Esita kandidaat aasta parima ettevõtluse õpetaja, ettevõtliku õppuri, ettevõtlusõppe edendaja või mentori tiitlile!

Ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu tunnustab ettevõtlusõppesse panustavaid asutusi ja persoone tänavu esmakordselt.

Palun anna ka oma panus ja esita kandidaat või kandidaadid hiljemalt 20. oktoobriks ettevõtlusõppe programmi veebilehel (www.ettevõtlusõpe.ee/tunnustus).

Haridus- ja Teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsler Mart Laidmets märkis, et alanud ettevõtlusnädalal saab igaüks anda oma panuse, et parimad ettevõtlusõppe edendajad pälviksid tähelepanu ja tunnustuse. „Soovime tõsta esile ja tunnustada aktiivseid ja ettevõtlikke õppureid, õpetajaid, õppejõude, juhendajaid, mentoreid ja teisi ettevõtlusõppe edendajaid, kes inspireerivad oma tegudega paljusid ja on eeskujuks kogu ühiskonnale ettevõtlikuks saamisel, ettevõtlik olemisel ja ettevõtlusõppe arendamisel,“ ütles Laidmets.

Tunnustatavad kategooriad

1. Aasta ettevõtlik õppur
Tiitliga tunnustatakse õpilas- ja/või üliõpilasfirmat ja/või ettevõtlusõppes moodustatud meeskonda, kes on ettevõtlusõppes saavutanud silmapaistvaid tulemusi.
Tunnustuse saaja
• on aktiivselt kaasa löönud ettevõtlusõppes,
• on pälvinud oma tegevusega tähelepanu,
• on toetanud oma tegevuse ja eeskujuga õppurite ettevõtlikkuse suurenemist ning inspireerinud ja julgustanud teisi.
Sihtrühm: Junior Achievement Eesti programmis osalenud õpilasmeeskonnad, eelinkubatsiooniprogrammis STARTER osalenud üliõpilasmeeskonnad, koolide õppetöös moodustatud äriideed arendanud, kogukonna või heategevuslikku algatust ellu viinud meeskonnad.

2. Aasta ettevõtlusõppe edendaja
Tiitliga tunnustatakse meeskonda, organisatsiooni või asutust, kes on märkimisväärselt panustanud ettevõtlusõppe arendamisse ning kelle tegevused väärivad esiletõstmist ja levitamist.
Tunnustuse saaja
• on andnud silmapaistva panuse ettevõtlusõppe arendamisse,
• on kaasanud ettevõtlusõppe arengusse erinevaid osapooli,
• on toetanud ja arendanud ettevõtlusõppe jaoks olulisi koostöövõrgustikke.
Sihtrühm: Ettevõtlusõppesse panustanud meeskonnad, organisatsioonid, asutused ja ettevõtted.

3. Aasta ettevõtluse õpetaja
Tiitliga tunnustatakse ettevõtluse või muu aine õpetajat või õppejõudu, kes on silmapaistvalt toetanud õppurite ettevõtlusalast arengut ning rakendanud või juurutanud meetodeid ja praktikaid, mis innustavad ja inspireerivad teisi.
Tunnustuse saaja
• panustab õppurite ettevõtlusalaste teadmiste arendamisse ning lõimib ettevõtlusõpet õppeainesse, -moodulisse vms;
• kasutab ettevõtlusõppes tõhusaid ja innovaatilisi õppemeetodeid, mis panustavad ettevõtlusõppe metoodika arendamisse;
• on pälvinud nii õppurite kui ka kolleegide usalduse ja lugupidamise;
• on jaganud oma ettevõtlusõppe alaseid teadmisi, oskusi ja kogemusi teistega (seminaridel, koolitustel vm üritustel);
• on panustanud aktiivselt ettevõtlusõppe arendamisse, aidanud ettevõtlusõpet väärtustada ja ühiskonnal selle tähtsust mõista.

Sihtrühm: Üldharidus- ja kutsekoolide õpetajad, kõrgkoolide õppejõud.

4. Aasta ettevõtlusõppe mentor
Eesmärk: Tiitliga tunnustatakse ettevõtjat või ettevõtlikku töötajat, kes on silmapaistvalt toetanud õppurite ettevõtlusalast arengut ning rakendanud või juurutanud meetodeid ja praktikaid, mis innustavad ja inspireerivad teisi.
Tunnustuse saaja
• on juhendanud edukalt õpilas- ja/või üliõpilasfirmasid ja
• on aktiivselt osalenud õpilasfirma programmide ja/või programmi STARTER arendamises või
• on toetanud õppureid ettevõtlusõppes omandatud teadmiste-oskuste rakendamisel ja arendamisel,
• on toetanud ja arendanud ettevõtlusõppe jaoks olulisi koostöövõrgustikke.
Sihtrühm: Eelinkubatsiooniprogrammi STARTER ja Junior Achievement Eesti õpilasfirmade programmi mentorid ja teised, kes on mentorite või juhendajatena või muul moel osalenud  ettevõtlusõppes või selle edendamises.

5. Ettevõtlusõppe programmi aasta tegija
Tiitliga tunnustatakse isikut, kes on silmapaistvalt panustanud ettevõtlusõppe programmi tegevustesse ja arendamisse  ning kelle tegevused väärivad esiletõstmist ja levitamist.
Tunnustuse saaja
• on andnud silmapaistva panuse ettevõtlusõppe programmi tegevustesse ja arendamisse,
• on kaasanud ettevõtlusõppe arengusse uusi tegijaid,
• on toetanud ja arendanud aktiivselt ettevõtlusõppe jaoks olulisi koostöövõrgustikke.
Sihtrühm: Ettevõtlusõppe arendamisse silmapaistvalt panustanud isikud.

Kandidaatide esitamiseks tuleb täita ankeet ettevõtlusõppe programmi kodulehel  www.ettevõtlusõpe.ee/tunnustus
 Taotluses tuleb esitada järgnev info:
Kategooria *
Kandidaadi nimi *
Kandidaadi ametikoht ja asutus (organisatsiooni puhul märkida – ) *
Maakond või linn  *
Kandidaadi e-posti aadress *
Kandidaadi telefoninumber
Miks kandidaat väärib esiletõstmist (üks lause, max 230 tähemärki)? *
Kandidaadi tegevuse mõju ja silmapaistvad saavutused ettevõtlusõppe vallas (kirjeldada näidete varal, max 3000 tähemärki) *
Soovi korral lisainfo kandidaadi kohta tunnustuskategooria valguses (max 1000 tähemärki)
Esitaja ees- ja perekonnanimi (juhul, kui esitajaks on organisatsioon, lisada nii organisatsiooni kui kontaktisiku nimi) *
Esitaja seos kandidaadiga (asutus ja amet, programmi töörühma liige vmt)
Esitaja e-posti aadress *
Esitaja telefoninumber *
Kandidaate saavad esitada kõik soovijad ühes või mitmes kategoorias. Parimatest parimad valib programmi esindajatest koosnev komisjon ning väljakuulutamine ja tänumeenete-kingituste üleandmine toimub aasta lõpus aset leidval tunnustamisüritusel.