Valmis valikaine enesemääratlus- ja ettevõtlikkuspädevuse arendamiseks II kooliastmele

Sildid:

Edu ja Tegu programmi raames valminud õppematerjal moodustab karjääri- ja ettevõtlikkusõppe valikaine terviku, millest esimene osa valmistab õppijaid ette projektitöö tegemiseks ning teises osas viivad õppijad läbi enda valitud projekti. Materjalide loomisel on võetud arvesse 6. klassi õppijate ootuseid. Õppematerjal sisaldab õpetaja tööjuhendeid ja õpilaste töölehti.

Esimeses osas tutvuvad õppijad mõistetega ning mõtestavad valikaine vajalikkust, analüüsivad oma isikuomadusi, tugevusi ja arengukohti ning planeerivad eelseisvat projektitööd.

Teises osas saavad õppijad valida projekti, mida hakkavad ellu viima. Õppijatel on võimalus valikaine jooksul teha grupi- ja individuaalset tööd ning arutleda üheskoos juhendajaga. Materjal sobib kasutamiseks ka kooliväliselt kõigile noortega tegelevatele spetsialistidele – aine- ja klassiõpetajad, valikaine juhendajad ning noorsootöötajad. Töölehti võib õpilastega koos täita ka klassijuhataja tundides.

Materjalid katavad 16 koolitundi ehk ca 2 õppeveerandit, tundide planeerimisel on võetud aluseks 45-minutiline koolitund/kohtumine.

Tutvu valikainega E-koolikotis:  Edu ja Tegu: Karjääriõppe materjalid II kooliastmele (e-koolikott.ee)

Materjali autor on Laura Köidam.