi ja toetuse juures puudub igasugune huvi ja tekib vastasseis, siis ei ole lähenemine pigem ea- ja jõukohane. Ettevõtluspädevus ei ole midagi müstilist, ta on teadmiste, oskuste ja hoiakute kogum, mida arendades tekib inimesel võimalus kvaliteetsemaks eluks, kus kõige muu […]

Vaata edasi

Valmis kutseõppurite karjääri- ja ettevõtlusõppe töölehtede kogumik

04.veebruar 2022 - 11:47

Valminud on töölehtede kogumik, mis aitab õppijal mõtestada õppimist ja tulevikuvõimalusi. Kutsehariduses on õppimine ja õpetamine väga mitmekesine: erinevad õppetasemed, üle 400 erineva õppekava, järjest rohkem nn täiskasvanud õppijaid, kes tulevad täiendavaid praktilisi oskusi omandama. See aga seab kutsekooli õpetajad keerulise probleemi ette – kuidas hakkama saada ja toetada kõigi õppijate arengut, kui õppijate vajadused ja ootused on väga erinevad? Kuidas aidata õppijatel oma praegusi õpinguid eesmärgistada? Kuidas hoida õpimotivatsiooni, kui ühes õppegrupis on koos nt 16-aastane äsja põhikooli lõpetanu ja 56-aastane magistrikraadiga isik?  Õpetaja n-ö tööriistakastis peaks olema midagi igaühe jaoks. Kutseharidust võib võrrelda juba ammustest aegadest tuntud teekonnaga õpipoisist oma ala meistriks. Sellel teekonnal on iga õppija jaoks oluline arendada ka neid oskusi ja hoiakuid, mis aitavad oma õpinguid kavandada, tundma õppida ettevõtlus- ja majanduskeskkonda, õpitud kutseoskusi kasutada ning enda professionaalset arengut juhtida. E-koolikotis olev Edu ja Tegu programmi raames loodud töölehtede kogumik on loodud just kutsekoolides õppijate karjääri kujundamise […]

Vaata edasi

STARTER programm ootab noori ideid arendama

28.jaanuar 2022 - 17:21

Hei, gümnasist, kutseõppur ja tudeng! Kas oled mõelnud, et tahad alustada oma teekonda startup maailmas? Nüüd on sinu võimalus! Oled oodatud STARTER programmi, mis toimub Tartus, Tallinnas, Kohtla-Järvel ja Haapsalus. Tule kohale, kui sul on kuklas tiksumas enda idee, tule ka siis, kui soovid osaleda mõne teise ägeda idee elluviimises. Liitu ja alusta oma tähelendu! STARTER programmi inspireerivad avaüritused toimuvad: 31.01.2022 kell 16.30-19 Kohtla-Järve, online üritus 17.02.2022 kell 16-21 Tartu Ülikooli Delta keskus 17.02.2022 kell 14-18 Tallinn, TalTech Mektory 03.03.2022 kell 17.30-20 Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž Vaata täpsemat kava www.starteridea.ee ning registreeru kohe! Miks liituda STARTER programmiga? Vaata videosid: Why to join STARTER? – YouTube STARTER programmi vilistlane Kaisa räägib programmist 

Vaata edasi

Äsja startinud karjääriõpetajate koolitusprogramm täidab tühimiku

26.jaanuar 2022 - 10:25

26. jaanuaril Edu ja Tegu toel startinud karjääriõppe koolitusprogramm rõõmustab nii koolijuhte kui õpetajaid, sest eesmärk on toetada karjääriõppe süsteemset rakendamist koolides. Pika programmi ajal tekkiv kontaktivõrgustik osalejate vahel soodustab heade praktikate vahetamist ja koostööideid. Kuuest moodulist koosnev programm on mõeldud  üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajatele ning kõigile teistele haridusasutuste töötajatele, kes on valmis võtma karjääriõpetuse õpetaja rolli, osalema süsteemse karjääri- ja ettevõtlusõppe tegevuste kavandamisel ja elluviimisel oma asutuses ja/või aineõpetajana integreerima nimetatud kahe  valdkonna pädevusi erinevatesse ainetundidesse. Õpinguid alustab üle 30 huvilise. Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmi karjääriõppe eestvedaja Virve Kinkari sõnul on karjääriõpetuse läbiviijad sellist koolitust pikisilmi oodanud, sest vajadus süsteemsete koolituste järele on suur. Seda näitab ka 2021. aastal Harno poolt tellitud ja Tallinna Ülikooli poolt karjääriõppe läbiviijate seas läbi viidud uuring. „Uuringust selgus, et koolides töötavad karjäärispetsialistid, sh õpetajad on suuremas osas algajad. Kõige enam vajaksid nad enesetäiendamist karjääriõppe metoodikas, samuti karjääriteooriates ja nende rakendamises. […]

