Registreeru Raplamaa haridusvaldkonna inspiratsioonipäevale

Sildid:

​Haridusvaldkonna inspiratsioonipäev ettevõtlus- ja karjääripädevuste arendamise teemal 

Koht: Rapla Kultuurikeskus 
Aeg: 28. august kell 10-15.00

 Inspiratsioonipäeva fookuses on õppijate ettevõtlus – ja karjääripädevuste toetamine – nii ainetes lõimituna, ülekoolilistes tegevustes kui õppijate enda enesearendamise võimalusena.

MIKS? OECDE uuringud näitavad, et on otsene seos koolis läbiviidud karjääriõppel (ja meie haridussüsteemis ka ettevõtlusõppel) inimese edasise toimetuleku vahel.

Vähesed karjääripädevused mõjutavad ühe tegurina näiteks seda, et Eestis igal aastal terve koolijagu noori ei jätka peale põhikooli haridusteed, rohkem kui kahe klassi jagu gümnaasiumisse astunuid kukub esimesel aastal välja ja kutsekoolist langeb mitusada õpilast esimesel õppeaastal välja kas mitte jõukohase õppetaseme või valesti valitud eriala tõttu.

 Karjäärispetsialistid on jaganud Edu ja Tegu programmis oma kogemusi, et noortel on vähene kokkupuude töömaailmaga ja seeläbi on neil raske näha õppeaine kasulikkust enda jaoks. Karjäärispetsialistile ei ole harvad olukorrad, kus noor ütleb, et ta ei saa aru, miks ta koolis õppima peab, sest „seda ei ole mul ju igapäevases elus vaja“.  Iseseisvasse ellu astumisel seistakse silmitsi majanduses osalemise ja rahakasutamise keerukustega.

Kuidas karjääri- ja ettevõtlusõpe aitab noori motiveerida õppima ja tegutsema ning hoida neid haridussüsteemist välja langemast? Kuidas lõimida õpimotivatsiooni toetavaid tegevusi aineõppesse ja ülekoolilistesse tegevustesse ning teha  pädevuste arendamisel koostööd, sest koos on mõjusam?  Kuidas kogemuse mõtestamise kaudu  toimub noore enesemääratluspädevuse arendamine ehk kujuneb arusaamine endast ja oma soovidest, märgatakse olulisi tegureid ja leitakse üles ka motivatsioon, huvi õppimise vastu. Kuidas luua koolile sobiv süsteem pädevuste toetamiseks? Milliseid materjale ja metoodikaid saab kasutada juba lasteaias, mida on välja töötatud koolis kasutamiseks?

KELLELE? Inspiratsioonipäevale on oodatud osalema kõik koolide ja lasteaedade juhid, aineõpetajad. rühmaõpetajad, arendusjuhid ja teised noortega töötajad ning tugispetsialistid, kelle ülesandeks on üldpädevuste arendamine ning soovivad saada selleks parimaid tööriistu ja materjale, et mitte leituada jalgratast.

MIDA OSALEJA SAAB? 
*Ideid materjale ettevõtlus- ja karjääripädevuste ning rahatarkuse rakendamiseks nii aines kui lõimitult ja muudes õppetegevustes;
*Töötubades praktilisi metoodikaid ja oskuseid

Eraldi töötoad koolijuhtidele, lasteaedadele, rahatarkuse, õpilasfirmade, ettevõtlus ja karjääriõppe teemal.  Koolijuhtide töötoas võimalik jagada oma edusamme ja väljakutseid ning saada konsultatsiooni ja ideid ettevõtlus- ja karjääriõppe süsteemi loomiseks koolis läbi haridusastmete.

KAVA

9.30 saabumine ja tervituskohv, jällenägemisrõõmu jagamine kolleegidega 

10.00-12.00

Avamine, kohalikud teemad. Age Tekku, Raplamaa Omavalitsuste Liidu kultuuri- ja hariduse spetsialist

Ettevõtluspädevused.  Kas ettevõtlikkus on arendatav? Kas tegutsemine on alati ettevõtlikkus? Ettevõtluspädevus on üks üldpädevustest,  mida on vaja loovate ja ettevõtlike inimeste arenguks ühiskonnas. Selleks on välja töötatud ettevõtluspädevuse mudel koos alapädevustega, mille toel kujuneb inimese ettevõtlikkus ning toimetulek õpingutes (eri haridustasemetel), töös, ettevõtluses ja igapäevaelus. Räägime ettevõtluspädevuse alapädevuste arendamisest alusharidusest kutsekoolini ja kuidas seda süsteemselt teha ning mida iga haridusvaldkonnas toimetav inimene saab teha.

Esineja: Erika Veide, Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegi programmi alus- ja üldahariduse koordinaator 

Karjääripädevused.  Kas karjääri kujundamise teemad puudutavad ainult lõpuklasside õpilasi? Kellele ja miks on vaja karjääriõpet? Räägime karjääri kujundamise pädevuste sisust ning millist väärtust loob karjääriõpe õpilasele, koolile ja ühiskonnale. Samuti kuidas toetada karjääripädevusi aineõppes ja muudes õppetegevustes süsteemselt ja millised on iga inimese võimalused seda teha.  Esimesed karjääriteemalised küsimused tekivad lastel juba lasteaias, miks mitte tegeleda nendega juba siis.

