Alustab Eesti esimene ettevõtlusõpetaja mikrokraadi programm

Esmakordselt Eestis saab omandada ettevõtlusõpetaja mikrokraadi Tallinna Ülikoolis!

Mikrokraadi õppekava toetab üldharidus- või kutsekoolide ettevõtlusõpetaja pädevuste omandamist. Oodatud on kõrgharidusega inimesed, kes mikrokraadi õppekaval täiendavad end nii ettevõtluse, majanduse kui ka ettevõtluspedagoogikaga seotud valdkondades. Kursus kestab 2022. aasta märtsist  2023. aasta juunini. Mikrokraadi programmi väljatöötamist on toetanud Edu ja Tegu Euroopa Sotsiaalfondi raames, kuid kursus jääb Tallinna Ülikooli hallata ja arendada ning see on osalejatele tasuline.

Kes on oodatud?

Kõrgharidusega isikud, kes soovivad õpetada majandust ja ettevõtlust kutse-, üld- või rakenduskõrghariduse tasemel ning viia läbi ettevõtluskoolitusi.

Õppekava eesmärk

  • omandada ettevõtlusõpetajale vajalikud pädevused, sh kujundada süsteemne arusaam majanduse seaduspärasustest ja majandusmehhanismidest, ettevõtluses toimuvatest protsessidest, ettevõtluse ja ettevõtjate rollist ühiskonnas, arendada majanduslikku mõtlemist;
  • kujundada teaduspõhine ja süsteemne arusaam ettevõtluspedagoogikast ja selle rakendamise võimalustest üld- ja kutsehariduse ning elukestva õppe kontekstis;
  • kujundada valmisolek ettevõtlusõppe didaktiliselt otstarbekaks ja teaduspõhiseks planeerimiseks, läbiviimiseks ja hindamiseks õppijast ja õppekavast lähtuvalt.

Õpiväljundid 

  • teab peamisi käsitlusi mikro- ja makroökonoomikast, analüüsib majanduspoliitikat mõjutavaid tegureid, mõistab ettevõtluses toimuvaid protsesse, ettevõtluse rolli ühiskonnas, tunneb ettevõtte rajamisega seotud protseduure, koostab äriplaani ja oskab seda põhjendada;
  • mõistab ettevõtluspedagoogika teoreetilisi aluseid ja teaduspõhise rakendamise võimalusi ettevõtlusõppe kavandamisel üld- ja kutsehariduse ja elukestva õppe kontekstis;
  • rakendab ettevõtlusõppes ettevõtluspedagoogika teoreetilistest alustest, õppekavast ja õppijate iseärasustest lähtuvalt lõimivaid didaktiliselt mõjusaid õppeülesandeid, õppematerjale ja õpiväljundite saavutamist toetavaid otstarbekaid loov- ja arendusprojekte ja tehnoloogilisi vahendeid.

 

Lisainfo ja registreerumine Tallinna Ülikooli mikrokraadi programmi