Vaata edasi

Ettevõtlusõpe on rohkem kui pooltes koolides. Millistes maakondades on kõige ettevõtlikumad koolid?  

25.jaanuar 2022 - 10:25

Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmi tegutsemise ajal on 2021. aasta seisuga  ettevõtlus- ja ettevõtlikku õpet hakanud rakendama 363 õppeasutust  ehk 63% üldharidus-, kutse- ja kõrgkoolidest.  Kõige aktiivsemad maakonnad on võtnud ettevõtliku ja ettevõtlusõppe rakendamise toetamise oma südameasjaks. Kõige rohkem on haridusprogrammidega Ettevõtlik Kool, JA Eesti või Edu ja Tegu  liitunud Jõgevamaa (84% koolidest), Läänemaa (82% koolidest) ja Pärnu linna koolid (77%). Programmi erinevates tegevustes osalenud koolidest on rakendajaid 71%, ülejäänud teevad selleks ettevalmistusi. Tabelis koolid, kes on liitunud Ettevõtliku Kooli, JA Eesti õpilasfirmade programmiga või kasutusele võtnud Edu ja Tegu materjalid. Allikas: Edu ja Tegu seireanalüüs.   Maakond/Linn       Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõpet rakendavate koolide % Harju maakond            55% Tallinn                           62% Hiiu maakond              67% Ida-Viru maakond       74% Narva linn            […]

Vaata edasi

Algas registreerumine karjääriõppe koolitusprogrammi

10.jaanuar 2022 - 14:27

Alustab esimene karjääriõppe koolitusprogramm, mis on mõeldud  üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajatele ning kõigile teistele haridusasutuste töötajatele, kes on valmis võtma karjääriõpetuse õpetaja rolli, integreerima teadmisi oma õpetatavasse ainesse ja/või osalema koolimeeskonna liikmena tegevuste kavandamisel ja elluviimisel süsteemse karjääri- ja ettevõtlusõppeks oma asutuses. Programm koosneb kuuest erinevast moodulist ja kestab 26.01. – 31.05.2022. Karjääriõppe koolitusprogrammist saab hea teoreetilise ülevaate karjääri kujundamisest, karjääriõppe praktilise lõimimise võimalused haridusasutuse töösse ning lisaks saab iga osaleja mõtiskleda isikliku arengu ja karjääriplaneerimise üle. Programmi kõigi kuue mooduli üldine eesmärk on toetada osalejate kompetentside arengut karjääriõpetuse valikaine läbiviimiseks, karjääriõppe lõimiseks oma ainesse ja/või süsteemse karjääri- ja ettevõtlusõppe kavandamiseks ja elluviimiseks oma asutuses. Koolituse lähtealuseks on karjääri kujundamise pädevuste mudel,  mis kirjeldab neid pädevusi neljas tegevuspädevuse valdkonnas: eneseteadlikkuse arendamine, võimaluste analüüs, planeerimine ja tegutsemine. Koolituse moodulid toimuvad erinevate Edu ja Tegu programmi partnerite juures, Tartu Ülikoolis, Tallina Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis. Programmi loojad ja koolitajad on Eesti tunnustatud karjääriteenuste […]

Vaata edasi

Vaata ettevõtlikkuse, ettevõtlus- ja karjääriõppe konverentsi salvestust

21.detsember 2021 - 20:28

3.-4. novembril 2021. aastal toimunud konverents “Ennast juhtiv ja väärtust loob noor ei ole imeloom. Vol2” on järelevaadatav  You Tube kanalist.  3.11 konverentsipäev 4.11 konverentsipäev  Kõiki esinemisi eraldi klippidena näed Edu ja Tegu You Tube kanalil. Seal on võimalik vaadata ka eelmist, 2020. aasta konverentsi ning mitmeid seminare. Konverentsi kava leiad siit. Kõik registreerunud on saanud lingi Worksupi keskkonda, kus aasta lõpuni on võimalik vaadata järele ka töötubasid.