  • Karjääriotsus ei ole ühekordne valik ning on mõjutatud meie järjestikest rollidest, mida kogeme oma eluajal – laps, õpilane, üliõpilane, töötaja, abikaasa, koduperenaine, lapsevanem, pensionär, ametikohad, jm. Kõigi erinevate rollidega kaasnevad erinevad ootused rollile ning me arendame oskuseid, saame teadmisi toimetulekuks. Karjääriõppe rakendamise üks eesmärkidest ongi toetada noorte eneseteadlikkuse (oskused, teadmised, huvid) kasvu, suunata neid analüüsima kogemust, märkama seoseid koolis õpitu ja töömaailma vahel. Õppe kaudu antakse noortele tööriistad, mis aitavad neil olla eneseteadlikumad, oskust võimalusi märgata ja eesmärke seada, planeerida tegevusi ning võtta vastutust. Kõik see loob eelduse õpimotivatsiooni püsimiseks, teadlike valikute tegemiseks ning muutustega kohanemiseks.
  • Õpilase huvid on olulised ja koos leitakse õppeaine ning töömaailmaga ühisosa.
  • Karjääriõppe kaudu saame toetada noori, et nad tuleksid paremini toime isiklikus elus ette tulevate elumuutustega kui ka aidata neid ette valmistada ühiskonnas toimuvate muutustega toime tulema.
  • Karjäärispetsialisti kaasamine ja karjääriõppe rakendamine koolides aitavad leevendada õpilaste stressitaset ning leevendada tugispetsialistide puudust. Oma elu planeerides tegeletakse positiivsete ja huvipakkuvate valdkondadega, luuakse seoseid ja kaasatakse töömaailma esindajaid, räägitakse edulugusid ja jagatakse näpunäiteid oma eesmärkide seadmiseks, saavutamiseks.

Esineja: Tuuli Mekk, karjäärinõustaja, Eesti Karjäärinõustajate Ühingu juhatuse liige 

 12.00-12.45 lõuna

12.45-14.45 Töötoad

Ettevõtluspädevuse arendamise võimalused lasteaiast gümnaasiumini.   Alusharidusele on loodud 2 õppematerjali, 9 temaatilist lastelaulu ja laulude noodiraamat, mida kasutavad hea meelega ka paljud algklassid. Põhikoolile, gümnaasiumile ja kutsekoolidele on koostatud erinevaid õppematerjale, mida sageli saab kasutada läbi erinevate haridustasemete ja mis pakuvad võimalusi ka ettevõtluspädevuse lõimimiseks ainetesse jm õppetegevustesse. Kõik materjalid on tasuta ja soovijad saavad neid ka trükiversioonis eksklusiivselt kaasa. Läbiviija: Erika Veide, Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmi alus- ja üldhariduse koordinaator

Karjääriõpe-  koolipere ühine hool. Teemalauas keskendutakse karjääri kujundamise oskuste arendamise praktikale ja materjalidele kõigil haridustasemetel ja erinevates tundides ja tegevustes. Kuidas karjääripädevusi arendada, kui aega on vähe ja kõik õppeained on võrdselt tähtsad ehk kuidas kasutada lõimingu võimalusi? Kuidas kaasata koolipere ja kogukond (üritused, traditsioonid, mõtestatud koostöö partneritega)? Millised on õpetajate ja teiste spetsialistide  rollid süsteemses karjääriõppes? Kust leiab toetavat ja inspireerivat õppevara (digitaalsetest töölehtedest videote ja taskuhäälinguteni)? Läbiviijad: Virve Kinkar, Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmi karjääriõpetuse peaspetsialist, Tuuli Mekk, karjäärispetsialist.

Rahatarkus = raha+tarkus? Metoodikate ja materjalide ülevaade, lähiaastate arengud õppekavades, näiteid parimatest praktikatest rahatarkuse kui olulise osa ettevõtlikkuspädevusest edasiandmisest. Läbiviija: Liisi Kirch, rahandusministeeriumi rahatarkuse teema eestvedaja. 

 Ettevõtlusõpe ja õpilasfirmad lasteaiast kutsekoolini. Läbiviija: Kersti Loor, Junior Achievement Eesti direktor.

 Koolijuhtidele:  süsteem või süsteemitus? Kuidas luua pädevuste arendamisel süsteem, kui kõigil on piiratud tingimused? Koostöö kui võimalus anda noortele parimat haridust. Läbiviija: Katrin Kivisild, Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmijuht. 

Inspiratsioonipäev koos toitlustusega on osalejatele tasuta. Rahastab Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programm Euroopa Sotsiaalfondi toel.  Kaaskorraldaja Raplamaa Omavalitsuste Liit ja Rapla vallavalitsus. 

Registreerumise tähtaeg 22. august!

REGISTREERU SIIN!