Koolitused

Edu ja Tegu raames toimuvad koolitused on suunatud ettevõtlus- ja karjääriõppe moodulite ja ainekavade rakendamise toetamiseks, õppijate ettevõtluspädevuse arendamiseks lähtudes välja töötatud ettevõtluspädevuse mudelist ja ettevõtlusõpetajate baasoskuste arendamiseks. Selleks pakume põhjalikke koolitusprogramme ning üksikkoolitusi.
* moodulite rakendamist toetav koolitus
** õppija ettevõtluspädevuse arendamist toetav koolitus
*** ettevõtlusõpetaja baasoskusi arendav koolitus

Virtuaalseminarid

12.05 kell 14.00-15.00 TeacherMade keskkonna kasutamine õppes. Keskkond võimaldab teha interaktiivseid ja automaatselt kontrollitavaid töölehti ning lihtsustada õpetaja tööd.  Registreeru siin.

13.05 kell 14.15-16.00 I kooliastme ettevõtluspädevust ning rahatarkust arendavaid töölehti tutvustav seminar. Töölehed on mõeldud ettevõtlikkuse, rahatarkuse, arutlemis- ning rühmatööoskuse arendamiseks eeldusel, et õppijaid juhendab õpetaja. Õpilasi suunatakse mõtlema tulevikule, erinevatele ametitele, raha säästmise vajalikkusele ja ärgitatakse ettevõtlikku ning loovat mõtlemist, pidades silmas ettevõtluspädevusi. Töölehti ja tegevusi on võimalik kasutada lõimituna erinevates õppeainetes tunni osana ja ka nt asendusõpetaja poolt, sest lehtede juures on õpetaja tööjuhend. Mõned töölehtedest sobivad ka 4. klassile. Sihtrühm: klassiõpetajad. Tutvustatakse ka raamatu ja mängukomplekti “Tom õpib rahamängu” kasutamist õppes.
Registreeru siin

24.05 kell 14.15-16.00 III kooliastme lõimitud ainekava „Ettevõtlikuna töömaailma“  tutvustav seminar . Uue ainekava maht on 35 tundi III kooliastmes, soovitavalt 8. või 9. klassis. Valikaine on jagatud kolmeks suuremaks teemaks: ettevõtluskeskkond ja ettevõtlikkuse kujundamine, võimalused töömaailmas ning rahatarkus ehk finantskirjaoskus. Loe lähemalt ja registreeru siin.

Koolitused

Pädevuste arendamise koolitused: 

13. ja 21.05.2021 Ettevõtluspädevuste arendamine ja lõimimine õppes, enesehindamise juhendi rakendamine (ZOOM-is, TalTech)

08.06.2021 Canvas kui väikeettevõtja tasuta tööriist (Tallinn Suur-Sõjamäe 10a, EEK Mainor)

09.06.2021 Kuidas mõtestada õppimist ja kujundada õppijat toetavat keskkonda ettevõtluspädevuse arendamisel? (ZOOM-is, TalTech)

Kevad 2021 (1 päev) Digitehnoloogia rakendamine ettevõtlusõppes ja ettevõtluspädevuse lõimimisel teistesse ainetesse (ZOOM-is, TalTech)

18.08. ja 15.09.2021 Karjääriõpe – võimalus või kohustus? (TÜ)

September 2021 (1 päev) Persoonibränding (EEK Mainor)

September-oktoober 2021 (2 päeva) Ettevõtlusõppe tunnid virtuaalselt mõjusaks (TLÜ)

Oktoober 2021 (1 päev) Turundustegevused mikroettevõttes, kus puudub turundusjuht (EEK Mainor)

Oktoober 2021 (1 päev) Kuidas lõimida ettevõtlusõpet üld- ja erialaõppega koolis? (TLÜ)

Oktoober-november 2021 (2 päeva) Lapse ettevõtluspädevuse arengu toetamine ning mänguliste tegevuste läbiviimine alushariduses (TLÜ)

November 2021 (1 päev) Turunduse analüütika ABC väikeettevõtjale (EEK Mainor)

Sügis 2021 (1 päev) Veenev esinemine/Esinemisoskused ettevõtlusmaailmas toimetulekuks (TalTech)

Sügis 2021 (2 päeva) Aktuaalsed juriidilised aspektid (maa)ettevõtluses (EMÜ)

Sügis 2021 (2 päeva) Riskijuhtimine ettevõttes (EMÜ)

Pikemad koolitusprogrammid:

Sügis 2021 (11 päeva) Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase, eestikeelne rühm).

