Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase)

Seoses Edu ja Tegu programmi lõppemisega koolitusprogrammi enam ei toimu.  

Ettevõtlusõppe baaskoolitusprogramm oli mõeldud üld- ja kutsehariduse, sh rakenduskõrghariduse õpetajatele või alustavatele õpetajatele, kes on valmis võtma majandus- ja ettevõtlusõpetaja rolli ja looma süsteemse ettevõtlusõppe oma koolis. Programm koosnes 6 ühe- kuni kahepäevasest moodulist. Sessioonid toimusid ettevõtluskeskkonnas/ettevõtetes ning olid seotud huvitavate õppekäikudega. Koolitajateks olid Eesti parimad ettevõtlusõppe õppejõud ja õpetajad, eksperdid ja ettevõtjad.

Ettevõtlusõppe koolitusprogrammi kõik moodulid läbinud õpetaja
– rakendab omandatud majandus- ja ettevõtlusalaseid teadmisi ning metoodilisi oskusi õppe kavandamisel ja läbiviimisel;
– mõistab ettevõtluspädevust ja rakendab erinevaid meetodeid ettevõtluspädevuse kujundamiseks õpilastes;
– mõistab ettevõtlusprotsessi ja õpilasfirma programmi metoodikat ning rakendab seda õppetöös;
– väärtustab koostöövajadust ja toetab õppijaid meeskonnatöö oskuste kujundamisel;
– rakendab eneseanalüüsi ja tagasisidestamist toetavaid meetodeid.

Partnerorganisatsioonide koostöös läbi viidud koolitusprogramm on välja töötatud ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu ekspertide poolt, seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond ning osalemine oli sihtrühmale tasuta.

Moodulid, teemad:
 I SESSIOON: Ettevõtlus- ja karjääripädevused (TÜ)
II SESSIOON: Majanduse alused ja ettevõtluskeskkond (HARNO)
III SESSIOON: Karjääri kujundamine (TÜ)
IV SESSIOON: Äriidee, ettevõtte alustamine, turundus ja müük (HARNO)
V SESSIOON: Majandusarvestus, disainmõtlemine, koostööoskused ja juhtimine (HARNO)
VI SESSIOON: Ettevõtlus- ja karjääriõppe kavandamine ja metoodika. Reflektsioon. Praktilise tunni läbiviimine (TÜ)

Osalejate kogemused Heli Illipe-Sootak, Audentese spordigümnaasium:

See programm on universaalne, ent samas ka piisavalt fookuses, et mitte muutuda liiga üldsõnaliseks ja seeläbi kasutuks, ja sobib kõikidele aineõpetajatele ja kõikidele kooliastmetele, nii ainekavasiseseks kui ka –üleseks õppeks.
Programmisisu on väga hästi läbi mõeldud ja professionaalselt läbi viidud, mis teeb selle põnevaks, kaasahaaravaks ja interaktiivseks, ning on samas ka heaks eeskujuks, kuidas peaks mingeid tegevusi läbi viima.
Programm on väga mitmekesine ja annab hea ülevaate ettevõtlusega ja laiemalt ettevõtlikkusega seotud pädevuste arendamisvõimalustest ning meie väikse ja tubli riigi edusammudest, võimalustest ja kitsaskohtadest. Sest ilma suurema pildi ja analüüsita ei olegi võimalik midagi paremaks teha. Mõnikord on vaja ka lihtsalt teada, kas oleme õigel teel.
Programm on praktiline ja see on tegevõpetajate jaoks üks kõige olulisem aspekt: kõike õpitut ja kogetut saab üle võtta koolitundidesse või klassivälisesse tegevusse. Ja seda nii sisu, metoodikate, käsitluste kui ka ruumilahenduste osas. Ja kui palju põnevaid ja asjalikke praktiliste tööde mõtteid siit veel saab!
Programm annab võimaluse kohtuda väga erinevate elualade inimestega, kel on palju jagada ja kellega saab ka edaspidi koostööd teha. See ei ole lihtsalt väärtuste edasiandmise ahel, vaid suhtevõrgustik, mis on toeks uute või ka juba järeleproovitud ja toimivate projektide läbiviimiseks.
Ja mis kõige olulisem: programm on suur samm õpetajate enesearengus. Ja see sära õpetajate silmis jõuab kindlasti ka koolidesse!

