Valmis kutseõppurite karjääri- ja ettevõtlusõppe töölehtede kogumik

Sildid:

Valminud on töölehtede kogumik, mis aitab õppijal mõtestada õppimist ja tulevikuvõimalusi.

Kutsehariduses on õppimine ja õpetamine väga mitmekesine: erinevad õppetasemed, üle 400 erineva õppekava, järjest rohkem nn täiskasvanud õppijaid, kes tulevad täiendavaid praktilisi oskusi omandama. See aga seab kutsekooli õpetajad keerulise probleemi ette – kuidas hakkama saada ja toetada kõigi õppijate arengut, kui õppijate vajadused ja ootused on väga erinevad? Kuidas aidata õppijatel oma praegusi õpinguid eesmärgistada? Kuidas hoida õpimotivatsiooni, kui ühes õppegrupis on koos nt 16-aastane äsja põhikooli lõpetanu ja 56-aastane magistrikraadiga isik?  Õpetaja n-ö tööriistakastis peaks olema midagi igaühe jaoks.

Kutseharidust võib võrrelda juba ammustest aegadest tuntud teekonnaga õpipoisist oma ala meistriks. Sellel teekonnal on iga õppija jaoks oluline arendada ka neid oskusi ja hoiakuid, mis aitavad oma õpinguid kavandada, tundma õppida ettevõtlus- ja majanduskeskkonda, õpitud kutseoskusi kasutada ning enda professionaalset arengut juhtida.

E-koolikotis olev Edu ja Tegu programmi raames loodud töölehtede kogumik on loodud just kutsekoolides õppijate karjääri kujundamise ja ettevõtluspädevuste arendamiseks. 59-st töölehest koosnev kogumik on täienduseks mooduli “Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas” rakendamise tugimaterjalile, kus on toodud valik töölehti, õpijuhiseid ja hindamisülesandeid erinevatele õppetasemetele.

Materjalide ühe autori, Haridus- ja Noorteameti karjääriõppe peaspetsialisti Virve Kinkari sõnul võimaldavad täiendava kogumiku töölehed säästa nii õppijate kui õpetajate aega, asjakohasel suunamisel või juhendamisel saavad õppijad ka iseseisvalt liikuda nende kaudu õpiväljunditeni.

Töölehtede kogumik pakub valikuvõimalusi nii õppijatele kui õpetajatele sõltuvalt õppija eelistustest, õppe tasemest, õppekavast või õppevormist. Sama teema on keskmes mitmetel töölehtedel ja erinevates seostes. Näiteks enda võrdlemine kutsestandardi nõuetega kajastub nii isiksuseomaduste analüüsis, õpieesmärkide püstitamises, karjääriplaanis jne.  See võimaldab ka õppijal valida endale vajalik, jõukohane või enam huvipakkuv tööleht. Kuna töölehed on kasutatavad nii interaktiivselt kui paberile prinditult, sobivad need erinevatele õppijatele. Uuenduslikku sisu ja vormi toetab rõõmsameelne raamist väljas kujundus. Töölehtede eesmärk on  motiveeritud ja õnnelik õpilane.

Digitaalsed karjääripädevust toetavad töölehed leiad E-koolikotist  

Veebruari ja märtsikuu  jooksul leiavad kõik kutseõppeasutused kogumiku oma postkastist.

Töölehed on valminud Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel ettevõtlus- ja karjääriõpe programmi Edu ja Tegu raames.

Loe ka õpilaste karjäärikujundamise 5 kihist siit