Koolitused

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames toimuvad koolitused on suunatud ettevõtlusõppe moodulite ja ainekavade rakendamise toetamiseks, õppijate ettevõtluspädevuse arendamise toetamiseks lähtudes välja töötatud ettevõtluspädevuse mudelist ja ettevõtlusõpetajate baasoskuste arendamiseks. Selleks pakume 6-osalisi pikki põhjalikke koolitusprogramme ning üksikkoolitusi.

* moodulite rakendamist toetav koolitus
** õppija ettevõtluspädevuse arendamist toetav koolitus
*** ettevõtlusõpetaja baasoskusi arendav koolitus

2019. aasta koolitused

Ettevõtluspädevuste arendamisele suunatud koolitused

Ettevõtlusõppe seminarid venekeelsetele koolidele – семинары обучения предпринимательствa (на русском языке) (Innove, Lõõtsa 6, Tallinn)

Приглашаем вас на серию мероприятий клуба инвесторов, проводимых в рамках программы предпринимательства Edu ja Tegu при поддержке SA Innove. Мы предлагаем бесплатное обучение для учителей в интерактивной форме с живыми примерами и практическими заданиями. Пройдя курс обучения с нами, вы будете обладать хорошими базовыми знаниями о современной экономике и предпринимательской среде. Вы поймете, насколько плотно связаны наша повседневная жизнь, устройство государственной социальной системы, личные качества человека и тенденции рынка труда будущего. Tемы и pегистрирование 

Cледите за информацией на Facebook:Уроки предпринимательства в каждую школу .

Jaanuar 2020 

13.01.2019 Ettevõtluspädevuse enesehindamise rakendamine õppetöös** (TTÜ, Tallinn,  Akadeemia tee 3 ruum SOC-308. Õppetöö toimub 10.00-17.00)
Koolitusel tutvustatakse ettevõtluspädevuse enesehindamise juhendit ja tuuakse praktilisi näiteid harjutustest, mida õppetöös rakendada. Enesehindamise kasutamine õppetöös annab teavet õppijate ettevõtlikkuse kohta ning aitab arendada nende eneseanalüüsoskusi. Enesehindamise käigus õppeprotsessis õpitakse mõistma oma tugevaid ja nõrku külgi ning arendama hinnatavaid pädevusi. Enesehindamise harjutamine toetab ennastjuhtiva õppija arengut. Õpetaja/õppejõud saab infot klassi/grupi kohta, mis annab teada, millistele pädevuste arendamisele on õppeprotsessis vaja rohkem tähelepanu pöörata.
Koolitust viivad läbi Elina Malleus ja Kaja Mädamürk (Tallinna Ülikool) ning Marianne Kallaste ja Katrin Arvola (Tallinna Tehnikaülikool).

Pikad koolitusprogrammid

Populaarsed 6-kuulised ettevõtlusõpetajatele mõeldud koolitusprogrammid alustavad taas 2020. aastal, avame uued rühmad nii baastasemele kui meistriklassile. Baastase on mõeldud alustavale ettevõtlusõpetajale ja meistriklass neile, kel töökogemust juba 2 aastat või läbitud ettevõtlusõppe koolitusprogrammi baastase.

Koolitusprogramm koosneb kuuest koolitusest (moodulist) ja on mõeldud üld- ja kutsehariduse, sh rakenduskõrghariduse õpetajatele või alustavatele õpetajatele, kes on valmis võtma majandus- ja ettevõtlusõpetaja rolli ning looma süsteemse ettevõtlusõppe oma koolis. Programm koosneb kuuest ühe- kuni kahepäevasest koolitusest, kokku 10 õppepäeva. Moodulid toimuvad ettevõtluskeskkonnas/ettevõtetes erinevates Eesti paikades ning on seotud huvitavate õppekäikudega. Koolitajateks on Eesti parimad ettevõtlusõppe õppejõud ja õpetajad, eksperdid ja ettevõtjad. Partnerorganisatsioonide koostöös läbi viidav koolitusprogramm on välja töötatud ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu ekspertide poolt ja seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond ning osalemistasu õpetajatele ei ole.

30.-31.01.2020 alustab Ettevõtlusõppe koolitusprogrammi baastase
20.-21. veebruaril 2020 alustab Ettevõtlusõppe koolitusprogrammi baastase venekeelne rühm
11.-12. märtsil alustab Ettevõtlusõpetaja meistriklass
Täpsema info koolitussessioonide teemade, aegade ja kohtade osas avaldame jooksvalt. hetkel saab registreeruda katrin.kivisild@innove.ee  

Käimasolev koolitusprogramm

28.08.2019-31.01.2020 Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase)***, täiendav õpperühm, (SA Innove, õppesessioonid toimuvad Eesti erinevates paikades)

Ajakava:

I moodul – 28.-29.08.2019 STARTER@õpetajad häkaton “Kuidas leida äge idee ja seda mõjusalt esitleda?” (Tartu, SPARK)
II moodul – 19.-20.09.2019 Majanduse alused, ettevõtluskeskkond ja ettevõtluspädevus (Tallinn, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Toom-Kooli 17)
III moodul – 10.-11.10.2019 Ettevõtte alustamine ja turundusplaan. Koostööoskused (Tallinn, Maakri kvartal, Maakri 19/21)
IV moodul – 15.11.2019 Ettevõtte majandusarvestus. Probleemõppe meetodid (ettevõtluskeskkonnas,)
V moodul – 13.12.2019 Ettevõtte tegutsemine ja juhtimine. Meeskonnatööoskused (ettevõtluskeskkonnas)

Ettevõtlusõppe koolitused on praktilised

VI moodul – 30.-31.01.2020 Ettevõtlusõppe kavandamine ja metoodika. Reflektsioon. Praktilise ettevõtlusõppe tunni läbiviimine (Tartu, sTARTUp Day)

Ettevõtlusõppe koolitusprogrammi kõik moodulid läbinud õpetaja
– rakendab omandatud majandus- ja ettevõtlusalaseid teadmisi ning metoodilisi oskusi õppe kavandamisel ja läbiviimisel;
– mõistab ettevõtluspädevust ja rakendab erinevaid meetodeid ettevõtluspädevuse kujundamiseks õpilastes;
– mõistab ettevõtlusprotsessi ja õpilasfirma programmi metoodikat ning rakendab seda õppetöös;
– väärtustab koostöövajadust ja toetab õppijaid meeskonnatöö oskuste kujundamisel;
– rakendab eneseanalüüsi ja tagasisidestamist toetavaid meetodeid.

 Lõppenud koolitusprogrammid

24.01-12.06.2019 Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase)***

6.03-5.11.2019 Ettevõtlusõpetaja meistriklass*

 

Mida õppisid koolitusprogrammis esimese lennu osalejad?

Loe intervjuusid ettevõtlusõppe programmi baaskoolitusel osalejatega ettevõtlusõppest, koolitusest ja headest õpetamise praktikatest.

 

Info koolituste kohta:

Koolituskava täieneb pidevalt! Koolituste kohta saab jooksvalt uusimat infot ettevõtlusõppe programmi Facebooki lehelt ja Uudiskirjast 

Edu ja Tegu täienduskoolituste tegevussuuna juht Ülle Kesli, ulle.kesli@ut.ee
Ettevõtliku Kooli koolitused, info ja registreerumine: Kristi Krilovs kristi.krilovs@ivek.ee
Junior Achievement Eesti ettevõtlusprogrammide metoodilised koolitused, info ja registreerimine: Merike Elmik, junior@ja.ee, tel 621 0998.