Uudised

Miks ja kuidas lõimida ettevõtlus- ja karjääriõpet?

25.november 2021 - 19:01

Uurisime õppejõududelt ja õpetajatelt, mida annab ettevõtlus- ja karjääripädevuste lõimimine teiste ainetega õppijatele ning kuidas sellega koolis alustada, samuti soovitusi, mida silmas pidada. Selgus, et robootika ja ettevõtlusõpe, lugemine ja ettevõtluspädevus – isegi nii erinevate valdkondade lõimine on täiesti võimalik. Reeli Liivik, TLÜ kutsedidaktika õppejõud ja kutsehariduse ettevõtlusõpetaja Kuna ettevõtlus- ja karjääripädevused on otseselt seotud tööelu ja tööturul toimetulekuga, siis erinevate õppeteemade seostamine nendega annab õppija jaoks õpitavale tähenduse tema jaoks isiklikus perspektiivis ning aitab suurendada õpimotivatsiooni. Näitena võib tuua kutsehariduse üldõpingutes – emakeeles ja võõrkeeles erialavaldkonna ettevõtlusega seotud õppetekstide kasutamist, matemaatikas kutsetööga seotud materjalikulu arvutamise ülesandeid vms. Uurimistulemused on  näidanud, et erialaõppega lõimimata üldõpingutes on õppijad vähemotiveeritud, seega võib eeldada lõimitud õppes suuremat õpimotivatsiooni. Kõige lihtsam ja süsteemsem on ettevõtlus- ja karjääriteemasid lõimida erialaõpingutega, nt suunata õppijaid ettevõtlusõppes lähtuma ärimudeli koostamisel õpitava valdkonnaga seotud majandustegevusaladest (EMTAK), tööjõu vajaduse planeerimisel suunata õppijaid uurima erialaettevõtete veebilehti ja töötajate võimalikke rolle ettevõtetes, hankijate hindasid, […]

Vaata edasi

Ettevõtete ja koolide virtuaalselt koostööseminarilt saab ideid ühisteks õppetegevusteks

22.november 2021 - 10:52

Head üldharidus- ja kutsekoolide esindajad! Olete oodatud järjekordele ettevõtete ja koolide koostööseminarile, kus räägime, mida koostöö annab õpilastele ja õpetajatele ning ka ettevõttele. Seminari eesmärk on tutvustada läbi toimivate praktikate võimalusi, kuidas koolid ja ettevõtted saaksid tegutseda, et muuta noorte haridust mitmekesisemaks, siduda õppetöö rohkem päriseluliste olukordadega ning aidata õpilastel teha teadlikumaid karjäärivalikuid ja tulevikuplaane. Selleks tutvustame osalejatele inspireerivaid näiteid koostöövormidest, mida Eesti koolides ja ettevõtetes tehtud on. Lisaks toimub seminari raames ka arutelu koostöö alustamisega seotud teemadel:  kogemused ja murekohad kontakti võtmisel (kuidas teha oma mõte/idee arusaadavaks; kellega kontakteeruda); võimalikud takistused koostöö alustamisel ning nendega toimetulek, sh mida teha. Seminari modereerib Erika Veide, Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmi üldhariduse koordinaator. PÄEVAKAVA  14.00 Seminari avasõnad.  14.05 Robert Kitt: Koolide ja ettevõtete koostöö vajalikkus.  14.20 Viljandi Gümnaasium: Kooli koostöövõimalused ettevõtetega. Kuidas noori kaasata?  14.40 Trimtex Baltic: Ettevõtja kooli koostööpartnerina. Maiu Antsmaa ja Dairi Õun. 15.00  Elva Gümnaasium: Kooli koostöövõimalused ettevõtetega. […]

Vaata edasi

E-koolikotist leiad ettevõtlus- ja karjääriõppe töölehti ja kogumikke nii üld- kui kutseharidusele

18.november 2021 - 10:57

E-koolikotti on koondatud materjalid ettevõtlus- ja karjääriõppe läbiviimiseks nii ainena kui lõimingus kõigile haridustasemetele – algklassidest kutsehariduseni. Valminud on kogumikud heade näidete ja metoodikatega ideede hankimiseks ning interaktiivsed töölehed, mis panevad õppijad mõtisklema erinevatel elulistel teemadel ja analüüsima iseennast ning enda võimalusi oma elu kui ka karjääri juhtimisel. Materjalid on loodud Haridus- ja Noorteameti ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu raames ning on kõigile tasuta kasutamiseks.  Üldharidusele loodud ettevõtlus- ja/või karjääriõppe ainekavad  1.-4. kooliaste:  Ettevõtluspädevuse lõiming üldhariduse õppeainetes 3. kooliaste: Üldhariduse valikaine „Ettevõtlusõpetus“ ainekava 3. kooliaste: Ettevõtlus- ja karjääriõppe lõimitud ainekava „Ettevõtlikuna töömaailma“ 4. kooliaste: Üldhariduse valikaine „Ettevõtlusõpetus“ ainekava gümnaasiumile Kutseharidusele loodud ettevõtlus ja/või karjääriõppe moodulid  Ettevõtlusõppe moodulid 2.-5. tasemele Lõimitud ettevõtlus- ja karjääriõppe moodul “Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas” Ettevõtlusõppe õpik kutseharidusele Ainekavad ja moodulid on üleval Moodle keskkonnas ning Edu ja Tegu kodulehel. Lisame jooksvalt ka E-koolikotti. Ettevõtlus- ja karjääriõppe interaktiivsed töölehed  ja muud materjalid E-koolikotis  Ainekavade […]

Vaata edasi

Selgusid aasta parimad ettevõtlus- ja karjääriõppe arendajad ning panustajad

04.november 2021 - 14:54

Ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu tunnustuskonkursil kuulutati välja laureaadid viies kategoorias, aasta ettevõtlus- ja karjääriõppe edendaja tiitli pälvis Viljandi gümnaasium. Ettevõtlikuks õpetajaks valiti Margit Luts Tallinna Reaalkoolist ja Kristi Luik Kehtna Kutsehariduskeskusest. Ettevõtlik õppur on Tallinna õpilasfirma Spotter koosseisus Morgan Pilviste, Artur Sepp, Joosep Ralf Nõgene, Rasmus Uutar. Aasta ettevõtlusõppe mentor on Ida-Viru Keskhaigla ning ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi aasta tegija Margit Partei Tartu Ülikoolist. Aasta ettevõtlus- ja karjääriõppe edendaja tiitli pälvinud Viljandi Gümnaasium on aastatega laiendanud oma majandus- ja ettevõtlussuuna tegevust nii, et ettevõtlik vaim ja hoiak on saanud üheks alusväärtuseks kogu koolipere hulgas. Koolis toetavad ülekooliliste valikainete hulk ja sisu järjest on enam praktilist ja ettevõtlikku meelelaadi, kursuste väljatöötamisel ja läbiviimisel on osalenud partnerasutused. Toimub populaarne karjääripäev, kaasatud on külalislektoreid-eksperte, osaletakse ja korraldatakse erinevaid üritusi. Koolile on omistatud Ettevõtliku Kooli kvaliteeditunnusena Hõbemärk. Aasta ettevõtliku õpetaja kategoorias on erandkorras ja esmakordselt kaks võitjat. Tallinna Raalkooli klassiõpetaja Margit Luts tegeleb ettevõtlusõppega juba rohkem kui […]

Vaata edasi

Aasta ettevõtlus- ja karjääriõppe parimate tunnustamiseks esitati 56 taotlust

01.november 2021 - 15:05

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt aasta parimate ettevõtlus- ja karjääriõppe edendaja ja mentori, ettevõtliku õppuri ja õpetaja ning Edu ja Tegu tegija tunnustamiseks esitati rekordilised 56 taotlust. Kandidaate said kõik soovijad esitada viies kategoorias kuni 17. oktoobrini ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi veebilehel. Mitmeid kandidaate esitati korduvalt ja erinevates kategooriates. Kõik kandidaadid Haridus- ja Teadusministeeriumi algatatud ning Haridus- ja Noorteameti juhitava ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu raames tunnustatakse ettevõtlus- ja karjääriõppesse panustavaid ning seda edendavaid inimesi ja meeskondi viiendat korda. Tiitliga Aasta ettevõtlik õppur tunnustatakse õpilas- ja/või üliõpilasfirmat ja/või ettevõtlus-/ karjääriõppes moodustatud meeskonda, kes on õppes saavutanud silmapaistvaid tulemusi ja inspireerinud teisi. Tiitliga Aasta ettevõtlus/karjääriõppe edendaja tunnustatakse isikuid, meeskonda, organisatsiooni või ettevõtet, kes on märkimisväärselt panustanud ettevõtlus/karjääriõppe arendamisse ning kelle tegevused väärivad esiletõstmist ja tunnustamist. Tiitliga Aasta ettevõtlik õpetaja tunnustatakse ettevõtluse, karjääri või muu aine õpetajat või õppejõudu, kes on silmapaistvalt toetanud õppurite ettevõtlus- ja karjäärialast arengut ning rakendanud või […]

Vaata edasi

Loe viimaseid uudiseid ettevõtlus- ja karjääriõppe sügisesest uudiskirjast

13.oktoober 2021 - 14:54

Loe ülevaadet olulisematest ettevõtlus- ja karjääriõppe uudistest, üritustest ja materjalidest!         

Vaata edasi

Algas registreerumine ettevõtlikkuse, ettevõtlus- ja karjääriõppe konverentsile!

Ettevõtlikkuse, ettevõtlus- ja karjääriõppe hariduskonverents toimub taas – 3. ja 4. novembril 2021.   Läbi kahe päeva on võimalus kuulata põnevaid esinejaid koolidest, ülikoolidest ja ettevõtlusest ning osaleda töötubades, kus  jagatakse häid praktikaid, kasulikke soovitusi ja uusi metoodikaid-materjale ettevõtlikkuse ning ettevõtlus- ja karjääriõppe rakendamiseks, läbiviimiseks ja sellega alustamiseks. Seekord saavad ka koolijuhid isekeskis töötoas praktikaid kuulata ja jagada. Lisaks kuulutatakse välja aasta parimad ettevõtlus ja karjääriõppe edendajad ning Ettevõtliku Kooli edulugude konkursi võitjad. Tutvu täpse kavaga, vali huvipakkuv töötuba  ja registreeru siin: Korraldajad: Haridus- ja Noorteameti programm Edu ja Tegu, Ettevõtlik Kool, JA Eesti, Euroguidance, Tartu Ülikool, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Rahastab Euroopa Liit, Euroopa Sotsiaalfond.  

Vaata edasi

Tunnustamise kandidaatide esitamise tähtaeg on 17.10.2021!

Kandidaate parimate ettevõtlus- ja karjääriõppe edendajate ning ettevõtliku õppuri/ õpetaja tunnustamiseks saab esitada viies kategoorias kuni 17. oktoobrini ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi veebilehel. Haridus- ja Teadusministeeriumi noorte- ja andepoliitika osakonna nõunik Karl Andreas Sprenk märkis, et ettevõtmise eesmärk on tõsta esile tublisid inimesi, kes panustavad ettevõtlus- ja karjääriõppesse oma põhitöös või muude kohustuste kõrvalt. „Märkame neid ettevõtteid, asutusi, töötjaid, eksperte, kes leiavad alati aega, et oma teadmiste ja kogemustega õpet rikastada,“ ütles Sprenk. „Tunnustame noori, kes on läbi ettevõtlus- ja karjääriõppe või ettevõtlikult õppides saanud kätte esmase praktilise ideede elluviimise kogemuse ning selle pealt edasi teisi inspireerinud. Seekord on lisaks ettevõtlusõpetajatele ja ettevõtlikele õpetajatele võimalus esitada tunnustamiseks ka karjääriõpetajaid.“ Haridus- ja Teadusministeeriumi algatatud ning Haridus- ja Noorteameti juhitud ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu raames tunnustatakse ettevõtlus- ja karjääriõppesse panustavaid ning seda edendavaid inimesi ja meeskondi viiendat korda. Tiitliga Aasta ettevõtlik õppur tunnustatakse õpilas- ja/või üliõpilasfirmat ja/või ettevõtlus-/ karjääriõppes […]

Vaata edasi

Valminud on ettevõtlus- ja karjääriõppe töölehtede kogumik kutsehariduse õppuritele

12.oktoober 2021 - 08:23

Töölehtede kogumik täiendab 2020. aastal koostatud mooduli „Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas“ rakendamise tugimaterjalis avaldatut. 59st lehest koosnev kogumik aitab õpilasel iseennast tundma õppida ja annab teadmisi tööst ja karjäärivõimalustest. Töölehed pakuvad valikuvõimalusi nii õppijatele kui õpetajatele sõltuvalt õppija eelistustest, õppe tasemest, õppekavast või õppevormist. Näiteks on koostatud sarnase või sama sisuga töölehed eri raskusastmega või eri tüüpi õpitegevusele. Töölehti on võimalik täita digitaalselt või välja printida ja koondada õppija isiklikku arengumappi. Lisaks saab neid kohandada gümnaasiumiastmele. Kogumiku leiab E-koolikotist  Vaata ka “Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas” mooduli juhendmaterjali  Oktoobrikuus toimub veel üks infoseminar kogumiku tutvustamiseks! Registreeru 20. oktoobril kell 15-16 toimuvale veebiseminarile siin  Kavandamisel on metoodilised koolitused, mida on võimalik tellida ka koolidesse.

Vaata edasi

Ettevõtlusõppe blogi: Tartu kutsehariduskeskuse sügisesed ettevõtlusõppe tegevused

11.oktoober 2021 - 07:43

Jätkame tegusa ja ettevõtliku kooli blogiga, et oleks hea šnitti võtta! Tartu Kutsehariduskeskuse majanduse ja ettevõtluse õpetaja Mariin Alatsei vahendab oma kooli ettevõtlusõppe alaseid tegevusi, läbi mille õppijate veidi kadunud õpimotivatsiooni taastada. September algas koolis tõelise möllu ja tempoga – eks suve jooksul sai juba ära harjutud, et puhkusepäevad möödusid mitte midagi suuremat tehes. Ei ole see ainult õpilaste mure, et suvi saab alati liiga kiiresti läbi või nädalavahetuse päevad on justkui poole lühemad koolipäevadest. Ka minu jaoks oli uue õppeaasta esimene kuu täis pikki tööpäevi, toimetusi ning üritusi, väga paljusid uusi õpilasi ning kohanemist tavapärase töörütmiga. Üksnes septembris olid mul tunnid 121 uue õpilasega, kes jagunevad seitsme erineva õppegrupi vahel. Näiteks olid mul tunnid autotehnikutega, sisetööde elektrikutega, abikokkadega, puhastustööde juhtidega kui kosmeetikutega. Sellel aastal kohtun kokku üldse 31 erineva õppegrupiga. See on kutsekooli omapära ning tuleneb sellest, et majanduse ja ettevõtluse tunnid on meie koolis kõikidel erialadel. Kas see […]

Vaata edasi

STARTERi töötoad koolides tekitavad innovaatilisi ideid

10.oktoober 2021 - 22:39

STARTER tuuritab mööda Eestit ja korraldab koolides inspiratsionitöötubasid. Õppijaid innustab tavapärasest erinev ülimalt praktiline formaat – alati tuleb kaasa mõelda, esinejad on väljastpoolt kooli ja positiivses mõttes sunnitakse mugavustsoonist väljuma. 30. septembril tekkis Eestis kõige rohkem ideid Põlvas, kus viidi läbi Kagu-Eesti ideede häkaton. Üritusel osales 115 õpilast 10-st erinevast Kagu-Eesti koolist. 7. oktoobril väisatu Tartu kutsehariduskeskuse ettevõtluspäeva. 8. oktoobril toimus Hiiumaa Gümnaasiumis STARTERi ideede häkaton. Õpetaja Inga Jürimäe sõnul aitas töötuba õpilastel mõelda suurelt ja lennukalt.  Õpilasele Mirjam Süsile meeldis juhendaja energilisus ning see, et teda kaasati aktiivselt arutlusse. “See ei olnud mingi tuim pähetuupimine,” sõnas Mirjam.

