Projekt ettevõtjatega käivitas ettevõtlusõppe neljas koolis

Sildid:

Kaasaja OÜ eestvedamisel valmisid projekti raames ettevõtlusõppe materjalid vabaks kasutamiseks kõigile koolidele. Nende alusel praktiliste ettevõtluskuude läbiviimine julgustas nelja kooli ettevõtlusõppega alustama.

Läbi SA Innove ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu taotlusvoorust toetust saanud ning aasta ja
kaks kuud väldanud projekti „Praktilised ettevõtluskuud ettevõtjatega“ esimeses etapis koostasid
Kaasaja OÜ spetsialistid spetsiaalselt projekti jaoks õppematerjalid kaheksaks õppepäevaks
(a 2 akadeemilist tundi), koos töövihiku ja kaaskirjaga juhendajatele. Materjalid on mõeldud
ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks ja rikastamiseks põhikooli III kooliastmele.
Kaasaja OÜ juhatuse liikme ja projekti läbiviija Merike Mätase sõnul valiti projekti sihtgrupiks 8.-9. klasside õpilased, sest selles keerukas eas noortel on oluline mõista oma oskuseid, isiksusetüübist tulenevat koostöövõimekust ning huvisid, kuna põhikooli lõpetamisel tuleb teha elus esimene oluline valik, kas jätkatakse õpinguid gümnaasiumis või ametikoolis.
„Õppematerjalide koostamisel võeti eeskujuks Edu ja Tegu programmi ettevõtlusõppe moodul
ja lõimiti see õppematerjalidesse ettevõtluspädevuse mudelist lähtuvalt. Valminud õppematerjalide raamistikku on lihtne paigutada mõne muu toote või hoopis teenuse valmistamist ning integreerida sarnast õppemudelit ettevõtlusõppesse korduvalt – erinevates variatsioonides ning erinevatele vanusegruppidele. Samuti saab kasutada soovi korral õppematerjali erinevaid lõike, tegevusi või infot eraldiseisvalt,“ tutvustas Mätas loodut.

8-osalised õppematerjalid on vabalt kasutamiseks kõikidele koolidele KAASAJA OÜ KODULEHEL.

Praktiliste ettevõtluskuude raames õppisid nii õpetajad kui õpilased

Projekti järgmise etapina viidi läbi praktilised ettevõtluskuud nelja Eesti kooli 8.-9. klasside
õpilastele, kes polnud ettevõtlusõppega kokku puutunud. Nii Paldiski põhikoolis, Merivälja
koolis, Krootuse kui Palupera põhikoolis toimusid ettevõtluskuu raames 8 erineva
temaatikaga ettevõtlusteemalist koolituspäeva kokku 114-le õpilasele. Koolituspäevade
tegevustes vaheldusid ettevõtlusalane teooria ja praktika – erinevad mängulised grupitööd,
praktilised töötoad ja õpilaste iseseisev töö koolituspäevade vahel. Merike Mätase sõnul oli koolituspäevade sisu ja ülesehitus omavahel seotud tervikprotsessiks, mille käigus said
osalejad „mängida läbi” ettevõtja teekonna alates idee sünnist kuni toote füüsilise valmistamiseni, toote hinnastamisest kuni müügiprotsessi ja turundamiseni. „Rääkisime ka investeeringutest, sh kes üldse on investor ja kuidas investeeringuid kaasatakse. Pidasime oluliseks, et just läbi vahetu ja praktilise isikliku kogemuse tekiks igal osalejal esialgne tunnetus, mis talle tegelikult ettevõtluses meeldib/ ei meeldi, kas ta on pigem loov- või müügiinimene, milline roll talle ettevõtluses paremini sobida võiks. Oluline oli läbi saadud kogemuse mõista, kui oluline on ettevõtluses koostöö ning igal osalejal oli võimalus lisaks isiklikule praktilisele ettevõtluskogemusele tunnetada ja läbi proovida ka meeskonnatöö erinevaid tahkusid,“ selgitas Mätas. „Õppepäevadel lähtusime põhimõttest, et kui keegi jääb hätta, siis ei anna juhendaja mitte hinnangut, vaid püüab esitada abistavaid küsimusi ning aidata osalejal oma probleemi ise edasi
lahendada. Julgustades õpilast vaatama probleemi uuest vaatenurgast ning vajadusel muutma
tegevuskava, sest ettevõtluses pole õigeid ja valesid vastuseid ning probleemid on selleks, et neid
lahendada. Tutvustasime osalejatele erinevaid müügi- ja turunduskanaleid, eelkõige internetis ning ka sellele, millised on üldse õpilase võimalused neis tegutsemiseks. Lisaks, kuna aina enam netimüügile suunatud maailmas on oluline oskus oma toodete veenev visuaalne esitlemine,
siis toimusid ettevõtluskuu õppepäeval fotostuudio-päevad, kus õpiti tegema head tootefotot,“ avas Merike Mätas projektitegevusi.

