Toetust saab taotleda koolide ettevõtlusõppe mitmekesistamiseks

23. novembrini saab Innovest toetust taotleda koolide ettevõtlusõppe praktilisemaks ja mitmekülgsemaks muutmiseks. Projektide raames võib näiteks kooli noori juhendama kutsuda ettevõtjaid, läbi viia praktilisi õpitubasid ning korraldada ettevõtlikkusega seotud uudseid kooliväliseid tegevusi. Taotlusvoorus jagatakse projektide vahel 210 000 eurot ning taotlusi saab esitada kuni 23. novembrini.

SA Innove elukestva õppe keskuse juhi Maarja Parve sõnul on toetuse andmise eesmärk tõhustada koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostööd „Tegemist on selle valdkonna kolmanda taotlusvooruga, eelmistest voorudest sai toetust palju põnevaid projekte, mille raames kutsuti kooli noori juhendama ettevõtjaid, tehti õpitubasid ja laagreid. Hea meel oli näha, et paljud ettevõtjad ja kohalikud omavalitsused soovisid koolidega koostööd teha, loodetavasti on see nii ka selle vooru puhul. Kooliväliste partnerite kaasamine võimaldab muuta ettevõtlusõpet elulisemaks, näiteks viia õpet läbi väljaspool kooli, ettevõtte probleemidele lahendusi otsides jms,“ nendib Parve.

Taotlusvoorust on toetust oodatud taotlema koolid ja era- või avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Taotlejal tuleb projekti kaasata ka vähemalt üks partner. Juhul kui taotleja ei ole kool, peab vähemalt üks projekti partneritest olema kool. Koolide all peetakse silmas üldhariduskoole ning kutse- ja rakenduskõrgkoole.

Ettevõtlusõppe taotlusvoorus jagatakse projektide vahel 210 000 eurot, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus on 85% ja riiklik kaasfinantseering 15%. Ühele projektile antakse toetust 1000 kuni 25 000 eurot. Panustada tuleb ka 10% omaosalust.

Taotlusvooru „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” projektitaotluste esitamise tähtaeg on 23. november 2018 kl 17.00 ning taotlused tuleb esitada e-keskkonnas.

Taotlejad on oodatud ka infopäevadele, mis toimuvad 9. oktoobril Tallinnas ja 10. oktoobril Tartus.

Taotlusvooru korraldab SA Innove elukestva õppe keskus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ettevõtlusõppe programmiga.

Täpsem teave ja infopäevadele registreerimine siin 

Esimesest taotlusvoorust sai toetust projekt, milles osalesid üle 250 õppuri, 54 ettevõtet ja 10 kooli. Projektis tutvuti ettevõtluse erinevate tahkudega.