Miks ja kuidas lõimida ettevõtlus- ja karjääriõpet?

Sildid:

Uurisime õppejõududelt ja õpetajatelt, mida annab ettevõtlus- ja karjääripädevuste lõimimine teiste ainetega õppijatele ning kuidas sellega koolis alustada, samuti soovitusi, mida silmas pidada. Selgus, et robootika ja ettevõtlusõpe, lugemine ja ettevõtluspädevus – isegi nii erinevate valdkondade lõimine on täiesti võimalik.

Reeli Liivik, TLÜ kutsedidaktika õppejõud ja kutsehariduse ettevõtlusõpetaja

Kuna ettevõtlus- ja karjääripädevused on otseselt seotud tööelu ja tööturul toimetulekuga, siis erinevate õppeteemade seostamine nendega annab õppija jaoks õpitavale tähenduse tema jaoks isiklikus perspektiivis ning aitab suurendada õpimotivatsiooni. Näitena võib tuua kutsehariduse üldõpingutes – emakeeles ja võõrkeeles erialavaldkonna ettevõtlusega seotud õppetekstide kasutamist, matemaatikas kutsetööga seotud materjalikulu arvutamise ülesandeid vms. Uurimistulemused on  näidanud, et erialaõppega lõimimata üldõpingutes on õppijad vähemotiveeritud, seega võib eeldada lõimitud õppes suuremat õpimotivatsiooni.

Kõige lihtsam ja süsteemsem on ettevõtlus- ja karjääriteemasid lõimida erialaõpingutega, nt suunata õppijaid ettevõtlusõppes lähtuma ärimudeli koostamisel õpitava valdkonnaga seotud majandustegevusaladest (EMTAK), tööjõu vajaduse planeerimisel suunata õppijaid uurima erialaettevõtete veebilehti ja töötajate võimalikke rolle ettevõtetes, hankijate hindasid, korraldada õppekäik erialaettevõttesse jne.

Janika Leoste, Tallinna Ülikooli õpperobootika külalisteadur

Enamus koolitusi, mille koostamisel või läbi viimisel osalen, on seotud nii robootika kui teiste MATIK õppeks kasutatavate vahendite lõimimisega õppetöösse. Enesejuhtimine, sotsiaalsete olukordade lahendamine, väärtust loov mõtlemine ja lahenduste leidmine – need kõik on vajalikud pädevused nii ettevõtlus- kui ka MATIKõppes. Äriideede elluviimine on MATIK koolitustel lahendatud mudeldamise ja prototüüpimisega ning uute õppemeetodite ning sisu väljatöötamisega.

Ettevõtluspädevuse lõimimiseks vajavad õpetajad ennekõike avalikku tuge ja julgust, et lõimingunäide lasteaias või klassis ei päädiks lapsevanema tagasisidega, et mida te seal asutuses nüüd õpetate.  Samuti on suur abi õppematerjalidest, millele lõimingutunde luues toetuda. Õpetaja professionaalne areng on kindlasti võidumees, kui teadlikult uue pädevuse arendamisega tegelema hakata.

Pille Granovski, Ülenurme Gümnaasiumi klassiõpetaja

Ettevõtlus-ja karjääripädevused on otseselt seotud praktiliste eluks vajalike oskustega. Juba väga varakult on vaja lõimida õppetöö eluga ning luua seoseid päris maailmaga. Õppimine ei peaks olema abstraktne ning õpilastele peaks selgitama, miks ja mida me õpime. Seoste loomine erinevate teemade, valdkondade ning pädevustega on väga oluline. Õpilastele on vaja luua tervikpilt.

Üks näide ka. Minu õpilased korraldasid erinevate teemade ja ainete lõimimiseks projekti „Lugemispidu“. See oli õpetaja poolt suunatud, kuid õpilaste poolt korraldatud projekt, mis hõlmas erinevate raamatute lugemist ning raamatute teemalise peo korraldamist. Õpilased valisid lugemiseks raamatud, panid paika ajaraamistiku ning toimetasid selle järgi. „Lugemispeo“ mille tegevused ja peokava mõtlesid ise ning valmistasid ka suupisted. Projekti eesmärk oli lugemishuvi ja motivatsiooni tekitamine, erinevate kirjandusliikide ning kirjanike ja nende loominguga tutvumine.

Peol said õpilased  jagada oma emotsioone ja lugemissoovitusi, õppisid teoseid ja kirjanikke ning lisaks ajaplaneerimist, koostööd, ürituse korraldamist. Nad pidid oma arvamust ka põhjendama ning kuulama teiste arvamusi. Lisaks olid õpilased peol kehastunud raamatutegelasteks ning kogu tegevus oli seotud loetud raamatutega.

Kui alustada koostööd lõimimise eesmärgil oma kolleegidega, siis esimeseks sammuks on kolleegi poole pöördumine. Tuleks leida erinevates ainetes sarnased teemad – nt inimeseõpetuses ja matemaatikas käsitletakse rahatarkust jne.