Kammeri koolis on tähtsaim mõista lapse vajadusi, näha tema potentsiaali ja luua talle kasvamis- ja õppetingimused, et tagada usk enda võimetesse

Sildid:

Tartu linnast ca 30 km kaugusel looduskaunis kohas endise Kammeri mõisa maadel asuvas Kammeri Koolis õpib hetkel 47 last. Õppetöö toimub lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe ja toimetulekuõppe alusel. Peetakse oluliseks karjääriõpet ja tehakse kõik selleks, et iga õpilane leiaks oma potentsiaali ja suudaks iseenda ning oma eluga hiljem toime tulla.

Loo autorid: Õpetaja Tiina Kurrik ja kooli direktor Kairi Kolk

Meie kooli õpilase profiil erineb tavakooli õpilaste omast – sotsiaalsed oskused on madalad, neil võib olla mõni trauma või koduse keskkonna kahjustus või püsiv tervisekahjustus. Nad ei õpi kodulähedases koolis ja neil puudub turvaline kodumudel ning sageli ka armastava täiskasvanu hea eeskuju. Kõige sellega kaasneb püsiv õpiraskus, ebakindel minapilt, oskamatus oma emotsioone väljendada, kitsas silmaring ja madal praktiliste teadmiste raskendamisoskus. Õpetamine eeldab individuaalset lähenemist ja see omakorda õpilaste tausta teadmist.

Madala enesehinnangu taga on hirm hakkama saamise ees, armastuse puudumine, see väljendub mittesobivas käitumises. Lapsed on ehedad ning väljendavad oma tundeid ja mõtteid nii nagu neil ellujäämiseks on vaja olnud. Tähtsaim on mõista lapse vajadusi, näha tema potentsiaali ja luua talle kasvamis- ja õppetingimused, et tagada usk oma võimetesse. Igas lapses  potentsiaal, mida äratada, arendada, toetada ja hoida.

Kool kui inimeseks kasvamise koht

Inimese kasvamise protsess vajab aega. Meie koolis on oluline, et õpilase ümber on toetav tugivõrgustik, kuhu kuuluvad lisaks kooli töötajatele kohalike omavalitsuste lastekaitsespetsialistid ja sotsiaaltöötajad, noorsoopolitsei, tugiisikud, lapsevanemad, hooldajad, sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse meeskond, vaimse tervise teenuse osutajad ning teised õpilast toetavad spetsialistid. Erivajaduste märkamine, jälgimine ja toetamine annab õpilasele võimaluse iseendaga hakkama saada. Koostöö tulemusel on suurenenud õpilaste enesehinnang ja -usk. Meie vilistlased on tulnud külla ja tänanud oma õpetajaid tehtud töö eest. Nad on öelnud, et koolis omandatu on väärtus, mida nad on mõistnud alles hiljem. Kammeri kool on olnud nende jaoks inimeseks kasvamise koht.

Karjääriõpetus on koolis oluline, sest ühiskonnas toimetulemiseks ja hakkama saamiseks on vajalik terve kooliaja harjutada erinevaid tegevusi. Tegevuste käigus õpivad lapsed raskusi ületama, kogevad uusi oskusi ja saavad eduelamuse. Me teame, et iga täiskasvanu on õpilasele eeskujuks ja seetõttu on igal täiskasvanul vastutus õpilase ees. Juba üle 5 aasta oleme õpilaste võimetele vastavalt pakkunud  praktilisi tunde: puidutöö, tehnikaõpetus, üldehitus, käsitöö, kodundus, köögipraktika, kokandus, puhastusteenindus, aiandus. Lisaks on meil ülekoolilised talgupäevad, mis toimuvad kaks korda aastas. Õpilased koristavad ja teevad korda kogu kooli territooriumi, mis on kokku 4,8 ha.

Kammeri Kooli õpilased omandavad lisaks PGS-is ettenähtud põhioskustele harjumuse ja vilumuse tööd teha. Igapäevaselt pööratakse tähelepanu ohutusele ning masinate ja seadmete oskuslikule käsitsemisele nii üldehituse, tehnikaõpetuse, puidutöö kui ka käsitöö ja kodunduse tundides. Näiteks saavad õpilased omandada ja lihvida lisaoskusi suurköögi praktikal, kus õpitakse käsitsema tööstuslikku nõudepesu- või kartulikoorimismasinat.

Samuti omandavad õpilased vajalikud oskused heakorratööde tegemiseks ja vastavate masinate kasutamiseks- muruniidukid, traktorid, lehepuhurid ja – kogurid.

Lõimimine ja töökasvatus kui uks iseseisvasse ellu ning enesekindluse alus

Alates 2019. aasta kevadest on Kammeri Koolil oma kooliaed, kuhu õpetajad koroonakevade tingimustes istutasid ja külvasid erinevaid juur- ja köögivilju. Kogu suve käidi graafiku alusel peenarde eest hoolitsemas –  rohimas ja kastmas. Õpilastel oli sügisel suurepärane võimalus näha, mis saagiks on. Näiteks kasvas paarist kõrvitsataimest kokku viis suurt kõrvitsat. Kõige suurema kaal oli 38 kg. Õppeköögis sai õpetajate juhendamisel vaaritatud suures koguses kõrvitsamoosi. Samuti on oma kooliaia võlu selles, et saab erinevaid õppeaineid omavahel lõimida ning päriseluga seostada. Näiteks kõrvitsad, kartulid jm aiasaadused tuli ära kaaluda (matemaatika), neid joonistada (kunst), neist jutuke või näidend kirjutada (eesti keel) jne. Lisaks tekkis õpilastel huvi teha plaane järgmiseks kevadeks, planeerida viljavaheldust ja mõelda, millal peaks taimi ette kasvatama.

