Koolide ja partnerite koostööseminar toimub 8. juunil veebis

Sildid: ,

Koolide ja ettevõtete ning kooliväliste partnerite koostööseminar tuleb taas! 

Toimumisaeg: 8. juunil kell 15-16.45 veebis 

Milleks koostöö kooli ja kooliväliste partnerite vahel?

Meile ei ole uudis, et kõik muutub. Muutused toimuvad töömaailmas, töösuhetes, ametite ülesannetes, haridussüsteemis, õpetamises. Kõigi muutuste valguses on oluline mõista koostöö olulisust ja seda, mida erinevad osapooled vajavad ning ootavad, mis noori motiveerib. Ühendades jõud, saame näidata ja pakkuda noortele kogemusi, mis aitavad mõista, missugust kasu loob koolis õpitav õppeaine tulevikus, ühel või teisel töökohal.

Seminari esineja, Valgamaa karjäärispetsialist Tuuli Mekk: „Karjäärispetsialistina näen, et noortel on vähene kokkupuude töömaailmaga ja seeläbi on neil raske näha õppeaine kasulikkust enda jaoks. Karjäärispetsialistile ei ole harvad olukorrad, kus noor ütleb, et ta ei saa aru, miks ta koolis õppima peab, sest „seda ei ole mul ju igapäevases elus vaja“. Seega on väga oluline kokku tuua koostööks erinevad osapooled: ettevõtja või asutus, kool ja lapsevanemad. Mida täpsemini noor mõistab, mis kasu toob matemaatikast arusaamine või keeleoskus või füüsiline aktiivsus, seda motiveeritum ta on koolis pingutama.

Ettevõtjate kasu koostööst kooliga on valdkonna tutvustamine, huvi tekitamine, ametite ning erinevate tööülesannete avamine noorele. Inimesed, kes teevad oma tööd kirega, suudavad teisi ka inspireerida valdkonnaga liituma, ametit omandama. Koostöö aitab kasvatada järelkasvu, avardab arusaamist erinevatest töödest ja seeläbi toetab noorte õppeedukust, huvi õppida, sest nad näevad – ma saavutan.“

KOOSTÖÖSEMINARI ESINEJAD

Tuuli Mekk, Karjäärinõustajate Ühingu juhatuse liige, karjäärinõustaja jagab häid praktikaid, kuidas partnereid õppesse kaasates toetada õppijate karjäärivalikuid ja tekitada seost õppeainete ning nende kasutusvõimaluste vahel erinevatel elualadel. Kuidas ettevõtja saab panustada valdkonna arengusse ning järelkasvu kasvatamisesse  ja seda kooli, õpetajaga koostööd kavandades? Tutvustamisele tulevad olulised sammud õppekäigu (sh töövarjutamise või projektiõppe) kavandamisel ning õppekäigu planeerimist ja õpikogemuse mõtestamist toetavad materjalid. Kogemuse mõtestamise kaudu (töölehed, vestlus, toetavad küsimused, jm) toimub noore enesemääratluspädevuse arendamine ehk kujuneb arusaamine endast ja oma soovidest, märgatakse olulisi tegureid ja leitakse üles ka motivatsioon, huvi õppimise vastu.

Rakvere Reaalkooli huvijuht Sirli Vahula ja Õppejuht Kadri Vahula jagavad head praktikat kooli ülitoredast ja praktilisest karjääripäevast, kus osalesid paljud kohalikud ettevõtjad, asutused, lapsevanemad, vilistlased, töötubadest said osa kõik  õpilased ning kaasatud oli koolimeeskond. Koostöötegevuse eesmärk oli tutvustada erilaadseid ameteid ja tööülesandeid ning kohalikku ettevõtluskeskkonda. Õpilased olid nii vaimustuses, et soovivad juba järgmiseks korraks esinejad pakkuda. Rakvere Reaalkoolis on teisigi koostöiseid õppetegevusi, näiteks teaduskohvik. Kuidas õppes teadust toiduga siduda, kuidas kogukonda õpetama kaasata ja kuidas koolimeeskonnaga ühiselt suuri tegusid teha, seda kõike kuulemegi seminaril.

Rudolf Gustav Hanni, Kirjastuse Seik tegevjuht on nõustanud paljusid noori mentorina ja esinenud koolides ning ka lasteaiarühmas. Ta jagab lahkelt enda praktikaid ja ideid, mida ettevõtjana õpilastega teha ja kuidas noori uute teadmiste ja oskuste omandamisel toetada neid praktiliselt kaasates. Nimelt on noored tema firma tegevustesse on värskete ideedega väga edukalt panustanud, ise õppides ja eduelamusest inspireerudes.  Samuti jagab ta soovitusi, kuidas ettevõtjana leida kooliga koostöökoht.

Marek Mekk, MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla asutaja liige ja mentor.  Sulle võib tunduda uskumatu, et paljude jaoks on noortekeskused ikka veel n-ö lastehoiu kapid, kuhu vajadusel oma jõnglane pistetakse või hoopis bussijaama pikendus või pikapäevarühm. No see viimane on juba päris hea arvamus, sest tõesti paljudes noortekeskuses tegeletakse noorte järjele aitamisega. Tihti levib ka arvamus, et seal käivad koos ainult pätid, aga kui nad noortekas ei käiks, siis kus nad oleksid? Tegelikult on tänapäevased noortekeskused järjest rohkem meie noori toetavad, julgustavad ning inspireerivad kohad. Noored tunnevad end seal turvaliselt. Noortekeskuses toimub väga palju aktiivõpet ja seda kõike läbi mitteformaalse õppimise. Aga miks peaksid noorte arengu toetamisel noortekeskus ja kool koostööd tegema?

Imbi Raudkivi, Läänemaa Ühisgümnaasiumi ettevõtlusõpetaja, Monika Undo, Läänemaa Ühisgümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Kuidas kool ja ettevõtjad Läänemaal üksteist leiavad ja omavahel koostööd teevad? Milliseid kogemusi, oskusi on andnud  õpilastele ettevõtete külastused ja kohtumised, kuidas on nad uusi teadmisi saanud kasutada ning millist kasu näevad karjääri planeerimisel? Kuidas õpilased panustavad kohalike ettevõtete töösse ehk milline on koostöö kasulikkus koostööpartneritele, näiteks väikesaarel? Mida arvavad õpilased teistmoodi õppimismeetoditest?  Kuidas teha koolisiseselt koostööd ehk nt lõimida eesti keel turundusega ja ühendada teooria ja praktika ning kõik niidiotsad üheks tervikuks siduda nii, et õpilastel teadmised paremini kinnistuks ja nad saaks tugeva aluspõhja majandusalastes teadmistes  ja eesti keeles? Inspireerivatest kogemustest Läänemaa Ühisgümnaasiumi näitel.

 

REGISTREERU VEEBISEMINARILE SIIN 

 

Koostööseminari korraldavad Haridus- ja Noorteameti ettevõtlus- ja karjääriõppe programm Edu ja Tegu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ning Eesti Teadusagentuur. Rahastab Euroopa Sotsiaalfond.