3.aste: Ettevõtlus- ja karjääriõppe lõimitud ainekava

3. kooliastmele mõeldud uus ainekava „Ettevõtlikuna töömaailma“  lõimib ettevõtlusõppe ja karjääriõppe olulisemad teemad ning arendab ettevõtlikku hoiakut, aitab kujundada ettevõtlus- ja karjääripädevust ning põhikooli lõpetajate valmisolekut tulla toime elukestvas õppes ja tööturul.

Valikaine maht  on 35 tundi III kooliastmes, soovitavalt 8. või 9. klassis. Arvestades põhikooli väheseid tunde valikaineteks, annab uus valikainekava õpilastele hea ülevaate mõlemast teemast tulevikuks kaasa (mis on eriti oluline neile, kes ei jätka õpinguid).

Valikaine on jagatud kolmeks suuremaks teemaks:

  1. ettevõtluskeskkond ja ettevõtlikkuse kujundamine,
  2. võimalused töömaailmas,
  3. rahatarkus ehk finantskirjaoskus.

Tutvu materjalidega:

Ainekava “Ettevõtlikuna töömaailma” ja ainekava lisamaterjalid

Üldhariduse ettevõtlus- ja karjääriõppe kontaktisik: erika.veide@harno.ee