Mis motiveerib noori ettevõtlikkusele?

Sildid:

Tallinna Ülikooli tudengid uurisid gümnaasiuminoorte ettevõtlikkuse teekonda, otsides noorte motivatsiooni faktoreid ning isiksuse, sotsiaalsete ja eneseanalüüsi oskuste rolli selles.

Tallinna Ülikooli ELU (Erialasid lõimiv uuendus) projekt on üle-ülikooliline õppeaine, mille käigus erinevate erialade üliõpilased kasutavad eelnevalt kogutud teadmisi olulise probleemi uurimiseks ning omapoolsete lahenduste leidmiseks. Üheks selliseks projektiks sai “Ettevõtlikud noored nutiajastul 2020”, mille eesmärk oli viia ettevõtlike noorte inspireerivad lood kooliseinte vahelt välja.

Meie kuueliikmelist rühma nimega Working Bees huvitas selle projekti juures kõige enam see, kuidas noored mõtestavad enda ettevõtlikkuse teed: millist väärtust kannavad nende jaoks tegevuse tulemus ja protsess ning mida õpetavad neile eksimused ja ebaõnnestumised. Samuti soovisime uurida, milliste sotsiaalsete oskuste ja isiksuse omaduste pool toetab ettevõtlikkust ning kuidas ettevõtlikkust arendada. Selle uurimiseks otsustasime intervjueerida kokku kuut tegusat noort Saaremaa Ühisgümnaasiumist, Paldiski Ühisgümnaasiumist, Kallavere Keskkoolist, Jõhvi Gümnaasiumist ja Haabersti Vene Gümnaasiumist, neist viis olid vene ja üks eesti keeles kõneleja.

Intervjuude analüüsimises toetusime Edu ja Tegu programmi ettevõtluspädevuse mudelile. Antud analüüsi jaoks kõige tähendusväärsemaks sai üks ettevõtlusõppe definitsiooni alajaotustest – ettevõtlusõpe kui ettevõtlikkust toetavate pädevuste arendamine õppes. Selliste pädevuste alla kuuluvad näiteks enesejuhtimine, väärtust loov mõtlemine, sotsiaalsete olukordade lahendamise arendamine jt.

Järeldused -mida annab noortele ettevõtlikkus?

Uuringu tulemused näitasid, et enne ettevõtliku tegevusega alustamist ei omanud intervjueeritavad selleks vajalikke põhioskusi ning projektiks vajalikke teadmisi arendasid noored juba ettevõtlikkuse protsessi jooksul.

  • Tähelepanuväärseks sai ka see, et kõiki ettevõtlikkuseks vajalikke teadmisi omandasid noored mitte haridusasutustest, vaid väljastpoolt – kõik intervjueeritavad olid nö “iseõppijad” ning otsisid vajalikku informatsiooni erinevatest allikatest või koolitustelt.
  • Samas, uuringus osalevate noorte jutust selgub, et ettevõtlikkus kui omadus on inimestel, kes tegelevad sellega, mis neile enim huvi pakub. See omakorda lubab väita, et noor on edukas selles, mida talle meeldib teha hobina ning kõik hobidega seotud algatused osutuvad edukaks tegutsemiseks tulevikus. “Ta (ettevõtlik inimene) tegeleb sellega, mis talle meeldib,” väidab üks intervjueeritavatest.

  • Meie jaoks eriti huvitavaks tulemuseks kujunes asjaolu, et noored ei pööra suurt negatiivset tähelepanu tegevuse käigus ilmnevatele ebaõnnestumistele ja raskustele. Kõik intervjueeritavad jätsid endale meelde ainult kasuliku ning teadvustasid, et iga kogemus (eriti negatiivne) loob väärtust.

  • Populaarsemateks ja enim arendatud väärtusteks noorte jaoks olid esinemiskogemus ja oskus kontakte luua. See lükkab ümber arusaama, et eduka tegevuse jaoks peab eelnevalt omama head suhtlemisoskust.

  • Noorte arvates on siiski olemas mõned iseloomujooned, mis aitavad ettevõtlikkusega alustada. Kõige enam leidis intervjuudes mainimist  julgus ja aktiivsus.

  • Samuti oli hea meel näha, et kuuest intervjueeritavatest viis väärtustavad protsessi rohkem või samal tasemel kui tulemust. “Negatiivsest tulemusest saame kõige rohkem kogemusi,” jagas üks noor, arutledes protsessi ja tulemuse tähtsuse üle.

Projekti tegevusega püüame panna noori mõtlema selle peale, et iga tegevus peab olema mõtestatud ning tänu sellele kasvab ka tegevuse väärtus. Selle eesmärgiga lõime kokkuvõtliku video, mille saatsime välja koolidele, kelle noori intervjueerisime. Plakatil tõime välja ka noorte vastuseid meie uurimisküsimustele tsitaatidena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loo autor: Nika Smirnova, Tallinna Ülikooli Balti, filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi suhtekorralduse eriala tudeng
Elu projekti “Ettevõtlikud Noored Nutiajastul 2020” Working Bees meeskonnas olid: Dmitry Fadin, Valerija Kozintseva, Kaidi Liivas, Julia Brok, Kai Toompuu, Nika Smirnova
Juhendajad: Maria Erss ja Krista Loogma