Kooli ja ettevõtte koostööst sünnivad tulevikutegijad

21. novembril Pärnus toimunud seminaril kohtusid ettevõtete ja haridusasutuste esindajad ning jagati kogemuslugusid, mida Eesti koolide ja ettevõtete koostöös juba tehtud on. Kiirkohtingul ja praktilises töötoas arutasid osalejad koostöövõimaluste üle ja vahetasid kontakte edasiseks koostööks.

Tänases muutuva tööturu olukorras on vajalik, et igal noorel oleks juba varakult kokkupuude töömaailmaga ja arusaam ettevõtlusest tuleb igas valdkonnas kasuks. Põhikooli lõpetades võtavad noored vastu esimesi olulisi karjääriotsuseid ning seetõttu tuleks koolis tähelepanu pöörata erinevate ametite tutvustamisele ning õpetatavate ainete seosele päriseluga. Praktiliste ja elulähedaste teadmiste ning oskuste omandamiseks on kõige parem õppida neid praktikutelt ehk selleks tuleb koolil teha koostööd tööandjatega.

Koostööks on erinevad võimalused teemanädalast kuni ühise õppeaineni

Koostöövõrgustiku „Ettevõtlikkuse edendamiseks“ ja ettevõtlusõppe programmi „Edu ja Tegu“ kolmandal ettevõtete ja koolide koostööseminaril jagasid oma kogemusi mitmed Pärnumaa ettevõtjad ning üldharidus- ja kutsekoolide esindajad.

Pärnus toimunud tehnoloogiapäevad olid heaks ja inspireerivaks näiteks tõestamaks, et ühise eesmärgi nimel on erinevate osapoolte koostöö võimalik. Ürituse raames tutvustati noortele erinevaid tehnoloogia erialasid läbi arvukate töötubade ja ettevõtete külastuste. Selle läbiviimiseks olid omavahel jõud ühendanud kohalikud üldhariduskoolid, kutsekool, ettevõtted, maakondlik arenduskeskus ja linnavalitsus. Osalus üle 280 üldhariduskooli õpilase poolt ületas ootusi. Pärnumaa ettevõtlusest said targemaks nii õpilased kui ka õpetajad. Kokkuvõttes tõdesid esinejad, et õppimine ja praktika koos ettevõttes peavad olema lastele piisavalt fun, et nad vaimustuksid, ning sellest lähtutakse ka järgmisi, veebruaris toimuvaid tehnoloogiapäevi korraldades.

Indrek Alekõrs Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolist ja Matthias Eichhorst Mativesi OÜst tutvustasid edukat koostööd, läbi mille avati kutsekoolis poole aastaga uus automaatiku eriala. Seda võib pidada edulooks, kus ettevõtjad pöörduvad spetsialistide puudumisel kooli poole ning üheskoos leitakse sobivad lahendused, mis toovad kasu ka tööturule laiemalt. Koostöö eeskujuks oli Saksa haridussüsteemi, kus õpe ja praktika on väga seotud.

Daisi Lorents Pernova Hariduskeskusest, kohalikud ettevõtjad Tiiu Sommeri Lindi Käsitööaidast ja Taivi Künnap Loomisrõõm OÜst jagasid üheskoos projektikogemust, kus noortele tutvustati ettevõtliku tegutsemise ja ettevõtluse võimalusi läbi turismi ja käsitöö, mis on Pärnumaa üks võtmetegevusala. Läbi viidud praktilised töötoad ja ülesanded näitasid õpilastele, et turismivaldkond ja loomeettevõtlus võivad olla võimalused, läbi mille end tulevikus teostada ning kohaliku elu arendamisse panustada. Saadi ettekujutus ettevõtlusest rohujuuretasandilt. Ettevõtjad ise tõdesid, et seisid projekti alguses silmitsi hirmuga, et mida lastega teha, kuid lõpuks pöördus see hoopis sooviks sarnaseid töötubasid korrata. Ka kooli õpetajad jõudsid tegevusi kõrvalt vaadates järeldusele, et tavapärased tegevused nagu näiteks marjadest moosiks saamise protsess on kergelt seostatav ainetundidega. Elulise õppega lihtsustame õpilaste valikuid elus, tõdesid ettekande tegijad lõpetuseks.

Vändra Gümnaasiumis alustatakse ettevõtlikkuse- ja ettevõtlusõppega juba õige varakult – 1. klassist. Kuidas seda tehakse, rääkisid direktor Marget Privits ja õpetaja Silja Enok, kes usuvad, et koolis antav hea haridus ning tihe koostöö kohalike ja kaugemate ettevõtjatega on aidanud kaasa piirkonna tänasele ettevõtlikule vaimule. Vändras toimub õppetöö nii tundides kui ka õppekäikudel, mille korraldamisse kaasatakse lapsevanemaid, vilistlasi ja ettevõtjaid. Palju õpitakse läbi tegevuse ning õpilased saavad nii õpilasfirmat teha, laatadel osaleda kui üritusi korraldada, sealhulgas külalisesinejaid ise valida, et esinejad oleks ikka need, keda soovitakse ise kõige rohkem näha ja kuulda.

Võta laps tööle kaasa!

Üheks võimaluseks koolide ja ettevõtete koostööks on osalemine kaubanduskoja algatuses „Tööle kaasa!“. Ettevõttepoolset kogemust oli jagama tulnud Dairi Õun Trimtex Paltic OÜst. Ettevõttega käis tutvumas 31 töötajate last, kes osalesid ekskursioonil, neljas töötoas ja vaatlesid vanemate tööd. Lapsed said kätt proovida kvaliteedikontrolli tegemises, toodangu pakkimises, kangast helkurite meisterdamises ja disainimises. Reaalsuses käivad lapsed alatasa vanematega tööl kaasas, aga on suur vahe, kas nad viibivad töö juures või tutvuvad töö sisuga.

Õpilastele tuleb karjäärivaliku lihtsustamiseks tutvustada asutusi ja erialasid

Seminari teises pooles toimus ettevõtete ja koolide kiirkohting ning sellele järgnes praktiline töötuba. Ettevõtjad tõid töötoas välja, et suureks probleemiks on töötajate leidmine ning noorte vähene huvi teatud erialade või valdkondade vastu. Väikese diskussiooni tulemusena jõuti järeldusele, et kuigi ka kooliajal ei näita lapsed kõigi erialade ja tegevuste vastu huvi üles, on siiski erinevate erialade tutvustamine võtmetähtsusega, et tulevikus osataks teha õigemaid valikuid ning valikuid aitab teha kogemus. Seega on väljakutse leida erinevad koostöö meetodid, arvestades nii kooli kui ettevõtte võimalusi.

Üheks kõige lihtsamaks variandiks peeti 45-minutilisi praktilisi töötubasid koolides, kus ettevõtted oma valdkonda õpilastele tutvustavad. Sellele võivad järgneda juba temaatilisemad, eriala kui ettevõtluse erinevaid nüansse käsitlevad töötoad ka ettevõttes kohapeal. Kuna väikeettevõtetel puuduvad tihti selle elluviimiseks vastavad ressursid, siis tasub mõelda jõudude ühendamisele läbi erialaliitude. Väga oluliseks peeti töötoa või ettevõtte külastuse ettevalmistust, sest ettevalmistamata ja liiga tõsine töötuba võib tekitada noortes vastupidise efekti – seega tuleb lähtuda noorte huvist ning töötuba peab olema nii kasulik kui veidi lõbusamas ja meeldejäävas võtmes.

Järgmine seminar leiab aset juba uuel aastal!