Anneli Ilomets-Veevo, Tallinna Õismäe Vene Lütseum:

“Koolitusprogramm andis mulle julgust katsetada erinevaid võimalusi, kuidas oma tunde põnevamaks muuta ning viia majandus- ja ettevõtlusõpe ka teistesse ainetundidesse. Põnev oli see, et iga kohtumine toimus erinevas kohas (tihtipeale sellistes, kus ma enne käinud ei olnud) ning esinesid väga erinevate erialade inimesed, kelle silmad särasid ning nad rääkisid oma tööst ja tegemistest suure õhinaga. See tekitas soovi rohkem uurida ja teada saada erinevate valdkondade kohta (laiendada oma silmaringi). Mulle meeldis, et oli võimalik kohtuda oma ala tippudega, kellelt sain palju motivatsiooni ning julgust mõelda väljaspool raame. Usun, et tulevikus saan nende esinejate poole pöörduda ja neid ilmselt ka kooli esinema kutsuda, sest ka õpilastel oleks põnev neid kuulata ja inspiratsiooni saada. Sessioonide vältel proovisime erinevaid aktiivseid meetodeid, mida võiks ka tunnis kasutada. Hea oli olla vaheldumisi nii õppija kui ka õpetaja rollis. Kuna programmi vältel kohtusime oma lennu inimestega mitmeid kordi ja seda erinevates linnades, siis see andis võimaluse suhelda kolleegidega üle kogu Eesti. Meil tekkis mõnus võrgustik, kus jagame materjale ning häid praktikaid, mida igapäevatöös kasutada. Mulle meeldis, et inimesed olid avatud ja jagasid omavahel kogemusi ning oli mõnus õhkkond, kus üksteist julgustati ja toetati. Mul on hea meel, et tänu programmile on mul kolleegide võrgustik üle kogu Eesti, kelle poole saan pöörduda ja koostööd teha.”

Kadi Aavik, Audentese koolide SA:

Tundsin, et ettevõtluspädevus tuleb kasuks nii minule kui minu õpilastele. Need on oskused, mis arendavad loovust, panevad mõtlema kastist välja, annavad elule uue hingamise.

Ettevõtluskursus oli hoopis teise formaadiga kui paljud teised õpetajatele suunatud koolitused. Oleme üks lend – üle Eesti erineva taustaga õpetajad said kokku ning iga koolitusega on taaskohtumine järjest toredam, koolitused on praktilised ja tihedad, saame palju suhelda erinevate ametite inimestega. Moodustame võrgustiku ja selline koostöö paneb asjad liikuma. See on väärtus omaette ja aitäh selle motiveeriva võimaluse eest.

Sain hakata kohe rakendama koolitustelt saadud kogemusi ja teadmisi õppetöös, teen seda oma ühiskonnaõpetuse tundides 9. ja 12.klassidega. Minu ühiskonnaõpetuse ainekava majandusteemalised tööplaanid muutusid kohe pärast koolitust, sest sain väga palju uusi ideid ja teadmisi nii valdkonna kui õpetamismeetodite kohta.

Ettevõtlusõppe baaskoolitusprogramm aitas arendada ühte meie väliskoostöö projekti, andis palju sisendit, kuidas võiks projekt olla seotud nii minu ühiskonnaõpetuse tundide ettevõtlusteemadega, projekti tegevustega ning kuidas kõiki tegevusi paremini omavahel lõimida.

Tänu ettevõtlusõppe baaskoolitusele on minu õpilased juba saanud mõelda oma huvidest ja tugevustest välja nende jaoks potentsiaalsed äriideid. Õppinud töötama nende ideedega, tegema koostööd teistega, harjutanud oma idee kaitsmist, koostanud ja esinenud liftikõnedega publiku ees, vestelnud tegutsevate ettevõtjatega ning kevadel saavad nad kogemuse külastada mitut ettevõtet kas töövarjuna, praktikandina või kodanikuühiskonna liikmena vabatahtlikku tööd tehes. Loodan, et tulevastel aastatel saame hakata juhendama ka mini – ja õpilasfirmasid.

Kõige olulisem on see, et õpilased on hakanud aru saama, mida tähendab ettevõtluspädevus –oluline ei ole hakata kohe ettevõtjaks, väga oluline on aga olla ettevõtlik inimene. Nägin, et suutsin panna neil silmad särama, kuna minu enda silmad alati särasid, kui ettevõtlusõppe koolituselt tööle naasin.

 

Meeleolukad hetked ühest koolitusprogrammist – külastati mitmeid põnevaid ettevõtteid .