Ettevõtlusõppe videod

Näitamaks, kuidas ettevõtluspädevus ja selle alapädevused on päriselus olulisel kohal, palusime ettevõtjatel endil õppevideotes rääkida, kuidas üks või teine oskus ettevõtluses ja laiemalt kasuks tuleb.

Õppevideod on mõeldud lihtsustamaks õpetajate-õppejõudude tööd pädevuste selgitamisel ja videote juurde kuuluvad töölehed tunni läbiviimiseks, mis on leitav iga konkreetse ettevõtlusõppe mooduli ja ainekava juurest Hitsa Moodle keskkonnas ning siin kodulehel (hiljem uuenenud e-koolikotis). Ligipääsu ja paroolid leiab vasakult menüüribalt vastava mooduli lehelt. Kõik pädevustega seotud ning muud ettevõtlusõppe videod on leitavad Edu ja Tegu You Tube kontol.

Sotsiaalsete protsesside juhtimise alapädevused

1. Martin Villig (Taxify) Meeskonnatöös peitub jõud
Eesmärk: video vaataja mõistab meeskonna olulisust ja võimalusi ettevõtluses ning kogub praktilisi näpunäiteid meeskonnatöö juhtimiseks.
Olulised võtmesõnad: koostöö (sh virtuaalne koostöö), meeskonnatöö, kaasamine/teiste juhtimine, võrgustumine, meeskonnatöö olulisus ettevõtluses, meeskonnatöö rollid, multikultuurne meeskond.

2: Kristi Liiva (ettevõtja, Arvamusfestivali ellukutsuja) „Suhtlemine on edu võti!“
Eesmärk: video vaataja mõistab, millised on ettevõtjale kõige olulisemad suhtlemisoskused ja mõistab sihtrühma mõistmise ning eesmärgi tähtsust edukal suhtlemisel.
Olulised võtmesõnad: empaatia, aktiivne kuulamine, info töötlemine, konfliktide lahendamine, läbirääkimine, esitlemine, veenmine, sihtrühma ja kanali (sh sotsiaalmeedia) põhiste sõnumite koostamine.

3. Kristel Kruustük (Testlio): Algatamine ja ettevõtlikkus viivad elus edasi
Eesmärk: video vaataja mõistab, mida tähendab ettevõtluse kontekstis algatamine ja kuidas on oluline seda toetada.
Olulised võtmesõnad: sündmusi ennetav käitumine, eesmärgipärasus, võimaluste märkamine, vastuvõtlikkus uutele ideele, valmisolek muutusteks (paindlikkus ja vastupidavus), inspireerimine, kaasamine, võimestamine (empowerment), riskide võtmine

Enesejuhtimise alapädevused

4. Ville Jehe (ettevõtja): Metatunnetus ehk kotkaperspektiiv iseendale
Eesmärk: video vaataja mõistab, miks on kotkapilk endale ehk metatunnetus ettevõtluses oluline. Kuidas on see tegur oluline just keerukates situatsioonides toimetamisel ning kuidas seda harjutada. Nimelt vajab mõtlemise paindlikkus teadlikku harjutamist.
Olulised võtmesõnad: mõtlemisprotsess, enda mõtlemisest mõtlemine, olukordade analüüs ja sellest õppimine.

5: Arno Kütt (Cleveron): Arenguuskumus. Usu oma arengusse ja miski ei ole võimatu 
Eesmärk: video vaataja mõistab uskumuste mõjust enda tegutsemisele ja uskumuste seostest pingutuskogemusega ehk sellest, et ettevõtlikkus on arendatav ja oluline omadus kõigile.
Olulised võtmesõnad: Ettevõtlikkuse arendatavus; pingutuse väärtustamine, arenguuskumused, eksimine kui arenguvõimalus; ebaõnnestumine kui võimalus (teha järgmisel korral paremini), riskitaluvus.

