Registreeru Võru maakonna ettevõtlus- ja karjääriõppe inspiratsioonipäevale

Sildid:

Head koolide ja lasteaedade juhid ning õpetajad!

Kutsume teid osalema 29. augustil kell 11.30-16.00 Võru Kesklinna Koolis toimuvale inspiratsioonipäevale, mida korraldavad koostöös Haridus- ja Noorteamet, Võru Kesklinna Kool ja Võrumaa Arenduskeskus.

Inspiratsioonipäeva fookuses on õppijate ettevõtlus – ja karjääripädevuste toetamine – nii ainetes lõimituna, ülekoolilistes tegevustes kui õppijate enda enesearendamise võimalusena. Teemaks on, kuidas ettevõtlus- ja karjääriõpe aitab noori motiveerida ja hoida neid haridussüsteemist välja langemast.

KELLELE? Inspiratsioonipäevale on oodatud osalema kõik koolide ja lasteaedade juhid, aineõpetajad ja teised tugispetsialistid, kelle tööks on üldpädevuste arendamine ning kes soovivad saada ideid ja materjale mõjusaks suunamiseks.

Palume infot levitada ja registreeruda üritusele SIIN hiljemalt 23. augustil.

MIKS? OECDE uuringud näitavad, et on otsene seos koolis läbiviidud karjääriõppel (ja meie haridussüsteemis ka ettevõtlusõppel) inimese edasise toimetuleku vahel.

Vähesed karjääripädevused mõjutavad ühe tegurina näiteks seda, et Eestis igal aastal terve koolijagu noori ei jätka peale põhikooli haridusteed, rohkem kui kahe klassi jagu gümnaasiumisse astunuid kukub esimesel aastal välja ja kutsekoolist langeb mitusada õpilast esimesel õppeaastal välja kas mitte jõukohase õppetaseme või valesti valitud eriala tõttu.

Karjäärispetsialistid on jaganud Edu ja Tegu programmis oma kogemusi, et noortel on vähene kokkupuude töömaailmaga ja seeläbi on neil raske näha õppeaine kasulikkust enda jaoks. Karjäärispetsialistile ei ole harvad olukorrad, kus noor ütleb, et ta ei saa aru, miks ta koolis õppima peab, sest „seda ei ole mul ju igapäevases elus vaja“.

 

KAVA

11:30 saabumine, tervituskohv ja kerge lõuna + jällenägemisrõõm kolleegidega 

12:00-14:00 

Avamine (Võrumaa Arenduskeskus)

Ettevõtluspädevused.  Kas ettevõtlikkus on arendatav? Kas iga tegutsemine on alati ettevõtlikkus? Milliseid omadusi ja oskusi on vaja tegelikult toetada, et toetada ettevõtluspädevust? Kuidas ettevõtluspädevuste arengut teadmatusest blokeerida? Räägime ettevõtluspädevuse alapädevuste arendamisest alusharidusest kutsekoolini, süsteemsusest, eksimustest ja igaühe väikeste võimalustest noori toetada.  Ja muidugi meie poolt valminud õppematerjalidest, et mitte leiutada jalgratast.

Esineja: Erika Veide, Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmi alus- ja üldhariduse koordinaator.

Karjääripädevused.  Kas karjääri kujundamise teemad puudutavad ainult lõpuklasside õpilasi? Kellele ja miks on vaja karjääriõpet? Räägime karjääri kujundamise pädevuste sisust ning millist väärtust loob karjääriõpe õpilasele, koolile ja ühiskonnale. Samuti kuidas toetada karjääripädevusi aineõppes ja muudes õppetegevustes süsteemselt ja millised on iga inimese võimalused seda teha.

  • Karjääriotsus ei ole ühekordne valik ning on mõjutatud meie järjestikest rollidest, mida kogeme oma eluajal – laps, õpilane, üliõpilane, töötaja, abikaasa, koduperenaine, lapsevanem, pensionär, ametikohad, jm.  Karjääriõppe rakendamise üks eesmärkidest ongi toetada noorte eneseteadlikkuse (oskused, teadmised, huvid) kasvu, suunata neid analüüsima kogemust, märkama seoseid koolis õpitu ja töömaailma vahel. Õppe kaudu antakse noortele tööriistad, mis aitavad neil olla eneseteadlikumad, oskust võimalusi märgata ja eesmärke seada, planeerida tegevusi ning võtta vastutust. Kõik see loob eelduse motivatsiooni püsimiseks, teadlike valikute tegemiseks ning muutustega kohanemiseks.
  • Karjääriõppe tegevused on õpimotivatsiooni püsimist toetava toimega, sest siin ei ole õigeid ega valesid vastuseid, vastutus on noore enda kätes. Õpilase huvid on olulised ja koos leitakse õppeaine ning töömaailmaga ühisosa.
  • Karjääriõppe kaudu saame toetada noori, et nad tuleksid paremini toime isiklikus elus ette tulevate elumuutustega kui ka aidata neid ette valmistada ühiskonnas toimuvate muutustega toime tulema. Muutustega kohanemist toetab teadlikkus endast, tööturuinfo ja enesetäiendamise (sh õppimine, koolitused) olulisuse teadvustamine.
  • Karjäärispetsialisti kaasamine ja karjääriõppe rakendamine koolides aitavad leevendada õpilaste stressitaset ning leevendada tugispetsialistide puudust. Oma elu planeerides tegeletakse positiivsete ja huvipakkuvate valdkondadega, luuakse seoseid ja kaasatakse töömaailma esindajaid, räägitakse edulugusid ja jagatakse näpunäiteid oma eesmärkide seadmiseks, saavutamiseks.

