karjääriõpe

Piirkondlikud karjääriteenuste mudelid aitavad karjääriõpet rakendada

06.november 2023 - 21:58

Olete oodatud 30.11 kell 11-13 piirkondlike karjääriõppe koostöömudelite esitlemise seminarile!     On valminud koostöömudelid, mille rakendamine toob positiivset mõju õpilaste karjääri kujundamise oskustele erinevates koolides ja piirkondades. Väljakutse: Haridusvaldkonna arengusuundade ellu viimine ja  õppimiskohustuse reform on tõstnud veelgi selgemalt esile vajaduse toetada õppijaid oma suutlikkusele, huvidele ja annetele vastava õpitee leidmisel. Seega kasvab karjääriõppe roll eriti põhikoolis. Viimastel aastatel Eestis läbi viidud uuringud näitavad, et karjääriõppe (õppekava raames läbi viidav teoreetiline ja praktiline õpe) korraldus, õppe tase ja tõhusus on koolides väga erinev.  2023. aastal kinnitatud muudatused riiklikes õppekavades täpsustavad koolide  kohustust  tagada kõigile õpilastele kvaliteetse karjääriteenuse kättesaadavus sõltumata nende elukohast või kooli suurusest. Tõhus ennetus- ja sekkumistöö õpilaste karjääri kujundamise pädevuste arendamisel eeldab eesmärgistatud koostööd ja koordineeritust, süsteemsust ning seiret omavalitsuse tasandil. See on nii kooli kui kogukonna ühine hool. Koolide partneriteks karjääri kujundamise pädevuste arendamisel (karjääriõppe elluviimisel) võivad olla sõltuvalt piirkonna eripärast mitteformaalhariduse pakkujad (noortevaldkond, huviharidus, kutseharidus), teised koolid, lapsevanemad, […]

Vaata edasi

​Hea õpetaja, kas tunnetad enda rolli karjääripädevuste kujundajana?

07.september 2023 - 19:59

 Karjäärinõustaja ning Eesti Karjäärinõustajate Ühingu juhatuse liige Tuuli Mekk arutleb, kas kool tajub enda rolli õppija karjääripädevuste toetamisel, mis omakorda alandab õppimisest tulenevat stressi ja kasvatab motivatsiooni. Uue õppeaasta algus on haridustöötajatele aeg, et mõelda möödunud perioodile ning seada uueks perioodiks sihid, püstitada eesmärgid. Suvel kogutud kogemuste pagas tuuakse nüüd lauda, et üheskoos uudistada, kuulata näiteid, mõtteid ja ideid ning leida motiveerivad meetodid tegevuste läbiviimiseks. Eesmärk on ühene: mida saame teha, et õpilastel püsiks õpimotivatsioon kogu õppeaasta (-perioodi) jooksul. Kogemuste pinnalt on hea edasi liikuda eesmärkide seadmise etappi, kus silmas tuleb pidada riiklike raamdokumentide või koolipidaja eesmärkide saavutamist kui ka õpetaja enda isiklikke eesmärke ja nende saavutamist. Eesmärkide püstitamine on põnev protsess, mis annab võimaluse vaadata möödunule tagasi ning märgata õnnestumisi, õpikogemusi, pingutust nõudvaid olukordi ja eneseületust või hoopiski uuendamist vajavaid tegevusi.  Viimastel aastatel on meie elu tugevalt mõjutanud muutused, uuendused ja nendega kohanemise oskus. Kõik need tegurid mõjutavad ka õpilase, […]

Vaata edasi

Suvetööle karjääriõppes? Muidugi!

12.juuni 2023 - 15:20

Suur suvi on peaaegu käes ja õpilaste mõtted on juba mõnda aega peatselt algava suvevaheaja juures. Paljude noorte jaoks seostub suvevaheaeg mõnusa puhkusega – ja selleks ju vaheajad ongi–,  osadele tähendab suve algus viimaseid pingutusi kooli lõpetamisel või soovitud õppekohale pääsemiseks ja osadele võimalust esmakordselt päris tööd teha. Just pikk suvevaheaeg on aitab õpilasel kasutada aasta jooksul õpitut uutes olukordades ja arendada oma karjääri kujundamise oskusi. Kui annaks selleks suveks vastutuse oma õppimise eest tõepoolest õpilastele ja jätaks kõik õpilased karjääriõppes suvetööle! Ülesanded tuleks õpilastel endil valida ja ise lahendused välja mõelda, „õige vastus“ oleks aga saadud väärt kogemus kogu eluks. Uude kooliaastasse sisse elades on asjakohane suvel õpitut ja kogetut karjääriõppe võtmes tagasisidestada ja mõtestada. Eakohaste meetodite valik selleks on rikkalik koomiksite näitusest ja koos kaaslastega posteri kujundamisest mõistekaardi koostamiseni isiklikku arengumappi. Loe artiklit edasi Haridus- ja Noorteameti blogist.  Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmi karjääriõppe peaspetsialist Virve Kinkar jagab artiklis […]

