Haridusele õlg alla! Vaata koolide ja ettevõtete koostööseminari salvestust!

Sildid:

  1. aasta II poole seisuga on Eestis Statistikaameti andmetel ligi 40 000 töötut ja üle 10 000 vaba ametikoha. See näitab, et tööandjate vajadused ning tööturul pakutav kompetents ei kattu omavahel. Kuidas seda ebakõla saaks muuta, arutati järjekordsel ettevõtete ja koolide koostööseminaril 1. detsembril 2021. aastal. 

Seminari avanud AS-i Utilitas juhatuse liikme Robert Kiti sõnul ei saa ettevõte nõuda koolilt vajaliku kompetentsiga personali nö tootmist. Vajalik on, et ettevõte läheks  oma kompetentsi piires  koolile appi, et koostöös leida viis eriala spetsialistide koolitamiseks. Sama meelt oli ka koostööseminaril esinenud Trimtex Baltic OÜ juht Maiu Antsmaa, kes selgitas, et nende soov on koole võimalikult palju toetada ning õppes kaasa rääkida kasvõi oma ootusi ja nõuandeid ümarlauas jagades või osaledes ainekavade väljatöötamisel.  Trimtexil on koostöö kogemusi nii Saksa tehnoloogiakooli, Tartu Ülikooli, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse kui Tallinna Tehnikakõrgkooliga. Ettevõte võtab praktikante vastavalt oma võimekusele nendega tegeleda ning on alati avatud koolide ettepanekutele. Samas eelistatakse tavapärastele ekskursioonidele sisulisi ja kogemusi andvaid õppekäike, kus noored saavad tegevustes ise käed külge panna. Kaasa on löödud ka algatuses „Tööle kaasa“, kus oma töötajate lastele korraldatud õppepäeval tutvustati firma tegevusi ja ameteid. Muuhulgas said noored proovida kätt spordirõivaste disainimisel ning üllatuslikult ilmnes, et nii mõnigi laste disainitud T-särk võiks otsejoones trükki minna. Seega ei tasu alahinnata õpilaste potentsiaali ja suutlikkust pakkuda välja uusi ideid.

Ettevõtlik kogukond loob ettevõtliku järelkasvu 

Ettevõtteid aktiivselt õppetegevusse kaasava kooli kogemusi jagas Elva Gümnaasium ning esitle tõsteti mitmeid aspekte, milles osas ettevõtjate kaasamine on kasulik. See arendab noorte silmaringi ja inspireerib, annab noortele praktilisi oskusi, mida ootab hilisem tööandja. Lisaks annab koostöö ettevõtjale võimaluse kujundada oma mainet ja kaudselt ka klientuuri.  Kool on õppetegevuse mitmekesistamisse kaasanud kogukonna ettevõtted ja asutused ning koostöölepingud on sõlmitud paljude kohalike partneritega. Direktor Tarmo Posti sõnul on koolivälistel partneritel igal aastal näiteks võimalik sisustada ja läbi viia 35 tunnine erialane valikaine ning selle võimaluse vastu on huvi väga suur. Selleks, et kõigile partneritele pakkuda võimalust võrdsetel alustel toimub igal õppeaastal valikainete laat, kus pakkujad peavad oma ainekava noortele “maha müüma”. Tunniplaani pääsevad vaid populaarsemad. 

Kooli õppetegevusse rikastamisse panustavad partnerid ka muul moel. Näiteks üks kohalik ettevõte toetab “Kiusamisvaba Kooli” programmi rakendamist, teine õpetab relvade ohutut käsitlemist, kolmas aitab mitmekesistada liikumistunde, neljas viib läbi draamaõpet selleks, et kõigil õpilastel oleks lõpetades olemas elementaarne esinemisoskus. Pikaajaline koostööpartner rahvusvaheline elektroonikaettevõte Enics Eesti aitab välja töötada ja läbi viia mehhatroonika valikainet. Kohalik omavalitsus hindab koolinoorte esitatud projektitaotlusi ning panustab seeläbi õpilaste projekti kirjutamise oskuse arengusse, millest on tulevikus kasu igas eluvaldkonnas. 

Viljandi Gümnaasiumi direktor Juhan-Mart Salumäe

Kogukonna on aktiivselt oma tegemistesse kaasanud ka Viljandi Gümnaasium ning direktor Juhan-Mart Salumäe sõnul ei ole ükski partner koostöö ettepanekule eitavalt vastanud. Õpilaste ja kohalike ettevõtete koostööna toimuvad ülelinnalised üritused, nt plogging (sörkjooks ja prügi korjamine samaaegselt), öö-orienteerumine ja ka velotuur. Viimase korralduses löövad kaasa näiteks kohalikud rattapoed, turvaplaani aitab teha politsei ning omavalitsus õpetab avaliku ürituse korraldamiseks vajalikke nüansse. 