Vaata edasi

Loe ettevõtlus- ja karjääriõppe erilehte veebis

20.detsember 2021 - 08:11

Ettevõtlus- ja karjääriteemasid koondav Edu ja Tegu erileht ilmus Postimehe ning Õpetajate Lehe vahel 2021. aasta sügisel. Nüüd on hea võimalus lugeda lugusid veebist! Kristel Kruustük, Jalmar Vabarna ning Karin ja Rasmus Rask jagavad oma kogemusi ettevõtlikkusest ja ettevõtlusest ning kuidas seda elus vaja läheb. Tabasalu Gümnaasium ja Põltsamaa Gümnaasium avavad ukse ja tutvustavad ettevõtlus ja karjääriõpet ning ettevõtliku noore kujundamist koolis. Kuidas on teadusliku poole pealt seotud ettevõtlikkus ja õppimine, selgitab TLÜ professor Eve Kikas. Veel: Milleks mudilastele ettevõtlusõpe? Sõna noortele – milleks neile ettevõtlus- ja karjäärioskused? Millised on kõige aktiivsemad ettevõtlusõpet rakendavad maakonnad ja milliste õpetajate-juhendajate käe alt sirgub kõige rohkem õpilasfirmasid? Head lugemist!

Vaata edasi

Korraldame STARTER töötoa teie koolis

16.detsember 2021 - 15:22

Hea gümnaasiumi, kutsekooli ja rakenduskõrgkooli ettevõtlusõppe eestvedaja! Rikasta kooli ettevõtlusõpet noorte äriideede arenguprogrammi STARTER põnevate töötubade ja ägedate esinejatega! Viime läbi:  Inspiratsiooniüritusi ja lahedate ideede ning meeskonna leidmise päeva;  Ärimudeli töötuba „Kuidas oma äriideed testida“;  Esitlusoskuste ABC töötuba e pitchingu treeningut;  Toote- ja teenusedisaini töötuba;  Turunduse töötuba;  Meeskonnatöö töötuba;  Karjääritöötuba ‘Kuidas leida motiveeriv elukutse’. Õpe toimub meeskonnatööna käed-külge aktiivõppe formaadis. Saab nalja, naeru, teadmist ja uut oskust! Programm on TASUTA, sest Edu ja Tegu  toetab Euroopa Sotsiaalfond. KES? Meie koolitajad on kogemustega tegijad, kes on inspireerinud noori STARTER programmis juba mitu aastat! MILLAL? Jaanuar – mai ja september – detsember 2022. HUVI KORRAL? Kirjuta piret.arusaar@ut.ee ja anna teada oma soovist. STARTER programmi kohta leiad rohkem infot siit: www.starteridea.ee STARTER stardib taas 2022 a kevadel põhiprogrammidega Tallinnas, Tartus, Haapsalus ja Kohtla-Järvel!

Vaata edasi

STARTERis sündis uusi idufirmasid

15.detsember 2021 - 23:09

STARTER sügisprogramm on taas läbi ja parimad valitud nii Tartus kui Tallinnas. STARTERtallinna parima tiimi Harbour AR esindaja Priit ning TööPesa esinaja Siim Mikael  jagavad oma STARTERi parimaid kogemusi.  Priit, Harbour AR (TalTech)  Kuidas sattusite STARTER programmi? Harbour AR sai alugse Taltech Marinhäkkist ja sealt edasi oleme otsinud erinevaid võimalusi kuidas harida ennast ja viia meie idee teostuseni. Starter Tallinna soovitasid meile mitmed Marinehäkkil kohal olnud mentorid. Millised oli STARTER programmi jooksul kõige suuremad õppetunnid ja üllatused? Programmi jooksul on olnud palju väga tugevaid loenguid ja mentoreid. Minule isiklikult tuli väga suure üllatusena, kuidas idufirmade valuatsiooni hinnatakse. Olles esimeste prototüüpide katsetamise juures, oli vähemalt mulle üllatus, milliseid arenguid nendelt firmadelt oodatakse. Õppisime palju ja oleme targemad ning teadlikumad tänu STARTERIe. Starter Tallinna Grand Prix võit on kindlasti suureks julgustuseks oma idee edasi arendamisel. Sellest programmist saime me rohkem kontakte ja hädavajalikke teadmisi startup maailma kohta.  Millised on edasised plaanid oma ideega? […]

