Haridustasemeteülene eelinkubatsiooni mudel

Haridustasemeteülese eelinkubatsiooni strateegiline eesmärk on õppijate ettevõtlikkuse, ettevõtlusteadlikkuse, ettevõtlusalaste teadmiste kasv ning praktilise ettevõtlusalase kogemuse omandamine tegevuspõhises (hands-on) õpikeskkonnas, mis suurendab lõpetajate konkurentsivõimet, vastavust tööturu ootustele ning ettevõtlusaktiivsust, sh valmisolekut ettevõtlusega alustamiseks.

Eelinkubatsiooni mudel on eri haridustasemeid ja -liike siduv, ettevõtlusõpet toetav mitteformaalse
valdkondadevahelise õppe vorm, mille rakendamine toimub õppijatele mõeldud eelinkubatsiooniprogrammides lõimituna ettevõtluse ökosüsteemi ja formaalse ettevõtlusõppega. Fookus on kõrg- ja kutsehariduse õppijate kaasamisel, osalemine STARTER programmides on tasuta.

Eelinkubatsiooni mudelis on terviklikuks paketiks ühendatud kolm etappi ehk alamtegevust:
1. Eeletapp ehk inspireerimine
2. I etapp ehk idee arendamine (põhiprogramm, base program) – ideede genereerimine, meeskondade
moodustamine, idee arendamine, ärimudeli loomine ja idee testimine
3. II etapp e ärimudeli arendamine (edasijõudnute programm, advanced program) – ärimudeli arendamine, prototüübi loomine ja turul testimine (vt täpsemalt ptk 2).

Loe eelinkubatsiooni mudeli kohta täpsemalt:

Haridustasemete ülene eelinkubatsiooni mudel pdf versioonis 

STARTER programmis omandab õppija ettevõtlusalase õpikogemuse meeskonna-, idee-, ärimudeli- ja
prototüübi arendamisel töötubades juhendajate ja mentorite juhendamisel, millele järgneb plaani ellurakendamine ja ettevõtte loomine. STARTER programmide rakendamine toimub Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja TalTechi eestvedamisel ning  kaheksa kõrgkooli koostöös.

Interdistsiplinaarses koostoimes luuakse eeldused innovatsiooni tekkeks ettevõtluses. Sama põhimõtet järgitakse ka STARTER programmide rakendamisel. Arendatakse välja ühtne mentorvõrgustik ja mentorite andmebaas programmis osalevatele meeskondadele, mis loob võimaluse leida sobivaim mentor, lähtudes meeskonna ideest ja vajadustest. Mentortoe eesmärk on õppijate meeskondade toetamine äriidee väljatöötamisel ja arendamisel ning õppijate juhendamine ja nõustamine eelinkubatsiooni protsessis. Eelinkubatsiooni raames tuleb ideede arendamise käigus ja väljunditega seoses arvestada õiguslike teemadega, nt intellektuaalomand, konfidentsiaalsus, ülikoolide ja tudengifirmade õiguslikud suhted jt.

Eelinkubatsiooniprogrammis osalejate ja meeskondade registreerimine toimub registreerimisplatvormil
www.starteridea.ee. Eelinkubatsiooni rakendamiseks on välja töötatud turundusstrateegia ning selle
raames on kokku lepitud eelinkubatsiooniprogrammide ühine brändinimi STARTER.

Loe ka Starteris osalenute kogemuslugusid.