Vaata edasi

Karjäärinõustajad: karjäärijuhtimiseks ei piisa vaid ühest koolitunnist

30.oktoober 2022 - 07:14

Inimesed teevad karjääri läbi kogu elu, olgu samas töökohas või erialasid-kohti vahetades. Millist tuge noored vajavad karjääriotsuste tegemiseks ja millised oskused-omadused vajavad eriti toetamist?  Novembris algava koolituse „Õpetaja karjääri kujundamise pädevuste toetajana“ koolitajad, karjäärinõustajad Tuuli Mekk ja Terje Jürivete tutvustavad karjääriõppega seonduvaid müüte ning tegelikkust.   Milliseid noorte ja karjääriõppega seotud müüte olete oma töös kohanud? Tuuli Mekk: Karjääriõppe rakendumine üldhariduskoolides, lõimitud õppena, on väga erineva tasemega. On koole, kus toimuvad tegevuste järel ja ajal arutelud, seoste loomised õpitava õppeaine ning töömaailmaga. Suuresti on see seotud õpetaja enda avatud meelega, muutustega kohenemisega. Karjäärispetsialisti külastuselt koolinoore juurde oodatakse otsest tulemust, muutust hoiakutes või teadmistes või kindlat otsust järgnevate sammude suhtes. Enese tundmaõppimine on samasugune tegevus, kui seda on matemaatika õppimine lasteaiast gümnaasiumi, ülikooli või kutsekooli lõpuni. Iga kogemus õpetab meile midagi ning suunab märkama olulist enda kohta. Noored kannavad endas oma vanemate uskumusi ja hoiakuid. Üldhariduskooli lõpetamise järel tehtavate valikute tegemisel on […]

Vaata edasi

Esimese Edu ja Tegu karjääriõppe koolitusprogrammi läbinud said tunnistused

01.juuni 2022 - 15:21

​31. mail lõppes õppeaasta eriliselt ja uhkelt 18-le õpetajale – nimelt said tunnistuse karjääriõpetuse koolitusprogrammi läbinud, kes uute oskuste ja teadmiste toel panustavad uuest õppeaastast erinevates koolides üle Eesti õpilaste karjääri kujundamise oskuste arendamisse. Programmis sai kokku osaleda 30 inimest, sest viis kuud kestnud programmi ülesehitus ja korraldus võimaldas valida tervikust ka ainult enda arendamist vajavatest kompetentsidest ja võimalustest lähtuvad moodulid. Õppijate seltskond oli mitmekesiselt rikastav – erinevate kooliastmete õpetajad, kutseõpetajad, koolijuhid, psühholoogid, kooli partnerina karjääriõpet toetavad ettevõtjad ja Eesti Töötukassa spetsialistid – ehk kõik, kes karjääriõpet koolis korraldavad, toetavad, läbi viivad. Lõppenud koolitus oli märgilise tähendusega, sest üle paljude aastate oli huvilistel võimalus saada nii laiapõhjaline teoreetiline ülevaade karjääri kujundamisest kui tutvuda praktiliste võimalustega karjääriõppe süsteemseks korraldamiseks haridusasutuses. Kuuest moodulist koosneva koolituse õppekava töötas välja Eesti Karjäärinõustajate Ühing koostöös Edu Tegu programmi partnerülikoolidega, koolitajad olid Eesti tunnustatud karjääriteenuste valdkonna ja ettevõtlusõppe õppejõud, õpetajad ja eksperdid. Õppetöö toimus Tartu Ülikoolis, […]

Vaata edasi

Kelle asi on noorte karjääripädevuste arendamine?

07.aprill 2022 - 12:14

Ühiskonna areng on jõudnud punkti, kus inimese hea kohanemisvõime on muutunud väärtuslikuks omaduseks, sest alati me ei saa kindlad olla selles, mida homne toob. Kuidas saab õpetaja toetada noorte kohanemisvõimet ja karjääripädevusi ning kas ta peaks seda tegema, arutleb Harno karjääriõppe peaspetsialist Virve Kinkar. Viimaste aastate, kuude, päevade sündmused nii meil Eestis kui kogu maailmas on tõestuseks, et suured muutused võivad tulla ootamatult ja mõjutada erinevaid  elusfääre. Rahulolematus, ebakindlus, vaimse tervise probleemid on sagenenud. Mis võiksid olla need tugisambad, mis aitavad keerulistes ja muutlikes oludes hakkama saada, olla edukas ja õnnelik? Kompassiks otsustamisel ja tegevuste valikul on väärtused ja enda seatud eesmärgid, õigemini küll sihid, aga nende poole liikumiseks on vaja ka teadmisi ja oskusi. Soome haridusuuringute instituudi projektijuht Raimo Vuorinen on öelnud, et üks nõutavamaid oskus tänapäeval on suutlikkus muutustega kohaneda. Vaja on endaga aru pidada, millised sinu oskused aitavad olukordadega kohaneda, säilitada enesekindlust ja -väärikust. Õpetaja elu ja […]

Vaata edasi