Vaata edasi

Eesti tiimi muljed Euroskillsilt

 Euroskillsil osalemise kogemusi ja ülesandeid, millega tuli rinda pista, jagavad Eesti eksperdina osalenud Jane Mägi Kuressaare Ametikoolist ning esmakordsed Euroskillsi ettevõtlusoskuste ala võistlejad Sander Aukust ja Frank Karro. EuroSkills, mis algselt oli kavandatud toimuma 2020. septembris Grazis Austrias, sai teoks aasta hiljem. Selle suurejoonelise kutsemeistrivõistluse raames toimunud ettevõtlusoskuste võistlusel lehvisid sel aastal esmakordselt ka Eesti lipud. Meie kaheliikmeline tiim Frank Karro ja Sander Aukust pakkus tõsist konkurentsi Austria, Luxemburgi, Venemaa ja Albaania esindustele. Kolme pika päeva jooksul pidid võistlejad lahendama järjest mitmeid ettevõtlusalaseid ülesandeid: arendama äriideed, turu-uuringu ette valmistama ja läbi viima, planeerima toote turule toomise, koostama turundus- ja finantsplaanid jms. Iga ülesande täitmiseks olid üksikasjalikud juhendid ja kindel ajaraamistik, iga ülesanne tuli kirjalikult, väljaprindituna hindamiseks esitada ja ka suuliselt esitleda. Võistlusülesandeid hindas neljaliikmeline ekspertide tiim, kelle ülesandeks oli etteantud hindamiskriteeriumite alusel hinnata esitatud kirjalikud tööd. Seejuures konkreete kriteeriumi alusel antud hinnang skaalal 0-3 ei tohtinud erineda rohkem kui ühe […]

Vaata edasi

Edu ja Tegu STARTER alustas oma podcastiga

09.oktoober 2021 - 22:21

STARTER alustas oma podcastide sarjaga! Podcastid on mõeldud noorte inspireerimiseks ja uute teadmiste andmiseks ideede elluviimisest ja kõigest sellega seonduvast. Podcastid on enamjaolt ingliskeelsed, kuna STARTER on populaarne ka välisüliõpilaste seas. STARTERi esimeses podcastis räägitakse tiimitööst, sõna saavad startup mentor Triin Kask, juhtimise treener Veiko Valkiainen ning UT Startup Labi juht Maret Ahonen. Kuula siit  STARTERi teises podcastis räägivad programmi vilistlased Eric Jackson ja Roland Liinar oma programmi kogemusest . Kuula siit  

Vaata edasi

Mida võtsid juhtimiskonverentsilt kaasa 2020. aasta ettevõtlusõppe parimad?  

Traditsiooniliselt saavad Edu ja Tegu poolt tunnustatud auhinnaks osalemise Pärnu juhtimiskonverentsil ja alati on silmaringi avardav võimalus, mida paljud oma töös endale lubada ei saa, pälvinud positiivset tagasisidet. Uurisime, mida juhtimiskonvernetsil räägitust oma tööellu kaasa võeti. Aasta ettevõtlik õpetaja Silja Enokt Vändra Gümnaasiumist nautis väga sessiooni „Teadus algab uudishimust“, kus oma mõtteid jagasid Tarmo Soomere, Antti Vasara, Kristjan Muruste ja Ivar Kruusenberg.  Mõte, mille juhtimiskonverentsilt kaasa võttis ja mida õppetöös tegelikult juba kasutabgi, on pärit Tarmo Soomerelt. Pole tähtis, et minu laps on teistest targem, tähtis on, et ta teaks probleemi lahendust enne selle kerkimist. Ja temalt veel: Teadmised katavad kogu probleemispektri, kui on kriitiline mass neid, kellega rääkida. Rikkamad maad on need, mille inimesed on tegusamad. „Püüangi oma igapäevatöös eesmärgi poole, et tegusaid, uudishimulikke ja probleemide lahendamisele orienteeritud õpilasi oleks rohkem,“ rääkis Silja silmade särades. Aasta ettevõtlusõppe edendaja Põltsamaa Gümnaasiumi esindajat õpetaja Maris Oravat inspireerisid samuti teaduse ja ettevõtluse […]

Vaata edasi

Taas on aeg esitada ettevõtlikke õpetajaid ja õppureid ning haridusse panustajaid tunnustamiseks!

05.oktoober 2021 - 11:06

Haridus- ja Teadusministeerium kutsub üles tunnustama silmapaistvaid ettevõtlus- ja karjääriõppe edendajaid ja mentoreid, ettevõtlikke õppureid ja õpetajaid. Kandidaate parimate tunnustamiseks saab esitada viies kategoorias kuni 17. oktoobrini ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi veebilehel. Haridus- ja Teadusministeeriumi noorte- ja andepoliitika osakonna nõunik Karl Andreas Sprenk märkis, et ettevõtmise eesmärk on tõsta esile tublisid inimesi, kes panustavad ettevõtlus- ja karjääriõppesse oma põhitöös või muude kohustuste kõrvalt. „Märkame neid ettevõtteid, asutusi, töötjaid, eksperte, kes leiavad alati aega, et oma teadmiste ja kogemustega õpet rikastada,“ ütles Sprenk. „Tunnustame noori, kes on läbi ettevõtlus- ja karjääriõppe või ettevõtlikult õppides saanud kätte esmase praktilise ideede elluviimise kogemuse ning selle pealt edasi teisi inspireerinud. Seekord on lisaks ettevõtlusõpetajatele ja ettevõtlikele õpetajatele võimalus esitada tunnustamiseks ka karjääriõpetajaid.“ Haridus- ja Teadusministeeriumi algatatud ning Haridus- ja Noorteameti juhitud ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu raames tunnustatakse ettevõtlus- ja karjääriõppesse panustavaid ning seda edendavaid inimesi ja meeskondi viiendat korda. Tiitliga Aasta […]

Vaata edasi

Ettevõtlusõppe õppurid esindavad Eestit EuroSkillsi võistlustel

16.september 2021 - 13:42

22.–26. september toimuvad Grazis Euroopa kutsemeistrivõistlused EuroSkills 2021. Ligi 400 andekat noort üle Euroopa hakkavad võistlema 38 kutsealal. Kaks korda viiruse tõttu edasi lükkunud suurvõistlus ootab osalema ka Eesti noori meistreid, selahulgas ettevõtlusoskuste alal. Eestit läheb esindama 17 noort 14 võistlusalal: ehitusviimistlus, keskkonnatehnika lukksepp, müürsepp, plaatija, keevitaja, veebiarendaja, graafiline disainer, kokk, restoraniteenindaja, vastuvõtu administraator, sõiduautotehnik, rätsep, maastikuehitus ja ettevõtlus. Kolme viimase ala puhul on tegu paarisvõistlusega. Ettevõtluse lahinguks on valmis Frank Karro ja Sander Aukust (Tartu KHK/EBS), kellel mõlemal on juba kuhjaga kogemust – Sander osales Eesti parima õpilasfirma koosseisus ja Frank sai tunnustatud kutsekoolide ettevõtlusoskuste võistlustel„Oma eriala juures meeldib mulle valikuvabadus ja areng. Ettevõtlus nõuab teadmisi mitmest valdkonnast ning on ülimalt mitmekesine. Rutiini tekkimine pole võimalik. Üldine maailmapilt on märkimisväärselt laienenud ja laieneb edaspidigi. Seoste loomine tuleb loomulikumalt ning tunnetus teatud küsimustes on kas muutunud või parenenud. Antud valdkonnaga tegelemine aitab kasvada mul inimesena ning paneb arenema erialaselt,“ avab […]

Vaata edasi

STARTERi inspiratsioonitöötuba Gaia Koolis

13.september 2021 - 22:08

Gaia Kooli huvijuht Kaire Maali Lõhmus jagab esmaseid emotsioone ja kogemusi STARTERi töötoast. Tänane (13. septembri) hommikupoolik Gaia kooli 6.-7. klassidele möödus igati tegusalt, sest külas oli Juko-Mart Kõlar, kes viis läbi STARTERi inspiratsioonitöötuba. Töötoa mõte oli innustada õpilasi loovamalt mõtlema ning leidma ühiselt ideid, mis kannustaks tegutsema. Inspireeriv ja loov ettevõtlusele innustamise päev on lõimitud Gaia koolis käimasoleva ettevõtlusprojektiga. Töötuba toimus Edu ja Tegu STARTER programmi raames. Kui töötuba algas lihtsate loovuse vabakslaskmise harjutustega, kus sai lühendada muinasjutte ja mõelda uusi kasutusviise igapäevastele asjadele, siis edasi läks aina põnevamaks. Üksteisele otsa vaatamine ja teise inimese lugemine tema kehakeele kaudu oli juba paras pähkel, kuid tekitas üksjagu elevust, sest ilmselgelt ei oldud üksteisele nii pikalt otsa vaadatud. Loovus juba parasjagu meeltes sähvatamas, algas ideede väljamõtlemine. Mida sa ette võtaksid ja millega tegeleksid, kui sul oleks homme miljon eurot? See küsimus pani nii kukalt kratsima kui ka silmi särama. Kuidas valida […]

Vaata edasi

Blogi: Saame tuttavaks – uue õppeaasta blogija Mariin Tartu kutsehariduskeskusest

31.august 2021 - 19:51

Algaval õppeaastal avaneb meil võimalus saada osa Tartu kutseharidukeskuse ettevõtlusõppe tegemistest. Täna paotame ust ja tutvume sealse majandus ja ettevõtlusõpetaja Mariiniga, kes hakkab kõike põnevat meiega blogis jagama. Minu nimi on Mariin Alatsei ning olen Tartu Kutsehariduskeskuse majanduse ja ettevõtluse õpetaja ning õpilasfirmade juhendaja. Õpetan nii põhikooli kui keskkooli järgseid õpilasi ning töökohapõhiseid õppijaid, lisaks ka ilma haridusnõudeta ning erivajadusega õpilasi. Erialadest juuksuristest ja kokkadest kuni autotehnikuteni välja ehk annan tunde väga erinevatele erialadele. Olen lõpetanud Eesti Maaülikooli ökonoomika ja ettevõtluse magistri. Töötanud Tartu Kaubamajas turundusjuhi assistendina ning aidanud Eesti Maaülikoolis läbi viia uuringuid. Tänaseks olen täiendanud ennast kutsepedagoogikas ja täiskasvanute koolitajana ning õppinud ka haridusasutuse juhtimist. Õpetajaks saamine oli minu puhul täielik juhus ning kui ma 2013. aastal esimest korda kutseka uksest sisse astusin, siis arvasin, et tulen vaid paari tundi asendama haigestunud majandusõpetaja asemel. Olles oma ema tööd, kes on samuti õpetaja, terve elu kõrvalt näinud, siis olin […]

Vaata edasi

Ettevõtlusõpe on jõudnud rohkem kui pooltesse venekeelsetesse koolidesse

27. augustil lõpetasid 24 õpetajat 21-st vene õppekeelega koolist Haridus- ja Noorteameti esimese kuuekuulise ettevõtlusõppe baaskoolitusprogrammi. Nüüdseks on ettevõtlusõpe rakendunud 66% venekeelsetes koolides. Programmi lõpetajad töötavad järgmistes koolides/asutustes: JA Eesti, Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium, Narva Kesklinna Gümnaasium, Ehte Humanitaargümnaasium, Narva Keeltelütseum, Tallinna Polütehnikum, Lasnamäe Põhikool, Sillamäe Kannuka Kool, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium, Kohtla-Järve Slaavi Põhikool, Maardu Gümnaasium, Tapa Keelekümbluskool, Tallinna 53. Keskkool, Tallinna Tõnismäe Reaalkool, Valga Priimetsa Kool, Kiviõli Vene Kool, Tallinna Pae Gümnaasium, Jõhvi Gümnaasium, Kohtla-Järve Maleva Põhikool, Narva Kesklinna Gümnaasium, Valga Priimetsa Kool, Tallinna Humanitaargümnaasium. Haridus- ja Noorteameti ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu toel on ettevõtlusõppega alustanud ja seda arendanud 2016. aastast alates 438 õppeasutust, ettevõtlusõppe rakendamiseni on jõudnud 344 õppeasutust, sh kõik kutsekoolid, 296 üldhariduskooli ja 16 kõrgkooli. Kõige aktiivsemad regioonid ettevõtlusõppe ja ettevõtliku õppe rakendamisel aastatel 2016-2021 on: *protsent regiooni koolidest, kus rakendatakse ettevõtlusõpet Hiiumaa,  75% Ida-Virumaa, 71%, Pärnu linn, 71%, Võrumaa, 71%, Jõgevamaa, 71%, Läänemaa, 71%, Vaata graafikult, kas Sinu kool on kaardil!  

Vaata edasi

STARTERi avaüritused gümnasistidele, kutseõppuritele, tudengitele

STARTER programm alustab semestrit Tartus, Tallinnas, Narvas ja Pärnus! Kõik gümnasistid, kutseõppurid ja tudengid on oodatud avaüritustele – nii oma ideega kui ilma,  oma meeskonnaga kui üksinda, sest avaürituselt võib leida mõlemad + saada juurde palju inspiratsiooni. Avaürituste ajad ja kohad:  16.09.2021 kell 16-21  Tartu, TÜ Delta keskus 16.09.2021 kell 14-18 Tallinn,  Radisson Meriton Conference & Spa Hotell 29.09.2021 kell 16.19 Pärnu HUUB 24.09.2021 kell 16-19 Narva, TÜ Narva Kolledž Vaata täpsemat kava ja infot www.starteridea.ee ja jaga seda ka oma õpilastega. Ehk saab ka alguse uus Ajujahi võitja idee või maailma muutev idufirma!

Vaata edasi

STARTERi inspiratsioonitöötoad koolides

Pildil on Bruno. Energia ja ootusärevus ei taha Bruno väikesesse kehasse enam hästi ära mahtuda – soov sibada regioonidesse ja koolidesse STARTERi töötubasid tegema, et noorte ägedad ideed ei jääks mõteteks, vaid jõuaksid tegudesse, on lihtsalt nii suur. Hoolimata vähesest STARTER programmi staažist on Bruno liidrivõimed juba hästi avaldunud ja kogu tiim täielikult käpa all – kui ta ise igale poole õppijate juurde ei jõua, siis STARTERi meeskond organiseerib koolinoortele ühe vägeva inspireeriva ideede arendamise töötoa. Juba on teada, et septembris toimub STARTERi inspiratsioonitöötuba “Ägedad ideed, millega kõrgelt lennata”  Gaia Koolis, läbiviijaks Juko-Mart Kõlar.  Ja septembri lõpus saavad ideedele hoogu juurde Põlva, Võru ja Valga gümnasistid. Kutsu STARTER kooli või regiooni – kirjuta piret.arusaar@ut.ee. Lisainfo STARTERi töötubade kohta koolides Info STARTER programmi kohta ülikoolides:  www.starteridea.ee  

Vaata edasi

Tulevased ettevõtlusõppe mentorid alustasid kooliteed

27.august 2021 - 17:40

Augustis alustas esimene ettevõtlus- ja majandusõpetajate mentorite arenguprogramm. 26 staažikat ettevõtlus- ja majandusõpetajat kohtuvad kolmel korral, harjutavad juhtimist ja mentordamist oma ala tippude käe all ning saavad teadmisi kaasaegse majanduse ja ettevõtluse toimimisest, kogedes paljut ka nö omal nahal.  Programmis külastatakse ka ettevõtteid ning läbitakse juhtimissimulatsioon Dynama, mis võimaldab turvalises, kuid elulähedases simulatsioonikeskkonnas ettevõtjana tegutseda ja õpitut rakendada. Peale koolitusprogrammi lõppu on tulevased mentorid valmis toetama oma regioonis alustavaid ettevõtlusõpetajaid, sest just sellisest toest tuntakse uuringute põhjal väga puudust. Ka Edu ja Tegu programm toetab õpetajate võrgustiku tekkimist läbi erinevate ürituste. Koolitusprogrammi viib läbi Estonian Business School Anto Liivati juhtimisel.

Vaata edasi

Lõpetas ettevõtlusõppe baaskoolitusprogrammi kolmas lend

10.august 2021 - 13:47

​Juunikuus lõpetas ettevõtlusõppe koolitusprogrammi baastaseme 3. lend. Palju õnne  19 koolile, kus on nüüd üks koolitatud ja innustunud ettevõtlusõpetaja ning muidugi palju õnne 22-le lõpetajale!  Baaskoolitusprogrammi lõpetasid: Anneli Ilomets-Veevo, Tallinna Õismäe Vene Lütseum Eliko Vahtra, Nõo Põhikool Eve Liis, Audentese Spordigümnaasium Galina Peskova, Tallinna Pae Gümnaasium Heiki Koov, Tallinna Muusikakeskkool Helen Orav-Kotta, Tartu Ülikool Kaire Dubolazov, Kolkja Põhikool Keili Kund, Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium Krista Kõrgesaar, Tartu Ülikool Kätlin Lühiste, Tartu Karlova Kool Lauri Leet, Aegviidu Kool Liisi Gussak, Raasiku Põhikool Mailis Mõttus, Kuuste Kool Maire Kask, Tartu Kutsehariduskeskus Marge Sults, MTÜ Mondo Mari Erm-Reining, Pärnu Koidula Gümnaasium Mart Nõmm, Sindi Gümnaasium Merje Mölter, Järvamaa Kutsehariduskeskus Monika Kuusmann-Pajo, TTÜ Virumaa Kolledz Raido Rõivas, Holstre Kool Reeli Engelbrecht, Tartu Kutsehariduskeskus Urve Mukk, Heimtali Põhikool   Anneli Ilomets-Veevo, kes suutis programmi läbida beebi kõrvalt ja beebiga koos, võtab kuuekuulisest koolitusprogrammist saadu kokku selliselt: “Koolitusprogramm andis mulle julgust katsetada erinevaid võimalusi, kuidas oma tunde […]

Vaata edasi

Suvekool täis inspiratsiooni ja uusi kontakte

10.juuli 2021 - 19:29

 Kolm pikka kuid suurepärast päeva ettevõtlikkuse, ettevõtlus ja karjääriõpetajate suvekoolis olid täis inspireerivaid esinejaid, harivaid töötubasid, uusi tutvusi ning üle pika aja ka näost näkku suhtlemist. Osalejad pidasid maratoni vapralt vastu ja nende nägudest peegeldus väsimuse asmele inspiratsioon ja rahulolu! Esimese suure ühise suvekooli boonuseks olid soe päikseline ilm ja imeilus Roosta Puhkeküla. Aitäh suurepärastele esinejatele Tõnu Lehtsaar (Tartu ülikool), Mihkel Nestor (SEB Eesti), ÕF PlinK, Erlend Kotkas (SkyWind Energy GmbH), Triin Liin ja Signe Reppo (TÜ psühholoogia instituut), Heidi Reinson (Kantar EMOR), Anna Gramberg, Merit Luik ja Virve Kinkar (Karjäärinõustajate Ühing), Elbe Metsatalu, Kersti Loor, Margit Luts, Silja Enok (Junior Achievement Eesti), Heidi Uustalu ja Tiina Kilumets (ETTEVÕTLIK KOOL), Kersti Kivirüüt ja Erika Veide (Haridus- ja Noorteamet), Marju Põld (OÜ Karjääripõld), Mart Kimmel (Pärnu Rääma Põhikool), Merle Karuks (Adavere Põhikool), Silja Enok (Vändra Gümnaasium), Merlin Linde (Haridus- ja Teadusministeerium). Suur suur tänu aktiivsetele, teadmishimulistele ja sõbralikele osalejatele! Rahvas on […]

Vaata edasi

Populaarne baastaseme koolitusprogramm ootab taas osalejaid!

