Olete oodatud registreeruma Hiiumaa ettevõtlus- ja karjääriõppe inspiratsioonipäevale

Sildid:

Ettevõtlus- ja karjääriõppe inspiratsioonipäev
Koht: Hiiumaa, Kärdla Põhikool (Uus tn 4, Kärdla, uus õppehoone gümnaasiumi kõrval) 
Aeg: 24. august kell 10-15.00

Inspiratsioonipäeva fookuses on õppijate ettevõtlus – ja karjääripädevuste ning rahatarkuse toetamine – nii ainetes lõimituna, õppe- ning õppevälistes tegevustes kui ka õppija ja õpetajate enesearendamise võimalusena.  

 MIKS? OECDE uuringud näitavad, et  koolis läbiviidud karjääriõppel (ja meie haridussüsteemis ka ettevõtlusõppel) on otsene seos inimese edasise toimetulekuga. Vähesed karjääripädevused mõjutavad ühe tegurina näiteks seda, et Eestis igal aastal terve koolijagu noori ei jätka peale põhikooli haridusteed, rohkem kui kahe klassi jagu gümnaasiumisse astunuid kukub esimesel aastal välja ja kutsekoolist langeb mitusada õpilast esimesel õppeaastal välja kas mitte jõukohase õppetaseme või valesti valitud eriala tõttu.

 Karjäärispetsialistid on jaganud Edu ja Tegu programmis oma kogemusi, et noortel on vähene kokkupuude töömaailmaga ja seeläbi on neil raske näha õppeaine kasulikkust enda jaoks. Karjäärispetsialistile ei ole harvad olukorrad, kus noor ütleb, et ta ei saa aru, miks ta koolis õppima peab, sest „seda ei ole mul ju igapäevases elus vaja“.  Iseseisvasse ellu astumisel seistakse silmitsi majanduses osalemise ja rahakasutamise keerukustega.

KELLELE? Inspiratsioonipäevale on oodatud osalema kõik koolide ja lasteaedade juhid, rühmaõpetajad, aineõpetajad, õppealajuhatajad, arendusjuhid, sotsiaalpedagoogid, karjäärinõustajad ja teised tugispetsialistid, kelle roll on toetada üldpädevusi õppes ja õppevälises tegevuses ning soovivad saada selleks tööriistakasti ja inspiratsiooni ning materjale süsteemseks tegevuseks.  Jalgratas on juba leiutatud, inspiratsioonipäev annab võimaluse seda endale sobivaks kohandada.

Inspiratsioonipäeval saab teada: 

  • Kuidas toetada oma aines karjäärivalikuid ehk aidata noorel siduda õppimine päriseluga (kus seda kõike hiljem vaja läheb) ;
  • Kuidas julgustada noorte loovust ja oskust oma ideid ellu viia – sellest oleneb nii tema enda kui laias laastus ka kodukandi tulevik;
  • Milliste mängude, küsimuste, tegevuste ja materjalide abil noored ennast lihtsasti tundma õppida ja arendada saavad;
  • Kuidas luua üldpädevuste arendamisel koolis süsteemsus (töötuba koolijuhtidele)
  • mudilaste pädevuste arendamine (lasteaedadele)

KAVA

9.30 tervituskohv, saabumine

 10.00-12.00

Avamine. Birgit Lukk, SA Hiiumaa Arenduskeskus 

Karjääripädevused.  Kas karjääri kujundamise teemad puudutavad ainult lõpuklasside õpilasi? Kellele ja miks on vaja karjääriõpet? Räägime karjääri kujundamise pädevuste sisust ning millist väärtust loob karjääriõpe õpilasele, koolile ja ühiskonnale. Samuti kuidas toetada karjääripädevusi aineõppes ja muudes õppetegevustes süsteemselt ja millised on iga inimese võimalused seda teha.  Esimesed karjääriteemalised küsimused tekivad lastel juba lasteaias, miks mitte tegeleda nendega juba siis.

