Miks osaleda konverentsil “Ennast juhtiv ja väärtust loov noor ei ole imeloom”?

Sildid:

Üle 300 osaleja on juba konverentsile registreerunud, kas ka Sina? Kui veel kahtled, siis korraldajad selgitavad lahti, mida saavad erinevad sihtrühmad konverentsil osaledes. 

  • Koolide juhtkonnad saavad konverentsil piiluda läbi MTÜ Mifras innovatsiooni ja ettevõtlusõppe programmi äärmiselt põnevasse Iisraeli koolide igapäevaellu. Mifras motiveerib ja julgustab koolide liidreid, et nad suudaksid ettetulevad takistused tuvastada ja tahaksid neid koos meeskonnaga lahendada. Ühine koolijuhtkonna pingutus liidab ja annab nii õpilastele kui õpetajatele tunde, et nad on osa millestki märksa suuremast ja olulisemast. See toetab haridussüsteemis otseselt ettevõtja hoiakut (märkan, suudan ja teen), andes õpilastele oskusi, mida nad vajavad tänapäeval tööturul hakkama saamiseks nii mittetulundus- kui äriilmas.
  • Karjääriõppega tegelev spetsialist saab konverentsilt häid ideid ja avaramat vaadet sellele, kuidas juba olemasolevate võimalustega toetada õpilaste õnnelikku ja edukat teekonda elukestvas õppes ja tööturul.
  • Karjäärinõustajad ja karjääriinfo spetsialistid saavad põhjaliku ja mitmetahulise ülevaate õppekava raames karjääri kujundamise ja ettevõtlikkuspädevuste arendamisest, mis võimaldab vajaduspõhiselt ja asjakohaselt koolis juba tehtut täiendada ning  planeerida õppijaid toetavat koostööd. Erinevate osapoolte koostööst räägitakse palju, eesmärgistatud ja õppijate vajadustest lähtuvate tegudeni jõutakse palju harvem. Ootan huviga praktilise kogemuse tutvustust, kuidas KOV-tasandil mõeldakse MEIE lastest ja noortest ning mitmete koolide unistus reaalsuseks on muudetud. Võimaluste loomine oskuste omandamiseks on eriti päevakorral seoses kutsevalikuõppe ning mooduli Õpitee ja töö muutuvas maailmas rakendamisega kutseõppeasutustes.
  • Kui Sa oled üldhariduskooli õpetaja ja soovid arendada teadlikult ja tahtlikult oma tundides ettevõtluspädevust, siis aitan koos teiega näha võimalusi, kuidas seda parimal moel teha.
  • Palju uusi teadmisi, ülevaate ettevõtlus- ja karjääriõppe võimaluste paljususest, kuhjaga inspiratsiooni! Konverentsil jagavad oma kogemusi ja parimaid praktikaid ettevõtlusõpetajad, koolijuhid ning valdkonna spetsialistid. Töötubades pakutakse väga laia valikut erinevatest võimalustest ettevõtlusõppe rikastamiseks. Kuna korraga saab jälgida vaid ühte töötuba, siis soovitan kindlasti teisi huvipakkuvaid võimalusi järele vaadata. Usun, et iga konverentsil osalev õpetaja saab sündmuselt innustust, et seda jagada noortega ning leiab pakutavast endale sobiva ettevõtlusõppe tee.
  • Kutsekooli meeskond ja õpetaja saavad lisaks headele praktikatele teada, kuidas koolis luua toimiv ja õppija isiklikku õpiteed toetav ettevõtlusõppe süsteem, kus igaüks saab panustada, on oluline ja loob lisandväärtust. Tulevikku silmas pidades ei saa olla ühte „õiget“ teed, vaid edu tähendab tihti pidevat katsetamist ja seejuures ka ebaõnnestumistega toimetulekut ning neist järelduste tegemist.
  • Haridusliku erivajadusega noorte lapsevanemad, õpetajad ja tugispetsialistid saavad konverentsilt  teadmisi ja inspireerivaid näiteid innustamaks iga lapse ja noore  tugevuste avastamist ning nende arengu toetamist.
  • Koolimeeskonnad saavad inspiratsiooni 12 eduloost, et ettevõtlikku õpet edendada nutikalt ka enda koolis või lasteaias. Lisaks uusi teadmisi ettevõtliku õppe rakendamiseks, näiteks õpitakse disainmõtlemist ja selle rakendamist, et paremini suunata ennast juhtiva noore kujunemisteed. Kasuks tuleb ka teadmine meeskonna toimimisest ja koostöö olulisusest ehk meeskonna tugevuste ja nõrkuste kaardistamise töötoa kaudu, mida viib läbi Belbini koostöökunstikool.

 

Oma ootusi jagasid Virve Kinkar, Erika Veide, Katrin Kivisild ja Kersti Kivirüüt Haridus- ja Noorteametist, Heidi Uustalu Ettevõtlikust Koolist ja Kersti Loor JA Eestist.