6: Marti Hääl (Alexela Group):„Autonoomne motivatsioon. Kui tihti ma endalt küsin, et miks ma midagi teen?“
Eesmärk: video vaataja mõistab, kuidas erinevad motiivid mõjutavad ettevõtja edukust ja heaolu.
Olulised võtmesõnad: Motivatsioon, käitumise motiivid, motivatsiooni olemus ja sisu, autonoomne motivatsioon, kontrollitud motivatsioon.

7. Rain Tunger (restoraniettevõtja): Emotsioonidega toimetulek. Käid ringiratast või muudad vaatenurka, valik on sinu!
Eesmärk: video vaataja mõtestab emotsioonide teemat ettevõtluse kontekstis ning teadvustab erinevaid viise emotsioonidega toimetulekuks.
Olulised võtmesõnad: Emotsioonide teadvustamine ja reguleerimine.

Väärtust loova mõtlemise ja lahenduste leidmise alapädevused

8: Indrek Maripuu (Loovusait): Loovus. Mõttemustrite murdmine viib lahenduseni
Eesmärk: video vaataja mõistab, et loovus ei ole vaid kunstilisel tasandil loomine, vaid ka väga mõtestatud mõtlemisprotsess ettevõtluses, mis viib probleemide lahenduste ja uute ideedeni.
Olulised võtmesõnad: senituntu kombineerimine uudsel ja kasulikul moel, enda mõtlemisest mõtlemine, olukordade analüüs

9: Alissa Vassilkova (Estelon): Planeerimine. Tark ei torma!
Eesmärk: video vaataja mõistab planeerimise vajalikkusest ettevõtluse kontekstis ning samuti nippe planeerimisoskuse arendamiseks.
Olulised võtmesõnad: planeerimine, eesmärkideni jõudmine, efektiivne ja teadlik tegutsemine.

10: Maire Milder (Baltika Grupp): Probleemilahendus. Haruta probleemi mõnuga, kõik algab märkamisest!
Eesmärk: video vaataja mõistab probleemide lahendamise võimalusi ning nende teadvustamise olulisust.
Olulised võtmesõnad: probleemide määratlemine, keerukate probleemide lahendamine

11: Reet Aus (ettevõtja, moedisainer) „Eetilisus ja jätkusuutlikkus. Tegutsen küll, aga mis sellest pikemas perspektiivis kasu on?“
Eesmärk: video vaataja mõtestab jätkusuutlikkuse printsiipi ettevõtluses – miks eetilisus on ettevõtluses olulisel kohal ning kuidas peegelduvad nii jätkusuutlikkus kui ka eetilisus ettevõtte igapäevategevustest ja eesmärkidest.
Olulised võtmesõnad: eetilisuse printsiipidega arvestamine ettevõtluses ja jätkusuutlikkus majanduses.

Äriideede elluviimise alapädevused

12:Kuldar Leis (ettevõtja): Keskkonna mõistmine eeldab kodutööd
Eesmärk: video vaataja mõistab, millest koosneb ettevõtluskeskkond ja kuidas keskkonna komponendid otsuste langetamisel rolli mängivad.
Olulised võtmesõnad: poliitiline, majanduslik, sotsiaalne, tehnoloogiline ja ökoloogiline keskkond; kohalik, riigi ja globaalne tasand; väärtusloome; jätkusuutlikkus

13: Daniil Satrodubtsev (FFC Logistiks): Ärivõimaluste avastamine. Kus viga näed laita, seal tule ja aita
Eesmärk: video vaataja saab teada, kuidas ärivõimalusi avastatakse ja selle põhjal äriideed ellu viiakse.
Olulised võtmesõnad: probleemid meie ümber, probleemidest äriidee genereerimine, äriidee elluviimiseks vajalik informatsioon, kliendid, konkurendid, toote/teenuse testimine ja sobivus turule.

