Ettevõtlus- ja karjääriõppe programm Edu ja Tegu pakub haridusasutustele, õpetajatele ja õppuritele:

*16 ettevõtlus- ja karjääriõppe ainekava ning moodulit rakendamiseks kõigul haridustasemetel nii ainena kui lõimitult;
*Ettevõtluspädevuse mudel, mis on abiks õppija pädevuste arendamiseks;
*Õppematerjalid – töölehed, õpikud, praktikate kogumikud, videointervjuud ettevõtjatega tunnis/loengus kasutamiseks;
*Koolitused, pikemad koolitusprogrammid, seminarid, konverentsid, suvekoolid;
*Äriideede arendamise programm STARTER õppuritele.

Vaata rohkem: Koolile  Ettevõtjale  Õppijale

Loe ettevõtlus- ja karjääriõppe programmist lähemalt 

Metoodika

Programmi raames kõigile haridustasemetele ja -liikidele välja töötatud 16 ettevõtlus- ja karjääriõppe ainekava ja metoodika ning muud tugimaterjalid toetavad õpetajat ja koolimeeskonda noorte ettevõtluspädevuse arendamisel ning ettevõtlus- ja karjääriõppe süsteemsel rakendamisel. Ära leiuta jalgratast, vaid leia endale sobiv metoodika!

Leia endale sobiv metoodika ja tutvu materjalidega siin

Täienduskoolitused

Täienduskoolitused on mõeldud kõigi haridustasemete ja -liikide  ettevõtlus- ja majandusõpetajatele,  õppejõududele, karjäärispetsialistidele ning ettevõtlusõppesse kaasatud ettevõtjatele- mentoritele.  Koolitused on suunatud ettevõtlus- ja karjääriõppe ainekava ja moodulite rakendamiseks, õppijate ettevõtlus- ja karjääripädevuste toetamiseks ning ettevõtlusõpetajate/õppejõudude/mentorite baasoskuste ja -teadmiste arendamiseks. Koolitajateks on õppejõud, õpetajad, ettevõtjad ning teised oma ala eksperdid.

Tutvu koolituskalendriga

 

Kool ettevõtlikuks

Ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu toetab üldharidus, kutse- ja ka kõrgkoole ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemsel rakendamisel. Rahastame koolide liitumist haridusprogrammiga Ettevõtlik Kool ning JA Eesti õpilasfirmade programmiga, samuti pakunme tuge Edu ja Tegu metoodika rakendamisel. Ettevõtlus- ja karjääriõppega alustamiseks on võimalus toetust taotleda avatud taotlusvoorust. Võrgustikku kuulumise boonuseks on kolleegidega head praktikate jagamine.

Vaata edasi, kuidas alustada ja arendada ettevõtlus- ja karjääriõpet koolis

Eelinkubatsioon ehk äriideede arendusprogramm

Regioonides toimuv äriideede arendusprogramm STARTER aitab nelja kuu jooksul läbi töötubade ning valdkonnapõhise nõustamise ja mentordamise arendada õppijal oma ideed elujõuliseks. Programmi lõpus saavad parimad meeskonnad idee edasiarendamist toetavaid auhindu.  STARTER pakub praktilist võimalust akadeemilise õppe rikastamiseks kutse- ja kõrgkoolidele ning gümnaasumidele. Lisaks korraldame kokkuleppeliselt STARTERi töötubasid maakondades kohapeal.

Vaata STARTERi kodulehte

Loe täpsemalt STARTER programmi kohta

Uuringud

Programmis läbiviidav seire ja teaduslikud uuringud annavad sisendit metoodika,  õppematerjalide, koolituste arendamiseks selliselt, et pakkuda koolide vajadustele vastavat tuge. Toome nö maale häid välispraktikaid.

Tutvu uuringute tulemustega 

Tunnustus ja teavitus

Tunnustame kord aastas (sügisel) parimaid ettevõtlus- ja karjääriõppe edendajaid ning ettevõtlikke õppureid viies kategoorias.  Korraldame teavitus- ja inspiratsiooniüritusi, nt suvekoole, konverentse, ettevõtjate ja koolide koostööseminare ning jagame parimaid praktikaid programmi infokandjates (Uudiskiri, erileht, Facebook (ettevõtlusõpetajate grupp), koduleht, ettevõtete ja koolide koostöö heade praktikate kogumik).

Esita kandidaat tunnustamiseks siin  (esitada saab sügisel)

Programmi toetavad:

Miks ja kuidas lõimida ettevõtlus- ja karjääriõpet?

25.november 2021

Uurisime õppejõududelt ja õpetajatelt, mida annab ettevõtlus- ja karjääripädevuste lõimimine teiste ainetega õppijatele ning kuidas sellega koolis alustada, samuti soovitusi, mida silmas pidada. Selgus, et robootika ja ettevõtlusõpe, lugemine ja ettevõtluspädevus – isegi nii erinevate valdkondade lõimine on täiesti võimalik. Reeli Liivik, TLÜ kutsedidaktika õppejõud ja kutsehariduse ettevõtlusõpetaja Kuna ettevõtlus- ja karjääripädevused on otseselt seotud tööelu ja tööturul toimetulekuga, siis erinevate õppeteemade seostamine nendega annab õppija jaoks õpitavale tähenduse tema jaoks isiklikus perspektiivis ning aitab suurendada õpimotivatsiooni. Näitena võib tuua kutsehariduse üldõpingutes – emakeeles ja võõrkeeles erialavaldkonna ettevõtlusega seotud õppetekstide kasutamist, matemaatikas kutsetööga seotud materjalikulu arvutamise ülesandeid vms. Uurimistulemused on  näidanud, et erialaõppega lõimimata üldõpingutes on õppijad vähemotiveeritud, seega võib eeldada lõimitud õppes suuremat õpimotivatsiooni. Kõige lihtsam ja süsteemsem on ettevõtlus- ja karjääriteemasid lõimida erialaõpingutega, nt suunata õppijaid ettevõtlusõppes lähtuma ärimudeli koostamisel õpitava valdkonnaga seotud majandustegevusaladest (EMTAK), tööjõu vajaduse planeerimisel suunata õppijaid uurima erialaettevõtete veebilehti ja töötajate võimalikke rolle ettevõtetes, hankijate hindasid, […]

Vaata edasi

Üritused