09.juuli 2021 - 19:07

Kuuekuuline ettevõtlus- ja karjääriõppe koolitusprogramm annab põhjalikud teadmised ettevõtlus- ja karjääriõppe alustamiseks ning arendamiseks koolis. Julgustame osalema töökaaslastega koos, sest jagatud vastutus tähendab teiselt poolt topeltrõõmu. Ühest koolist mitme inimese üheaegne osalemine võimaldab olla ühtsel info ja teadmiste tasemel ning teha mõnusalt koostööd, üksteist asendada ning ühiselt toredaid õppetegevusi välja mõelda ja organiseerida. Programm algab augustis ja lõpeb 2022. a jaanuaris ning koosneb kuuest õppesessioonist, kokku 10 õppepäeva. Õppesessioonid toimuvad ettevõtluskeskkonnas/ettevõtetes. Koolitajateks on Eesti parimad ettevõtlusõppe ning karjääriteenuste valdkonna õppejõud ja õpetajad, eksperdid ja ettevõtjad.   Vaata täpsemalt sessioonide sisu ja aegasid ning registreeru siin.   

Vaata edasi

Valmisid digitaalsed ettevõtlus- ja karjääriõppe töölehed õppijatele

08.juuli 2021 - 13:18

Edu ja Tegu raames on loodud ning digitaliseeritud töölehed erineva haridustaseme õppuritele. Suve lõpus leiab töölehtede kogumikud uuenenud e-koolikotist, seni aga allolevatelt linkidelt. Vanemale koolieale mõeldud töölehed on loodud ettevõtjate videote juurde – alustuseks vaatab õpilane videot ja siis täidab töölehte.   Töölehed algklassidele, mille täitmine arendab ettevõtlikkust ja rahatarkust, leiad siit  Töölehed koos videotega gümnaasiumile, kutsekoolile ja rakenduslikule kõrgkoolile leiad siit   

Vaata edasi

Vaata järele tööandjate-õpetajate veebiseminari noorte ettevõtlikkuse toetamisest!

21.juuni 2021 - 17:23

Kuula-vaata järele veebiseminari “Noored suveks tööle. Kuidas toetada noorte ettevõtlikkust ja algatusvõimet”.  Aruteluringi teemad: MEID ÜMBRITESEVA ÜHISKONNA MÕJU LASTE/ NOORTE ETTEVÕTLIKKUSE EDENDAMISELE  Räägime stigmatiseerimisest ja hinnangute andmise mõjust.  Mida toob endaga kaasa eeldamine?  Kuidas luua rohkem mõistmist?  Kas on olemas “õige” või „vale“ tegevuse viis?  Milline on haridussüsteemi ja kooli roll ning võimalused ettevõtlikkuse arendamisel?  Kuidas kogukond ja ühiskond saavad laste/noorte ettevõtlikkust toetada? LAPSEVANEM – LAPSE POTENTSIAAL JA SELLE VÕIMESTAMINE  Räägime sellest, kuidas vanemate enda kogemused ja hirmud mõjutavad lapse ettevõtlikkust?  Kuidas märgata lapse nähtavaid ja varjatud huvisid-tugevusi, neid toetada ja julgustada ideid ellu viima?  Kuidas edendada algatusvõimet?  Kuidas toetada potentsiaali esile toomist?  Kuidas arendada teadlikult suhtlusoskust?  Kas jonnakad ja kangekaelsed löövad elus paremini läbi? SUVINE TÖÖ, NOOR JA TÖÖANDJA  Mida ootab tööandja noorelt?  Mida noor ootab tööandjalt?  Milline on vanema roll lapse/noore töösuhte hoidmisel ja toetamisel?  Milline on raha roll suvetöös, ettevõtluses ja ettevõtlikkuses?  Erialased oskused vs pädevused ehk […]

Vaata edasi

Kuula podcasti ettevõtlus- ja karjääriõppe rakendamisest

02.juuni 2021 - 19:11

1. juuni “Õpime koos” podcastis pakume lahendusi, kuidas rakendada edukalt koolis ettevõtlus- ja karjääriõpet. Haridus- ja Noorteameti üldhariduse ettevõtlusõppe koordinaator Erika Veide ning sotsiaalainete ja karjääriõppe peaspetsialist Kersti Kivirüüt annavad kuuljatele ülevaate Edu ja Tegu programmist. Praktilisi nõuandeid jagab 2020. aastal Edu ja Tegu aasta ettevõtlusõppe edendaja tiitli võitnud Põltsamaa Ühisgümnaasiumist matemaatika ja karjääriõpetaja Maive Noodla. Põltsamaa Ühisgümnaasiumis on ettevõtlus- ja karjääriõpe ning projektijuhtimine ja suhtlemine lõimitud KESA aineks. Head kuulamist! You Tube   linktr.ee/opimekoos  (otsi üles 1. juuni saade endale sobivas keskkonnas)

Vaata edasi

Aasta parim õpilasfirma on Spotter, Edu ja Tegu auhinna sai õpilasfirma kontekst

26.mai 2021 - 11:33

21.mail kuulutati välja aasta edukamad õpilasfirmad ja eriauhindade saajad. Eesti parimaks õpilasfirmaks pärjati Spotter Tallinna 21. Koolist. Nende idee tulemusena ei kulu enam aega metsa lennanud disc golfi ketaste otsimiseks, sest disc golfi ketta külge paigaldatav seade aitab selle kiiresti üles leida nii hääle kui ka gpsi kaudu. Edu ja Tegu nutika probleemilahenduse auhinna pälvis ÕF kontekst, kelle puhul hinnati lahenduse leidmist ühiskondlikule või paljusid inimesi puudutavale probleemile ning idee edukat elluviimist.  Kontekst https://konteksteesti.com/ disainis humoorika sõnumiga pakenditega kondoomid noortele. Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmijuht Katrin Kivisild väljendas heameelt, kui nutikaid ideid suudavad välja mõelda ja edukalt neid ellu viia noored, kui neile juba õppe raames reaalse tegutsemise võimalus antakse. Samuti rõhutas ta noorte ideede toetamise olulisust. Edu ja Tegu auhinna andis üle ettevõtlus- ja karjääriprogrammi kommunikatsioonijuht Liina Pissarev.   Loe kokkuvõtet võistlusest: http://ja.ee/uudised/988-parimaks-opilasfirmaks-valiti-kettagolfi-jaelitusseadmeid-valmistav-opilasfirma-spotter.html Vaata tulemusi: https://pof.ja.ee/tulemused  Videoülekandeid saab järele vaadata siit: https://pof.ja.ee/videod Osta tooteid veebipoest  https://opilasfirma.ee/index.php?pg=2743&setlang=est

Vaata edasi

Õpetajad on oodatud ettevõtlus- ja majandusõpetajate mentorite arenguprogrammi!

24.mai 2021 - 13:37

Augustis alustab uudne ettevõtlus- ja majandusõpetajate mentorite arenguprogramm „Kaasaegne majanduskeskkond ja uued suundumused ettevõtluses“. Programmi eesmärk on luua arengukeskkond majandus- ja ettevõtlusõpetajatele, kes mõistavad, et hea õpetaja peab mitte pelgalt tabama ajastu vaimu, vaid olema oma ajast veidi ees. Ootame programmi osalema õpetajaid, kes soovivad lisaks majandus- ja ettevõtlusalastele teadmistele lihvida juhendamisoskusi ning on valmis toetama oma maakonna kolleege õppetöö paremal läbiviimisel. Osalemiseks tuleb kandideerida. Programm toetab uute teadmiste kiiret rakendamist. Selleks: • õpime koos ja üksteiselt ning läbime ettevõtlussimulatsiooni Dynama; • külastame ettevõtteid (RagnSells, Bolt, Telia) programmis käsitletu rakendusvõimaluste mõistmiseks; • katsetame, eksime ja kogeme ning jagame eduelamusi, töötades väikestes õpigruppides (4-5 inimest) ka moodulitevahelisel ajal; • valmistume auditoorseteks mooduliteks LinkedIn Learning kursuste abil ja e-õppe keskkonnas Canvas, seostades õpitut moodulite vahelisel ajal enda tööga; • korraldame programmi auditoorse õppetöö kord kuus toimuvate õpimoodulitena. Koolitusprogrammi teemad: Coaching ja mentorlus. Müüdid ning trendid inimeste juhtimisel. Kaasaegne ettevõtlus- ja majanduskeskkond. Platvormimajandus. […]

Vaata edasi

Kutsekoolid on oodatud piloteerima ettevõtluspraktika moodulit!

20.mai 2021 - 18:43

Edu ja Tegu raames on loodud ettevõtluspraktika moodul, mille eesmärgiks on võimaldada kutseõppijatele sooritada osa praktikamahust ettevõtluses, kasutades selleks õpilasfirma, õpiettevõtte või reaalset ettevõtlusvormi. Ootame kutsekoole piloteerima, osalemine on toetatud nii finantsiliselt kui nõustamise läbi! Ettevõtluspraktika on uudne ja atraktiivne võimalus neile kutseõppijatele, kes soovivad ettevõtluskogemust õpitaval erialal tegelikus ettevõtluskeskkonnas, kuid kooli poolt turvaliselt toetatuna. Ettevõtluspraktika maht on katseliselt 6 EKAP ja see sobib paljudele erialadele nii neljandal kui viiendal tasemel. Edu ja Tegu programm pakub mooduli koos uue õppeaasta alguseks valmiva juhendiga kutseõppeasutustele piloteerimiseks juba 2021/22 õppeaastal. Piloteerimises osalevatel koolidel palume koguda ja edastada andmeid ja tagasisidet ettevõtluspraktikast, et moodulit ja juhendit kõigile kasutamiseks viimistleda. Koolid, kes soovivad osaleda ettevõtluspraktika pilootkoolina ning katsetada  meie poolt välja töötatud ettevõtluspraktikat oma õppegrupis või õppegruppides, neile pakub Edu ja Tegu omalt poolt nõustamist ning finantstuge kuni 5000 eurot olenevalt õpilaste arvust. Piloteerimises osalemisest palume teada anda aadressil katrin.kivisild@harno.ee hiljemalt 04.06.2021. Ettevõtlus- ja […]

Vaata edasi

Vaata ettevõtete ja koolide koostööseminari salvestust!

Vaata järgi 5. mail toimunud ettevõtete ja koolide koostööseminari! Seminaril jagasid inspireerivaid näiteid koolide ja ettevõtete süsteemsest pikemaajalisest koostööst Merit Karise Kuressaare ametikoolist ja Siim Talvar Falco TuÜ-st, Margret Privits Vändra Gümnaasiumist ja Ruth Sahin OÜ-t Valley, Kristelle Kaarma Jõhvi Gümnaasiumist ning Heidi Uustalu Ettevõtlikust Koolist.    

Vaata edasi

Kevadised koolitused

06.mai 2021 - 17:58

Registreeru põnevatele ja mugavatele virtuaalkoolitustele siin

Vaata edasi

Margit Luts: Hakkama saavad need, kes käte laiutamise ja õlgade kehitamise asemel midagi ette võtavad

26.aprill 2021 - 10:49

Tallinna Reaalkooli algklasside õpetaja ja huvijuht Margit Luts võttis ette suure töö ja tegi valmis 30 töölehte I kooliastmele, et panna lapsed mõtisklema oma tuleviku ja võimaluste üle, arendada suhtlemisoskust, julgust oma ideid pakkuda ja otsuseid teha ning oskust targalt majandada. Oma kogemusest nendib Margit, et pikas plaanis saavad hästi hakkama need inimesed, kes käte laiutamise ja õlgade kehitamise asemel alati midagi ette võtavad. Lapsed, kes julgevad katsetada ja oma soovide või unistuste täitmiseks ise midagi ära teha ning teavad, kust nõu ja abi küsida, tulevikus hätta ei jää. Kellele on mõeldud I kooliastme ettevõtluspädevust ja rahatarkust arendavad töölehed? Töölehed on mõeldud täitmiseks lastele ning kasutamiseks eelkõige algklasside klassi- ja aineõpetajatele, kes saavad ise endale sobival moel neid oma tundidega siduda. Vajadusel saab töölehti kasutada ka nt asendusõpetaja, keegi teine noortega töötav isik või lapsevanem, sest töölehtede juures on olemas juhend. Nt rahateemad sobivad matemaatikaga, käitumine inimeseõpetusega jne. Enamjaolt on […]

Vaata edasi

Ettevõtete ja koolide koostööseminar seekord virtuaalselt

22.aprill 2021 - 15:37

Head koolide esindajad! Olete oodatud 5. mail kell 14-16 osalema  ettevõtete ja koolide koostöö seminaril. Seekordsel lühiseminaril kuuleb kogemuslugusid, kuidas saavad ettevõtted ja koolid üheskoos läbi praktilise õppe noortele töömaailma ja ettevõtlust tutvustada ning kuidas koostööd õppega siduda. Selline lähenemine aitaks leevendada tulevikus probleemi, mis juba täna kimbutab – kvalifitseeritud tööjõu puudus ja ettevõtte tegevusvaldkonna vähene atraktiivsus noorte seas ning teisalt õppe vähene seos päriseluga ja noorte ebakindlus oma tuleviku soovide osas. Osalemine on TASUTA! Registreeru siin, et saada osa headest praktikatest! SEMINARI PÄEVAKAVA:  14.00 Avasõnad  Moderaator Erika Veide, Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmi üldhariduse koordinaator 14.10 Inspireerivaid näiteid koolide ja ettevõtete koostööst  “Kuidas koostööprojektiga märki tabada?”   Koostöö, mille käigus ametikooli disainisuuna õpilased tegid ettevõttele tootearendus- ja imagokampaania. Merit Karise, Kuressaare ametikooli disainisuund ja Falco TuÜ juht Siim Talmar „Vändra Gümnaasiumi ja OÜ Valley ettevõtlusõppe praktikum“  Projekti käigus said õpilased osa ettevõtte tööst ja tegevustest ning ametitest läbi vaiba valmimise protsessi. Vändra Gümnaasiumi ja OÜ Valley esindajad „Jõhvi Gümnaasiumi kogemus kooliväliste […]

Vaata edasi

Kevadine uudiskiri – värske info ühest kohast!

05.aprill 2021 - 14:02

Loe kevadist uudiskirja siit Teemad: Ettevõtlus- ja karjääriõpe – leivad ühte kappi? Uued ainekavad ja õppematerjalid ning neid tutvustavad seminarid Kevadiste koolituste ja ürituste kalender STRATer programmi muljed – mida seal tegelikult tehakse? Kuidas elad õpilasfirmana üle koroonaaeg, kui tegevused on piiratud?

Vaata edasi

Ettevõtlus- ja karjääriõpe – leivad ühte kappi?

