Koolide ja ettevõtete koostöö

Siia lehele oleme koondanud erinevad materjalid ja viited, mis aitavad ettevõttel-asutusel ning koolil koostööd hästi planeerida ja ellu viia.

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames läbi viidud uuringu tulemusena tõid üldharidus-, kutse- ja kõrgkoolide õppijad välja, et ettevõtlusõpe võiks olla praktilisem ja seotud rohkem päris töömaailmaga. Õppijad soovivad käia rohkem ettevõtetes, et mõista paremini erilaadseid ameteid ja tööülesandeid ning ettevõtluskeskkonda. Samuti leiti, et õppesse tuleks kaasata oma ala praktikuid ja ettevõtjaid, kes aitavad päriselu näidetega paremini mõista keerulisena tunduvaid teemasid. Haridusasutuste ja ettevõtjate koostöö pakub suurepäraseid võimalusi ettevõtluse ja ka muude ainete õpetamiseks.

Kust leida inspiratsiooni?

Ettevõtete ja koolide koostööseminarid koostöös Kaubanduskoja ning Eesti Teadusagentuuriga 

Ettevõtete ja koolide koostöö heade praktikate kogumikud

Taotlusvooru toel tehtud koostööprojektide näited  

Soovitused edukaks kooli ja ettevõtte koostööks

Lähtuda kõigi osaliste – kooli, õppija, ettevõtja – huvidest.
Püstitada koostööle selge eesmärk ja oodatav väljund.
Kaasata koostööprojekti sisutegevuste väljamõtlemisse nii koolimeeskond, noored kui ka ettevõtja, kes kõik esindavad oma huve.
Kutsuda koostööprojektidesse kooli vilistlasi oma ameteid või ettevõtteid esindama.
Kutseeksami läbiviimisesse ja hindamisse kaasata ettevõtjad ning viia see läbi ettevõttes.
Korraldada ettevõtja töövarjupäev koolis ja õpetaja ning õpilase töövarjupäev (-nädal) ettevõttes, et tõsta ka õpetajate ettevõtlusalast pädevust.
Anda kontaktide otsimisel ja tegevuste korraldamisel rohkem vastutust noortele.
Pakkuda õppijatele võimalus ise disainida õppeprogramm, et saada teada, kuidas nad enda arvates
õpivad kõige tulemuslikumalt.
Mõelda laialt – ka kitsal erialapraktikal tutvustada ettevõtte toimimist, ameteid, ettevõtluskeskkonda ja muid tuleviku tööelus vajalikke nüansse.
Kavandada õppesse selliseid praktilisi töid, millega õppijad saaksid ettevõttele kasulikud olla, näiteks
• audiovisuaalsed lahendused, nt reklaamiks;
• kodulehe, sotsiaalmeedia konto kujundamine, haldamine;
• messidel, laatadel jm üritustel osalemine koos ettevõtte esindajaga;
• toote- või teenusedisain, muudatus- ja arendusettepanekud, prototüüpide loomine;
• kliendiküsitluste, uuringute läbiviimine, nt reklaami-, turundus- vm strateegiate koostamine, analüüs;
• ametite ja tegevuste tutvustamine kaasamise kaudu nt töövarjupäeval, töötubades, talgutel, viia osa õppetööst läbi ettevõttes;
• ettevõtte tegelike juhtumite lahendamine õppeainete ülesannetena;
• finantsteemade kui keerulise valdkonna tutvustamine ettevõtte tegelike maksude, tööjõukulu, eelarvestamise
jms näitel;
• ettevõtjapoolne mentorlus individuaalsete või grupi äriideede väljatöötamisel ja elluviimisel.

Materjalid, mis aitavad ettevõttega koostööd ette valmistada

Koostöövõrgustiku “Ettevõtlikkuse edendamiseks” juhendid algatuses “Tööle kaasa” osalemiseks ning koostööks avatud ettevõtted
Koolide ja ettevõtete koostöövõimalused – miks.ee portaal

Digitaalne õppevahend ettevõtluse tutvustamiseks – Junior Achievement Eesti
Ettevõtlike koolide edulood, sh koostöös partneritega – haridusprogramm „Ettevõtlik kool“

Külalisõpetajate tundi kaasamise juhised – algatus Tulevikutegijad.

Koostööseminar Tallinnas Erinevate Tubade Klubis
Ettevõtete ja koolide seminar Pärnus

 

 

Koostööseminar Jõhvis Ida-Viru Kutsehariduskeskuses

 

Koostööseminar Tartus Erinevate Tubade Klubis