Esineja: Tuuli Mekk, karjäärinõustaja, Eesti Karjäärinõustajate Ühingu juhatuse liige

14:00-14:30 kohvipaus, jalasirutus

14:30-16:00 Töötoad 

 Lasteaedadele. Ettevõtlikuks ja rahatargaks lasteaias. Alusharidusele on loodud 2 õppematerjali, 9 temaatilist lastelaulu ja laulude noodiraamat. Töötoas tutvustame juba palju populaarsust saavutanud ettevõtlikkust ja rahatarkust arendavaid õppematerjale „Vinks-Vonks 1 avastab ja seikleb“  ning „Vinks-Vonks 2 julgeb ja proovib“, materjalid saab paberkujul ka kasutamiseks kaasa, kellel  ei ole. Läbiviija: õppematerjali  üks autoritest Erika Veide

Üldhariduse ja kutsekoolide õpetajatele, tugispetsialistidele, noorsootöötajatele:  Karjääriõpe- koolipere ühine hool. Töötoas keskendutakse karjääri kujundamise oskuste arendamise praktikale. Kuidas karjääripädevusi arendada siis, kui aega on vähe ja kõik õppeained on võrdselt tähtsad ehk kuidas kasutada lõimingu võimalusi? Kuidas kaasata koolipere ja kogukond (üritused, traditsioonid, mõtestatud koostöö partneritega)? Millised on õpetajate ja teiste spetsialistide  rollid süsteemses karjääriõppes? Kust leiab toetavat ja inspireerivat õppevara (digitaalsetest töölehtedest videote ja taskuhäälinguteni)? Läbiviija: Tuuli Mekk

Algklassiõpetajatele. Mudilased ettevõtlikuks läbi mängu. Kas oled nõus, et ettevõtlust saab õpetada ka mängides? Selleks, et algklasside ettevõtlikkusele pühendatud tunnid oleksid mõjusad ja mängulised, on rahvusvahelise projekti raames välja töötatud arvutimäng LittleBigEntrepreneurs. Mängus on õpilastel võimalus luua oma ettevõte ning kasutades disainmõtlemise metoodikat töötada välja uus toode – kosmoseturismi laev. Mängu jooksul peavad õpilased töötama meeskondades, viima läbi turu-uuringu, pakkuma välja ideid probleemi lahenduseks, looma prototüübi ning lõpuks selle ka orbiidile lennutama.

Ettevõtlusmängu Little Big Entrepreneurs töötasid välja samanimelise Erasmus+ projekti käigus 4 riigi (Eesti, Sloveenia, Portugal ja Kreeka) esindajad. Töörühma kuulusid  tegevõpetajad, ülikooli õppejõud, haridusametnikud ning mängude programmeerijad.  Mäng on eesti keeles ning saadaval vabavarana. Mänguga saab kaasa õpetaja tunnikava ning töölehed mängu sujuvamaks mängimiseks.

Läbiviijad: mängu töörühma kuulunud Võru Kesklinna Kooli õpetajad Triinu Kärbla ja Anu Koop.

Kooli juhtkonnale. Süsteemsus pädevuste arendamisel  – kuidas seda luua? Tunniplaan on pungil täis ja ainekava piirab.. või siis ei piira? Kuidas kõik ära mahutada selliselt ja piiratud tingimustes, et noored saaksid hea hariduse just teie koolist? Kuidas koostöö mõju vankri ette rakendada? Läbiviija: Katrin Kivisild, Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmijuht 

Huvitavat lugemist + podcasti soovitused: Suvetööle karjääriõppes? Muidugi! 

 

Heade soovidega korraldusmeeskonna nimel

Kadi Kaur,SA Võrumaa Arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse projektijuht

Liina Pissarev, Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmi kommunikatsioonijuht