Ettevõtlusõppe rakendamine üld-, kutse- ja kõrghariduses

UUringu eesmärk: selgitada, mil määral toetavad ettevõtlusõppes rakendatud ettevõtlusõppe moodulid ja programmid (STARTER, Õpilasfirma, Ettevõtlik Kool) ning kasutatavad õppemeetodid ettevõtluspädevuse kujunemist, õpimotivatsiooni ja moodulite õpiväljundite saavutamist üld-, kutse- ja kõrghariduses (sh õpetajahariduses). Uuringu tulemuste põhjal tehakse ettepanekud ettevõtlusõppe moodulite ja programmide täiendamiseks, sisendi õpetajakoolituse ja metoodilise materjali täiendamiseks ning täienduskoolituste pakkumiseks ning ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu kui terviku edasiarendamiseks.

Tutvu raportiga: Uuringuraport 2020_ettevõtlusõppe rakendamine üld-, kutse- ja kõrghariduses