04.aprill 2021 - 17:17

Ettevõtlusõppe programmi nimi on alates 2021. aastast ettevõtlus- ja karjääriõppe programm. See tähendab, et programm aitab koolidel rakendada ning soovi korral lõimida ettevõtlus- ja karjääriõpet, et hoida kokku ajas, rahas, inimestes ja tunniplaanis. Ning last but not least – et anda lõpetajatele kaasa nö portfell teadmiste, oskuste ja kogemustega, mis aitavad neil seada oma elus eesmärke ning neid ka ellu viia. Kuidas saab kool maksimaalselt lõimimisest kasu? Koolide väljakutseid ja kõhklusi lahkavad ning neile lahendusi pakuvad Merit Luik Karjäärinõustajate Ühingust ning Erika Veide, Virve Kinkar ja Kersti Kivirüüt Haridus- ja Noorteametist. Valdkonna lõimimist võib vaadata kahel erineval tasandil: kahe valdkonna ühtse tervikuna lõimimine üldhariduse ja aineõppega ning lõimitud valikkursus põhikoolis või gümnaasiumis. Edu ja Tegu roll on võimendada õppe (eeskätt kui kompetentside kujundamist) läbiviimist haridusasutustes koolituste, õppematerjaliloome, võrgustikutegevuste kaudu. Ettevõtlusõpe ja karjääriõpe – kas üks ja sama erinevate nimedega? Merit Luik: Lõimimine ei muuda ettevõtlus- ja karjääriõpet üheks valdkonnaks. Tegemist […]

Vaata edasi

I kooliastme ettevõtlikkuse ja rahatarkuse arendamise töölehti tutvustavad seminarid

I kooliastme laste ettevõtlikkuse ja rahatarkuse arendamise eesmärgil on loodud töölehed ning nende tutvustamiseks toimuvad virtuaalseminarid! I kooliastmele töölehti luues on silmas peetud ettevõtluspädevusi ning need on mõeldud ettevõtlikkuse, rahatarkuse, arutlemis- ning rühmatööoskuse arendamiseks eeldusel, et õppijaid juhendab õpetaja. Õpilasi suunatakse mõtlema tulevikule, erinevatele ametitele, raha säästmise vajalikkusele ja ärgitatakse ettevõtlikku ning loovat mõtlemist, seda kõike muidugi eakohasel moel. Töölehti ja tegevusi on võimalik kasutada lõimituna erinevates õppeainetes tunni osana või anda need kasutamiseks asendusõpetajale, keda aitab kurssi viia kaasasolev õpetaja tööjuhend. Töölehed tehakse nii paberkandjal kui digitaalselt kasutamiseks. Lisaks tutvusta Liina Saaremäe raamatu “Tom õpib rahamängu” õpetajamaterjale, mis on samuti hea lisavõimalus teema selgitamiseks algklassides. Seminarile on oodatud kõik algklasside klassiõpetajad, huvijuhid, aineõpetajad ja teised  õppega tegelejad koolis, kes väärtustavad ettevõtliku hoiaku ja rahatarkuse arendamist maast-madalast ning soovivad kasutada valmis materjale, mida on võimalik soovi korral ka enda jaoks kohandada. Seminarid toimuvad: 26.04.2021 kell 14.15-15.45 13.05.2021 kell 14.15-15.45 Registreeru […]

Vaata edasi

Uut ettevõtlus- ja karjääriõppe ainekava “Ettevõtlikuna töömaailma” tutvustavad seminarid

26.märts 2021 - 16:57

III kooliastmele on valminud uus ainekava „Ettevõtlikuna töömaailma“ , mis lõimib ettevõtlusõppe ja karjääriõppe olulisemad teemad ning arendab ettevõtlikku hoiakut, aitab kujundada ettevõtlus- ja karjääripädevust ning põhikooli lõpetajate valmisolekut tulla toime elukestvas õppes ja tööturul. Valikaine maht  on 35 tundi III kooliastmes, soovitavalt 8. või 9. klassis. Arvestades põhikooli väheseid tunde valikaineteks, annab uus valikainekava õpilastele hea ülevaate mõlemast teemast tulevikuks kaasa (mis on eriti oluline neile, kes ei jätka õpinguid). Valikaine on jagatud kolmeks suuremaks teemaks: ettevõtluskeskkond ja ettevõtlikkuse kujundamine, võimalused töömaailmas, rahatarkus ehk finantskirjaoskus. Selleks, et uus ainekava parimal moel meie õpilasteni jõuaks,  toimuvad uut ainekava tutvustavad seminarid õpetajatele ! Kõik kolm seminari on identsed, 30.03 (teisipäev) kell 14.15-16.00 Kohad on täis. 21.04 (kolmapäev) kell 14.15-16.00 Registreeru siin 24.05 (esmaspäev) kell 14.15-16.00 Registreeru siin Juhani koolituskalendris registreerumine Ainekava koolitajad on oma ala parimad eksperdid: staažikas ettevõtlusõpetaja, majandus- ja ettevõtlusõpetajate seltsi esinaine Elbe Metsatalu, rahatarkuse ekspert Liisi Kirch ning karjääriõppe spetsialist […]

Vaata edasi

Õppija ettevõtluspädevuse arendamise ja enesehindamise juhend õpetajatele kasutamiseks

Edu ja Tegu raames valminud ettevõtluspädevuse arendamise ja enesehindamise vahend ja juhend on mõeldud õpetajatele ja õppejõududele abiks õpilaste ning üliõpilaste ettevõtluspädevuse alapädevuste käsitlemisel õppetöös, et toetada õppijate ettevõtlikkuse arengut ja paremat toimetulekut õppetöös ja igapäevaelus. Enesehindamine on üks võimalusi õppijatel ettevõtluspädevuse sisu paremaks mõistmiseks ja selle seostamiseks isikliku kogemusega. Enesehindamise metoodika rakendamine õppetöös võimaldab õppijatel mõtestada pädevuste omadusi ja hinnata oma teadmisi ja oskusi vastavates valdkondades. Selle kaudu saab muuhulgas arendada ka kriitilist mõtlemist ning õppida märkama enda tugevaid külgi, aga ka arendamist vajavaid omadusi. Enesehindamise tulemusena saavad õppija ja õpetaja/õppejõu koostöös planeerida alapädevuste arendamist. Juhendis on: kõikide ettevõtluspädevuse mudeli alapädevuste detailsed kirjeldused ja selgitused ettevõtjate videote kasutamiseks, mis näitavad pädevuste olulisust reaalse elu olukordades; Soovitused ettevõtluspädevuse alapädevuste arutelude ja rühmatööde läbiviimisel ning ettevõtluspädevuses oluliste teemade mõtestamisel; Enesehindamise rakendamise võimalused, sh EHIS-es; Nõuanded ja tagasiside tekstid nii õppijale kui ka õpetajale/õppejõule enesehindamise tulemuste tõlgendamiseks, et edasist õppetööd planeerida. Ettevõtluspädevuse […]

Vaata edasi

Alustas Ettevõtliku Kooli e-vahetund

25.märts 2021 - 17:09

Ettevõtliku Kooli e-vahetund on uus veebikohtumiste sari, mis on suunatud kõikidele Ettevõtliku Kooli võrgustiku liikmetele. E-vahetunni eesmärk on jagada olulist informatsiooni kõikide liikmete vahel ning toetada õppeasutusi vastavalt nende ootustele. „Meie võrgustik on viimaste aastate jooksul kasvanud väga suureks nii oma liitunud liikmete kui ka teemade poolest, mistõttu näeme, et üha olulisemaks on muutunud vajadus regulaarseteks kohtumisteks,“ selgitab Ettevõtliku Kooli arendusjuht Heidi Uustalu. Tema sõnul on võrgustiku eestvedajatel palju asjakohast infot, mida liikmetega jagada, rõhutades samal ajal, et koolijuhid kui ka õpetajad soovivad omavahel suhelda, kogemusi jagada ja üksteiselt õppida. Esimene e-vahetund, mis toimus 24. märtsil, osutus väga menukaks: huvilisi oli ligi 120. Koos võrgustiku liikmetega kaardistati nende ootused ja soovid, mis võetakse aluseks järgmiste kohtumiste planeerimisel. E-vahetunnid hakkavad toimuma kord kuus ning järgmine on juba 21. aprillil. Lisainfo e-vahetundide kohta: https://evkool.ee/e-vahetund/  

Vaata edasi

Kuidas teha nii, et häid ettevõtlusõpetajaid jaguks igasse kooli?

16.märts 2021 - 09:09

Edu ja Tegu STARTER programmijuht Piret Arusaar kirjutab Õpetajate Lehes ettevõtlusõpetajatest ja ettevõtlusõppest. Kuidas teha nii, et häid ettevõtlusõpetajaid jaguks igasse kooli?

Vaata edasi

Mis aitab koroonakriisi ajal õpilasfirmasid?

14.märts 2021 - 11:09

Tallinna 21. Kooli ettevõtlusõpetaja ja Epp Vodja jagab soovitusi, millele õpilasfirmadel tasub keskenduda kriisi ajal, kui tavapärased tegutsemisvõimalused on piiratud. Kõigepealt aitab muidugi tahtmine olukorrast välja tulla. Kui tahet ei ole (enamasti pole siis, kui õpilasfirma tehti vaid lootuses saada kergemini läbi kui uurimistööd kirjutades, mis aga on normaalolukorraski üsna ekslik mõte), on koroonasein tõesti püsti ees. Sel juhul jääb vaid üle loota, et ühiselt kogetud virtuaalelu näguripäevad panevad õpetajad kevadel leebuma. Õpikogemus jääb aga saamata. Ole virtuaalmaailmas nähtav  Tegelikult on võimalusi siiski peaaegu kõigil. Kauplused pandi äsja kinni ja see on õpilasfirmade suur šanss. Kõik elavad ja ostavad internetis. Tähendab – tuleb teha oma virtuaalsed reklaamid ning arvestada seda, mida on JA netimüügi koolitustel räägitud. Aitab koduleht ning aitab Facebook ning kõik need teised virtuaalvahendid, kus noored ise päeval ja ööl ringi sebivad. Nüüd on sinna kolinud ka ostujõulisem seltskond. Seega pani koroona ühed uksed kinni, aga lõi teised […]

Vaata edasi

Kuidas õpilasfirmana kriisiaega ära kasutada

12.märts 2021 - 17:08

Bali Valdur Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilasfirmast Kontekst jagab oma tiimi õppetunde, mida teha õpilasfirmaga siis, kui tavapärased tegevused on piiratud.  Kõikidel õpilasfirmadel on hetkel raske – pidevad teated, et järjekordne laat on edasi lükatud või sootuks ära jäetud, müüginumbrite drastilised kukkumised ja motivatsioonipuudus. Meie lohutame end teadmisega, et üks hetk saab eriolukord läbi. Õpilasfirma on pikaajaline projekt, mille ülesehitamine nõuab palju vaeva, pühendumust ja aega. Selleks, et tehtud töö ei läheks nüüd raisku, peame ka raskematel aegadel pea püsti hoidma ja leidma igale probleemile lahenduse. Suurimaks motivaatoriks on olnud usk meie tootesse – teame, milline potentsiaal tootel on ning õpilasfirma oleme ju loonud ideega, et sellest maksimumi võtta. Tiim peab kokku hoidma Kui nüüd ausalt öelda, siis distantsõppe algus põhjustas korraks meis motivatsioonilanguse. Üks hetk mõistsime, et mitte mingisugust arengut ei toimu ning saime aru, et olime nädalaks-kaheks gaasipedaalilt jala ära võtnud. See väike puhkus oli ära teenitud ning aitas […]

Vaata edasi

STARTER täitis ettevõtlusmaastikul tühja koha

10.märts 2021 - 18:01

Mis on see, mis paneb noortel Edu ja Tegu STARTER programmis silma särama? Üleriigilise STARTER programmi juht Piret Arusaar ja STARTERtartu eestvedaja Maret Ahonen jagavad oma viieaastase kogemuse pealt, millist mõju noortele nad tajuvad, millist arengut näevad ning millise tühja koha programm ühiskonnas laiemalt täitis.  Mis eristab STARTERi noori? Maret Ahonen: Üheks STARTERi eesmärgiks on julgustada noori tegelema ettevõtlusega. STARTERi elluviijana olen viie aasta jooksul märganud, et programmiga liitunuid iseloomustabki tahe panna proovile oma oskused ja soov tegutseda vaatamata ebakindlusele endas ja väliskeskkonnas. Programmi lõpetanu on andnud teada, et ta on saanud tunda oma kogemuse läbi ettevõtjaks, sh iduettevõtjaks olemise võlu ja valu ning laiendanud oma suhtlusvõrgustikku ehk sotsiaalset kapitali. Enamus väidab ka, et on saanud juurde enesekindlust esinejana. Selles vaates, et koostegemine arendab sotsiaalseid oskusi pole midagi muutunud – muutunud on aga see, et viie aasta jooksul on kasvanud noorte ettevõtlusalane teadlikkus ja riskijulgus. Noored on innukad lahenduste loojad […]

Vaata edasi

5 fakti, mida Sa Edu ja Tegu kohta veel ei teadnud

08.märts 2021 - 17:27

5 aastat on Edu ja Tegu Euroopa Sotsiaalfondi toel toetanud ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse arendamist haridussüsteemis eesmärgiga kujundada selliseid noori, kes tahavad ja oskavad oma ideid ellu viia, olgu siis eraelus, töötajana või ettevõtjana või hiskonnas laiemalt. 5 fakti-saavutust selle perioodi kohta: 342 üldharidus-, kutse- ja kõrgkooli võttis kasutusele Ettevõtliku Kooli, JA Eesti või Edu ja Tegu metoodika. 2542 noorte poolt arendatud ägedat ideed! Neist 682 STARTER programmis ja 1860 õpilasfirmades. Kokku on 9601 noort rikkamad esmase ettevõtluskogemuse ja teadmiste pagasi ning väärtusliku kontaktivõrgustiku võrra. 3227 osalemiskorda Edu ja Tegu täienduskoolitustel, 1807 osalemist JA Eesti koolitustel ja 7617 Ettevõtliku Kooli koolitustel. Mis juhtus peale koolitusi? Kui enamikul on nüüd kolleege igas Eestimaa nurgas, jõudis 36% koolitustelt saadud kontaktidega ka reaalset koostööd alustada (ja siis tuli kooroona). 16 uut ja kaasaegset ettevõtlusõppe ainekava ja moodulit, igale kooliastmele midagi. On nii baas- kui spetsialiseeritud moodulid ja ainekavad ning uus ettevõtlus- ja karjääriõppe lõimitud […]

Vaata edasi

STARTERi vilistlased paljastavad, mida nad programmis õppisid   

07.märts 2021 - 17:41

Mis kasu näevad õppurid ise STARTER programmist? Uurisime seda 2020. aasta sügissemestril STARTER programmi lõpetanutelt. Vastanute seas oli 21 rahvuse esindajaid. Veidi üle pooltel (60%) vastanutel oli eelnev kokkupuude ettevõtlusega olemas. Kolmandikul oli ees ettevõtjatest vanemate eeskuju. STARTER programmi kõige kasulikuma kogemusena toodi välja 26 erinevat aspekti, olulisemateks peeti  mentorlust (34 vastanut), liftikõne kogemust (19), ideede arendamist (19), tiimitööd (16), Start Up Speed Dating Night mentorlusüritust (14), töötubasid (13), tagasisidet (11), uusi kontakte (10), uusi teadmisi (9), võrgustumist (7). 96 protsenti vastanutest soovitaksid programmi oma sõbrale. Kõige kõrgemalt hinnatud omandatud teemadeks olid ärimudeli loomine, ideede genereerimine, meeskonna moodustamine, meeskonnatöö ning esitlusoskused. Mentorid andsid osalejatele rohkelt kasulikke nõuandeid: kokku toodi välja 30 mõttetera eri teemadel. Kõige enam mainiti idee fokusseerimist (16 vastanut), idee potentsiaali kinnitamist (15),sihtgrupi määratlemist (12), finantsteemadega abistamist (11), esitlusoskusi (10). Rohkm kui pooled programmis osalenutest on huvitatud oma idee edasiarendamisest kohe ja 25 protsenti tulevikus. 28 protsenti vastanutest […]

Vaata edasi

STARTER programmi kogemus on sama palju väärt kui toimiv ettevõte

15.veebruar 2021 - 10:24

Kas tead mõnda õpilast, kellel on idee, kuid ta ei astu sammugi elluviimiseks, sest ei oska? Saada ta STARTER kevadsemestri programmi! Äriideede arendusprogramm STARTER on mõeldud kõikidele õppuritele, kes tahavad õppida idee arendamise protsessi ja testida oma idee võimekust praktikas. Või hoopis leida idee, millest teha enda töö ja sissetulek. Programm  algab avaüritusega, kus saab genereerida ideid mistahes valdkonnas ja moodustada huvi põhiselt tiime.  Semestri jooksul toimuvates töötubades käsitletakse idee arendamiseks olulisi ettevõtlusega seotud teemasid: ärimudeli loomine,  tootearendus, turundus ja müük, intellektuaalomand, ideede esitlemist (liftikõne) jpt.  Paralleelselt toimuvad individuaalsed nõustamised juhendajate ja mentoritega. Semester lõpeb oma idee esitlemisega, parimad saavad auhindu, mis aitavad ideed veelgi arendada või realiseerida (nt pääsu inkubatsiooniprogrammi või Ajujahti). Oodatud on kõikide valdkondade õppurid, sest ühes edukas tiimis vajatakse väga erinevaid kompetentse! STARTERi läbinud Martti Saarme toob välja 3 väärtust, mis tema programmist sai: Ägedad kaasosalised. STARTER programm toob kokku inimesed erinevatest valdkondadest, kellel kõigil on ühine […]