Meie hea partner on Töötukassa, karjäärispetsialistid viivad õpilastega läbi õpitube koolis ja Töötukassa ruumides. Koolis on tööl karjääriõpetuse õpetaja, kes lisaks koolisisestele tundidele organiseerib õpilastele väljasõite firmadesse ja tehastesse. Oleme käinud Hanza Mechanicsis, Samelinis, Salvestis, mitmetes puiduettevõtetes ja plaanis on veel huvitavaid kohti. Oleme märganud, et paljud tööandjad kardavad erivajadustega inimesi, kui aga neile mõni töölõik selgeks õpetada, on nad väga lojaalsed ja püüdlikud töötajad.

Kooli lõpetajad tunnistavad, et nad saavad siin omandatud oskustega ühiskonnas iseseisvalt hakkama. See on võimalik tänu järjepidevale töökasvatusele. Töökasvatuslikud põhimõtted annavad võimaluse ise otsustada ja vastutust võtta. Seda väärtustavad ka praegused õppijad.

Erinevate ainete lõimimine võimaldab ühendada teoreetilised teadmised praktiliste tegevustega. Üldained koos praktiliste õppeainetega (tehnikaõpetus, töö- ja puidutööõpetus, ehitusõpetus, käsitöö- ja kodundusõpetus, aiandus) ühendavad endas õpimotivatsiooni, tahte ja teadmised mõtestatud tegevusteks. Nii kujuneb õpilasel adekvaatne maailmapilt, mis on tasakaalus ümbritseva keskkonna ja ühiskonna vajadustega. Õpilane tajub oskusi, analüüsib ja seab oma tegevuse eesmärgi ning seeläbi säilib õpihuvi. Õpetamisel ja kasvatamisel on oluline näidata õpitu seost igapäevaeluga.

Õpilase areng on erinev ja sõltub tema eakohasusest ning individuaalsest võimekusest. Nooremate klasside õpilased harjutavad aia- ja kodutööde tegemist nagu seemnete külvamine, taimede istutamine ja hooldus, köögivilja- ja aiasaagi koristamine ning säilitamine, oma toa koristamine, erinevad puhastustööd, koristusvahendite tundmaõppimine, lume- ja libeduse tõrje, lehekoristus, haljastustööd, koristustööd (koridoride pesemine, tolmu võtmine, ukselinkide ja peeglite puhastamine). Samuti koolisööklas laudade ja pinkide puhastamine, juurviljade puhastamine ja tükeldamine, nõudepesu, kauba ladustamine ja lao korrastamine jne.

Üldehitustundides õpilased pahteldavad, värvivad ja viimistlevad pindasid, teevad kooli ruumides vajalikke remonditöid. Ühistööna on valminud tööriistakuur, mida saab näha kooliõuel.

Ringitegevus on meie õppetöö osa, mille abil arendame loovat mõtlemist ja süvendame õpilase oskusi. Tegevuses osalevad kõik õpilased ja ringidena toimuvad kolmapäeviti paaristundidena matkaring, loovusring, lugemisring, malering, sotsiaalsete oskuste ring, spordiring, loodusring, tantsuring, saviring, kokandusring, puidutööring, loodushoiuring jne. Igasugune praktiline tegevus vähendab hirmu ebaõnnestuda. Seda nii loomingus kui ka elus. Järjepidev harjutamine teeb meistriks. Õpilastel on juurde tulnud julgust, enesekindlust ja teadmist, et tema panus on oluline.

Karjääriõppe koolitusprogramm andis uusi ideid

Edu ja Tegu karjääriõppe koolitusprogrammis otsustasime osaleda, et leida uusi väljakutseid ja mõtestada oma tegevusi. Koos kolleegiga on seda teha tõhusam, sest saab kohe õpitavat läbi arutada, leida uusi mõtteid ja mõelda, mida saab oma koolis rakendada. Kogu programm on olnud huvitav, toonud uusi kontakte ning häid teadmisi. Plaanis on välja töötada karjääriplaan haridusliku erivajadustega õpilasele. Lisaks on meil pooleli õppekavatöö ning saadud teadmisi saame kindlasti rakendada. Tegemist on väga suurepärase programmiga, kuhu soovitame minna ikka mitmekesi koolist. Koolitustelt saime ka kinnitust, et tegeleme karjääriõppes õigete asjadega. Meil oli programmis suurte kogemustega õppijad, see oli topeltboonus. Soovitame karjääriõppe koolitusi kõigile, kes tegelevad õpilastega, ka erivajadustega õpilastega. Kõikidele on vaja anda uus võimalus ja vajadusel toetada, julgustada.

Koolijuhina tuleb toetada õpetajaid nende töös ning imetlen koolitusel osalenud õpetajate pühendumust ning loodan, et koolide juhid toetavad õpetajaid uute mõtete elluviimisel. Kõik õpilase hüvanguks ning eesti rahva mõtteviisi muutusteks, et olla tugevalt ühtehoidev ja õnnelik rahvas. Alati tuleb näha, et pilvede taga on päike.