Valminud on ettevõtluspädevust ja rahatarkust arendavad töölehed II kooliastmele!

Sildid:

Valminud on 30 ettevõtluspädevust ja rahatarkust arendavat töölehte II kooliastmele erinevates õppeainetes lõiminguna kasutamiseks, et toetada õppijate  ettevalmistust eluks. 

Töölehtede loomise ajendiks oli õpilaste üha süvenev huvi ettevõtluse, investeerimise ja säästmise vastu ning vajadus pakkuda materjale õpetajatele koolides, kus ettevõtlusõpet põhikooli osas ei ole. Töölehti luues võtsid autorid Tallinna Rahumäe Põhikooli klassiõpetaja ja ettevõtlusõppe huviringi juhendaja Erika Tafenau ning ettevõtja ja investeerimishuviline Fred Tafenau aluseks ettevõtluspädevused. Eesmärk on suunata õpilasi mõtlema rahatarkusele, ettevõtlikkusele ja ettevõtlusele ning keskkonnahoiule. Olulisel kohal on ka meeskonnatööoskuse arendamine, sest sotsiaalsed oskused on üheks eduka tuleviku alustalaks. Oskus enda tugevusi, nõrkusi ja ajaplaneerimist analüüsida annab õpilasele võimaluse vajalikke muudatusi ja sihte eesmärkidena paika seada.

Erika Tafenau sõnul keskenduti ka investeerimisele, kuivõrd õpilased kuulevad uudistest sõnu „börs, aktsia, investeerimine“. “Töölehtede eesmärk on selgitada nende sõnade tähendusi läbi praktilise tegevuse,” selgitas Erika Tafenau. “Mida varem hakkab laps rahatarkuse põhitõdesid omandama, seda kindlamalt ja teadlikumalt on võimalik edaspidist eluteed kujundada. II kooliastme õpilased juba teadvustavad raha väärtust ja neil tekivad rahaga ümberkäimise harjumused, mida saame suunata,” selgitab Tafenau.

Paljudel töölehtedel on teooria osa, millele järgnevad ülesanded. Ettevõtlikkuse kujunemist toetavad alati kaasavad tegevused, näiteks rühmategevused, ajurünnakud ning erinevate situatsioonide analüüsid. Töölehed pakuvad ka selliseid võimalikke tegevusi, annavad otstarbekaid ideid ja suunavad õpilasi mõtlema erinevatel lahenduskäikudele.

Töölehed annavad võimaluse eristada ettevõtlust ja ettevõtlikkust ning tutvuda põhitõdede, uute mõistete ja nippidega, kuidas oma raha ja sissetulekut targalt kasutada. Rahatarkust puudutavad töölehed aitavad õpilastel kodus raha teemadel kaasa rääkida ning eristada oma soove ja vajadusi. Materjalide seas on töölehti nii individuaalselt kui ka meeskonnana lahendamiseks.

Mõned töölehed sobivad ka III kooliastmes kasutamiseks, sõltuvalt õpilaste huvist teatud teema vastu, nt börs, aktsiad ja dividendid.  Töölehed on eelnevalt läbi katsetatud mitme klassi poolt.

Kellele on mõeldud II kooliastme ettevõtlust ja rahatarkust arendavad töölehed?

Töölehti saavad oma aines kasutada kõik klassiõpetajad ja aineõpetajad, kes soovivad õpilastele edasi anda teadmisi rahatarkusest, meeskonnatöö tegemisest ja toetada ettevõtlikkuse arendamist. Vajadusel saab töölehti kasutada ka asendusõpetaja ja huvihariduses töötav pedagoog.  Materjale on võimalik soovi korral enda jaoks sobivaks kohandada. Töölehti on võimalik kasutada tunni osana, mõned võivad võtta aega terve koolitunni.

Töölehed on kättesaadavad E-koolikotis! 

Head kasutamist!