Vaata edasi

Tule õpilasfirmade virtuaallaadale ostlema

12.veebruar 2021 - 11:28

Junior Achievement Eesti kutsub kõiki laupäeval, 13. veebruaril kell 12-18 suurele Eesti õpilasfirmade virtuaallaadale platvormil jalaat.worksup.com. Kogu päeva jooksul toimub siin ülekanne laadastuudiost koos intervjuude, loosimiste, tooteesitluste ning mängudega. Samalt platvormilt viib kiirtee laadale 230 õpilasfirma toodete ja teenuste juurde. Tule soeta põnevaid tooteid sõbrapäevaks! Laadal pakutakse erinevaid maitseelamusi, aksessuaare, rõivaid, disaintooteid kodudesse, on mõeldud ka lemmikloomadele ja enesearengule. Ajastule kohaselt on muidugi mitmeid maskide ja desovahendite pakkujaid, aga ka mänge, vaba aja tegevusi ning meelelahutust. Laadal osalevate õpilasfirmade nimekirjaga saate tutvuda siin: opilasfirma.ee/laat2021. Laadapäeval muutub see lehekülg müügiplatvormiks, kus on võimalik tutvuda õpilasfirmade toodete ja teenustega, vaadata nende tutvustusvideoid, vestelda õpilasfirmadega videokõne kaudu ning soovi korral vormistada kohe tellimus. Just, noored ettevõtjad on laadapäeval olemas oma „virtuaalses müügiboksis“ ja valmis külastajatega suhtlema ning oma tooteid tutvustama. Selleks tuleb klikkida klahvil – „külasta meie laadaboksi“ ja nii sisenetegi videokõnesse, kus saate toote kohta kõik täpselt järele pärida ja noorte entusiasmiga […]

Vaata edasi

Tule kuula, kuidas läbi enesehindamise toetada õppija ettevõtluspädevuse arengut

10.veebruar 2021 - 16:58

Millised on võimalused toetada enesehindamise kaudu õppija ettevõtluspädevuse arengut? Sellele küsimusele keskendus kõrgkoolide läbi viidud uuring „Ettevõtluspädevuse enesehindamise metoodika täiendamine ja rakendamine toetamaks õppija ja õpetaja/õppejõu arengut läbi teadlikkuse ja teadmiste tõstmise ettevõtlikkusest ja ettevõtluspädevusest tervikuna”. Head koolide esindajad, nii uuringus osalenud kui kõik huvilised! Olete oodatud uuringu tulemusena väjatöötatud ettevõtluspädevuse enesehindamise juhendi virtuaalsele tutvustamisele 26. veebruaril kell 12-14! Keskne uurimisküsimus oli: Millised on võimalused toetada enesehindamise kaudu õppija ettevõtluspädevuse arengut? Seminaril käsitletavad teemad: õppija ettevõtluspädevuse enesehindamise juhendi väljatöötamine ja testimine selle rakendamiseks gümnaasiumis, kutse- ja kõrghariduses; juhendi sisustruktuur; juhendi rakendamine õppetöös erinevatel haridustasemetel, nii ettevõtlusõppes kui teistes ainevaldkondades, soovitused õpetajale/õppejõule. Ettevõtluspädevuse arendamise ja enesehindamise juhend on mõeldud õpetajatele ja õppejõududele abiks õpilaste ning üliõpilaste ettevõtluspädevuse alapädevuste käsitlemisel õppetöös, et toetada õppijate ettevõtlikkuse arengut ning paremat toimetulekut õppetöös ja igapäevaelus. Enesehindamine on üks võimalusi õppijate poolt ettevõtluspädevuse sisu paremaks mõistmiseks ja selle seostamiseks isikliku kogemusega. Enesehindamise metoodika rakendamine õppetöös võimaldab […]

Vaata edasi

STARTERi vilistlane Joanna Lättemägi: Programmi olulisim aspekt minu jaoks oli lahti laskmine hirmust

02.veebruar 2021 - 11:14

STARTERtallinn sügissemestri võitja Paper Reborn eestvedaja Joanna Lättemägi jagab oma kogemusi programmist ja mentori rollist idee elluviimisel. Kust idee tekkis? Kuidas sattusite STARTER programmi? Esialgne idee tekkis 2020. aasta augustis ning oli programmi finaalis esitletust alguses omajagu erinev. Idee inspiratsioon tuli minu isiklikust kogemusest arhitektuuritudengina: me väärtustame paber- ja pappmaterjale vahendina oma ideid ja visioone ellu viia, kuid hiljem kaotab see suur paberjäätmete kogus väärtuse, jäädes leidlikult ümber töötlemata. Septembris peale mõningat uurimistööd ja mõtisklemist pöördusin abi saamiseks Eesti Kunstiakadeemia teadus- ja arendusosakonna projektijuhi poole, kes soovitas mul liituda STARTERtallinna programmiga, et endale tiim leida ning ettevõtluse põhitõed selgeks saada. Hiljem sai STARTERtallinna programmis temast ka minu tiimi mentor ning ma hindan väga tema soovitust see seiklus ette võtta. MIllised on edasised plaanid? Tänaseks on meie idee juba mõnel määral edasi arenenud ning üritame paralleelselt arendada mitut eri suunda, sest kunagi ei või teada, kus hea võimalus peitub. Hetkel otsime […]

Vaata edasi

STARTER kevadsemestri avaüritused

01.veebruar 2021 - 16:59

Noortele mõeldud äriideede aarendamise programm STARTER alustab taas mitmes regioonis. Virtuaalsete avaürituste kalender: STARTERtallinn avaüritus 18. veebruar kell 14.00-18.00 TalTech Mektory (Raja 15, Tallinn) STARTERtartu Ideede Häkaton 18. veebruar kell 16:00 TÜ Delta keskus (Narva mnt 18, Tartu) STARTER@Kohtla-Järve Ideede Häkaton  1. veebruar kell 16:00 TalTechi Virumaa kolledž (Järveküla tee 75, Kohtla-Järve) STARTERhaapsalu avaüritus  27. veebruar kell 17:00-19:30 Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž (Lihula mnt 12)

Vaata edasi

Ettevõtete ja koolide koostöö heade praktikate kogumik annab ideid

21.jaanuar 2021 - 17:36

Loe uut ettevõtete ja koolide koostöö heade praktikate kogumikku! Kogumikku on koondatud huvitavad ning sisukad näited ettevõtete ja koolide koostöötegevustest nii üldhariduse, kutse- kui ka kõrghariduse  vallas. Lugeda tasub kõiki, sest head ideed on kohaldatavad ka teistele haridustasemetele. Täname kõiki koolide ning ettevõtete esindajaid, kes jagasid oma kogemusi:  Tartu Ülikool,  Põltsamaa Ühisgümnaasium,  SA Lääne-Viru Arenduskeskus,  Jõhvi Gümnaasium,  Merkuur OÜ, Võru Kesklinna Kool,  Tartu Forseliuse Kool,  Luua Metsanduskool, Tartu Kunstikool,  Vändra Gümnaasium, Kuressaare Ametikool, Heimtali Põhikool, Tartu Ülikooli majandusteaduskond,  Tallinna 32. Keskkool,  Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool. Kogumiku väljaandja: ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu koostöö Eesti Kaubandus- Tööstuskojaga, rahastas Euroopa Sotsiaalfond. Laadi kogumiku pdf versioon alla siit: Ettevotete-koolide_praktikate_kogumik_II_2020 Soovid veel rohkem näiteid? Loe ka kogumiku esimest väljaannet siit  

Vaata edasi

Mis motiveerib noori ettevõtlikkusele?

13.jaanuar 2021 - 10:34

Tallinna Ülikooli tudengid uurisid gümnaasiuminoorte ettevõtlikkuse teekonda, otsides noorte motivatsiooni faktoreid ning isiksuse, sotsiaalsete ja eneseanalüüsi oskuste rolli selles. Tallinna Ülikooli ELU (Erialasid lõimiv uuendus) projekt on üle-ülikooliline õppeaine, mille käigus erinevate erialade üliõpilased kasutavad eelnevalt kogutud teadmisi olulise probleemi uurimiseks ning omapoolsete lahenduste leidmiseks. Üheks selliseks projektiks sai “Ettevõtlikud noored nutiajastul 2020”, mille eesmärk oli viia ettevõtlike noorte inspireerivad lood kooliseinte vahelt välja. Meie kuueliikmelist rühma nimega Working Bees huvitas selle projekti juures kõige enam see, kuidas noored mõtestavad enda ettevõtlikkuse teed: millist väärtust kannavad nende jaoks tegevuse tulemus ja protsess ning mida õpetavad neile eksimused ja ebaõnnestumised. Samuti soovisime uurida, milliste sotsiaalsete oskuste ja isiksuse omaduste pool toetab ettevõtlikkust ning kuidas ettevõtlikkust arendada. Selle uurimiseks otsustasime intervjueerida kokku kuut tegusat noort Saaremaa Ühisgümnaasiumist, Paldiski Ühisgümnaasiumist, Kallavere Keskkoolist, Jõhvi Gümnaasiumist ja Haabersti Vene Gümnaasiumist, neist viis olid vene ja üks eesti keeles kõneleja. Intervjuude analüüsimises toetusime Edu ja Tegu […]

Vaata edasi

Loe ettevõtlusõppe talvist uudiskirja

16.detsember 2020 - 12:53

Ilmus ettevõtlusõppe progammi aasta viimane uudiskiri! Selles numbris keskendume ettevõtete ja koolide koostööle ning jagame muud põnevat lugemismaterjali. Loe siit

Vaata edasi

STARTER programmi sügissemestri parimad on selgunud

Enamjaolt virtuaalseks kujunenud sügissemester jõudis lõpule ja valiti parimad meeskonnad, keda ootavad veel ees erinevad võistlused ning  osasid ka STARTERi suur finaal. 5 parimat meeskonda STARTERtartu, STRATERnarva ja STARTERpärnu programmist Berrybot valmistab autonoomset maasikakorjamisrobotit, mis aitab põllumeestel vähendada tööjõudu ja minimeerida saagikoristuse kadu. Nad tulid välja ideega, kui nägid Covid-19 tõttu tööjõukaotuse tagajärgi  saagikoristuskaotuses. Checky tarkvara aitab suunata tšekid automaatselt raaamatupidamisprogrammi.  Idee tekkis vaadates pereliikme poolt pabertšekkide kogumist. Dexi on mobiilirakendus kaine autojuhi tellimiseks ning on suunatud inimestele, kes eelistavad enda autoga liigelda. Dexi peamine eesmärk on vähendada joobes ning väsinud peaga autojuhtide arvu liikluses. ELORA loob rakendust, mis koondab kõigi Eesti liikumisradade info ja innustab liikuma Eventive loob 3D-mudeleid ürituste toimumise kohtadele, et lihtsustada korraldajatele planeerimise protsessi. Ürituste planeerimine ilma sündmuspaika reisimiseta on nüüdsest võimalik. STARTERtallinn programmi parimad PABER REBORN – STARTERtallinn Sügis 2020 Grand Prix võitja  meeskond plaanib paberijäätmetest veekindlate paberist moodulseinte tootmist. Inspiratsiooniauhinnad pälvisid: UnKnot aitab tehastel […]

Vaata edasi
ettevõtliku õpetaja kalender 2021

Ettevõtliku õpetaja kalender 2021

15.detsember 2020 - 16:49

Millised üritused ettevõtlikele õpetajatele ja õpilastele toimuvad 2021?

Vaata edasi
Uustalu, Mägi, Ventsel ettevõtlusõppe erileht 2020

Ümarlaud: Kuidas saame toetada noorte pädevuste arendamist?

14.detsember 2020 - 09:12

Milliseid noori tulevikus vajame? Kes ja kuidas peaks tänaseid noori suunama ja õpetama, et nad ka tulevikus edukad oleksid? Oma mõtteid jagavad ettevõtlusõppe erilehes ettevõtja, juhtide koolitaja ja Rocca Al Mare kooli ettevõtlusõpetaja Signe Ventsel, Ettevõtliku Kooli arendusjuht Heidi Uustalu ning Kuressaare Ametikooli IT ja ettevõtluse õppesuuna juhtõpetaja Jane Mägi. Milline on see ennast juhtiv ja väärtuseid loov noor, keda tulevikus vajame? Heidi: Minu jaoks on ennast juhtiv ini­mene selline, kes saab iseseisvalt hak­kama, ei vaja pidevat eestvedamist ja järeltõukamist, vaid suudab ise plaane teha ja neil silma peal hoida. Inimene, kes suudab ebaõnnestumistega toime tulla, oma vigadest õppida ja neid ko­gemusi kaasa võttes eluga edasi liikuda. Jane: Minu meelest peaks üha enam rõhku panema justnimelt väärtusloo­mele. Seni keskenduti rohkem sellele, et inimene peab end tundma õppima, leidma oma tugevad küljed ning tege­ma nende järgi karjäärivaliku. Nüüd on rõhk pigem tegevuste mõtestamisel – ootame, et noored ei teeks ainult endale […]

Vaata edasi

Millest sõltub tänase õppuri tulevikukarjäär?

11.detsember 2020 - 10:55

Ühiskonnas toimuvate suurte muutuste paratamatu kaasosa on olemasolevate oskuste kiire vananemine ja vajadus arendada uusi oskusi, et saavutada karjääriredelil edu, kirjutab Tartu Ülikooli STARTEReesti programmijuht Piret Arusaar ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu erilehes. Kuigi harjumuspärasest on mugav hoida kinni, pole see mingil hetkel lihtsalt enam võimalik. OECD tööhõive ülevaate „The Future of Work“ kohaselt on tulevikus 14% töökohtadest automatiseeritud ja 32% töökohtade sisu võrreldes tänasega oluliselt muutunud. Näiteks robotpostiljonid ja -tellerid või prügiinsener, kes loob prügist uusi keskkonnasõbralikke tooteid, on suure tõenäosusega tulevikureaalsus. Kuidas siis valmistuda täna, et olla 10 aasta pärast tööturul konkurentsivõimeline? OSKA 2020 raport „Eesti tööturg täna ja homme 2019–2027“ toob tulevikuoskustena välja sotsiaalsed ja juhtimisoskused, loovuse, infotöötlusja meeskonnatööoskuse, kriitilise mõtlemise võime, probleemide lahendamise oskuse ja ettevõtlikkuse. Mööda ei pääse digipädevusest, sest see on iga ameti ABC ja loomulik osa. Tööjõu globaalne liikumine ning ettevõtluse rahvusvahelistumine tähendab suuremat kokkupuudet eri kultuuridest ja rahvusest inimestega. See tekitab vajaduse […]

Vaata edasi

Ettevõtlik ja ettevõtlusõpe 5 aastaga 310 koolis

10.detsember 2020 - 17:44

jaanuarist 2016 kuni 30. septembrini 2020 on koolid liitunud hoogsalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Euroopa Sotsiaalfondi toel Junior Achievement Eesti ja Ettevõtliku Kooli võrgustikuga ning võtnud kasutusele Edu ja Tegu raames välja töötatud ettevõtlusõppe metoodikat. 431-st programmi tegevustes osalenud koolidest 310 rakendavad metoodikat. Vaata ettevõtliku ja ettevõtlusõppe võrgustikuga liitunud koolide nimekirja siit: liitunud koolid 30.09.2020 seisuga. NB! Nimekiri ei sisalda koole, kus ettevõtlusõpe on rakendunud enne 2016. aastat. Veel põnevaid näitajaid leiad visuaalilt.  

Vaata edasi
Hendrik Hindov õpilastega

Mis paneb ettevõtjad koolidega koostööd tegema?

Õpilaste ettevõtlikuks kasvatamine ei peaks olema ainuüksi kooli ülesanne – oma roll on ka teistel kogukonnaliikmetel, kes saavad eri moel noorte arendamisele kaasa aidata. Kuidas ja miks panustada, räägivad ettevõtlusõppe erilehes ettevõtja Hendrik Hindov, Nordkalk Korporatsiooni personalijuht Svetlana Moks  ja Enics Eesti personalijuht Eveli Punnison. Loe 2020. aasta ettevõtlusõppe erilehes ilmunud artiklit siit

Vaata edasi
Martin Villig ettevõtlusõppe erilehes 2020

Kuidas kiiresti muutuvas ja ebakindlas maailmas karjääri planeerida?