  • Karjääriotsus ei ole ühekordne valik ning on mõjutatud meie järjestikest rollidest, mida kogeme oma eluajal – laps, õpilane, üliõpilane, töötaja, abikaasa, koduperenaine, lapsevanem, pensionär, ametikohad, jm. Karjääriõppe rakendamise üks eesmärkidest ongi toetada noorte eneseteadlikkuse (oskused, teadmised, huvid) kasvu, suunata neid analüüsima kogemust, märkama seoseid koolis õpitu ja töömaailma vahel. Õppe kaudu antakse noortele tööriistad, mis aitavad neil olla eneseteadlikumad, oskust võimalusi märgata ja eesmärke seada, planeerida tegevusi ning võtta vastutust. Kõik see loob eelduse motivatsiooni püsimiseks, teadlike valikute tegemiseks ning muutustega kohanemiseks.
  • Karjääriõppe tegevused on õpimotivatsiooni püsimist toetava toimega, sest siin ei ole õigeid ega valesid vastuseid, vastutus on noore enda kätes. Lisaks ei anta hinnanguid, olulisel kohal on kuulamine, osalemine, analüüsimine, julgustamine, tagasiside andmine, informatsiooni kogumine, suhtlemine, aktiivsus, uudishimu, koostöö. Õpilase huvid on olulised ja koos leitakse õppeaine ning töömaailmaga ühisosa.
  • Karjääriõppe kaudu saame toetada noori, et nad tuleksid paremini toime isiklikus elus ette tulevate elumuutustega kui ka aidata neid ette valmistada ühiskonnas toimuvate muutustega toime tulema. Oma elu planeerides tegeletakse positiivsete ja huvipakkuvate valdkondadega, luuakse seoseid ja kaasatakse töömaailma esindajaid.

Esineja: Virve Kinkar, Haridus- ja Noorteameti karjääriõppe peaspetsialist 

Ettevõtluspädevused.  Millest koosneb ettevõtluspädevus ning kuidas seda arendada? Kuidas ettevõtluspädevuste arengut kogemata blokeerida? Räägime ettevõtluspädevuse alapädevuste arendamisest alusharidusest kutsekoolini, süsteemsusest, eksimustest ja igaühe väikeste võimalustest noori toetada.  Ja muidugi miks seda üldse vaja on – põhjused ja tagajärjed. Kuidas ettevõtluspädevust saab arendada koolis ühiselt, igaüks oma tunni raames veidi panustades ja seljad kokku pannes?

Esineja: Erika Veide, Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmi alus- ja üldhariduse koordinaator. 

12-12.45 lõuna

12.45-14.45 maailmakohviku stiilis teemalauad (kõik saavad osa kõigist teemadest)  

Ettevõtluspädevuse arendamise võimalused lasteaiast kutsekoolini. Alusharidusele on loodud 2 õppematerjali, 9 temaatilist lastelaulu ja laulude noodiraamat, mida kasutavad hea meelega ka paljud algklassid. Põhikoolile, gümnaasiumile ja kutsekoolidele on koostatud erinevaid õppematerjale, mida sageli saab kasutada läbi erinevate haridustasemete ja mis pakuvad võimalusi ka ettevõtluspädevuse lõimimiseks ainetesse jm õppetegevustesse. Kõik materjalid on tasuta ja soovijad saavad neid ka trükiversioonis eksklusiivselt kaasa. Läbiviija: Erika Veide, Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmi alus- ja üldhariduse koordinaator

Karjääriõpe-  koolipere ühine hool. Teemalauas keskendutakse karjääri kujundamise oskuste arendamise praktikale ja materjalidele kõigil haridustasemetel ja erinevates tundides ja tegevustes. Läbiviija: Virve Kinkar, Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmi karjääriõpetuse peaspetsialist

Rahatarkus= raha+tarkus. Metoodikate ja materjalide ülevaade, lähiaastate arengud õppekavades, näiteid parimatest praktikatest rahatarkuse, kui olulise osa ettevõtlikkuspädevusest, edasiandmisest. Läbiviija: Liisi Kirch, rahandusministeeriumi rahatarkuse teema eestvedaja. 

 Ettevõtlusõpe ja õpilasfirmad lasteaiast kutsekoolini. Läbiviija: Kersti Loor, Junior Achievement Eesti direktor

Koolijuhtidele eraldi töötuba, kuidas luua ettevõtlus- ja karjääripädevuste arendamise süsteemi ning kuidas koostöö enda kasuks tööle panna, kui  kõigil on võimalused ühtmoodi piiratud. Läbiviija: Katrin Kivisild, Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmijuht.

Inspiratsioonipäev koos toitlustusega on osalejatele tasuta. Rahastab Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programm Euroopa Sotsiaalfondi toel.  Kaaskorraldaja SA Hiiumaa Arenduskeskus. 

 

Päeva formaat võib muutuda.  

 

REGISTREERU SIIN