Piirkondlikud karjääriteenuste mudelid aitavad karjääriõpet rakendada

Sildid:

Olete oodatud 30.11 kell 11-13 piirkondlike karjääriõppe koostöömudelite esitlemise seminarile!   

 On valminud koostöömudelid, mille rakendamine toob positiivset mõju õpilaste karjääri kujundamise oskustele erinevates koolides ja piirkondades.

Väljakutse: Haridusvaldkonna arengusuundade ellu viimine ja  õppimiskohustuse reform on tõstnud veelgi selgemalt esile vajaduse toetada õppijaid oma suutlikkusele, huvidele ja annetele vastava õpitee leidmisel. Seega kasvab karjääriõppe roll eriti põhikoolis.

Viimastel aastatel Eestis läbi viidud uuringud näitavad, et karjääriõppe (õppekava raames läbi viidav teoreetiline ja praktiline õpe) korraldus, õppe tase ja tõhusus on koolides väga erinev.  2023. aastal kinnitatud muudatused riiklikes õppekavades täpsustavad koolide  kohustust  tagada kõigile õpilastele kvaliteetse karjääriteenuse kättesaadavus sõltumata nende elukohast või kooli suurusest. Tõhus ennetus- ja sekkumistöö õpilaste karjääri kujundamise pädevuste arendamisel eeldab eesmärgistatud koostööd ja koordineeritust, süsteemsust ning seiret omavalitsuse tasandil. See on nii kooli kui kogukonna ühine hool.

Koolide partneriteks karjääri kujundamise pädevuste arendamisel (karjääriõppe elluviimisel) võivad olla sõltuvalt piirkonna eripärast mitteformaalhariduse pakkujad (noortevaldkond, huviharidus, kutseharidus), teised koolid, lapsevanemad, Eesti Töötukassa, ettevõtted, MTÜ-d jt koolivälised partnerid.

Võimalused: Haridus- ja Noorteameti tellimusel disainisid Stories For Impact ja MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Labor koostöömudelid, mille rakendamine toob positiivset mõju õpilaste karjääri kujundamise oskustele erinevates koolides ja piirkondades. Mudelite väljatöötamises osalesid mitmed osapooled, sh nii karjääri kujundajad kui koolivälised partnerid.

Infoseminaril tutvustatakse koostöömudeleid ning keskendutakse kolmele teemale:

  1. Piirkondlike karjääriteenuste sihtrühma piiritlemine, eesmärgistamine, teenuste ja tegevuste valik, kvaliteedi ja tulemuste hindamine.
  2. Praktilised soovitused koolidele, kuidas üles ehitada süsteemne karjääriõpe alates lihtsamast tasemest kuni terviklahenduseni.
  3. Võimalikud mudelid, kuidas korraldada karjääriteenuste alast koostööd koolide ja teiste osapoolte vahel kohalikul tasandil.

 

Registreeru siin