Õpiobjektid võimaldaval õpetajal kiiret enese arendamist

Sildid:

Edu ja Tegu raames on valminud ja valmimas õpiobjektid, mis aitavad areneda nii õpetajal endal kui õpilasel. Õpiobjekt on minikursus, millest endale sobival ajal tarbides kiiresti häid ideid ja uusi teadmisi ammutada. Kokku valmib 20 õpiobjekti. 

Mis on õpiobjektid? 

Lilian Ariva, Edu ja Tegu metoodika töörühma juht (Tartu Ülikool): Õpiobjekt on digitaalne interaktiivne õppematerjal, mis aitab õpiväljundeid saavutada ning nende omandamist kontrollida. Reeglina keskendub õpiobjekt ühele teemale, olles kompaktne õpiamps ühe pädevuse omandamiseks. Sisult ja ülesehituselt on õpiobjekt õpiväljundite saavutamist toetav, olles juhendav, illustreeritud, interaktiivne, tagasisidet andev ja erinevate õpistiilidega õppijatele iseseisvaks läbimiseks sobiv. Õpiobjekt on taaskasutatav, st sobib kasutamiseks paljudele sihtrühmadele ning erinevates õppeainetes.

Tallinna Ülikoolis on valminud kuus õpiobjekti, mis  toetavad ettevõtluspädevuse alapädevuste mõtestamist õpetajate ja õpetajakoolituse üliõpilaste poolt ning ettevõtlikkuse arengu toetamist nii alus-, üld- kui kutsehariduses.

  • “Koostööoskuse arendamise võimalused üldhariduskoolis” (lisainfo), autorid Elina Malleus-Kotšegarov ja Kristiina Treial
  • “Projektõpe ettevõtluspädevuse arendamiseks” (lisainfo), autorid Birgit Peterson ja Sirje Rekkor
  • “Õpetajate parimad praktikad ettevõtliku hoiaku kujundamisel” (lisainfo), autorid Meidi Sirk ja Sirje Rekkor
  • “Oskuste õppe metoodika kasutamine sotsiaalsete oskuste arendamisel” (lisainfo), autorid Tiiu Tammemäe ja Lii Lileoja
  • “Õpetaja ettevõtlik mõtteviis” (lisainfo), autorid Meidi Sirk ja Sirje Rekkor
  •  “Sündmuse korraldamine ja lühipraktika rakendamine ettevõtlusõppes” (lisainfo), autor Birgit Peterson

Kuidas õpiobjekte kasutada ja mida on nende loomisel oluliseks peetud?

Meidi Sirk: Õpiobjektide loomisel oleme tähtsustanud teaduslikkust ja praktilisust ning neid aspekte mõlema õpiobjekti loomisel arvestanud.

Õpetaja ettevõtlik mõtteviis  põhineb hulga teadusartiklite läbitöötamisel ja eesmärgiks on toetada õpetaja arusaama kujunemist ettevõtliku mõtteviisi olemusest. Peame oluliseks, et esmalt tekiks õpetajal endal arusaam, mida see ettevõtlik mõtteviis tähendab ja alles siis on tal võimalik seda teadlikult oma õppijate arengus toetada. Seda õpiobjekti saab kasutada mitmel erineval moel. Näiteks on võimalik seda iseseisvalt läbida liikudes järjest lehelt lehele ja vastavalt juhistele sooritada tegevusi. Teiseks võib seda õpiobjekti kasutada enda õppetöös (sõltub õpetatavast teemast) ja lasta oma õppijatel teatud osasid lugeda ja seejärel lasta mõnda ülesannet sooritada.

Õpetajate parimad praktikad ettevõtliku hoiaku kujundamisel sisaldab erinevaid õpetajate parimaid praktikaid (õppemeetodeid), mida nad on oma õppetöös rakendanud ja mis toetavad õppijate ettevõtliku hoiaku kujunemist. Nende praktikate lugemine peaks andma inspiratsiooni teistele õpetajatele, sest õppemeetodite avamine ei ole teoreetiline, need põhinevad otseselt erinevate teemade õpetamise näidetel. Selle õpiobjekti läbimine toetab õpetaja enesearengut siis, kui ta reaalselt proovib mõnda uut õppemeetodit (parimat praktikat) rakendada endale kohandatud viisil ning seejärel reflekteerib tehtut/protsessi, tuues esile õnnestumised ja õppimise kohad.

Birgit Peterson: Õpiobjekt “Projektõpe ettevõtluspädevuse arendamiseks”  on suunatud nii (ettevõtlus)õpetajatele kui ka õpetajakoolituse õppejõududele eesmärgiga anda nii teadmised projektõppe rakendamise olulisusest ja metoodikast kui ka pakkuda praktilisi tööriistu õpetajatele projektõppe läbiviimiseks. Nii leiab õpetaja minikursuselt meetodite ja näidisülesannete kirjeldused kui ka töölehed, mida soovitame õppe läbiviimisel kasutada.

Õpiobjekti “Sündmuse korraldamine ja lühipraktika rakendamine ettevõtlusõppes”  puhul olen peamiselt kirjeldanud oma õpetaja praktikat nii sündmuskorralduse kursuse kui ka lühipraktika kursuse läbiviimisel ettevõtlusõppe raames. Õpiobjekt annab (ettevõtlus)õpetajale ülevaate soovitustest, kuidas rakendada õppetöös praktilisi lähenemisi nagu sündmuste korraldamine ning lühipraktika, toetamaks õpilaste ettevõtluspädevuse arengut. Samuti leiab minikursuselt ka näidisülesandeid nii õppe läbiviimiseks kui hindamiseks.

Lisaks:

Õpiobjekti “Koostööoskuse arendamise võimalused üldhariduskooliseesmärk on pakkuda õpetajatele võimalust mõtelda täpsemalt koostööoskuste kujunemise peale, planeerida nende arendamist enda õpetamise protsessis ning teadvustada ka enda kogemusi koostööd eeldavates olukordades. Materjalis kasutatakse sünonüümina mõisteid koostööoskused ning meeskonnatöö oskused.

Õpiobjekt “Oskuste õppe metoodika kasutamine sotsiaalsete oskuste arendamisel“  keskendub eelkõige eneseteadlikkuse arendamise pädevusele koolieelikutel, 1. kooliastme riiklikul õppekaval ja lihtsustatud õppekaval õppivate õpilastel oskuste õppe metoodika rakendamise abil. Õpiobjekt võiks pakkuda huvi õpetajakoolituse üliõpilastele, õpetajatele, eripedagoogidele, sotsiaalpedagoogidele ja lastevanematele. Õpiobjekti eesmärk on luua eeldused teadmiste kujunemiseks oskuste õppe metoodika rakendamisel, toetamaks ettevõtlikkuse kujunemist lastel/õpilastel.

Head kasutamist!