Sügis 2021 (11 päeva) Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase, venekeelne rühm)

UUS! August 2021. Kogenud ettevõtlus- ja karjääriõpetajate mentorkootsigu programm.
NB! Programmidesse registreerumine avaneb mais!

Hetkel toimuvad koolitusprogrammid 

6-kuulise koolitusprogrammi baastase on mõeldud alustavale ettevõtlusõpetajale ja meistriklass neile, kel töökogemust juba 2 aastat või läbitud ettevõtlusõppe koolitusprogrammi baastase. Loe lähemalt vasakpoolselt menüüribalt.

Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase)*** – ajakava

30.-31.01.2020  Majanduse alused, ettevõtluskeskkond, ettevõtluspädevus. Meeskonnatöö. SA Innove
06.-07.02.2020  Ideede genereerimine ja hindamine, loovus ja loovuse tehnikad. Koostööoskused. SA Innove
10.-11.09.2020  Ettevõtlusega alustamine. Meeskonnatöö ja juhtimine. Erinevad ettevõtlusõppe programmid ja nende integreerimine õppesse. TÜ
29.-30.10.2020  Majandusarvestus, eelarve koostamise alused, säästev eluviis, investeerimine. Vastutustundlik ettevõtlus. TLÜ (toimub veebipõhise kontaktõppena)
3.12.2020 Turg ja turundus. Kaubamärk. Bränd. Disainmõtlemine. TalTech (toimub veebipõhise kontaktõppena)
2021 (aeg selgub olukorrast tulenevalt) Praktilise ettevõtlusõppe tunni läbiviimine. Reflektsioon. Parimate praktikate jagamine.

Koordinaator Katrin Kivisild (Haridus- ja Noorteamet)  katrin.kivisild@harno.ee

Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase)*** venekeelne rühm – ajakava

20.-21.02.2020 Kuidas leida äge idee ja seda mõjusalt esitleda? TÜ
28.08.2020 Visuaalne mõtlemine. Ettevõtlusega alustamine ja turundusplaan. TÜ
17.-18.09.2020 Majanduse alused. Ettevõtluskeskkond ja ettevõtluspädevus. EEK Mainor
15.-16.10.2020 Ettevõtte majandustegevus. Probleemõppe meetodid. EEK Mainor
19.-20.11.2020 Ettevõtte tegutsemine ja juhtimine. Meeskonnatööoskused. TLÜ
2021 (aeg selgub) Ettevõtlusõppe kavandamine ja metoodika. Reflektsioon. Praktilise ettevõtlusõppe tunni läbiviimine. TÜ

Koordinaator Katrin Kivisild (Haridus- ja Noorteamet)  katrin.kivisild@harno.ee

Mida hindavad koolitusprogrammide juures kõige meistriklassi koolitus enam osalejad?

Intervjuud ettevõtlusõppe baastaseme koolitusprogrammi esimese lennuga.
Meistriklassi lõpetajate arvamused. 

Loe koolitusprogrammi õpetajate lugusid uudiste rubriigist.

Koolituste info ja registreerumine 

Koolituskava täieneb pidevalt! Jälgi uusimat infot ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Facebooki lehelt

Edu ja Tegu täienduskoolitused, üldkoordineerimine: Ülle Kesli (Tartu Ülikool), ulle.kesli@ut.ee
Haridusprogrammi Ettevõtlik Kool koolitused: Piret Torm-Mirontšik, piret.torm@arenduskeskused.ee
Junior Achievement Eesti koolitused: Merike Elmik, junior@ja.ee.