Vaata edasi

Alustab Eesti esimene ettevõtlusõpetaja mikrokraadi programm

14.detsember 2021 - 18:55

Esmakordselt Eestis saab omandada ettevõtlusõpetaja mikrokraadi Tallinna Ülikoolis! Mikrokraadi õppekava toetab üldharidus- või kutsekoolide ettevõtlusõpetaja pädevuste omandamist. Oodatud on kõrgharidusega inimesed, kes mikrokraadi õppekaval täiendavad end nii ettevõtluse, majanduse kui ka ettevõtluspedagoogikaga seotud valdkondades. Kursus kestab 2022. aasta märtsist  2023. aasta juunini. Mikrokraadi programmi väljatöötamist on toetanud Edu ja Tegu Euroopa Sotsiaalfondi raames, kuid kursus jääb Tallinna Ülikooli hallata ja arendada ning see on osalejatele tasuline. Kes on oodatud? Kõrgharidusega isikud, kes soovivad õpetada majandust ja ettevõtlust kutse-, üld- või rakenduskõrghariduse tasemel ning viia läbi ettevõtluskoolitusi. Õppekava eesmärk omandada ettevõtlusõpetajale vajalikud pädevused, sh kujundada süsteemne arusaam majanduse seaduspärasustest ja majandusmehhanismidest, ettevõtluses toimuvatest protsessidest, ettevõtluse ja ettevõtjate rollist ühiskonnas, arendada majanduslikku mõtlemist; kujundada teaduspõhine ja süsteemne arusaam ettevõtluspedagoogikast ja selle rakendamise võimalustest üld- ja kutsehariduse ning elukestva õppe kontekstis; kujundada valmisolek ettevõtlusõppe didaktiliselt otstarbekaks ja teaduspõhiseks planeerimiseks, läbiviimiseks ja hindamiseks õppijast ja õppekavast lähtuvalt. Õpiväljundid  teab peamisi käsitlusi mikro- ja makroökonoomikast, […]

Vaata edasi

Noore Meistri teise koha omanikud Lisenn ja Andrea soovitavad noortel mugavustsoonist välja tulla ja vigadest õppida

13.detsember 2021 - 20:08

Noore Meistri ettevõtlusoskuste võistluste teise koha omanikud Lisenn Jürissoo ja Andrea Õispuu on head näited sellest, kuidas riskides saab šampust juua ning hea kohanemisvõime aitab igast olukorrast edukalt läbi. Noorte idee oli e-keskkond, kus algklassi lapsed saavad iseseisvalt õppida. Rääkisime Lisenni ja Andreaga võistlustest, ettevõtlusoskuste rollist elus ning kutseõppurite ettevõtlikkusest. Millised on muljed Noore Meistri ettevõtlusoskuste võistlustest – mida sellest õppisite, mis üllatas, mis meeldis, mis oli kõige raskem? Andrea: Selle võistluse puhul üllatas mind väga kohtunike sõbralikkus ja abivalmidus. Nad ei tekitanud võistlejates aukartust ja nende hoiak/kõneviis andsid julgust oma ideid välja rääkida. Väga meeldiv oli ka võistluskeskkond. Ei tekkinud sellist tunnet, et ülejäänud võistlejad on meie vastased ja mitte mingil juhul ei tohi nendega suhelda ega ka kaasa elada. Vastupidi, me saime väga hästi läbi, toetasime üksteist ning olenemata tulemusest olime üksteise üle õnnelikud. Kõige raskem oli pidev tähelepanu. Kaamerad iseenesest ei seganud ülesandele keskendumist ja see teadmine, et koguaeg filmitakse, […]

Vaata edasi

Noore Meistri tiimide juhendajad: noored on ettevõtlikud, kuid vajavad julgustamist

