Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas

Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas on üldpädevusi kujundav põhiõpingute moodul kõikides tasemeõppe kutseõppekavades.
Moodul asendab senise karjääri planeerimise ja ettevõtluse aluste mooduli, mille uuendamise vajadus ilmnes koolidelt kogutud tagasisidest, muutunud õpikäsitusest ja elukestva õppe võtmepädevustest. Mooduli koostamisel on taotletud vastavust ühiskonna ja töömaailma
muutunud ootustele.

Moodul „Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas“ põhineb ettevõtluspädevuse mudelil (Edu ja Tegu 2018) ja karjääri kujundamise pädevuste mudelil (SA Innove 2016).

Mooduli läbivaks sihiks on kutseõppija enesearengut väärtustava hoiaku kujundamine. Peamised võtmepädevustega seotud oskused, mille omandamisele mooduli rakendades tuleb
keskenduda on:
• kriitiline mõtlemine;
• probleemide lahendamine;
• meeskonnatöö;
• analüütilised oskused;
• loovus.
Mooduli õpiväljundid ja sisu on seotud õppija enda ja keskkonna mõistmisega, valikute analüüsi
ja otsustamisega, uue väärtuse loomise ning ühiskonda panustamisega.

Mooduli eesmärgid muutuvad 2. ja 3. taseme mina-kesksest lähenemisest 4. ja 5. tasemel organisatsiooni ja ühiskonda mõistvaks ning ennast juhtivaks ja väärtust loovaks õppijaks ja töötajaks.
Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas mooduli väärtus on 5 EKAP.

 

Õpitee_ja töö muutuvas keskkonnas juhend

Töölehed mooduli juurde E-koolikotis