Koolitused

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames toimuvad koolitused on suunatud ettevõtlusõppe moodulite ja ainekavade rakendamise toetamiseks, õppijate ettevõtluspädevuse arendamise toetamiseks lähtudes välja töötatud ettevõtluspädevuse mudelist ja ettevõtlusõpetajate baasoskuste arendamiseks. Selleks pakume 6-osalisi pikki põhjalikke koolitusprogramme ning üksikkoolitusi.

* moodulite rakendamist toetav koolitus
** õppija ettevõtluspädevuse arendamist toetav koolitus
*** ettevõtlusõpetaja baasoskusi arendav koolitus

NB! Seoses  Eestis välja kuulutatud eriolukorraga lükkusid märtsi, aprilli, maisse ja juunisse kavandatud koolitused edasi. Uued kuupäevad on kokku lepitud ja leitavad allpool kursuse kirjelduse juures. Kõiki koolitustele registreerunuid teavitatkase ka e-kirja teel. 

Hetkel toimuvad koolitusprogrammid 

Populaarse 6-kuulise koolitusprogrammi baastase on mõeldud alustavale ettevõtlusõpetajale ja meistriklass neile, kel töökogemust juba 2 aastat või läbitud ettevõtlusõppe koolitusprogrammi baastase.

Koolitusprogramm koosneb kuuest koolitusest (moodulist) ja on mõeldud üld- ja kutsehariduse, sh rakenduskõrghariduse õpetajatele või alustavatele õpetajatele, kes on valmis võtma majandus- ja ettevõtlusõpetaja rolli ning looma süsteemse ettevõtlusõppe oma koolis. Programm koosneb kuuest ühe- kuni kahepäevasest koolitusest, kokku 10 õppepäeva. Moodulid toimuvad ettevõtluskeskkonnas/ettevõtetes erinevates Eesti paikades ning on seotud huvitavate õppekäikudega. Koolitajateks on Eesti parimad ettevõtlusõppe õppejõud ja õpetajad, eksperdid ja ettevõtjad. Partnerorganisatsioonide koostöös läbi viidav koolitusprogramm on välja töötatud ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu ekspertide poolt ja seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond ning osalemistasu õpetajatele ei ole.

Ettevõtlusõppe koolitusprogrammi kõik moodulid läbinud õpetaja
– rakendab omandatud majandus- ja ettevõtlusalaseid teadmisi ning metoodilisi oskusi õppe kavandamisel ja läbiviimisel;
– mõistab ettevõtluspädevust ja rakendab erinevaid meetodeid ettevõtluspädevuse kujundamiseks õpilastes;
– mõistab ettevõtlusprotsessi ja õpilasfirma programmi metoodikat ning rakendab seda õppetöös;
– väärtustab koostöövajadust ja toetab õppijaid meeskonnatöö oskuste kujundamisel;
– rakendab eneseanalüüsi ja tagasisidestamist toetavaid meetodeid.

Ettevõtlusõpetaja meistriklass* NB! Kursusel on mõned vabad kohad. Huvi korral võtke palun ühendust koolituse koordinaatoriga.
UUS AJAKAVA

Toimunud moodul:
11.-12.03.2020 (I moodul) Ettevõtlusõppe korraldamine koolis TLÜ

Eesseisvad moodulid: 
6.-7.08.2020 (IV moodul) Õppijate loovuse ja probleemilahendusoskuste arendamine TalTech
24.-25.09.2020 (V moodul) Äriideede elluviimise alampädevuste õpetamine koos enesehindamise ja eneseteadlikkusega TalTech
7.-8.10.2020  (II moodul) Enesejuhtimiseoskuste arendamine TLÜ  
5.-6.11.2020 (III moodul) Ettevõtluspädevust toetavate sotsiaalsete oskuste õpetamine koolis EEK Mainor
26.11.2020 (VI moodul) Parimad praktikad ja kokkuvõte EEK Mainor

Koordinaator Tartu Ülikool, täpsem info Ülle Kesli  ulle.kesli@ut.ee.

Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase)*** (kohad on täis!)
UUS AJAKAVA

Toimunud moodulid:
30.-31.01.2020 (I moodul) Majanduse alused, ettevõtluskeskkond, ettevõtluspädevus. Meeskonnatöö. SA Innove
06.-07.02.2020 (II moodul) Ideede genereerimine ja hindamine, loovus ja loovuse tehnikad. Koostööoskused. SA Innove

Eesseisvad moodulid: 
10.-11.09.2020 (V moodul) Ettevõtlusvormid. Ettevõtlusega alustamise ABC. Erinevad ettevõtlusõppe programmid ja kuidas neid õppesse integreerida.
09.10.2020 (III moodul) Turg ja turundus. Kaubamärk. Bränd. Disainmõtlemine. TalTech
29.-30.10.2020 (IV moodul) Majandusarvestus, eelarve koostamise alused, säästev eluviis, investeerimine. Vastutustundlik ettevõtlus. TLÜ
5.11.2020 (VI moodul) Praktilise ettevõtlusõppe tunni läbiviimine. Reflektsioon. Parimate praktikate jagamine. TalTech

 

Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase)*** venekeelne rühm (kohad on täis!)
UUS AJAKAVA

Toimunud moodul:
20.-21.02.2020 (I moodul) Kuidas leida äge idee ja seda mõjusalt esitleda? Tartu Ülikool

Eesseisvad moodulid: 
28.08.2020 (III moodul) Turg ja turundus. Äriidee testimine ja tagasiside. Analüüsioskused. SA Innove
17.-18.09.2020 (II moodul) Majanduse- ja ettevõtluse alused. Äriideest järgmise sammuni. Probleemilahendusoskused. SA Innove
15.-16.10.2020 (IV moodul) Ettevõtlusvormid. Bärnd, kaubamärk. EEK Mainor
19.-20.11.2020 (V moodul) Ettevõtlusega alustamine. Ettevõtte registreerimine. Finantseerimine. EEK Mainor
11.12.2020 (VI moodul) Praktilise ettevõtlusõppe tunni läbiviimine. Reflektsioon. SA Innove

Korraldab SA Innove. Täpsem info Katrin Kivisild katrin.kivisild@innove.ee  

Seminarid, konverentsid 

Ettevõtluspädevuste mudelit tutvustav seminaride sari aineõpetajatele (kohad on täis!)
Ettevõtluspädevus on üks 21.sajandi võtmepädevustest ning seda defineeritakse kui teadmiste, oskuste ja hoiakute terviklikku kogumit, mis on vajalik väärtust loovate ideede elluviimisel, õppija ettevõtlikkuse arenguks ning jätkusuutlikuks toimetulekuks töös ja igapäevaelus.
Ettevõtluspädevuse kolm pädevusvaldkonda; 1) enesejuhtimine; 2) sotsiaalsete olukordade juhtimine, 3) väärtust loov mõtlemine ja lahenduste leidmine toetavad eelkõige loovate ning ettevõtlike inimeste arengut ühiskonnas, mistõttu on nende alapädevuste arendamine oluline alates varasest east, juba algkoolis. Neljas pädevusvaldkond, äriideede elluviimine, sisaldab ettevõtlusalaseid teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud ettevõtlusega alustamiseks või karjäärivalikul ettevõtliku palgatöötajana. Kõik alapädevused on olulised ja lahutamatud, kuigi iga inimene arendab üksikuid alapädevusi erineval tasemel. Lektorid aitavad mõtestada igal seminaril, millest  pädevus koosneb ning milliseid praktilisi ülesandeid võiks kasutada pädevuse arendamiseks ainetundides. ​Seminaridesari koosneb neljast teemast:
19. veebruar – Äriideede elluviimine
25. märts – Enesejuhtimine
Aprill – Sotsiaalsete olukordade lahendamine
Mai – Väärtust loov mõtlemine ja lahenduste leidmine
Seminarid toimuvad eriolukorra ajal veebis. Korraldab SA Innove, lisainfo: erika.veide@innove.ee

Sügisel. Ettevõtete ja koolide koostööseminar. Info tulekul.

4.-5.11.2020 Ettevõtliku, ettevõtlus- ja karjääriõppe konverents. Tartu, ERM. Info tulekul.

Lõppenud koolitusprogrammid

24.01-12.06.2019 Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase)***
6.03-5.11.2019 Ettevõtlusõpetaja meistriklass*
28.08.2019-31.01.2020 Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase)***

Mida hindavad koolitusprogrammide juures kõige enam osalejad?

Intervjuud ettevõtlusõppe baastaseme koolitusprogrammi esimese lennuga.
Meistriklassi lõpetajate arvamused. 

Loe koolitusprogrammi õpetajate lugusid uudiste rubriigist.

 

Koolituste info ja registreerumine 

Koolituskava täieneb pidevalt! Koolituste kohta saab jooksvalt uusimat infot ettevõtlusõppe programmi Facebooki lehelt

Edu ja Tegu täienduskoolitused, üldkoordineerimine: Ülle Kesli (Tartu Ülikool), ulle.kesli@ut.ee
Ettevõtliku Kooli koolitused: Kristi Krilovs (IVEK) kristi.krilovs@ivek.ee
Junior Achievement Eesti koolitused: Merike Elmik, junior@ja.ee, tel 621 0998.