Noore Meistri ettevõtlusoskuste võistluse võitjatiimi juhendaja Kairi Nagelmaa Tartu Kutsehariduskeskusest ja kolmanda koha omanike juhendaja Marve Koppel Kuressaare Ametikoolist peavad võistlust heaks hüppelauaks tulevikku, kuid tunnetavad, et noored vajavad ettevõtlikkuseks julgustamist ja tõuget. Samas näitab võitjakolmik, et vajadusel kohanetakse ka võõra tiimikaaslasega ja saavutatakse muljetavaldavaid tulemusi. Millise on muljed Noore Meistri ettevõtlusoskuste võistlustest, mida juhendajana õppisite, mis üllatas, kuidas leidsite võistlejad ja kuidas käisid ettevalmistused?  Marve Koppel: Kuresaare Ametikooli õpilased on uue versiooni järgi võistelnud 2019. aastal Kristiine Keskuses ja 2021 toimus Noor Meister meie koolis, kus tehti ka telesaade võistlusest. Leian, et õpilastele annab taoline võistlus hea stardi tulevaseks tööks või edasiõppimiseks. Tõuseb enesekindlus ja oskus end proovile panna pingeolukorras ning suur võimalus ka oma teadmisi ning esinemisoskust täiendada, koostööd proovida. Tore oli teiste koolide õpetajatega rääkida ja näitasin neile meie kooli. Natuke küttis kirgi üles TV saate lindistus – õpilased olid seetõttu rohkem pinges, et pidid end kaamerate […]

Vaata edasi

Noore Meistri ettevõtlusoskuste võistluse võitja Lisette nõuanne noortele: Lihtsalt tee ära!

Lisette Sarap jagab oma muljeid ja kogemusi  Noore Meistri võistlustelt, kus saavutas koos tiimikaaslase Eva Maria Muuliga Tartu Kutsehariduskeskusest esikoha.  *Noore Meistri võistlustel õppisin pinge all toime tulemist ning meeskonnatööd. Mulle meeldib kogu võistluse ülesehitus ja ülesanded, kuna minu jaoks ei olnu võõraid termineid, siis oskasin kõiki ülesandeid lahendada. Raskust tekitas ülesannete ajaline piirang, aga saime kõik asjad ikkagi tehtud täpselt. *  Meie idee oli, et  sügisel langevad puulehed väetiseks teha. Idee sündis sellest, et nägin linnapildis prügikotte, mis olid puulehti täis. See ei tundunud minu jaoks õige ning sealt edasi tekkis idee. Hetkel ei ole meil selle ideega midagi plaanis edasi teha, kui appi tulevad investorid ja mentorid, siis oleme valmis ideed teostama. *Noortele on oluline oskus oma ideest äri luua, sest see annab rohkem vabadust töötada ja teha tööd hingega. *Arvan, et kutsekoolides on ainult ärisuuna inimesed ettevõtlikud. Noorte ettevõtlikkust saaks  ärgitada juba varakult, näiteks luua kõigisse  gümnaasiumisse […]

Vaata edasi

Noored tööle kaasa tööeluga tutvuma!

12.detsember 2021 - 22:45

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda kutsub taas osalema “Tööle kaasa” päeval. 21. veebruaril avavad Eesti ettevõtted oma uksed töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda. Soovitav on planeerida ettevõtete ja töökohtade külastused juba varakult tunniplaani ning leida parimad võimalused teemade sidumiseks õppega. Loe lähemalt, sirvi juhendeid ja registreeri kool/klass siin      