Noortele kogemused kogu eluks, koolidele julgus ettevõtlusõppega alustada

Mis oli praktiliste ettevõtluskuude kasu ja mõju õppijatele? Merike Mätase sõnul suurenes projekti tulemusena kindlasti õpilaste ettevõtlusteadlikkus – ning seda läbi praktilise kogemuse
ettevõtja rollis, erinevate äriteoreetiliste teadmiste, eluliste näidete, mänguliste grupiharjutuste, praktiliste töötubade ning koostöö ja enesearengu protsessi. „Praktilise töö käigus õpitakse paremini tundma iseennast, suhtlema, meeskonnatööd tegema, planeerima ja organiseerima,“ teab ettevõtja Mätas omast käest. „Lisaks laoti vundament tulevikuks – projekti tulemusena on loomisel vähemalt üks minifirma ja tänaseks on kõik projektis osalenud koolid lisanud õppekavadesse ettevõtlusõppe mooduli,“ loetleb ta veel ühistegevuste kasutegurit nii õpetajate kui õpilaste julgustamisel.

Osalejate kogemused

Mida andis ettevõtlusõppe projekt koolile ja õpilastele ja mida see kogemus koolis muutis?
► Palupera põhikooli õppealajuhataja Reet Allak: Oma toote väljamõtlemine ja valmistamine oli õpilastele uus, keegi ei teinud sellist toodet, mida ta juba varem oli valmistanud. Pakkumine/ reklaamimine oli neil uus ja huvitav, eriti suuline pakkumine oli nii mõnelegi lausa enese ületamine. Sellisel viisil ei olnud õpilased ka pildistanud, nimelt pappkasti ehitati väike stuudio, see meeldis õpilastele väga. Projektis osalemine andis meile materjale edaspidise sarnase õppe korraldamiseks, samuti uusi ideid, kuidas ettevõtlusõpet läbi viia. Enne nimetatud projekti oli meil 9. klassis karjääriõpetus, kus põgusalt neid teemasid käsitleti. Käesolevast õppeaastast aga viisime sisse tunni nimetusega “Ettevõtlusõpetus”. Koolitasime välja õpetaja, kes alustas päris algusest, nimetatud tund on meil 1. ja 3-4. klassis. Kolmandas kooliastmes jätkub karjääriõpetus, mille raames puudutatakse ka ettevõtlusõpetuse teemasid. Samuti alustas kolmandas kooliastmes tööd ettevõtlusõpetuse ring, läbi mille üritab juhendaja jõuda minifirmani.
Krootuse põhikooli direktor Rita Punning ning bioloogia, geograafia ja loodusõpetuse õpetaja Karin Valdas: Projekt “Praktilised ettevõtluskuud ettevõtjatega” meeldis Krootuse põhikooli õpilastele ja õpetajatele, sest projektipäevad olid hästi planeeritud ja loogilise ülesehitusega ning projekti raames toimus palju praktilisi tegevusi ning teooria oli õpilastele eakohane ja arusaadav. Õpilastel oli võimalus areneda ja ennast paremini tundma õppida – nad said koostööd teha erinevates meeskondades, said oma võimeid erinevates gruppides proovile panna. Fotopäeval valmisid väga professionaalsel tasemel tootefotod. Kasutatud õppematerjalid olid huvitavad ja eale vastavad. Loodame, et saadud kogemus julgustab õpilasi tulevikus olema ettevõtlikud. Soovitus teistele koolidele: kui teil tekib võimalus sellest projektist osa saada, siis igal juhul haarake sellest kinni! Krootuse põhikoolis oli ka varem ettevõtlusõpe lõimitud ainekavadesse, kuid ei olnud nii täpselt välja toodud konkreetseid tegevusi.
Nüüd on kooli õppekavas iga aineõpetaja poolt lisatud ettevõtlusalased teemad, mida tundides käsitletakse. Kuna õpetajad tegid ettepanekud õppekava muudatusteks ise, siis rakendatakse ettevõtlusõpet on ainetundides rohkem. Õpilased olid ettevõtlusõppest väga huvitatud ning nad mõistsid, et ettevõtlusega tegelemine polegi midagi kättesaamatut. Samas on paranenud ka õpilaste oskused ürituste organiseerimisel ja eelarve planeerimisel (vastlalaat, jõululaat jne).
Saadud töölehti on võimalik kasutada erinevates ainetundides. Tehnoloogiaõpetuses ning käsitöös ja kodunduses rakendatakse projektõpet (töö planeerimine alates eelarvest kuni eseme valmimiseni, tehnoloogiarühmade vahetused). Ettevõtlusõppest saadud teadmisi
ja kogemusi saab kasutada ka 8. klassi loovtöö koostamisel (käsitööesemete, mööbli, toitude jne valmistamine, eelarve koostamine).

Koolid, kes soovivad Kaasaja OÜ abi sama projekti läbiviimisel, õpetajate koolitamisel ja toetamisel – võtke ühendust, et leppida kokku mahus ja tingimustes ning arutada vahendite leidmise võimalusi.
www.kaasaja.ee, Facebook: PraktilisedEttevotluskuud