Karjääri kujundamise pädevuste enesehindamise vahend

Tartu Ülikooli eestvedamisel on valminud uuring karjääripädevustest ja enesehindamise vahend karjääripädevuste hindamiseks.

Uuringu eesmärk oli välja töötada karjääri kujundamise pädevuste mudelis kirjeldatud pädevuste hindamisvahend, anda selle abil ülevaade Eesti lõpuklasside õpilaste karjääri kujundamise pädevuste tasemest ja kontrollida pädevuste arendamiseks loodud e-õppe metoodika efektiivsust.

Uuringu tulemusena valmis küsimustik, millel on kolm alaskaalat – eneseteadlikkus, info ja
võimaluste analüüs, planeerimine ja tegutsemine. Küsimustik katab karjääri kujundamise
pädevuste mudelis kirjeldatut suures osas väga hästi. Küsimustikus ei käsitleta õpioskuste
teemat, sest selle seos muude karjääripädevustega osutus nõrgaks ning on kaetud muude
õpioskusi hindavate meetodite poolt.

Õpilaste karjääripädevuste analüüsil selgus, et enamasti hindasid õpilased oma teadmisi ja
kokkupuudet karjääri kujundamise pädevustega seotud teemade puhul keskmiseks või
kõrgeks, ent leidub ka väga madalate või ebaühtlaste oskuste tasemega õpilasi, kes vajavad
kindlasti täiendavat tuge karjääriküpsuse saavutamiseks. Piiratud ressursside tingimustes
võib neile õpilastele soovitada ka e-kursustel osalemist, sest antud uuring kinnitas taoliste
sekkumiste positiivset mõju karjääri kujundamise oskuste arengule.

Küsimustikku saab õpetaja kasutada õpilaste karjääripädevuste enesehindamise vahendina.

TUTVU UURINGU TULEMUSTEGA ja ENESEHINDAMISE KÜSIMUSTIKUGA

Karjääri-kujundamise-oskuste-küsimustiku-loomine

Autorid: Triin Liin, Lisette Laur (Tartu Ülikool)