Konverentsi töötoad

Töötoad 4. novembril

Aeg: kell 13.45-14.45
Koht: Zoom

1. Ettevõtluspädevuste arendamine aineteüleselt. Läbiviija: Erika Veide, Haridus- ja Noorteameti ettevõtlusõppe koordinaator.

“„Mis suunas ma pean minema?“ küsis Alice. „Oleneb, kuhu sa tahad välja jõuda,“ vastas Kass. „Seda ma ei tea.“ „No siis pole ju vahet…“
Ettevõtlikkuse eesmärk on igas valdkonnas enda ja teiste toimetuleku toetamine, lahenduste leidmine ja väärtuste loomine. Ettevõtluspädevuste mudelit vaadates võiksime mõelda, et see on terviklik kogum teadmisi, oskusi ja hoiakuid ning üldine eeldus on, et ettevõtluspädevust saab arendada ja rakendada kõigil elualadel, sest see toetab indiviidi isiklikku arengut. Inimene saab tegutseda ettevõtlikult alati ja igal pool – nii perekonnas, tööalaselt, majanduslikus mõttes, kui ka lihtsalt kodanikuna. Kuidas arendada ettevõtluspädevusi ainetes ja lõimides selliselt, et noor teaks, kuhu ta tahab jõuda ja mida selleks tegema peab, seda saab teada töötoas. ” Erika on Edu ja Tegu võrgustiku koolide jaoks ettevõtlusõppe hing ja nõustaja ning veab eest ettevõtluspädevuste arendamist toetavate materjalide koostamist õpetajatele. Erika usub, et ettevõtlusõppe eesmärk on suurendada nende inimeste hulka, kes suudavad ja tahavad muuta ideed tegelikkuseks ning ta töötab selle nimel.

2. Karjääriõpe – palju enamat, kui töökuulutuste rubriik. Läbiviijad:  Ülle Närska, Puhja Kooli loovjuht ja õpetaja, Kersti Kivirüüt, HARNO.

3. Mida prooviksite, kui teaksite, et ei saa läbi kukkuda? Töötuba on mõeldud eelkõige juhtidele, juhtkondadele, kohaliku omavalitsuse ametnikele ning keskendub haridusjuhtidele kui ettevõtjatele (ettevõtja on selles kontekstis eeskujuks kui ära tegija, ette võtja). Töötoas jagatakse teadmisi meeskonna ettevõtlikkuse ja ühtsuse suurendamiseks ja enese arendamiseks ning see on üles ehitatud kolmele sambale: Tahe (minu arenguuskumus ja soov ennast arendada nagu ettevõtja), Võimekus (teadmised, võrgustik jne), Tegutsemine. Töötoas osaleja oskab ennast analüüsida, mis on hästi ja mida on vaja veel muuta eesmärkide saavutamiseks. Läbiviija: Iisraeli koolide haridusinnovatsiooni eestvedaja MTÜ Mifras. Dr. Bat Chen Weinheber on spetsialiseerunud haridusettevõtete arendamisele. Ta asutas ja juhtis Beit Berli kolledži ettevõtlusõppe instituuti, arendades erialaseid teadmisi kolmanda ja ärisektori kaasamisest haridussüsteemis ning on edendanud sotsiaalse hariduse kavandamise protsesse kohalikes omavalitsustes. Lilac Wassermanil on üle 15-aastane kogemus juhtimises ja organisatsiooni arendamises, muudatuste juhtimises, grupi toimimises ja õppimisprotsessides. Lilac on 10 aastat juhtinud globaalsetes organisatsioonides õppeprotsesse. Mifrasis vastutab ta globaalse koostöö eest.

4. Kuidas ehitada kutsekoolis üles ettevõtluspädevust arendav ettevõtlus- ja karjääriõppe süsteem? Läbiviijad:  Katrin Kivisild, HARNO, Edu ja Tegu kutsehariduse ettevõtlusõppe suunajuht, Jane Mägi, Kuressaare Ametikooli õpetaja. Tulevikupädevuste kujundaja ja muutuste käivitaja! Kas ei võiks olla iga kutsekool ja iga kutsekooli õpetaja just sellise rolli kandja ja väärtuste edendaja? Ettevõtlus- ja karjääripädevused on midagi, mida me ootame kõigilt kutseõppe lõpetajatelt. Seetõttu on nende teemadega seotud kõik erialad ja õppekavad kutseõppeasutuses ja need teemad puudutavad vähem või rohkem kõiki koolis töötavaid õpetajaid. Arutame koos, kuidas luua ja juhtida ettevõtlus- ja karjääriõpet toetavat süsteemi koolis.

