Programmist

Ettevõtlus- ja karjääriõppe programm Edu ja Tegu on aastatel 2016–2023 Haridus- ja Teadusministeeriumi algatatud ning Haridus- ja Noorteameti eestvedamisel ellu viidud programm eesmärgiga edendada ettevõtlus- ja karjääriõpet ning ettevõtlikku hoiakut kõigil haridustasemetel- ja liikides.

Programmi strateegiline eesmärk oli rakendada ettevõtlikkust arendav õpikäsitus ning ettevõtlus- ja karjääriõpe süsteemselt kõigil haridustasemetel ja -liikides selliselt, et see  oleks haridussüsteemi loomulik osa. Selleks on töötatud välja ettevõtlus ja karjääripädevust arendav metoodika, õppevara ja toetavad juhendmaterjalid ning viidi läbi koolitusi ja koolitusprogramme.

Toetatavate tegevuste eelarve oli 11 924 660eurot, mida rahastati järgnevalt: Euroopa Sotsiaalfondist (edaspidi ESF) 10 135 961 eurot ja riiklik kaasfinantseering 1 788 699 eurot.Programmi toetati Euroopa Sotsiaalfondi “Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020” prioriteetse suuna nr 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ EL vahendite kasutamise eesmärk nr 5 „Õpe kutse- ja kõrghariduses on suuremas vastavuses tööturu vajadustega ning toetab ettevõtlikkust“ meetme “Õppe seostamine tööturu vajadustega” tegevuse „Ettevõtlus- ja karjääriõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ raames.

Toetatavate tegevuste elluviimisse olid kaasatud partnerid: kõrgkoolid: Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Estonian Business School, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Maakondlike Arenduskeskuste Võrgustik MTÜ ja Sihtasustus Junior Achievement Eesti ja koostööpartnerid Tööandjate Keskliit, Teenusmajanduse Koda, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

Programmi visioon oli, et ettevõtlus- ja karjääripädevuste arendamine annab igale inimesele vabamad käed oma karjääri kujundamisel, olenemata sellest, kas on soov olla ettevõtlik töötaja, ettevõtja või lihtsalt tegus kodanik. Selleks, et toetada juba koolis ennastjuhtiva inimese kujunemist, kes tahab ja oskab oma ideid ellu viia ja karjääri suunata, on vajalik toetada õpetajaid.

Mida sai programmist õpetaja?

Osaleda koolitustel ja seminaridel ning kasutada loodud õppevara.

Kogu loodud õppevara on leitav E-koolikotis märksõnaga Edu ja Tegu

Mida sai programmist õppija?

Osaleda õpilasfirmas või STARTERi programmis

Mida sai programmist ettevõtja?

Osaleda mentorina nii koolides kui koolitustel, arendada kontakte koolidega koostöö tegemiseks.

 

Edu ja Tegu programmi väärtused

Koostöö – oli kogu programmi läbiv märksõna. Elulise ja efektiivse õpetamise eesmärgil peavad koostööd tegema kogukond ja kool, ettevõtlusõppe arendamiseks ja rakendamiseks üleriigiliselt teevad ühtse eesmärgi nimel koostööd programmi partnerasutused.
Ettevõtlikkus – on hoiak, mida iseloomustab loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus, arukas tegutsemine ja enesejuhtimine. Noori saavad kujundada ettevõtlikuks lisaks perele kool ja kogukond koostöös.
Teadmised, oskused, kogemused – elukestev õpe ning teadmiste, oskuste ja kogemuste omandamine on olulised igaühele, kuid aina tähtsamaks muutub ka selle vorm. Olulised on kogemuspõhine ja kaasav õpe, praktikute osalemine, probleemikesksus.
Innovatsioon – saab tekkida ka hariduses, nt läbi kogukonna ja õppe seostamise, kui noored ise ideid genereerivad ja ellu viivad. Samuti suudavad nii õppijad kui ka ülikoolide teadlased pakkuda innovaatilisi ideid ettevõtetele.
Võrdne vastutus – vastutus programmi elluviimise eest jagunes programmi partnerite vahel ning vastutus ettevõtlikku hoiakut ja ettevõtlusteadmisi pakkuva õpikeskkonna pakkumise eest lasub erinevatel sihtrühmadel. Poliitikud ja koolijuhid tagavad toimiva õpikeskkonna ja selleks vajalikud ressursid; õpetajad vastutavad selle eest, et õpilased saaksid parimaid teadmisi ja oskusi ning koostöös suunatakse noori, et iga õpilane suudaks oma tuleviku eest ise vastutada. Ettevõtlik õppija on loov, teab oma tugevusi, oskab ja julgeb ennast teostada ning ideid ellu viia. Kogukond panustab sellesse, et õpe oleks praktiline ning noored saaksid ettevõtluse ja majanduse toimimises ettekujutuse.

 

Tutvu täpsemalt programmi tegevustega

TUTVU PROGRAMMI TEGEVUSTE JA TULEMUSTEGA 2016-2023.