Ettevõtlusõpetaja meistriklass

Kuuest koolitusest (moodulist) koosneva koolitusprogrammi eesmärk on arendada ettevõtlus- ja majandusõpetajate pädevust ettevõtlusõppe läbiviimisel ning oskusi, et professionaalsemalt ja metoodilisemalt arendada noorte ettevõtlikkust. Programmi fookuses on ettevõtlikkust arendavad õppemeetodid, mida ainetundides rakendada, et muuta need huvitavamaks, kaasavamaks, praktilisemaks ja interaktiivsemaks ning pakkuda paremat sidusust teooria ja praktika vahel.

Osalejad tutvuvad ettevõtetega ja oma ala spetsialistidega, mida hindavad ise väga motiveerivaks ja praktiliseks õppimisvõimaluseks

Partnerorganisatsioonide koostöös toimuv Ettevõtlusõpetaja meistriklassi  programm koosneb 6 moodulist, kokku 11 õppepäeva. Koolitusprogramm on mõeldud neile, kel töökogemust juba 2 aastat või läbitud ettevõtlusõppe koolitusprogrammi baastase. Fookuses on ettevõtluspädevus ja ettevõtluspedagoogika, kuid läbivalt arendatakse õpetaja koostöö- ja meeskonnatöö oskuseid, digipädevusi, projektipõhist õpet, enesehindamist ja refleksiooni. Õpetaja saab koolituselt kaasa palju materjale ja harjutusi, mida koos oma õpilastega ettevõtlusõppes kasutada. Koolitajateks on Eesti parimad ettevõtlusõppe õppejõud ja õpetajad, eksperdid ja ettevõtjad.

Koolitusprogrammi kõik moodulid läbinud õpetaja:
– mõistab ettevõtluspädevuse keerukat struktuuri ja sisu;
– väärtustab ettevõtlikku eluhoiakut;
– rakendab ettevõtluspädevuse arendamiseks sobivat õppemetoodikat;
– omandab oskuse läbivate õppemeetodite (meeskonnatöö, PBL jne) süsteemseks kasutamiseks õppeprotsessis;
– kavandab ja viib läbi ettevõtlusõpet lähtuvalt ettevõtluse ja ettevõtluspedagoogika põhimõtetest;
– kaasab ja innustab kolleege järgima ettevõtluspädevuse kujundamist ja meetodeid ka lõimituna teistes ainetes.

Ettevõtlusõpetaja meistriklassi koolituse moodulid:

I moodul: Ettevõtlusõppe korraldamine koolis 
Sissejuhatav moodul, mille esimesel päeval tutvustatakse ettevõtluspädevuse mudelit ja avatakse õppekorralduse tausta üldiselt ning teisel päeval tööriistu ning võtteid aineõpetajate kaasamiseks ettevõtlusõppe protsessi (meeskondade juhtimine, mentorlus jne). Koolituse läbinu mõistab ettevõtlusõppe eesmärke ja sisu erinevatel haridustasemetel ja -liikides, kavandab ettevõtlusõpet arvestades nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid ja koolikorralduslikke tingimusi ning mõistab koolis ettevõtlusõppe arendamiseks vajalikke innovatsiooni ja muudatuste juhtimise põhimõtteid.

II moodul:  Enesejuhtimisoskuste arendamine
Koolituse läbinu selgitab enesejuhtimise temaatika sisu ning sellega seotud oskuste toetamise vajalikkust koolikeskkonnas, on mõtestanud (sh harjutanud) uskumuste ning motivatsiooni järjepideva toetamise võimalusi klassikeskkonnas ning koolis laiemalt, kirjeldab emotsioonide reguleerimise (juhtimise) erinevaid viise (toimetulekut rohkem ja vähem toetavad) ning seob neid oskustega ettevõtlusmaastikul ning on kavandanud erinevaid võimalusi emotsioonide reguleerimise (juhtimise) oskuse toetamiseks ettevõtlusõppes ning koolis laiemalt.

III moodulEttevõtluspädevust toetavate sotsiaalsete oskuste õpetamine koolis
Koolituse läbinu mõistab sotsiaalsete pädevuste olulisust ja nende arengu vajadust, teab peamisi sotsiaalse pädevuse õpetamise meetodeid, oskab õppetöös kavandada ja rakendada sotsiaalsete pädevuste arendamiseks sobivaid õppemeetodeid, lõimib sotsiaalsete oskuste arendamise toetamise erialaõppega.

IV moodul: Õppijate loovuse ja probleemilahendusoskuste arendamine
Koolituse läbinu mõistab loovuse olemust ning mõttemustrite murdmise tähtsust ning kuidas kujuneb loovus ja millised on loovuse psühholoogilised alused, oskab ära tunda loovust kujundavad ja takistavad tegureid, on omandanud loovuse arendamise võtted ja oskab rakendada erinevaid loovustehnikaid probleemide lahendamiseks.

V moodulÄriideede elluviimise alampädevuste õpetamine koos enesehindamise ja eneseteadlikkusega
Koolituse läbinu oskab ettevõtluspädevuse alapädevuste enesehindamist planeerida õppetöösse ja koostada ettevõtluskeskkonna, ärivõimaluste avastamise ning finantskirjaoskuse alaseid pädevusi toetavaid õpetamismetoodikaid ja ülesandeid.

VI moodul: Parimad praktikad ja kokkuvõte
Koolituse läbinu valdab äriideede esitlemise tehnikaid, algatab ettevõtlusõpet toetavaid koostööprojekte ettevõtlikkust toetava õppe läbiviimiseks, kavandab ja viib läbi ettevõtlusõpet lähtuvalt ettevõtluse ja ettevõtluspedagoogika põhimõtetest ning kaasab ja innustab kolleege järgima ettevõtluspädevuse kujundamist ja meetodeid ka lõimituna teistes ainetes.

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu algavaid koolitusi jälgi  koolituskalendris  või Edu ja Tegu Facebooki lehel.