09.detsember 2020 - 10:43

Tänapäeval ei ole enam nii, et inimene valib endale ühe eriala ja jääb selle juurde elu lõpuni. Inimestel on elu jooksul mitu erinevat karjääri erinevatel elualadel. Milliseid oskuseid peaks sellisel juhul arendama, et saada kasu igal erialal? Kuidas valida, mida pärast kooli edasi teha? 2020. aasta Eesti parima õpilasfirma EHA eestvedajad uurivad ekspertidelt järele. Ettevõtlusõppe erilehes vastavad noorte küsimustele: Tartu Ülikooli majandusteaduskonna külalisprofessor, ettevõtja ja ühiskondlike algatuste eestvedaja Ott Pärna, ettevõtja Martin Villig, Viljandi Kutseõppekeskuse arendusjuht Karmen Selter Loe ettevõtlusõppe erilehe artiklit siit  

Vaata edasi

Majandus- ja ettevõtluse õppesuuna loomine aitas Põltsamaa Ühisgümnaasiumil raskel ajal ellu jääda

07.detsember 2020 - 08:25

Kui 2014. aastal väiksemates kohtades maakoole sulgema hakati, otsustas Põltsamaa Ühisgümnaasium härjal sarvist haarata ja õppetegevuse ümber korraldada nii, et see vastaks tänastele vajadustele ja pakuks noortele elulist õpet. Gümnaasium jäi alles ja sai nii edukaks, et sel aastal tunnustas Haridus- ja Teadusministeeriumi programm Edu ja Tegu kooli aasta ettevõtlusõppe edendaja tiitliga. Loe lähemalt Põltsamaa Ühisgümnaasiumi edukatest pingutustest ettevõtlusõppe rindel Delfi artiklist.   Fotol: Põltsamaa ÜG esindaja Kertu Liebert, Haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets, Edu ja Tegu programmijuht Kristi Pool. Fotograaf: Robi Zuts

Vaata edasi

10 soovitust koolidele koostööks ettevõtetega

04.detsember 2020 - 16:50 Vaata edasi

Ettevõtete ja koolide koostööseminaril tõdeti, et eluline õpe algab kooli juhtkonnast ja õpetajatest

25.novembril toimunud koolide ja ettevõtete koostööseminaril kütsid kogemuslugudega põnevust erinevad koostöö osapooled: koolijuht Mare Räis Järveküla Koolist, majandusõpetaja Tiina Saar Tallinna 32. Keskkoolist, Sander Pikkel LHV pangast ja lapsevanem Kadi Roosipuu. Kajastatud praktikate eesmärk oli anda õpilastele elulist kogemuspõhist õpet keerulistes valdkondades, kus õpikust ja õpetajast jääb väheks ning selliselt, et kasu oleks kõigile osalejatele. Päeva teises poolest otsiti ühiselt ideid virtuaalseks koostööks. Aruteludest jäi kõlama, et ainete eluliste seoste õpetamisel ja praktiliste ülesannete leidmisel on väga olulisel kohal õpetajate ja kooli juhtkonna koolitamine ettevõtetes. Koostöö võimalustest Rae valla ettevõtete ja Järveküla kooli vahel  (Mare Räis, koolijuht) Järveküla põhikooli ja Rae valla ettevõtete koostöö eesmärk on selgitada ja näitlikustada STEM (reaal)aineid ning aidata vastata põhikooli õpilaste küsimustele – kes minust saab, miks peab õppima, mis mind huvitab, mida tasub õppida jne. Praktilisel moel vanemate kaasamine – töötubade läbiviimine, oma töökohta kutsumine, ühised õpiüritused. Õpetajate koolitamine (ettevõtete külastused, Oska raportid ja […]

Vaata edasi

Ideepank: võimalusi virtuaalseks koolide ja ettevõtete koostööks

25.11.2020 toimunud koolide ja ettevõtete koostööseminari rühmatöödes välja töötatud ideed, milliseid uusi võimalusi virtuaalne maailm koolide ja ettevõtete koostööks tekitab?“ Vaata seminari esinejate lugude kokkuvõtteid siit. VIRTUAALNE KOOSTÖÖ ETTEVÕTETEGA   Virtuaalsed külastused Eesti eri maakondade ja ka välismaa ettevõtetesse. See võib olla ettevõtte poolse algatusena aga ka kooli poolt nt. õpilaste loovtööna. Virtuaalset külastust võib jälgida otseülekandena või kasutada salvestust.  Külastusele peaks järgnema midagi, mis looks väärtust. Vajalik ka ettevõtte väärtuste kajastamine virtuaalse tuuri raames. Virtuaalsete õppekäikude puhul oluline teadvustada aineülesust ning lõimingu momente – seostada näidatavat erinevate vastava õppeastme ainekavade teemadega (selleks vajalik eelnev koostöö aineõpetajatega). Näiteks võiksid toimuda süsteemsel läbi aasta videotunnid ettevõtetega konkreetsetel teemadel, sõltuvalt nende tegutsemise valdkonnast. On-line õppekäikude raames võimaldada õpilastel küsimusi esitada, milleks arvestada ettevõtte poolse läbiviija puhul eraldi aega. Võiks välja töötada tervikliku keskkonna, mille vahendusel pakkuda erinevaid võimalusi: ainult õppevisiit, vaatad tuuri  ja lahendad ülesande, praktilise ülesande teostamine – kampaania, ettevõtte jõulukaart, logo […]

Vaata edasi
Silja Enok Edu ja Tegu aasta ettevõtlik õpetaja 2020

Erika Veide ja Silja Enok: ettevõtlikkust tuleb arendada juba lapseeast

30.november 2020 - 13:26

Hiljuti Edu ja Tegu ettevõtlusõppe aasta parimate tunnustamisel ettevõtliku õpetaja tiitli pälvinud Vändra Gümnaasiumi õpetaja Silja Enok ja aasta tegijaks valitud Haridus- ja Noorteameti peaspetsialist Erika Veide leiavad, et ettevõtlikkusele tuleks alus panna juba lapseeas. Miks on ettevõtlikkus lapsele oluline ja kuidas siis lapsevanemana oma last suunata? Loe tervet artiklit Delfist Ülemisel fotol Silja Enok, alumisel Erika Veide koos Haridus- ja teadusministeeriumi kantlseri Mart laidmetsaga ning Edu ja Tegu programmijuhi Kristi Ploomiga. Fotograaf: Robi Zuts www.robizuts.com 

Vaata edasi
Edu ja TEgu meistriklassi koolitusprogrammmi lõpetajad 2020

14 õpetajat said meistriklassi tunnistuse

27.november 2020 - 15:32

Kui meremehel pidavat igas sadamas olema üks pruut, siis ettevõtlusõppe koolitusprogrammi lõpetajatel on nüüd igas regioonis oma hea kolleeg! 26. novembril lõpetas Edu ja Tegu ettevõtlusõppe meistriklassi koolitusprogrammi 14 õpetajat. Poole aasta jooksul täiendati ennast väga praktilisel moel õppijate nelja ettevõtluspädevuse valdkonna arendamisel: loovuse ja probleemilahendusoskuste, äriideede elluviimise, enesejuhtimise ning sotsiaalsete oskuste. Saadi palju ideid õppetöö läbiviimiseks praktilisel moel ja eriti suur võlu seisnes lõpetajate endi sõnul kahepäevastel sessioonidel koosveedetud ajas, kus ühiseid muresid ja rõõme läbi hekseldati ning kogemusi vahetati. Lõpusõnadest jäi kajama nõudlik ootus järgmiste ühiste ürituste osas, et hoida mõnusat kolleegide võrgustikku. Edu ja Tegu poolt proovime kindlasti pakkuda võrgustikule põnevaid kohtumisi, seni aga toredat uute nn tööriistade katsetamist! Kokku on lõpetanud neli koolitusprogrammi – kaks baaskoolitust ja kaks meistriklassi. Veel kaks baaskoolitusprogrammi on finišijoonel ja osalejad saavad lõputunnistused kätte 2021. aasta alguses, kui lubatakse taas reaalselt kohtuda.  Kuues programmis osalejaid saab olema 142, neist mitmed on […]

Vaata edasi

Aasta mentor Triin Arva: ettevõtlik õpe toetab noorte loomulikku uudishimu ja aitab neil näha oma rolli tuleviku kujundajana

26.november 2020 - 16:34

“Ettevõtlik inimene ei pea saama ettevõtjaks, mida tihti arvatakse kui lapsed esimesse tundi tulevad. Ettevõtlusõpet ongi vaja selleks, et noor saaks aru, et tema tulevik sõltub sellest, mida ta ette võtab iseenda huvidest, soovidest ja väärtustest lähtuvalt ning kuidas on seda reaalses elus võimalik saavutada,” ütlebSaare Arenduskeskus SA ettevõtluskonsultant, ettevõtlusõppe aasta mentor Triin Arva Delfis. Iga noortesse tehtud investeering tasub ennast kordades ära. Noored on tuleviku kujundajad ja oluline on see, kuidas nad seda tulevikku kujundavad, mitte niivõrd see, kust kohast nad seda teevad. Ettevõtlik õpe aitab selles osas! Loe Triinu tegemistest ja mõtetest  täpsemalt Delfi artiklist  

Vaata edasi

Vikerraadio Ettevõtlusminutid: Ettevõtlikkuse õpetamine lastele

24.november 2020 - 16:36

Edu ja Tegu aasta mentor Triin Arva (Saare Arenduskeskus SA) ning Edu ja Tegu aasta tegija Erika Veide (Haridus- ja Noorteamet) rääkisid Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja ERRi koostöös valminud saates Ettevõtlusminutid sellest, kuidas kujundada noortes ettevõtlikku hoiakut ja mida tehakse selleks Saaremaal. Mõned nopped: Väärtust looma saab õppida vaid väärtust luues Ettevõtlusõppe eesmärk on tahta ja viia ideed ellu Koolis ja lapsepõlves kujundatud hoiakud käivad elu jooksul kaasas Kuula saadet siit

Vaata edasi

Konverentsi järelvaatamine kuni 5. detsembrini

12.november 2020 - 15:19

4.-5. novembril toimunud virtuaalkonverentsi “Ennast juhtiv ja väärtust loov noor ei ole imeloom” saab järele vaadata kuni 5. detsembrini lingilt edutegu.worksup.com! Haridus- ja teadusminister Mailis Reps rõhutas ettevõtlikkuse, ettevõtlus- ja karjääriõppe konverentsi avades, et ettevõtlusõpe ei tähenda üksnes ettevõtlusteadmiste arendamist, vaid muudab kogu õppimise ja õpetamise mitmekesisemaks koos ettevõtjate, lapsevanemate ja teiste partneritega. „Koos aitame õpetajatel muuta tunnid huvitavamaks ja elulisemaks, et nii õpetajad kui õpilased teeksid oma tööd rõõmuga ja õpilased näeksid selgemalt seost õpitava ja tulevase tööelu vahel,“ sõnas Reps. „Ennast juhtiv ja väärtust loov noor näeb probleemides väljakutseid, mida lahendada, oskab oma ideid ellu viia või kui ise ei oska, siis leiab kellegi, kes saab aidata. Ta teab, et kogukond ootab tema panust, mitte niisama paremast elust unistamist.“ Minister tänas õpetajaid, kes on välja mõelnud uudseid lahendusi ja õppematerjale ning jaganud oma kogemusi ka teistele. „Õpetaja on õpilasele oluline eeskuju ja mõjutaja. Eeskuju on nakkav ja ettevõtlik […]

Vaata edasi
Krista Savitsch

Harku valla teenetemärgi laureaat Krista Savitsch: Soovitan õpilastel alati unistada suurelt!

11.november 2020 - 12:15

2019. aasta Edu ja Tegu ettevõtliku õpetaja tiitli ning 2020. aastal Harku valla teenetemärgi pälvinud Krista Savitschi jõudmine ettevõtlus- ja majandusõpetajaks oli nii saatuse tahe kui ka hea näide suurepärasest kohanemisvõimest. Nimelt lõpetati Tabasalu Gümnaasiumis saksa keele õpetamine ning et mitte tööta jääda, suundus Krista majandusõpetajate kursustele. Üks asi viis teiseni, kursuselt lahkus ta uue tööpakkumisega ja nüüd on tegemist ühe tegusama ettevõtlusõpetajaga, kelle käest küsitakse nõu ning kellelt õpitakse üle Eesti. Krista jagab oma mõtteid õppijate motiveerimisest, ainete lõimimisest, ettevõtlusõppe ja spordi mõjust noorte isiksusele. Peale nö uue ameti omandamist tööpuuduse muret küll ei ole, sest õpetan Tabasalu Ühisgümnaasiumis kirjandust, inimeseõpetust ja majandusaineid ja ettevõtlust nii põhikoolis kui gümnaasiumis. Lisaks saavad minu majandusaluste ja ühiskonnaõpetuse tundidest osa EBS Gümnaasiumi õpilased ning mõlemas koolis juhendan ka õpilasfirmasid. Lisaks korraldan regionaalset üritust Tabamini ja osalen õpilastega erinevatel ettevõtlusõppe üritustel nagu laadad, võistlused, Creatlon, majandusolümpiaad. Nii vahva on erinevaid aineid õpetades märgata […]

Vaata edasi

Värska Gümnaasium ja Viljandi Kutseõppekeskus pälvisid Euroopa Ettevõtliku Kooli tiitli

09.november 2020 - 09:58

9. novembril tunnustati Junior Achievement Euroopa poolt silmapaistvaid Euroopa üldharidus- ja kutsekoole, kus ettevõtlusõpe on eriti edukalt muu õppetööga ühendatud. Viiendat aastat jagatava tunnustuse pälvisid Eestist Värska Gümnaasium ja Viljandi Kutseõppekeskus. Euroopa Ettevõtliku Kooli Auhind on Euroopa ettevõtlikemate koolide tunnustamissündmus, millel osalevad tänavu 25 Euroopa riigi eelnevalt välja valitud parimad õppeasutused. Tiitli pälvivad koolid, kus ettevõtlusõpe hõlmab suuremat hulka õpilasi, kus on olemas selge visioon ja plaan ettevõtlusõppe rakendamiseks, kool aitab kaasa õpetajate professionaalsele arengule ettevõtlusõppes ning kaasab õppesse praktikuid ärimaailmast. Eesti ettevõtlusõpet juhtiv Junior Achievement Eesti tegevjuht Kersti Loor selgitas, et iga riik saab esitada kaks kandidaati ja seekord vääris Eestist tunnustust nii Värska Gümnaasium kui ka Viljandi Kutseõppekeskus. “Värska Gümnaasiumis on ettevõtlusõpe integreeritud kõikidesse vanuseastmetesse ning ettevõtlust hakatakse õppima juba esimeses klassis,” märkis JA Eesti direktor Kersti Loor. “Eriti eeskujulik on see, et enamik sealseid õpetajaid kasutab majandusõpetuse meetodeid igas tunnis, mida nad annavad, teisisõnu loovad nad ainete […]

Vaata edasi

Osale virtuaalsel koolide ja ettevõtete koostööseminaril!

08.november 2020 - 09:44

Kuidas teha õppimist eluliseks, siduda teooriat praktikaga ning aidata noortel leida oma karjääritee? Kuidas selgitada klassiruumis keerulisena tunduvaid teemasid ja nende vajadust päriselus? Kust leida koostööpartnerit ja milliseid tegevusi teha nii, et kõik osapooled sellest võidaksid ning huvi säilitaksid? Milliste tundidega ettevõtte tegevusi siduda? Sellistele küsimustele on seni vastuseid otsinud ja ideid leidnud ettevõtete ja koolide koostööseminaridel osalejad. 25.novembril kell 13 algav ettevõtete ja koolide virtuaalne koostööseminar ootab osalema! Esimeses pooles kuuleb inspireerivaid kogemuslugusid ning teises osas on võimalik leida koostöökontakte ning juba ühiselt tegevuste ideid mõelda ja kokku leppida. SEMINARI TEEMAD Inspireerivad näited koostööst: STEM-ainevaldkonnad põnevaks koostöös ettevõttega (Mare Räis, Järveküla Kool); Matemaatika tunnid ettevõttes (MTÜ Töösõppe ühing, Kadi Roosipuu); Börsihaist investoriks ehk kuidas juba koolipingis investeerimist õpetada? (Sander Pikkel, LHV Pank); Tallinna noorte ideed maapiirkonna ettevõtluse arendamiseks (Tiina Saar, Tallinna 32. Keskkool). Töötoad: Milliseid võimalusi koostööks pakuvad virtuaalne ja pärismaailm? MODERAATOR Seminari modereerib ja praktilist töötuba viib läbi […]

Vaata edasi

Edulugude konkursi võitjad on selgunud

06.november 2020 - 10:29

5. novembril selgusid Haridusprogrammi Ettevõtlik Kool edulugude konkursi „Õppimine on põnev!“ laureaadid. Parimad lood kuulutati välja 4 erinevas kategoorias virtuaalsel hariduskonverentsil „Ennast juhtiv ja väärtust loov noor ei ole imeloom!“. Ettevõtliku Kooli arendusjuhi Heidi Uustalu sõnul on märkamine ja tunnustamine äärmiselt oluline. „See on suur kiitus meie kõikidele haridusasutustele, õpetajatele ja noortele, kes õppetöö käigus või ka selle välisel ajal viivad ellu märkimisväärseid algatusi, mis edendavad meie kõigi ettevõtlikkust,“ lisab Uustalu. Tänavusele edulugude konkursile esitati kokku 111 edulugu, millest valis eelnevalt kokku kutsutud komisjon välja 12 parimat. Uustalu sõnul näitavad rohked edulood seda kui ettevõtlikud ja põnevate ideedega on meie noored kui ka kõik haridustöötajad. Edulugude konkursi laureaadid 2020: Kategoorias „Parim koostöötegu“ – Rakvere Gümnaasium “Filmifestival” Rakvere Gümnaasiumi filmifestival on iga-aastane meeliköitev noorte poolt korraldatav sündmus, mille ajalugu viib tagasi 2000ndate aastate algusesse. Koolisisene miniatuurne festival on aastate jooksul kasvanud vabariiklikult tuntud omanäoliseks elamuste nädalaks. Lisaks külastajatele elab igal aastal […]

Vaata edasi

Aasta parimad ettevõtlusõppe edendajad selgunud!