15: Paavo Siimann (ettevõtja): Finantskirjaoskus aitab hoida raha taskus
Eesmärk: video vaataja mõistab, et rahaga seotud otsused ning soov parandada isiklikku ja ühiskondlikku heaolu eeldab tarkust planeerimisel ja tegutsemisel. Rahatarkus on võrdselt oluline nii perekonna kui ettevõtte majandamisel.
Olulised võtmesõnad: rahaga seotud otsused ja riskid, ettevõtte finantsnäitajad, kulud, tulud, omahind, raamatupidamise aruanded.

Universaalsed pädevused, ettevõtjate ja ettevõtlike inimeste roll ühiskonnas

16: Indrek Neivelt (Pocopay): Ettevõtja ja ettevõtliku inimese rollist ühiskonnas
Eesmärk: video vaataja mõistab ettevõtja rolli ning ettevõtluse olulisust ühiskonnas.
Olulised võtmesõnad: ettevõtlikkus, algatamine, ühiskondlik panus

16: Mait Palts (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda): Mis teeb ettevõtjast ettevõtja?
Eesmärk: õppija mõistab, mis on olulised ettevõtjaks olemise eeldused.
Olulised märksõnad: ettevõtja omadused ja nende arendatavus

17: Eeva Truuverk (Maailmakoristuspäev): Iseenda ja teiste juhtimine – kas üks ja seesama?
Eesmärk: õppija mõistab iseenda ja teiste juhtimise aspekte, rolle ja olulisust ning juhtimisega seonduvaid väljakutseid
Märksõnad: iseenda juhtimine, teiste juhtimine, muudatuste juhtimine, väljakutsete juhtimine, hea juhi omadused

18: Robin Saluoks (eAgronom): Konkurents või koostöö?
Eesmärk: õppija mõistab koostöö olulisust ettevõtete vahel ja ettevõtte siseselt
Märksõnad: koostöö, tänane konkurent – homne koostööpartner, koostöövõrgustikud,

19: Tiia Randma (Kutsekoda): Kohanemisvõime on suhtumise küsimus – koorem seljas või võimalus areneda?
Eesmärk: noored mõistavad tööturu muutusi ja trende ning oskavad nendega kohaneda
Märksõnad: Kohanemine, töökohtade muutused ja trendid, tööturul vajalikud omadused

20: Martin Henk (Pipedrive): Ettevõtlik organisatsioon. Hea tööandja võimaldab töötajatel areneda
Video eesmärk: video vaataja mõistab ettevõtliku organisatsiooni arenemisvajadusest ja elukestva õppe olulisusest muutuvas maailmas
Märksõnad: ettevõtlik organisatsioon, õppimisvõimeline ja arenev organisatsioon, töötajatesse ja töökeskkonda panustamise olulisus

Videõppematerjal karjääriotsuste tegemiseks

Tallinna 32. Keskkooli ja MTÜ Rahatarkus koostöös ning Innove/Edu ja Tegu rahastamisel valminud uus videoõppematerjal on mõeldud kasutamiseks põhikooli viimaste klasside, gümnasistide ning kutsekoolide õpilaste ettevõtlusõppe ja karjääriplaneerimise tundides, et tutvustada edasiõppimise võimalusi (kõrgkool, tudeerimine välismaal jne) ja karjäärivalikuid (ettevõtja, palgatöötaja, vabatahtlik töö jne).

Uue õppematerjaliga saate tutvuda veebilehel www.eluotsused.ee. Sealt leiab 11 kahe-kolme minuti pikkust videoklippi, kus noored räägivad erinevatest haridus- ja karjäärivalikutest. Selleks, et õpetajatel oleks videoid lihtne koolitunnis kasutada, on loodud iga video teema kohta juhendmaterjal, kust õpetaja leiab vastava teema kohta täpsustavat infot ja ideid tunnis tehtavateks ülesanneteks. Õppematerjali teeb eriliseks asjaolu, et videote stsenaariumid kirjutasid ja klippides esinesid Tallinna 32. Keskkooli gümnasistid – noored räägivad noortega.