Üldhariduse moodulid

Üldhariduses on võimalik rakendada ettevõtlusõpetust valikainena või lõimida ettevõtluspädevust üldhariduse õppeainetes.

Vasakpoolselt menüüribalt leiab järgmised üldhariduse ettevõtlusõppe materjalid:

  • Üldhariduse valikaine Ettevõtlusõpetus ainekava põhikooli 3. aste
    Üldhariduse valikaine Ettevõtlusõpetus ainekava gümnaasiumile (4. aste)
    Ettevõtluspädevuse lõiming üldhariduse õppeainetes 1.-4. kooliaste