5. Tulevikupädevuste kujundamine õpilasfirmas. Läbiviijad: Epp Vodja, staažikas majandus- ja ettevõtlusõpetaja, 2020. aasta parim õpilasfirma EHA.
JA õpilasfirma programm arendab kõiki ettevõtlusõppe pädevuste ringis toodud oskusi. Enamasti on need oskused, mida läheb vaja nii praegu kui ka tulevikus, need on eluoskused. JA õpilasfirma programmi varasemad uuringud kinnitavad, et programmi läbinud noored on edukad nii ettevõtjatena kui ka palgatöötajatena. Õpilasfirma EHA lugu räägib, kuidas noored arenesid mitte vaid oma edusammude, aga ka raskuste ja möödapanekute kaudu. Sama kehtib ka õpetajate kohta. Me kõik areneme õpilasfirma programmis, kuna ükski õpilasfirma ega ükski aasta ei sarnane teisega. Läbiviijad: Epp Vodja, staažikas majandus- ja ettevõtlusõpetaja. Õpetajana töötatud 30 aastat, sellest 25 aastat ka õpilasfirma programmi, millest on saanud tema tõeline kirg. Epu esimene õpilasfirma oli … totaalne läbikukkumine, aga andis ka selgelt teada, mida kindlasti tuleb teha teisiti. Nüüd õpetavad õpilasfirma programmi juba ka tema õpilased ning neist kõige kirglikuma – Lennujaamas töötava Anderiga on Epul sel aastal kahepeale juhendada 73 noort. Õpilasfirma EHA – Kaisa Kumpas, Lotta-Lorette Kalmaru, Lisett Sigur, Oliver Sild ja Karl-Juhan Kangur – on Eesti parim õpilasfirma 2020, kelle tooteks on puidust juhtmevabad disainlambid. Ühe õppeaasta jooksul on noored jõudnud palju – töötanud välja ja oma kätega valmistanud disaintoote, müünud seda, loonud päris ettevõtte Eestis ja USAs, õppinud kõike ettevõtte käigushoidmise kohta tööjaotusest turunduse ja raamatupidamiseni ning arendanud endas olulisi tulevikuoskusi. https://ehalamp.ee/

6. Ennastjuhtivaks õppijaks läbi lõimitud ja elulise geokonna. Läbiviijad: Jüri Käosaar, Tabasalu Gümnaasiumi õppejuht, Andres Käosaar, Tartu Ülikooli üliõpilaspsühholoog.   Pädevuspõhist õpet peetakse hariduse ajakohastamise vahendiks ning võtmeteguriks üldhariduse lõimimisel elukestva õppega.

Töötoad 5. novembril

Aeg: 13.00-14.00
Koht: Zoom

1. Programmide kompass – kuidas õppeprogrammide ja algatuste paljususes orienteeruda ja neid kasulikul moel kombineerida? Läbiviija: Kersti Kivirüüt, HARNO. Töötoas tuleb juttu headest praktikatest, kuidas lahendada õppeprogrammide abil kitsaskohti ja probleeme ning mitte leiutada jalgratast.

