Ettevõtlusõpetaja meistriklass (koolitusprogramm)

Osalejad hindavad kõrgelt võimalust tutvuda ettevõtete tegevuste ja oma ala spetsialistidega

Ettevõtlusõpetaja meistriklassi koolitusprogramm oli mõeldud neile, kel töökogemust juba 2 aastat või läbitud ettevõtlusõppe koolitusprogrammi baastase. Fookuses oli ettevõtluspädevus ja ettevõtluspedagoogika, kuid läbivalt arendati õpetaja koostöö- ja meeskonnatöö oskuseid, digipädevusi, projektipõhist õpet, enesehindamist ja refleksiooni. Koolituselt sai kaasa palju materjale ja harjutusi, mida koos oma õpilastega ettevõtlusõppes kasutada. Koolitajateks olid Eesti parimad ettevõtlusõppe õppejõud ja õpetajad, eksperdid ja ettevõtjad. Programm koosnes 6 moodulist, kokku 11 õppepäeva ja enamjaolt ettevõtluskeskkonnas.

Koolitusprogrammi moodulid läbinud õpetaja:
– mõistab ettevõtluspädevuse keerukat struktuuri ja sisu;
– väärtustab ettevõtlikku eluhoiakut;
– rakendab ettevõtluspädevuse arendamiseks sobivat õppemetoodikat;
– omandab oskuse läbivate õppemeetodite (meeskonnatöö, PBL jne) süsteemseks kasutamiseks õppeprotsessis;
– kavandab ja viib läbi ettevõtlusõpet lähtuvalt ettevõtluse ja ettevõtluspedagoogika põhimõtetest;
– kaasab ja innustab kolleege järgima ettevõtluspädevuse kujundamist ja meetodeid ka lõimituna teistes ainetes.

Ettevõtlusõpetaja meistriklassi koolituse moodulid
I moodul: Ettevõtlusõppe korraldamine koolis. Sissejuhatav moodul, mille esimesel päeval tutvustatakse ettevõtluspädevuse mudelit ja avatakse õppekorralduse tausta üldiselt ning teisel päeval tööriistu ning võtteid aineõpetajate kaasamiseks ettevõtlusõppe protsessi (meeskondade juhtimine, mentorlus jne). Koolituse läbinu mõistab ettevõtlusõppe eesmärke ja sisu erinevatel haridustasemetel ja -liikides, kavandab ettevõtlusõpet arvestades nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid ja koolikorralduslikke tingimusi ning mõistab koolis ettevõtlusõppe arendamiseks vajalikke innovatsiooni ja muudatuste juhtimise põhimõtteid.

II moodul: Enesejuhtimisoskuste arendamine. Koolituse läbinu selgitab enesejuhtimise temaatika sisu ning sellega seotud oskuste toetamise vajalikkust koolikeskkonnas, on mõtestanud (sh harjutanud) uskumuste ning motivatsiooni järjepideva toetamise võimalusi klassikeskkonnas ning koolis laiemalt, kirjeldab emotsioonide reguleerimise (juhtimise) erinevaid viise (toimetulekut rohkem ja vähem toetavad) ning seob neid oskustega ettevõtlusmaastikul ning on kavandanud erinevaid võimalusi emotsioonide reguleerimise (juhtimise) oskuse toetamiseks ettevõtlusõppes ning koolis laiemalt.

III moodul: Ettevõtluspädevust toetavate sotsiaalsete oskuste õpetamine koolis. Koolituse läbinu mõistab sotsiaalsete pädevuste olulisust ja nende arengu vajadust, teab peamisi sotsiaalse pädevuse õpetamise meetodeid, oskab õppetöös kavandada ja rakendada sotsiaalsete pädevuste arendamiseks sobivaid õppemeetodeid, lõimib sotsiaalsete oskuste arendamise toetamise erialaõppega.

IV moodul: Õppijate loovuse ja probleemilahendusoskuste arendamine. Koolituse läbinu mõistab loovuse olemust ning mõttemustrite murdmise tähtsust ning kuidas kujuneb loovus ja millised on loovuse psühholoogilised alused, oskab ära tunda loovust kujundavad ja takistavad tegureid, on omandanud loovuse arendamise võtted ja oskab rakendada erinevaid loovustehnikaid probleemide lahendamiseks.

V moodul: Äriideede elluviimise alampädevuste õpetamine koos enesehindamise ja eneseteadlikkusega. Koolituse läbinu oskab ettevõtluspädevuse alapädevuste enesehindamist planeerida õppetöösse ja koostada ettevõtluskeskkonna, ärivõimaluste avastamise ning finantskirjaoskuse alaseid pädevusi toetavaid õpetamismetoodikaid ja ülesandeid.

VI moodul: Parimad praktikad ja kokkuvõte. Koolituse läbinu valdab äriideede esitlemise tehnikaid, algatab ettevõtlusõpet toetavaid koostööprojekte ettevõtlikkust toetava õppe läbiviimiseks, kavandab ja viib läbi ettevõtlusõpet lähtuvalt ettevõtluse ja ettevõtluspedagoogika põhimõtetest ning kaasab ja innustab kolleege järgima ettevõtluspädevuse kujundamist ja meetodeid ka lõimituna teistes ainetes.

 

Meistriklassi esimene lend

Mida võtavad osalejad kaasa ettevõtlusõpetaja meistriklassist?

Liivia Rebane: Koolitusprogrammist võtan kaasa ettevõtluspädevuste süsteemi, millele rajan oma kooli ettevõtlusõppe, olgu see siis ettevõtlusõppe ainena või lõiminguna kõikides ainetes ja ainete vahel.

Kerle Põldver: Võtan kaasa uued (ja värskendatud) teadmised, kasulikud nipid ja oskused. Aga ka uued ja väga põnevad tutvused. Selle programmi suureks plussiks (lisaks praktilistele teadmistele) olidki minu jaoks just inspireerivad inimesed. Väga põnev oli kuulda teiste praktikaid ettevõtlusõppe läbiviimisel ja õnnestumisi või ebaõnnestumisi.  Läbi selle koolituse pandi algus nii mõnelegi koostööprojektile ja innustust ettevõtlusõppega jätkata said kindlasti kõik osalejad.

Tiina Aidnik: Üldse ettevõtlusõppe programmiga liitumine on andnud mulle kuklasse ettevõtlikkuspädevuse arendamise. See pole mingi kolmandalt planeedilt pärit imeloom – tegelikult arendame paljuski ettevõtlikkust igapäevaselt, aga teadlikult saame seda veel paremini teha, asju omavahel siduda ja planeerida. Lisaks võtsin koolituselt kaasa ettevõtlusõppe õpikogukonna idee, mille kohe ka koolis ellu viisime. Koolitusprogrammile mõeldes meenuvad sisukad vestlused, kus arutlesime sarnaste probleemide üle ning tekkisid ideed ja võimalikud lahendused.

Jane Tamm: Toredad kogemuste vahetamised ja uued tutvused teiste majandusõpetajatega. Selliseid praktilisi ümarlaua-koolituse vorme ja kohtumisi võiks rohkem olla.

Inna Põld: Grupikaaslased olid ikka väga ägedad! Võtan kaasa teadmise, et meeskonna töö toimib ainult siis, kui meeskonnaga suhelda kogu protsessi vältel!

Edu ja Tegu jooksul toimus 6 koolitusprogrammi.