Olete oodatud Valgamaa haridusvaldkonna inspiratsioonipäevale

Sildid:

Valgamaa haridusvaldkonna inspiratsioonipäev toimub 17. novembril kell 10-14 Valgamaa Arenguagentuuris (Valga, Kesk 11).  

Inspiratsioonipäeva fookuses on õppijate ettevõtlus – ja karjääripädevuste ning rahatarkuse toetamine – nii ainetes lõimituna, õppe- ning õppevälistes tegevustes kui ka õppija ja õpetajate enesearendamise võimalusena.

MIKS? OECDE uuringud näitavad, et koolis läbiviidud karjääriõppel (ja meie haridussüsteemis ka ettevõtlusõppel) on otsene seos inimese edasise toimetulekuga. Vähesed karjääripädevused ühe tegurina mõjutavad näiteks seda, et Eestis igal aastal terve koolijagu noori ei jätka peale põhikooli haridusteed, rohkem kui kahe klassi jagu gümnaasiumisse astunuid kukub esimesel aastal välja ja kutsekoolist langeb mitusada õpilast esimesel õppeaastal välja kas mitte jõukohase õppetaseme või valesti valitud eriala tõttu. Karjäärispetsialistid on jaganud Edu ja Tegu programmis oma kogemusi, et noorte vähene kokkupuude töömaailmaga ja karjäärivõimalustega tekitab olukorra, kus neil on raske näha õppeaine kasulikkust enda jaoks. Karjäärispetsialistile ei ole harvad olukorrad, kus noor ütleb, et ta ei saa aru, miks ta koolis õppima peab, sest „seda ei ole mul ju igapäevases elus vaja“. Samuti seistakse iseseisvasse ellu astumisel sageli silmitsi igapäevase rahatarkuse ja enda elu juhtimise keerukustega.

KELLELE? Inspiratsioonipäevale on oodatud osalema kõik koolide juhid, ettevõtlus- ja karjääriõpetajad, aineõpetajad, sotsiaalpedagoogid, karjäärinõustajad ja teised õpilastega töötavad spetsialistid, kelle roll on toetada üldpädevusi õppes ja õppevälises tegevuses ning kes soovivad saada inspiratsiooni ning metoodilisi nippe süsteemseks tegevuseks.

Inspiratsioonipäeval saab teada:
• Kuidas toetada aineteüleselt ja õppetegevustes laiemalt karjäärivalikuid ehk aidata noorel siduda õppimine päriseluga (kus seda kõike hiljem vaja läheb) ;
• Kuidas toetada õppes ettevõtluspädevusi ehk noorte julgust ja oskust oma ideid ellu viia;
• Milliste mängude, tegevuste ja materjalide abil noored ennast tundma õppida ja pädevusi arendada saavad;
• Kuidas luua üldpädevuste arendamisel koolis süsteemsus algklassidest gümnaasiumini ehk kuna  alustada ja mis edasi saab.

KAVA

9.30 saabumine ja tervituskohv
10.00-14.00 

Ettevõtluspädevused. Erika Veide, Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmi alus- ja üldhariduse koordinaator. Millest koosneb ettevõtluspädevus ning kuidas seda arendada? Kuidas ettevõtluspädevuste arengut kogemata blokeerida? Räägime ettevõtluspädevuse alapädevuste arendamisest läbi haridusastemete, süsteemsusest, eksimustest ja igaühe võimalustest noori toetada. Ja muidugi põhiküsimusest – miks seda üldse vaja on. Kuidas ettevõtluspädevust saab arendada koolis ühiselt, igaüks oma tunni raames veidi panustades ja seljad kokku pannes?

Karjääripädevused. Virve Kinkar, Haridus- ja Noorteameti karjääriõppe peaspetsialist. Kas karjääri kujundamise teemad puudutavad ainult lõpuklasside õpilasi? Kellele ja miks on vaja karjääriõpet? Räägime karjääri kujundamise pädevuste sisust ning millist väärtust loob karjääriõpe õpilasele, koolile ja ühiskonnale. Samuti kuidas toetada karjääripädevusi aineõppes ja muudes õppetegevustes süsteemselt ja millised on iga inimese võimalused seda teha.

Lõuna

Töötoad. Läbiviijad Erika Veide ja Virve Kinkar.
Töötuba-vestlusring koolijuhtidele: Kuidas luua ettevõtlus- ja karjääripädevuste arendamise süsteemi, kui kõigil on võimalused ühtmoodi piiratud. Läbiviija: Katrin Kivisild, Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmijuht.

Formaadis võib tulla muudatusi. 

Inspiratsioonipäev koos kohvipausiga on osalejatele tasuta. Rahastab Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programm Euroopa Sotsiaalfondi toel. Kaaskorraldaja Valgamaa Arenguagentuur.

 

REGISTREERU SIIN