Avatud taotlusvoor ettevõtlusõppe rakendamiseks

Edu ja Tegu pakub koostöös SA-ga Innove Euroopa Sotsiaalfondist toetust koolide ettevõtlusõppe praktilisemaks ja mitmekülgsemaks muutmiseks.

Seni toimunud kolme Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvooru „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” tulemusena on toetust saanud 48 projekti. Rahastuse said eelkõige need projektid, kus oli selgelt kavandatud muudatus projekti tegevuste toel uuendada kooli ettevõtlusõpet ning innustada õpilasi ettevõtlikumaks.

Toetust saanud projektide nimekirja leiab Innove kodulehelt.

Taotlusvoorust saavad toetust taotleda koolid ja era- või avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Taotlejal tuleb projekti kaasata ka vähemalt üks partner. Juhul kui taotleja ei ole kool, peab vähemalt üks projekti partneritest olema kool. Koolide all peetakse silmas üldhariduskoole ning kutse- ja rakenduskõrgkoole.

Ettevõtlusõppe taotlusvooru eesmärgiks on koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö tõhustamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmisel ning ettevõtliku õppe põhimõtete juurutamine ning õppurite ettevõtlikkusteadlikkuse suurendamine. Toetatavate projektide raames kaasatakse erinevaid kooliväliseid partnereid ettevõtlusõppe läbiviimisesse ning planeeritakse ettevõtlusõpet praktilisemaks muutvaid tegevusi.

Ettevõtlusõppe taotlusvoorus jagatavate toetuste puhul on Euroopa Sotsiaalfondi toetus 85% ja riiklik kaasfinantseering 15%. Ühele projektile antakse toetust 1000 kuni 25 000 eurot. Panustada tuleb ka 10% omaosalust. Taotlusvooru „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” taotlused tuleb esitada e-keskkonnas.

Taotlusvooru korraldab SA Innove elukestva õppe keskus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ettevõtlusõppe programmiga.

Taotlusvoor on tulemas ka 2019. ja 2020. aastal. Infot selle kohta väljastab meedias SA Innove ning samuti jagab infot ettevõtlusõppe programm oma kanalites.

Soovitused projekti tegevuste planeerimiseks ja projekti kirjutamiseks VOL 1

Soovitused projekti planeerimiseks ja kirjutamiseks VOL 2 

Info projekti formaalsete nõuete ja varasemate toetuse saajate kohta SA Innove kodulehel

Rahastatud projektide ülevaated

Tutvu kõigi projektide lühikirjeldustega siin: Avatud taotlusvoorust rahastatud projektid kevad 2019 seisuga

Mõnede projektide kajastused inspiratsiooniks

Ida-Virumaa koolide ja ettevõtete ühisprojekt “Üks päev ettevõtjana” artikkel  

Rõuge kogukonnaettevõtluse projekt, Kuuste Kooli-Marjamaa talu projekt ning Antsla Gümnaasiumi-AS Antsla Inno projekt “Koolipingist ettevõtjaks” 

Antsla Gümaasiumi ja Antsla Inno projekti tegevuste ülevaade kooli kodulehel

Voore Põhikooli projekti “Õpime ettevõtlikeks ja saame ettevõtjaks” ülevaade kooli kodulehel 

Voore kooli projekti kajastus Mustvee Valla Teataja lk 5 

Luua metsanduskooli, Rõuge vallavalitsuse projektid Õpetajate Lehes 

Luua metsanduskooli projektitegevused kooli kodulehel 

Tartu Kunstikooli ja Antsla Gümnaasiumi projektid Õpetajate Lehes 

Kaasaja OÜ loodud “Praktilised ettevõtluskuud ettevõtjatega” läbiviimise õppematerjalid

“Praktilised ettevõtluskuud Palupera Põhikoolis” kajastus Elva lehes 

Are Kooli ettevõtlusnädal “Tänased Are kooli õpilased- homsed ettevõtjad” ülevaade kooli blogis 

J.Liivi nimelise Alatskivi Kooli projekti tegevuste ülevaade kooli kodulehel

Võru Kesklinna Kooli muusikali arvustus Võru Linnalehes