Karjääripädevuste arendamise materjalid õpetajale

Sildid:

Karjääriõpe on korraldatud teoreetiline ja praktiline õpe, mille raames õpilane omandab elu kui karjääri kujundamiseks ja juhtimiseks vajalikud pädevused.

Erinevate elurollidega (sh ka töötajana ja ühiskonna liikmena) toimetulekuks vajalikke oskusi omandab õpilane igapäevaselt ainetundides, huvitegevustes, sõpradega suheldes, koduseid töid tehes jne. Karjääriõpe aitab süsteemselt ja fokusseeritult õpilasel oma kogemusi analüüsida ja mõtestada, seostada õpitut iseendaga ja kasutada oma haridustee kavandamisel.

Karjääriõpe üldhariduskoolis tähendab läbivat teemat „Elukestev õpe ja karjääri kujundamine“, mida õpilaste vajadustest lähtuvalt täiendavad karjäärinõustamine ja karjääriinfo vahendamine. Läbiva teema raames arendavad õpilaste karjääripädevusi (link) kõik õpetajad kõigis kooliastmetes. III kooliastmes ja gümnaasiumis on soovituslik lisada kooli õppekavasse täiendavalt  valikaine „Karjääriõpetus“.

Riiklike õppekavade kohaselt on koolil kohustus tagada kõigi kolme karjääriteenuse kättesaadavus kõigile õpilastele. Haridus- ja Noorteameti eestvedamisel on välja töötatud  praktilised soovitused koolidele, kuidas koolis üles ehitada süsteemne karjääriõpe ja võimalikud mudelid karjääriteenuste alase koostöö korraldamiseks koolide ja teiste osapoolte vahel kohalikul tasandil.

Piirkondlikud karjääriõppe mudelid ja neid tutvustava seminari salvestuse leiab SIIT (link loomisel).

Edu ja Tegu programmi raames on karjääriõppe rakendajatele välja töötatud tugimaterjale ja õppevara.

Paljud kogumikud, õpiobjektid jms on kasutatavad erinevates kooliastmetes. Samuti on mitmete teemade juures lõimitult võimalik arendada nii karjääri- kui ettevõtluspädevusi. Nt kutsekoolidele mõeldud töölehtede seas on nii põhikoolis kui gümnaasiumis kasutatavaid; lihtsustatud õppekava töölehtede hulgas on I-II kooliastmele karjääriõppeks kohandatavaid jne.

Oma koolile ja õpilastele sobiva leiab õppevara sisuga tutvumisel. Rõõmsat avastamist!

Õpiobjektid

Karjääriinfo olulisus karjäärivalikute tegemisel

Karjääri kujundamine ja karjääriplaan

 

Õpiampsud-podcastid õpilastele Edu ja Tegu You Tube kanalil, näiteks:

#24. Kuidas saada oma esimene töökogemus?

#23. Kuidas koostada CV-d ja motivatsioonikirja

#37 Õpiampsud/õpiobjektid kui õpetaja ja õpilase abimehed

#18. Õpetaja rollid karjääripädevuse toetamisel

#19. Karjääriõppe süsteem koolis

# 20. On ok, kui Su elus on mitu karjääri

#21. Enesetundmisest karjäärivalikuteni

#27. Eva Pruusapuu: Kooli ja ettevõtete koostöö

#33. Viljandi Kutseõppekeskuse ettevõtlus- ja karjääriõpe

#36 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi karjääriõppest

#13. Kuidas toetada oma last sisseastumisperioodil

#10.Ettevõtlus ja karjääriõpe kutsehariduses

Koolide ja ettevõtete koostöö

Karjääriõpet toetavat õppevara

Artikleid