Kooli partneritel on kaalukas roll paljude kohustuslike kui ka valikainete läbiviimisel. Nii on õppetöösse kaasatud spetsialiste tervise edenduse, turunduse, programmeerimise, meediaõppe või ettevõtluse valdkonnast, kes pakuvad noortele võimalust proovida erinevaid ameteid läbi praktiliste ülesannete või muu tegevuse vormis. Kõik kohalikud ettevõtted ja asutused tulevad kooli algatustega aktiivselt kaasa, sest on huvitatud varakult sideme tekitamisest tulevaste töötajatega ning mõistavad, et praktilise koostöö läbi arenevad noorte pädevused ja teadmised, mida nemadki tulevikus töötajatelt ootavad. Eriti huvitatud on koostööst kooli vilistlastest ja lapsevanematest ettevõtjad. Noorte sütitav energia innustab partnereid ning nii areneb koostöö sageli üha ulatuslikumaks projektiks. 

Seda, et ettevõtete tegemistes osalemine annab palju vajalikke kogemusi kinnitas ka Viljandi Gümnaasiumi õpilasesinduse president Katariina Leets. Tema hinnangul saavad noored lisaks uutele oskustele ka paremini aru oma rollist kogukonnas, märkavad probleeme enda ümber ja otsima teadlikumalt neile lahendusi. 

Miks pingutada ja millest üldse alustada?!

Kooliga koostöö annab ettevõttele võimaluse noortele sobival viisil tutvustada oma valdkonda ja eriala, tõsta selle populaarsust, purustada ekslike stereotüüpe ning rääkida karjäärivõimalustest ja ettevõtlusest meie ümber laiemalt. Samuti saab õpilastele anda esmased oskused, millega noortel on võimalik peale kooli ettevõttesse tööle asuda, kui soovitakse teha paus haridusteel.

Kõige olulisem koostöö alustamisel on võtta kooliga ühendust! Valige näiteks ettevõttele füüsiliselt kõige lähemal asuv kool või see, kus õpivad teie ja/või töötajate lapsed. 

  • Eelnevalt on hea läbi mõelda, kas ettevõtte poolt oleks välja pakkuda mõni valdkond, mille osas ollakse valmis panustama. Kooli õppetegevust saab mitmekesistada väga erinevate teemade raames (nt ettevõtte toimimise põhialused, juhtimine, finantsid, ootused personalile, eelarvestamine, turundus, erinevate ettevõtete ametite tutvustus ja nendel töötamiseks vajalike oskuste omandamine.  
  • Kooli õppejuhi või direktoriga suheldes selgitatakse teemad, mis kõnetavad mõlemat koostöö poolt ning leitakse koostöökoht ainekavades. Huvipakkuvate teemade õppetöösse kaasamiseks tuleb leida ka sobiv formaat ning reaalsed tegevused, mis aitavad õpilastel praktiliselt valdkonnaga tutvuda, katsetada ja seeläbi teadmisi ning oskusi omandada. Koostöö vorme on erinevaid ning sobiv vastavalt koostööpartnerite võimalustele ning vajadustele. 
  • Vajalik oleks leida ettevõttest spetsialistid, kes on valmis võtma lektori/juhendaja rolli, oskavad esineda ning noortega suhelda neid aktiivselt kaasates. Koolilt tasub vajadusel paluda ettevõtte spetsialistidele koolitust, kuidas noori kaasates esineda, haridustehnoloogilisi lahendusi (nt. telefonirakendused) kaasata ning kuulajate tähelepanu hoida. 

Mis toimus? 5. ettevõtete ja koolide koostööseminar 

Kes osalesid: Ettevõtete ja koolide esindajad, kes soovivad teha koostööd ning otsivad selleks kontakte ja ideid. 

Korraldajad: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Haridus- ja Noorteameti ettevõtlus- ja karjääriõppe programm Edu ja Tegu, Eesti Teadusagentuur 

Kust leida materjale kooli ja ettevõtte koostööks? Koostööseminarid on järelevaadatavad Edu ja Tegu You Tube kontol ja lehel www.miks.ee/koostooseminarid, kust leiab ka varasemate koostööseminaride materjalid.

Ettevõtete ja koolide koostöö heade praktikate kogumikud „Ettevõtete ja koolide koostööst sünnivad tegijad“ vol 1 ja vol2 on leitavad ettevõtlusõpe.ee kodulehel https://ettevotlusope.edu.ee/ettevotete-ja-koolide-koostoo-heade-praktikate-kogumik/ ning E-koolikotis. 

 

Vaata 1.12 ettevõtete ja koolide koostööseminari salvestust 

Ettevõtete ja koolide virtuaalne koostööseminar 1.12.2021 – YouTube

Esinejad: Robert Kitt, Utilitase juht, Elva Gümnaasium, Trimtex Baltic ja Viljandi Gümnaasium. Seminari modereeris Erika Veide, Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmi üldhariduse koordinaator.

 

Artikkel ilmus Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ajakirjas Teataja, autor Edu ja Tegu kommunikatsioonijuht Liina Pissarev. Loe ajakirja siit