Haridus- ja Teadusministeeriumi ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu tunnustuskonkursil kuulutati välja laureaadid viies kategoorias, aasta ettevõtlusõppe edendaja tiitli pälvis Põltsamaa Ühisgümnaasium. Ettevõtlikuks õpetajaks valiti Silja Enok Vändra Gümnaasiumist ning ettevõtlikud õppijad on Kaisa Kumpas, Lotta-Lorette Kalmaru, Lisett Sigur, Oliver Sild ja Karl Juhan Kangur Tallinna 21. Koolist. Aasta ettevõtlusõppe mentor on Triin Arva Saare Arenduskeskusest ning ettevõtlusõppe programmi aasta tegija Erike Veide Haridus- ja Noorteametist.  Haridus- ja teadusminister Mailis Reps tänas ja tunnustas parimaid ettevõtlusõpe edendajaid. „Aitäh teile, kes te teete rasket, kuid samas põnevat tööd selleks, et uued suunad hariduses saaksid tugevalt kanda kinnitada,“ sõnas Reps. Aasta ettevõtlusõppe edendaja tiitli pälvis Põltsamaa Ühisgümnaasium, kus viidi ettevõtlusõppe uuele tasemele, mille kinnituseks on ka tunnustus nii valla kui maakonna tasandil – tiitlid „Põltsamaa valla aasta noorte tegu 2020“ ja „Jõgevamaa aasta õpilasfirma 2020“. Ettevõtlikkuse arendamine on kooli üks arengusuundasid juba aastaid, näiteks lõimitakse ettevõtlusõpet I kooliastmes üldõpetusse, paljud õpetajad käivad end […]

Vaata edasi

Tunnustuskonkursi nominendid on selgunud

03.november 2020 - 22:55

Haridus- ja Teadusministeeriumi ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu tänavuse tunnustuskonkursi nominendid on selgunud, viies kategoorias esitati kokku 22 kandidaati. Laureaadid kuulutatakse välja 4. novembril. Ministeeriumi ettevõtlusõppe programmi juht Kristi Ploom rõõmustas, et üha rohkem kandidaate esitavad ka õpilased ja lapsevanemad. „See näitab, et ettevõtlusõpe on väga hästi vastu võetud ning selle eestvedajad ja kaasalööjad nii koolis kui väljaspool on tõelised tulesädemed, mis ei jää märkamata ka teistele,” ütles Ploom. „Nad jõuavad teha palju ja mitmel rindel, sütitavad oma pealehakkamisega ka teisi. Lisaks on positiivne trend üha ulatuslikum koostöö, kus ettevõtlusõppesse on kaasatud suur osa kooliperest ja samuti kogukond – ettevõtjad, lapsevanemad, kohalik omavalitsus. Nii on leitud parim võimalik lahendus koos õppimiseks, kohaliku elu võimaluste avastamiseks, väljakutsete ületamiseks. Mitmekesine õpe ja turvaline katsetamisruum julgustavad noori oma ideid ellu viima ja enesekindlamana töömaailma astuma.” Aasta parimaid ettevõtlusõppe edendajaid tunnustatakse viies kategoorias: aasta ettevõtlik õpetaja ja õppur, ettevõtlusõppe mentor ja ettevõtlusõppe edendaja ning […]

Vaata edasi

Ilmus ettevõtlusõppe erileht

Postimehe vahel ilmunud ettevõtlusõppe erilehe teemad: Grete Arro: Õpilasi motiveerib rohkem õpe, mis keskendub nende endi vaatenurgale Ümarlaud: kuidas saame toetada noorte pädevuste arendamist? Väheste ressurssidega ettevõtlikkuse arendamisse panustades – ehk kuidas leiavad väikesed koolid võimaluse, kui on vajadus ettevõtlusõppeks? Kuidas kiiresti muutuvas ja ebakindlas maailmas karjääri planeerida? Millest sõltub tänase õppuri tulevikukarjäär? Ettevõtliku õpetaja ja noore kalender 2021 Ettevõtlusõppe BINGO     Loe erilehe pdf versiooni siit: Ettevõtlusõppe erileht sügis 2020   Loe ka 2019. aasta erilehte siit

Vaata edasi

Miks osaleda konverentsil “Ennast juhtiv ja väärtust loov noor ei ole imeloom”?

26.oktoober 2020 - 14:00

Üle 300 osaleja on juba konverentsile registreerunud, kas ka Sina? Kui veel kahtled, siis korraldajad selgitavad lahti, mida saavad erinevad sihtrühmad konverentsil osaledes.  Koolide juhtkonnad saavad konverentsil piiluda läbi MTÜ Mifras innovatsiooni ja ettevõtlusõppe programmi äärmiselt põnevasse Iisraeli koolide igapäevaellu. Mifras motiveerib ja julgustab koolide liidreid, et nad suudaksid ettetulevad takistused tuvastada ja tahaksid neid koos meeskonnaga lahendada. Ühine koolijuhtkonna pingutus liidab ja annab nii õpilastele kui õpetajatele tunde, et nad on osa millestki märksa suuremast ja olulisemast. See toetab haridussüsteemis otseselt ettevõtja hoiakut (märkan, suudan ja teen), andes õpilastele oskusi, mida nad vajavad tänapäeval tööturul hakkama saamiseks nii mittetulundus- kui äriilmas. Karjääriõppega tegelev spetsialist saab konverentsilt häid ideid ja avaramat vaadet sellele, kuidas juba olemasolevate võimalustega toetada õpilaste õnnelikku ja edukat teekonda elukestvas õppes ja tööturul. Karjäärinõustajad ja karjääriinfo spetsialistid saavad põhjaliku ja mitmetahulise ülevaate õppekava raames karjääri kujundamise ja ettevõtlikkuspädevuste arendamisest, mis võimaldab vajaduspõhiselt ja asjakohaselt koolis juba […]

Vaata edasi

Saa osa 4.-5. novembril toimuvast ettevõtlikkuse, ettevõtlus- ja karjääriõppe konverentsist!

30.september 2020 - 21:59

4.-5. novembril 2020. aastal toimub esmakordne suur ettevõtlikkuse, ettevõtlus- ja karjääriõppe virtuaalkonverents “Ennast juhtiv ja väärtust loov noor ei ole imeloom!”. Esmakordse ettevõtlus-, ettevõtlikkuse- ja karjääriõppe konverentsi keskmes on ennast juhtiva ja väärtust loova noore kujunemisteekond ning kooli ja õpetaja võimalused olla sellel teekonnal teadlikuks suunajaks. Mida saab osaleja konverentsi 2 päeva jooksul: Inspiratsiooni ettevõtliku, ettevõtlus- ja karjääriõppe läbiviimiseks ning koostööks esinejatelt, koolide praktikatest ja töötubadest. Eksklusiivselt võimaluse õppida Iisraeli hariduse eduloost, sest MTÜ Mifras toob meieni Iisraeli koolide praktika, mis on viinud riigi maailma parimate startup-riikide edetabeli tippu ning teinud noortest loovad ja ettevõtlikud innovaatorid. Haruldase võimaluse kiigata ettevõtlike koolide tagatubadesse, et teada saada ja ka otse küsida, miks on neil ettevõtlikkus kogu koolimeeskonda ja õpet läbiv väärtus ja kuidas see tegevustes väljendub. Saame osa headest praktikatest ja soovitustest ning uurime, mis kasu saavad ühtse ettevõtliku hariduse põhimõtete järgimisest noored, koolimeeskonnad ja ka kogukond laiemalt. Saada esmakordselt osa koolide […]

Vaata edasi

Esita parimad ettevõtliku ja ettevõtlusõppe edendajad tunnustamiseks!

29.september 2020 - 17:17

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames tunnustatakse taas ettevõtlikku ja ettevõtlusõpet edendavaid inimesi ja meeskondi – nii ettevõtlusõppe läbiviijaid kui sellesse muul moel panustajaid. Kandidaate saab esitada kuni 9. oktoobrini 2020. aastal. Võitjad kuulutaame välja 4.-5. novembril toimuval konverentsil Tiitliga Aasta ettevõtlik õppur tunnustatakse õpilas- ja/või üliõpilasfirmat ja/või ettevõtlusõppes moodustatud meeskonda, kes on ettevõtlusõppes saavutanud silmapaistvaid tulemusi. • Tiitliga Aasta ettevõtlusõppe edendaja tunnustatakse meeskonda, organisatsiooni või asutust, kes on märkimisväärselt panustanud ettevõtlusõppe arendamisse ning kelle tegevused väärivad esiletõstmist ja levitamist. • Tiitliga Aasta ettevõtlik õpetaja tunnustatakse ettevõtluse või muu aine õpetajat või õppejõudu, kes on silmapaistvalt toetanud õppurite ettevõtlusalast arengut ning rakendanud või juurutanud meetodeid ja praktikaid, mis innustavad ja inspireerivad teisi. • Tiitliga Aasta ettevõtlusõppe mentor tunnustatakse ettevõtjat või ettevõtlikku töötajat (ka ettevõtet tervikuna), kes on silmapaistvalt toetanud õppurite ettevõtlusalast arengut ning rakendanud või juurutanud meetodeid ja praktikaid, mis innustavad ja inspireerivad teisi. • Tiitliga Ettevõtlusõppe programmi aasta tegija […]

Vaata edasi

STARTER alustab sügishooaega ideede häkatonidega

14.september 2020 - 11:50

STARTER alustab hooaega ideede häkatonidega. Semestri jooksul saavad STARTER äriideede arendamise programmis osaleda tudengod, kutse-koolide ja gümnaasiumide õpilased. Leia endale sobiv avaüritus või tule oma idee ja meeskonnaga otse STARTER programmi esimesse töötuppa. Avahäkatonide ajakava: STARTERnarva 25.09 kell 13.00-19.00 Tartu Ülikooli Narva kolledz STARTERpärnu 23.09 kell 16.00-19.00 Tartu Ülikooli Pärnu kolledž STARTERtartu 17.09 kell 16.00-21.00 Tartu Ülikooli Delta keskuses STARTERtallinn 17.09 kell 16.00-19.00 TalTech Mektory KKK: Mis on ideede häkaton ja mida seal teha saab? Ideede häkk toob kokku toatäie inimesi, et maailma probleemidele lahendusi otsida. Ei ole vahet millistele. Peace to the world! Mida häkil teha saab? – inspireerida ja olla inspireeritud – leida tiim, kellega idee elujõulisust testida – saada uusi kontakte – avastada endas ettevõtja Kas mul on vaja ideed, et häkatonile tulla? Absoluutselt mitte! Meil on küllalt probleeme, millele lahendust otsides hea ideeni jõuda. Kas mul peab olema meeskond? Võib…aga ei pea. Ongi ägedam, kui uusi […]

Vaata edasi

Ettevõtlusõppe uudiskiri võtab kokku kevadsuvised arvamuslood ja sündmused

22.juuni 2020 - 10:36

Loe ettevõtlusõppe uudiskirja – saad kohe ülevaate olulisematest teemadest  

Vaata edasi

Ettevõtlusõppe koordinaator Erika Veide: Mõtiskledes 21.sajandi oskustest…

18.juuni 2020 - 21:59

On veebruari teine nädal. Istume abikaasaga oma vanemate juures ning unistame ja samas nagu planeerime elutoas ümbermuudatusi. Kavatseme osta uue diivani ja uued kapid. Selleks, et asjad uutesse kappidesse  ära mahuks, oleks vaja nii mõnestki asjast loobuda. Vaatame kriitilise pilguga toas olevaid asju ja näeme hulgaliselt videokassette ning arutame, mida nendega teha. Tunnetan arutluse käigus, et isal on pisut hale neist loobuda. Ta püüab nii ennast kui mind veenda, et nii mõnelgi kassetil on väga põnevat materjali, mida ta reisidelt kunagi on soetanud ja äkki peaks teatud sisu plaatidele kõrvetama… Abikaasa poetab vahele repliigi, et ka plaatidel on oma eluiga ja need ka ei kesta kuigi pikalt. Isa pakub lahenduseks kõvaketta, mida ka plaanis soetada, kuid ka see pole lahendus. Jõudsime oma jutuga pilvedesse, kus juba praegu suur osa meie perekonna mälestustest ning isa kirjutatud raamatutest on. See jutuajamine toimub minu 80ne-aastase ema ja isaga, samal ajal tuleb tuppa kaheaastane […]

Vaata edasi

Maret Ahonen: STARTER programm tugevdab startup mõtteviisi

Meil kõigil on ideid, kuidas üks või teine olukord või tegevus võiks parem olla. Sageli me ideest kaugemale ei mõtlegi või siis leiame kohe takistusi, miks ideed ellu viia ei saa. Ent alati on neid, kel tekib vastupandamatu soov leida vastus küsimusele – aga mis siis, kui minu idee loob väärtust paljudele ja on ühtlasi ärivõimalus? Viimaseid eristab unistajatest otsusekindlus ja riskivalmidus, mitte vähem oluline pole ka optimism õnnestumise osas. Kuigi eriolukord pärssis harjumuspärast tegevust, käivitas see koheselt ka uusi lähenemisviise nii ettevõtlusmaastikul kui hariduses. Kohati polnud aega mõeldagi alternatiivide üle, oluliseks muutus kohanemiskiirus uute lahenduste pakkumisel. Turule ilmus terve rida uusi teenused ja tooted, mis koheselt kasutust leidsid. Heaks kiire tegutsemise näiteks on ka Garage48 eestvedamisel korraldatud kriisihäkatonid Hack the Crisis ja The Global Hack, mille tulemusel valmis hulk prototüüpe ja tehnoloogilisi lahendusi toimetulekuks uue reaalsusega. Tõsi, mitte kõik lahendused ei pruugi olla jätkusuutlikud, ent tõe kriteerium on praktika […]

Vaata edasi

Suvesoovitus: ettevõtlusoskusi arendavad lauamängud

17.juuni 2020 - 21:13

Tuntud lauamängudisainer, ettevõtja ning Nissi ja Risti põhikooli ettevõtlusõpetaja Meelis Looveer jagab ideid lauamängude kohta, mis arendavad ettevõtlusoskusi. Igal inimesel on omad oskused. Mõni sobib pigen raamatupidajaks, teine turundajaks, kolmas suudab juhtida tiimi valitud eesmärgi poole, neljas on loovinimene. Proovi ja katseta, milles Sina parim oled, kuid arenda ka oma nõrgemaid külgi! Kõik mängud sobivad alates põhikoolist. 1) Strateegiline planeerimine Kuidas pikemaajaliselt ettevõtet arendada ja tegevusi planeerida? Strateegiamängud panevad pea tööle ja sunnivad sind ette mõtlema! Sageli on nendes mängudes erinevad resurssid, mida pead koguma, neid haldama ja õigeteks ostudeks kulutama, sageli teisi mängijaid ennetades. Põnevad teemad aitavad mängudesse paremini sisse elada. Mõnes mängus kehastud keskaegseks kaupmeheks, teises hoopis maadeavastajaks, rüütliks või detektiiviks. Näited: Catan, Stone Age, Ticket to Ride, For Sale 2) Koostöö oskus Suudad Sa oma kolleegidega vabalt suhelda? Aga äripartneritega koostööd teha? Harjuta oma koostööoskusi lauamängudega: mõnes mängus võitlevad kõik mängijad mängulaua vastu – võidab või kaotab […]

Vaata edasi

Minifirmasid hirmutanud vastutus ja vähene eneseusk muundusid julgustavaks kogemuseks

16.juuni 2020 - 21:34

Kui väikesed on liiga väikesed, et saada aru ettevõtlusest ja rahaasjadest? Minifirmad tõendavad, et 7. klassi õpilased on võimelised vedama firmat ja juhtima meeskonda, kui neile selleks võimalus anda. Tõsi, ületada tuleb iseenda hirm vastutuse ja hakkamasaamise ees, mis aga tegevuse käigus muutuvad sellevõrra magusamaks eduelamuseks. Minifirmad AirCraft ja Võluhelin jagavad oma ettevõtluse katsetamise kogemusi ja õppetunde. Eesti parim minifirma AirCraft õppis tiimitööd ja ettevõtte siseelu Kuidas tekkis firma idee, mis selleni viis? Oleme kõik väga loodussäästlikud inimesed ja juba lapsest saati on meid kõiki paelunud lennundus, seega olime kõik teadlikud lennundusega kaasnevast reostusest. Need kaks huvi saime meeskonnana siduda läbi kohustusliku loovtöö. Tohutult suur kogus lennukite turvavarustust visatakse ära ainuüksi Tallinna Lennujaamas. Selle mitte ära kasutamine oleks olnud lihtsalt rumal. Lisaks looduse säästmisele, oleme valmis saanud väga lahedad ja klientide seas populaarseks saanud tooted, mille järele nõudlus on olnud suur. Kõige populaarsemateks toodeteks osutusid päästevestidest kandekotid Anne ja Ivo. […]

Vaata edasi

Ettevõtlusõpetaja Elbe Metsatalu: Laske lastel ebaõnnestumisest õppida

15.juuni 2020 - 19:50

Ettevõtliku hoiaku kujundamisel mängivad rolli nii kool ja õpetajad kui ka kodu, lapsevanemad ning sotsiaalne keskkond. Kuidas suunata lapsi nii, et neist saaks algatusvõimelised ja sotsiaalselt tundlikud täiskasvanud ning milliseid suveaja tegevusi selleks kasutada, kirjeldab Tallinna 21. kooli ettevõtlusõpetaja Elbe Metsatalu. Lisaks jagab ta artiklis soovitusi, kuidas suvistest üritustest nagu külakohvikud kujundada lastele tõeliselt põnev rahatarkuse ja ettevõtlusõppe tund. Loe artiklit    

