Karjääriõppe koolitusprogramm

Karjääriõppe koolitusprogramm

EESMÄRK

Karjääriõppe koolitusprogrammist saab hea teoreetilise ülevaate karjääri kujundamisest, karjääriõppe praktilise lõimimise võimalused haridusasutuse töösse ning lisaks saab iga osaleja mõtiskleda isikliku arengu ja karjääriplaneerimise üle. Programmi kõigi kuue mooduli üldine eesmärk on toetada osalejate kompetentside arengut karjääriõpetuse valikaine läbiviimiseks, karjääriõppe lõimiseks oma ainesse ja/või süsteemse karjääri- ja ettevõtlusõppe kavandamiseks ja elluviimiseks oma asutuses. Koolituse lähtealuseks on karjääri kujundamise pädevuste mudel,  mis kirjeldab neid pädevusi neljas tegevuspädevuse valdkonnas: eneseteadlikkuse arendamine, võimaluste analüüs, planeerimine ja tegutsemine.

SIHTRÜHM

Koolituse sihtrühmaks on ettevõtlus- ja karjääriõppe spetsialistid (õpetajad, õppejõud, teadlased, ettevõtjad ja teised spetsialistid, kes kavandavad, korraldavad ja/või toetavad, viivad läbi õppeprotsessi). Programmi ootame osalema eelkõige üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajaid, kuid ka kõigi teiste haridusasutuste töötajaid, kes on valmis võtma karjääriõpetuse õpetaja rolli, integreerima teadmisi oma õpetatavasse ainesse ja/või osalema koolimeeskonna liikmena tegevuste kavandamisel ja elluviimisel süsteemse karjääri- ja ettevõtlusõppeks oma asutuses.

MOODULID

Koolitus koosneb kuuest eraldi moodulist, mis toimuvad erinevate Edu ja Tegu programmi partnerite juures, Tartu Ülikoolis, Tallina Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis. Programmi loojad ja koolitajad on Eesti tunnustatud karjääriteenuste valdkonna ja ettevõtlusõppe õppejõud, õpetajad ja eksperdid. Õppetöös rakendatakse uuenenud õpikäsitust toetavaid tegevus- ja probleemõppe meetodeid ning kasutatakse infotehnoloogilisi võimalusi.

Koolitusprogrammi rahastab Euroopa Sotsiaalfond ning õppijatele tasuta. Osalemise kinnitamiseks ja õppimise tulemuslikkuseks soovitame enne registreerumist saada haridusasutuse juhtkonna kinnitus ja kooli valmidus karjääriõppe rakendamiseks.

Koolitusprogrammi moodulid ja toimumisajad:

I moodul: Karjääri kujundamise põhimõtted (Tartu Ülikool)

II moodul: Eneseteadlikkuse arendamine karjääriõppes (Tartu Ülikool)

III moodul: Võimaluste analüüs ja planeerimine karjääriõppes (Tallinna Ülikool)

IV moodul: Ettevõtlusõpe karjääriõppes, tegutsemine (Tallinna Tehnikaülikool)

V moodul: Karjääriõppe läbiviimine koolis (Tartu Ülikool)

VI moodul: Karjääriõpet toetavate tegevuste kavandamine (Tartu Ülikool)

 ÕPIVÄLJUNDITE HINDAMINE

Eristamata – arvestatud/mittearvestatud

Hindamismeetodid – eneseanalüüs, grupitöö

Hindamiskriteeriumid – kavandab õpitegevused lõimitult karjääri- ja ettevõtluspädevuse arendamiseks võimalusel kaasates koolisisest ja -välist koostöövõrgustikku

Iga mooduli nõuetekohane läbimine annab täiendusõppe tunnistuse. Kõigi moodulite läbimisel ja õpiväljundite saavutamisel väljastatakse osalejatele Ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi kinnituskiri.

 ÕPPEKAVA

I MOODUL Karjääri kujundamise põhimõtted. (16 h) 

Õpiväljundid:

 • omab ülevaadet karjääri kujundamise põhimõtetest, mõistetest ja teooriatest
 • omab ülevaadet karjääri kujundamise pädevustest ja seostes üldpädevustega, sh ettevõtluspädevusega.
 • analüüsib enda karjääri kujundamise pädevusi
 • mõistab oma professionaalset rolli õpilastel karjääri kujundamise toetamisel
 • on teadlik karjääriõpet reguleerivatest seadusandlikest aktidest

Koolitajad: Virve Kinkar, Merit Luik, Signe Reppo, Margit Rammo, Triin Liin

 II MOODUL Eneseteadlikkuse arendamine karjääriõppes. (16 h) 

Õpiväljundid:

 • mõistab eneseteadlikkuse ja karjääri kujundamise seoseid
 • rakendab asjakohaseid meetodeid õppijate eneseteadlikkuse arendamiseks, sh huvide, oskuste ja võimete analüüs, väärtused ja iseloomuomadused
 • rakendab asjakohaseid meetodeid õpilase probleemide lahendamise ja muutustega toimetuleku oskuse arendamiseks.

Koolitajad: Signe Reppo, Margit Rammo, Anna Gramberg

 III MOODUL Võimaluste analüüs ja planeerimine karjääriõppes. (16 h) 

Õpiväljundid:

 • omab ülevaadet Eesti haridussüsteemist, tööturu üldist olukorda, tulevikuprognoose, ameti- ja kutsealasid ning mõistab hariduse ja tööturu vahelisi seoseid
 • oskab õppija vajadustest lähtuvalt juhendada neid kasutama asjakohast informatsiooni oma haridustee ning tööelu kavandamisel
 • rakendab asjakohaseid meetodeid, mis toetab õppijal oma sihtide seadmist ning seeläbi haridus-, kutse- ja ametialaste eesmärkide saavutamiseks

Koolitajad: Meidi Sirk, Tanja Dibou, Aira Lepik

 IV MOODUL Ettevõtlusõpe karjääriõppes, tegutsemine.  ( 16 h) 

Õpiväljundid:

 • mõistab ettevõtluspädevust ning omab ülevaadet ettevõtlusõppe metoodikast.

Koolitajad: Katrin Arvola, Marianne Kallaste

V MOODUL Karjääriõppe läbiviimine koolis. (16 h) 

Õpiväljundid:

 • mõistab süsteemse karjäärikujundamise tegevuste olulisust ning rolli õpilaste arenguliste (sh. HEV) ja ühiskonna vajadustega arvestamisel
 • teab ja rakendab tõhusaid meetodeid, mis toetavad õppija sihipärast tegutsemist ning loovad õpikeskkonna praktilise õpi- ja töökogemuse omandamiseks, sh. koolisiseste ja -väliste partneritega
 • oskab rakendada asjakohaseid õpilaste karjääri kujundamise pädevuste hindamise meetodeid ning kirjeldab võimalusi kooli karjääriõppe kvaliteedi hindamisel

Koolitajad: Virve Kinkar, Merit Luik

VI MOODUL  (8 h) Karjääriõpet toetavate tegevuste kavandamine. 

Õpiväljundid:

 • kavandab asjakohaseid karjääriõppega seotud tegevusi kaasates koolisisest ja -välist koostöövõrgustikku

Koolitajad: Virve Kinkar, Merit Luik, Signe Reppo, Margit Rammo

 

NB! Seoses Edu ja Tegu programmi lõppemisega on lõppenud ka koolitused.