1.-4. aste: Ettevõtluspädevuse lõiming õppeainetes

Siit leiab toetavaid materjale ettevõtlusõppe rakendamiseks ja läbiviimiseks.

Juhend Ettevõtluspädevuse lõimimine õppeprotsessi kirjeldustesse üldhariduses

Juhendmaterjal „Ettevõtluspädevuse maatriksi alapädevused õppeprotsessi
kirjelduses“ on mõeldud nii põhikooli kui ka gümnaasiumi aineõpetajate toetamiseks
ettevõtluspädevuse arendamisel. Juhendis on välja toodud ettevõtluspädevuse seosed ja toetamine keeles ja kirjanduses, sotsiaal- ja loodusainetes, matemaatikas, kunstiainetes, tehnoloogias ja käsitöös.

Hitsa Moodle põhikoolile

Hitsa Moodle gümnaasiumile

Vaata juhendit Moodle kursuse kasutamiseks siit

Vaata Ettevõtlikkuse ja rahatarkuse töölehed algklassidele 

Vaata Ettevõtluspädevust ja rahatarkust arendavad töölehed II kooliastmele 

Vaata aineõpetajate loodud töölehti põhikoolile ettevõtluspädevuse lõimiseks.

Vaata ettevõtlus- ja karjääriõppe videosid ning sinna juurde kuuluvaid digitaalseid töölehti