Vaata edasi

2020 I poolaastal liitus ettevõtlus- ja ettevõtliku õppe programmidega 15 uut kooli

14.juuni 2020 - 22:08

Tervitame koole, kes on otsustanud ettevõtlikku ja ettevõtlusõpet arendama hakata! 2020. aasta I poolaastal liitusid allolevad 15 uut kooli Edu ja Tegu programmiga, see tähendab, et nad võtsid kasutusele Edu ja Tegu, Junior Achievement Eesti või Ettevõtliku Kooli metoodika või on teinud selleks ettevalmistusi nt  koolitustel osaledes. Kokku on Edu ja Tegu ning koostööpartnerit tegevustes osalenud üle 400 kooli ja ettevõtlikku ja ettevõtlusõpet rakendavad rohkem kui 300 haridusasutust. Tervitame uusi liitujaid: Kuremaa Lasteaed-Algkool Kuuste Kool Lihula Gümnaasium Siimusti Lasteaed-Algkool Varbla Kool Virtsu Kool Waldorfkool Läte Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium Lustivere Põhikool Tallinna Humanitaargümnaasium Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium Tartu Karlova Kool Tallinna Balletikool Lohusuu Kool Peipsi Gümnaasium   Alates 2016. aastast Edu ja Tegu programmis osalenud koolid seisuga 31.05.2020

Vaata edasi

TLÜ tudengid uurisid noortelt, mis kannustab neid ettevõtlikkusele

13.juuni 2020 - 10:00

Tallinna Ülikooli tudengid küsitlesid oma uurimustöö raames koolinoori, saamaks selgust motivaatorites ja edutegurites, mis viivad noori ettevõtlikkuseni ehk panevad neid ideid ellu viima, olgu tegemist äriidee või kogukonna projektiga.   Erialasid lõimiv uuendus ehk ELU on Tallinna Ülikooli üle-ülikooline õppeaine, mille eesmärgiks on tuua kokku erinevatel õppekavadel õppivad üliõpilased uurima mõnda aktuaalset probleemi ning leidma sellele ka omapoolseid lahendusi. Nii sai kokku ka meie meeskond, millele panime nimeks Kärmed Tegutsejad. Meie ülesandeks oli uurida oma projekti “Ettevõtlikud noored nutiajastul 2020” raames noorte ettevõtlikke tegusid õpilasfirmadest kogukondlike projektideni, et paremini mõista, kuidas nendes lugudes väljendub ettevõtlikkuspädevus. Uurisime seda eesmärgil leida viis, kuidas need edulood saaksid kaasa aidata teiste edulugude sünnile. Palusime noortel jutustada oma edulugu just nii nagu nemad on seda kogenud. Soovisime leida kogemusi ja mõtteid, mis enamikus intervjuudes kõlama jäävad, eeldades, et need on teemad, mida peaksid teadma ka teised noored, kes alles mõtlevad mõne ettevõtliku tegevuse algatamise või […]

Vaata edasi

Iisraeli tee innovaatilise startup riigini algas haridusest ja unistamisest

12.juuni 2020 - 19:53

Ettevõtlusõppe programmi „Edu ja tegu“ eestvedamisel toimunud õppereisil jättis Iisrael oma kontrastsusega kustumatu mulje – ühest küljest riik, mis paistab silma sügava usu ja ajaloo, tugevalt juurdunud patriarhaalse kultuuri ja jäikade tõekspidamistega, teisalt uuendusmeelne ja idufirmade loomise arvult maailmas eririnnas, hoolimata ressursivaesest asukohast keset kõrbe. Kuidas need kaks poolt hariduses kokku on lõimitud, nii et tulemuseks on nutikad, ettevõtlikud inimesed – iisraellaste sõnul nende suurim vara? Andsime oma ülimalt huvitavast ja inspireerivast lähetusest ülevaate Õpetajate Lehele. Loe lähemalt  

Vaata edasi

Edu ja Tegu kutsub üles esitama kogumikku ettevõtete-koolide koostöö näiteid

09.juuni 2020 - 15:33

Head ettevõtete ja haridusasutuste esindajad – salvestame teie head koostööpraktikad kogumikku teistele õppimiseks ja ideede kogumiseks! Oleme kogumas häid näiteid Eesti koolide ja ettevõtete erinevatest koostöövormidest õppes, et koondada need ühte inspireerivasse kogumikku kõigile lugemiseks ja õppimiseks. Kui Teie kool on teinud tulemuslikku koostööd ettevõtetega või kui Teie ettevõte on teinud koostööd koolidega, siis see üleskutse on just Teile! Ootame kogumikku võimalikult eriilmelisi kirjeldusi ettevõtete ja nii üldharidus, kutse- kui kõrgkoolide koostööst. Näiteks: Ringi juhendamine koolis; Panustamine õppekava loomisse või arendusse; Regulaarselt külalislektorina esinemine; Projektipõhine õpe; Teemapäeva või -nädala läbiviimine; Uurimistööde teemad ettevõtetelt; Valikaine loomine; Õpilaste ja õpetajate tunnustamine; Õppeülesannete loomine; Ettevõtte tegelike juhtumite lahendamine õppeainete ülesannetena; Ettevõtte toote- või teenusedisain, muudatus- ja arendusettepanekud, prototüüpide loomine; Kliendiküsitluste, uuringute läbiviimine, nt reklaami-, turundus- vm strateegiate koostamine, analüüs; Ettevõtete audiovisuaalsed lahendused; Ettevõtte kodulehe, sotsiaalmeedia konto kujundamine õpiülesandena; Ettevõtjapoolne mentorlus individuaalsete või grupi äriideede väljatöötamisel ja elluviimisel. Oleme väga tänulikud, kui leiate veidi […]

Vaata edasi

Tartu Ülikooli ettevõtluse õppejõud: Tänapäeva töövorm eeldab ettevõtlusoskusi igalt inimeselt

08.juuni 2020 - 14:04

Nii Eesti õppijate PISA finantskirjaoskuse testi kõrged tulemused kui majanduskriis  näitavad selgelt, et on teatud pädevused ja valmisolek, mis peavad kuuluma tänapäeval iga koolilõpetaja arsenali, ilma milleta enam hakkama ei saa. Tartu Ülikooli ettevõtluse õppetooli juhataja Mervi Raudsaar ja nooremteadur Juta Jaani räägivad, millised oskused on õppijatele abiks majanduslike kriisidega toimetulekul ja tööturul. PISA finantskirjaoskuse test tõi muuhulgas välja ka huvitava asjaolu, et kuigi 15-aastaste noorte finantsteadmised on head, tekib vastuolu just täiskasvanute käitumisega, kus ei pöörata piisavalt tähelepanu kulude planeerimisele, eelarvestamisele, säästmisele, laenude tagajärgedele jms. Praeguses kriisiolukorras on näha, kuidas nii noored kui kogenumad inimesed hakkavad paljuski alles mõistma, et kõik ei olegi iseenesestmõistetav ja oma elukvaliteedi säilitamiseks tuleb olla nutikas ja ettevõtlik. Võidab see, kes oskab kõige adekvaatsemalt reageerida keskkonna muutustele. Kui meie töökoht päevapealt kaob, tuleb leida vajadusel uus, ajutine sissetulekuallikas, mis ei pruugi üldse olla õpitud eriala või vastata ootustele, kuid aitab keerulistel aegadel toime tulla. […]

Vaata edasi

STARTER soovitab: Kuidas esitleda oma ideed mõjusalt videos  

02.juuni 2020 - 20:44

Sel kevadel valiti esmakordselt sTARTUp Labi korraldatud noorte äri- ja projektiideede võistluse Kaleidoskoop 10 finalisti videoesitluste põhjal. Tiimidele jäeti üsna vabad käed videos liftikõne koostamiseks 3 minuti jooksul ning tulemuseks oli hulk huvitavaid ja eripäraseid esitlusi. Kuna videos idee tutvustamine on vajalik oskus nii õppes kui töös, jagab STARTER programmi ja sTARTUp Labi eestvedaja Maret Ahonen soovitusi, kuidas oma ideed veenvalt videos esitleda. Noored on väga loovad ja leidlikud nii sisu ülesehituse kui tehnilise soorituse poolest. Kaleidoskoobis oli videoesitlusi, kus tempokalt vahetusid nii võttekohad kui katteplaanid, rääkimata esineja kirglikust selgitustööst oma toote või teenuse tutvustamisel. Oli ka neid, kus kõneleja edastas hoolikalt ettevalmistatud teksti, ilmestades seda paari visuaaliga ning loomulikult oli valinud parima võimaliku katteplaani ja valguse. Ühine tunnus kõigi esitluste puhul oli kirglikkus oma lahenduse ja tehtud töö presenteerimisel kui ka pühendumus videoklipi teostusele – mitte ükski ei olnud tehtud kiirustades ja pealiskaudselt, kõik videoklipid olid justkui omaette kunstiteosed. […]

Vaata edasi

Ettevõtlusõpetajaid distantsõpe ei heidutanud

01.juuni 2020 - 21:24

Distantsõppe kogemust jagavad ettevõtlusõpetajad-õpilasfirmade juhendajad: Helen Trug Paide Hammerbacki põhikoolist, Kristi Suppi Pärnu Ülejõe põhikoolist ja Sindi Gümnaasiumist, Külli Hiiemäe-Metsar Viljandi gümnaasiumist ning Kristi Pärt Roosna-Alliku põhikoolist. Mis oli teie jaoks distantsõppe ajal ettevõtlusõppe puhul kõige raskem? Kristi Suppi: Kaasata kõiki õpilasi, sest oli neid, kes ei reageerinud antud ülesannetele. Kui varem sai selgitusi anda klassi ees kõigile korraga, siis nüüd tuli anda ka individuaalselt. Külli Hiiemäe-Metsar: Kõige raskem oli tegevuste koos tegemise võimaluse puudumine. Ei olnud võimalik koos toota. Materjalid ei jõudnud kohale ja õpilaste omavaheline suhtlemine kannatas samuti. Nõrgemates meeskondades langes motivatsioon õpilasfirma ühisteks töödeks väga madalale. Õppisime raamatupidamist ja tegime turundusplaane suveks. Siiski ühtki tegevuse katkestajat ei ole olnud. Kõik jätkavad lootusrikkalt suve ja müügivõimalusi oodates. Viljandis toimub ka 8.augustil üks õpilasfirmadele mõeldud laat ja paljud oma müüke juba kavandama hakanud. Helen Trug: Ei näinud väga suuri raskusi. Minifirmat annab juhendada kenasti distantsilt. Kuna meil oligi plaanis […]

Vaata edasi

Ettevõtlike noorte pealekasv tagab maakondliku arengu

28.mai 2020 - 13:52

Riigi sõlmpunktidest kaugemal paiknevad kohalikud omavalitsused otsivad pidevalt viise, kuidas innustada hakkajaid noori kogukonna arendamisse panustama. Noorte ettevõtlusteadmistega varustamine on üks viis, kuidas neid võimestada ja kodukoha arengule mõtlema panna ning seda kindlamad võime olla, et just tänu neile saame ka tuleviku kriisidest üle. Elanikud, kes oma kodupaigas perspektiivi ei näe, ei soovi ka sellesse panustada ning seavad sammud keskuste poole. Võtmekohaks on mitmekesiste õpi-, vabaaja- ja töövõimaluste loomine, mis suurendab kogukonnaliikmete omavahelist sidet ja ettevõtlikkust. Oluline on piirkonna arengusse varakult kaasata noori, kes võtaksid eestvedaja rolli, et oma nutikate ideedega kodukandis töökohti ja väärtust luua. Kuidas koolid, ettevõtjad ja maakondlikud arenduskeskused saavad ettevõtlikku hoiakut ja ettevõtlusteadmisi tagada, sellest räägivad artiklis Vändra Gümnaasiumi direktor Marget Privits, ettevõtjad Kuldar Leis ja Madis Olt ning Pärnumaa Arenduskeskuse esindaja Viivika Vilja ja Jõgevamaa ettevõtlus- ja arenduskeskuse esindaja Marve Millend.  Loe täpsemalt Delfi artiklist      

Vaata edasi

Elbe Metsatalu: Distantsõpe andis iseseisvuse ja vastutustunde

27.mai 2020 - 15:03

Kuidas juhendada distantsilt eriolukorras õpilasfirmasid, mis peaksid praktiliselt ettevõtlust harjutama? Tallinna 21. kooli minifirmade ja Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi õpilasfirmade juhendaja Elbe Metsatalu jagab oma kogemusi distantsõppest. Mis oli distantsõppe ajal ettevõtlusõppe puhul kõige raskem ja milliseid muutusi tuli töös teha? Kuna mõlemas koolis alustasime ettevõtlusõppega novembrist ja põhiline praktiline õppetegevus oli planeeritud kevadpoolaastale, siis jäi kogu tegutsemisperiood lühikeseks ja paljud plaanid teostamata. Tuli kohaneda uue olukorraga, rohkem asju tuli õpilastel endil õppida teoreetiliselt ja kannatas otsest suhtlemist nõudev müügitöö, puudu jäi ostjate tagasiside ja hinnangud õpilastele. Sageli on just need heaks õppetunniks ja motivaatoriks õpiettevõtte tegevuste jätkamisel. Minu õpilased said osaleda ainult ühel laadal, sest kõik kevadesse planeeritud laadad ja müügipäevad jäid ära. Gümnaasiumiõpilased otsisid ise võimalusi e-kanalite kaudu müügiks, kuid põhikooli õpilasi oli selleks väga raske motiveerida ja ka reegleid õpetada, sest nad ei saanud minifirma jaoks ka pangakontot avada. Juhendajana pidin varuma tunduvalt rohkem aega õpilastega suhtlemiseks ja […]

Vaata edasi
STARTERtartu veebipõhine programm

Distantsõpe viib STARTER programmi osaliselt veebi ka edaspidi

Kuidas viia läbi eriolukorras praktilisel kogemusel põhinevat äriideede arendamise programmi STARTER? Õpetlikku kogemust ja häid praktikaid jagab STARTERtartu eestvedaja Tartu Ülikoolis Maret Ahonen. Mis oli distantsõppes ettevõtluskogemuse andmisel kõige raskem ja kuidas ideede arendamise programm toimus? Milliseid muutusi tuli teha ja mida sellest õpiti? Otseselt ei olnudki distantsõppe juures midagi rasket. Suhtume sellesse kui uude põnevasse võimalusse oma töö korraldamisel ja suhtlemisel tiimide ning partneritega. Nagu kõik teisedki ettevõtlusõppe läbiviijad, muutsime ka meie STARTERtartu programmi veebipõhiseks. Leidsime kiirelt veebinaride läbiviijad, kelle jaoks oli samuti veebinari tegemine põnev väljakutse. Osalejate arvu üle pole samuti põhjust kurta, sest ligi pooled veebinaride osalejad olid külalised väljastpoolt programmi. Huvitav kogemus meie jaoks oli, et veebipõhiselt on võimalik väga heal tasemel liftikõne treeningut teha. Jaotasime tiimid kahte gruppi, sest väiksemas grupis oli võimalik iga tiimi esitlusele koheselt tagasisidet anda. Seekord lisandusid osalejatele ka oskused selle kohta, kuidas videoesitlust kõige asjakohasemalt teha ja millega peab arvestama, […]

Vaata edasi

STARTERtartu finaalis võidutsesid keskkonnaalased ideed

26.mai 2020 - 21:53

Tartu Ülikooli sTARTUp Labi ja STARTERtartu korraldatud 14. noorte äriideede võistluse Kaleidoskoop finaalis võidutsesid keskkonnahoidliku mõtteviisiga tiimid S-Kub ja Sorter. Mõlema meeskonna suurem eesmärk on kaitsta ümbritsevat keskkonda ja aidata meil võtta omaks loodussäästlikud eluviisid. STARTERi programmi parimaks tuli Tartu Ülikooli rahvusvaheline meeskond Sorter, kes võitis pääsme üle-eestilisele STARTERi finaalvõistlusele ja pälvis Tartu Linnavalitsuse rahalise preemia. Suure tunnustuse pälvinud tiim töötab välja rakendust, mis aitab inimestel jäätmeid triipkoodi abil õigesti sorteerida. Idee sai alguse ühisest murest pakendite pärast, mille sorteerimisel tekib kahtlusi. Sorter on korduvalt kuulnud, et sellist rakendust oleks juba ammu vaja olnud. Rakenduse vastu tunnevad paljude teiste seas huvi ka prügifirmad, sest nende jäätmevoog muutub tänu sellele puhtamaks. Rakenduse väljatöötamisse on kaasatud juba kaks ettevõtet, kelle rahalise abiga liigutakse jõudsalt lahenduse poole. Sorteri eestvedaja Anneli Ohvril kommenteeris võitu: „Puhtam planeet ja keskkonnahoid on meie suur eesmärk ja oma rakendusega soovime sellele kaasa aidata. Meil on hea meel, et […]

Vaata edasi

Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor: kool peaks ettevõtlusõppele lähenema kui ärile

2019. aastal nii Euroopa ettevõtliku kooli tiitli kui ka üldhariduskooli kõrgeima tunnustusega „Ettevõtlust edendav kool“ pärjatud Tabasalu Ühisgümnaasium läheneb ettevõtlusõppele süsteemselt ja eesmärgipäraselt. Kooli direktor Martin Öövel ning Edu ja Tegu aasta ettevõtlik õpetaja Krista Savitsch kirjeldavad, mida on Tabasalu koolis ettevõtlikkuse arendamiseks tehtud ja mis on olnud olulisemad edutegurid. Loe edasi Delfist 

Vaata edasi