Vaata edasi

Ettevõtlusõpetaja BLOGI: Tartu kutsehariduskeskus, Mariin Alatsei

11.detsember 2021 - 23:18

Juba ongi käes detsember – kuhu need eelmised kuud küll kadusid? Mulle hetkel tundub, et septembrist kuni tänaseni käis küll kõik vaid ühe sõrmenipsuga. Samas toimus möödunud kuudel nii palju meeldejäävat, et seda kindlasti märakamata ei saa jätta. Tegutsemist on küll tõesti rohkesti ning eriti aega õpetajate toas kohvitada küll ei ole. Kuid pean tunnistama, et mõnikord on ikkagi vahetunniajal kabinetis olevale diivanile mõnus 5 minutiks pikali visata, võtta tass teed ja kolleegida jutustada või lihtsalt niisama võtta hetk ja tunda rahulolu tehtu üle ning meenutada ägedaid ettevõtmisi. Oktoobri keskel ootas mind koos õpilastega ning kolleegidega sügisene Saaremaa, kus osalesime Noore Meistri ettevõtlusoskuste võistlusel. Meie koolist osales võistlusel kolm võistkonda, kes kõik näitasid tõelist taset ning kellest kaks pääsesid ka Noore Meistri telesaate salvestusele, nende hulgas ka minu väga tublid spaateeninduse õpilased. Nagu tänaseks on teda, siis ettevõtlusoskuste Noore Meistri tiitli tõid koju meie kooli õpilased ning minu juhendatavad õpilased […]

Vaata edasi

Haridusele õlg alla! Vaata koolide ja ettevõtete koostööseminari salvestust!

09.detsember 2021 - 20:22

aasta II poole seisuga on Eestis Statistikaameti andmetel ligi 40 000 töötut ja üle 10 000 vaba ametikoha. See näitab, et tööandjate vajadused ning tööturul pakutav kompetents ei kattu omavahel. Kuidas seda ebakõla saaks muuta, arutati järjekordsel ettevõtete ja koolide koostööseminaril 1. detsembril 2021. aastal.  Seminari avanud AS-i Utilitas juhatuse liikme Robert Kiti sõnul ei saa ettevõte nõuda koolilt vajaliku kompetentsiga personali nö tootmist. Vajalik on, et ettevõte läheks  oma kompetentsi piires  koolile appi, et koostöös leida viis eriala spetsialistide koolitamiseks. Sama meelt oli ka koostööseminaril esinenud Trimtex Baltic OÜ juht Maiu Antsmaa, kes selgitas, et nende soov on koole võimalikult palju toetada ning õppes kaasa rääkida kasvõi oma ootusi ja nõuandeid ümarlauas jagades või osaledes ainekavade väljatöötamisel.  Trimtexil on koostöö kogemusi nii Saksa tehnoloogiakooli, Tartu Ülikooli, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse kui Tallinna Tehnikakõrgkooliga. Ettevõte võtab praktikante vastavalt oma võimekusele nendega tegeleda ning on alati avatud koolide ettepanekutele. Samas eelistatakse tavapärastele ekskursioonidele […]

Vaata edasi

Miks ja kuidas lõimida ettevõtlus- ja karjääriõpet?

25.november 2021 - 19:01

Uurisime õppejõududelt ja õpetajatelt, mida annab ettevõtlus- ja karjääripädevuste lõimimine teiste ainetega õppijatele ning kuidas sellega koolis alustada, samuti soovitusi, mida silmas pidada. Selgus, et robootika ja ettevõtlusõpe, lugemine ja ettevõtluspädevus – isegi nii erinevate valdkondade lõimine on täiesti võimalik. Reeli Liivik, TLÜ kutsedidaktika õppejõud ja kutsehariduse ettevõtlusõpetaja Kuna ettevõtlus- ja karjääripädevused on otseselt seotud tööelu ja tööturul toimetulekuga, siis erinevate õppeteemade seostamine nendega annab õppija jaoks õpitavale tähenduse tema jaoks isiklikus perspektiivis ning aitab suurendada õpimotivatsiooni. Näitena võib tuua kutsehariduse üldõpingutes – emakeeles ja võõrkeeles erialavaldkonna ettevõtlusega seotud õppetekstide kasutamist, matemaatikas kutsetööga seotud materjalikulu arvutamise ülesandeid vms. Uurimistulemused on  näidanud, et erialaõppega lõimimata üldõpingutes on õppijad vähemotiveeritud, seega võib eeldada lõimitud õppes suuremat õpimotivatsiooni. Kõige lihtsam ja süsteemsem on ettevõtlus- ja karjääriteemasid lõimida erialaõpingutega, nt suunata õppijaid ettevõtlusõppes lähtuma ärimudeli koostamisel õpitava valdkonnaga seotud majandustegevusaladest (EMTAK), tööjõu vajaduse planeerimisel suunata õppijaid uurima erialaettevõtete veebilehti ja töötajate võimalikke rolle ettevõtetes, hankijate hindasid, […]

Vaata edasi