2. Igaüks on disainer – kuidas ergutada loovust ja kriitilist mõtlemist juba algklassidest? Läbiviijad: Janno Siimar , Velvet agentuuri disainijuht ja üks asutajatest, Silja Enok, Vändra Gümnaasiumi õpetaja Margit Luts Tallinna Reaalkooli klassiõpetaja ja 1.-4. klasside huvijuht. JA Eesti I-II kooliastmele suunatud ettevõtlikkuse ja rahatarkuse programm „7 sammu“ saab aasta jooksul uue hingamise ja välimuse. Programm õpetab läbi kuue õppeaasta alates esimesest klassist ja miks mitte juba lasteaia lõpurühmast, kuidas leida ideid ja neid ellu viia, kuidas langetada arukaid otsuseid ja kuidas võtta ise vastutust oma perekonnas, kogukonnas ning ühiskonnas laiemalt. Märksõnaks on disainmõtlemise printsiipide kasutamine, mis tehakse töötoas puust ja punaseks. Janno on üks Eesti disainimaailma tuntumaid nimesid ja teenusedisaini kui mõiste ja distsipliini maaletooja ja populariseerija, kellel disainimaailmas kogemust rohkem kui Velvetil vanust ehk ligi 20 aastat. Janno kogemus teenuste disainimisel katab paljusid avaliku sektori suuremaid ja nõudlikumaid disainiprojekte, samuti on Janno disainijuhina välja töötanud teenuseid ja tooteid erasektori klientidele..             Silja Enok on Vändra Gümnaasiumi õpetaja, kes peab tähtsaks sellise õpikeskkonna loomist, kus on arvestatud õppurite loovusega, nende erinevate vajaduste ja huvidega, kus koolitöö on seotud põnevate projektide ja meeskonnatööd eeldavate eluliste õppeülesannetega. Klassiõpetaja ja nooremate kooliastmete majandusõpetajana peab Silja haridustee kõige olulisemaks osaks motiveerivat algust. Silja on pikaaegne Junior Achievement’i majandusõppe programmi elluviija, üks JA Eesti populaarse programmi “7 sammu” õpetajate koolitajatest ja õppematerjali loojatest. Margit Luts on Tallinna Reaalkooli klassiõpetaja ja 1.-4. klasside huvijuht. Ta on Eesti majandus- ja ettevõtlusõpetajate seltsi liige, on töötanud JA Eestis programmi koordinaatorina ja on üks majanduse algtõdede programmi „7 sammu“ koolitaja ja materjalide uuendaja. 2020. aasta tõestas, et maailma kindlaim, parim ja vastutusrikkaim amet on õpetaja ning Margit teeb oma tööd hingega. Oma tundides kasutab ta erinevaid võtteid ja metoodikaid, et lapsed oleksid loovad, oskaksid töötada koos ja üksi ning saaksid iseseisvalt hakkama oma kohustuste, hobide ja huvidega. Margiti meelest võib ettevõtlik laps oma mõtted tõepoolest tegudeks muuta. Silja ja Margit aitavad töötoas osalejatel endal disainmõtlemise protsessi läbi teha ning näitavad kuidas seitsme sammuga omandavad lapsed edukaks eluks vajalikke oskusi ja teadmisi. Töötuppa ootame klassiõpetajaid, I-II kooliastme ettevõtlusõpetajaid ja lasteaia lõpuklasside õpetajaid.

3. Koostöö kunst. Läbiviija: Belbin koostöökunstikooli asutaja ja koolitaja Mats Soomre. Töötoa läbivaks teemaks on meeskonnatöö ja meeskonnatöö juhtimine – kuidas erinevaid inimesi maksimaalselt kaasata meeskonnatöösse, kuidas leida üles inimeste tegelikud tugevused ja seda teadlikult meeskonnatöös rakendada. Eneseteadlikkus ja teisteteadlikkus.  Mats Somre on 22 aasta jooksul läbi viinud kaugelt üle 1000 koolituse ja treeningu juhtidele, meeskondadele, ettevõtetele, asutustele, koolidele ja lasteaedadele.

 

Aeg: 14.00-15.00
Koht: Zoom 

4. Disainmõtlemine ehk kuidas noori toote/teenuse arendamisel aidata? Läbiviija: Taavi Tamm, Edu ja Tegu STARTERpärnumaa eestvedaja ja mentor. Kuidas luua midagi, mis inimestele päriselt korda läheb? Töötoas proovime omal käel läbi, kuidas disainmõtlemise protsess käib ning anname sulle kaasa mõned tööriistad, mida õpilastega ettevõtlusõppes jagada. Töötuba on mõeldud põhikooli ja kõrgema haridustaseme õpetajatele-õppejõududele ja teistele haridusse panustajatele- huvilistele.

5. Kuidas toetada noore kujunemist ettevõtlikuks, loovaks ja ennastjuhtivaks õppijaks. Läbiviija Marjeta Venno, Tartu Erakooli ProTERA juht. Töötoas jagatakse ProTERA kogemust. On võimalik tutvuda väljakutse-õppe süsteemiga, coachiva toetamise ning praktikumide korraldusega. Kool, kus noored korraldavad aktiivselt koolielu ja viivad ideid ja üritusi ellu, et enda karjääriotsuseid toetada, ettevõtlikust arendada ja ettevõtluskogemusi hankida.  See on teismeliste kool, kus on loodud eakohast arengut ning kuuluvustunnet toetav õpikeskkond. Huvide äratamise ning valikute tegemise kaudu toetatakse õpimotivatsiooni ja iseseisvust.

6. Rahvusvaheline õpi- ja tööränne – kuidas saavad õpetajad õpilasi toetada? Läbiviijad: Kersti Kivirüüt, HARNO karjääriõppe koordinaator, Margit Rammo, Euroguidane programmijuht. Töötoas tutvustatakse koostöös Kutsekojaga tehtud õppematerjali.

7. Kas mul jagub aega kõigeks või jääb seda pidevalt puudu? Ajaplaneerimise võtted. Läbiviija: Signe Reppo – Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi täiendkoolituse programmijuht ja magistriõppe karjäärinõustaja, täiskasvanute koolitaja, ülikooli sisecoach.