2. aste: valikaine ettevõtluspädevuste arendamiseks

Enesemääratlus- ja ettevõtlikkuspädevust arendav valikaine II kooliastmele 

Materjalid moodustavad karjääri- ja ettevõtlikkusõppe valikaine terviku, millest esimene osa valmistab õppijaid ette projektitöö tegemiseks ning teises osas viivad õppijad läbi ise valitud projekti. Materjalide loomisel on võetud arvesse 6. klassi õppijate ootuseid. Õppematerjal sisaldab õpetaja tööjuhendeid ja õpialste töölehti.

Esimeses osas tutvuvad õppijad mõistetega ning mõtestavad valikaine vajalikkust, analüüsivad oma isikuomadusi, tugevusi ja arengukohti, õpivad analüüsima sõnastama oma mõtteid ja sõnumeid ning planeerivad eelseisvat projektitööd.

Teises osas saavad õppijad valida projekti, mida hakkavad ellu viima – näiteks karjääripäev, koolilaat vms. Õppijad saavad valikaine
jooksul teha grupi- ja individuaalset tööd ning arutleda üheskoos juhendajaga. Materjali saavad kasutada kõik noortega tegelevad spetsialistid – aine- ja klassiõpetajad, valikaine juhendajad ning noorsootöötajad. Töölehti saab kasutusse võtta ka klassijuhataja tundides.

Materjalid katavad 16 koolitundi ehk ca 2 õppeveerandit.

Tundide planeerimisel on võetud aluseks 45-minutiline koolitund/kohtumine.

 

Valikaine materjalid on kasutamiseks E-koolikotis.