E-koolikotist leiad ettevõtlus- ja karjääriõppe töölehti ja kogumikke nii üld- kui kutseharidusele

Sildid:

E-koolikotti on koondatud materjalid ettevõtlus- ja karjääriõppe läbiviimiseks nii ainena kui lõimingus kõigile haridustasemetele – algklassidest kutsehariduseni. Valminud on kogumikud heade näidete ja metoodikatega ideede hankimiseks ning interaktiivsed töölehed, mis panevad õppijad mõtisklema erinevatel elulistel teemadel ja analüüsima iseennast ning enda võimalusi oma elu kui ka karjääri juhtimisel. Materjalid on loodud Haridus- ja Noorteameti ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu raames ning on kõigile tasuta kasutamiseks. 

Üldharidusele loodud ettevõtlus- ja/või karjääriõppe ainekavad 
1.-4. kooliaste:  Ettevõtluspädevuse lõiming üldhariduse õppeainetes
3. kooliaste: Üldhariduse valikaine „Ettevõtlusõpetus“ ainekava
3. kooliaste: Ettevõtlus- ja karjääriõppe lõimitud ainekava „Ettevõtlikuna töömaailma“
4. kooliaste: Üldhariduse valikaine „Ettevõtlusõpetus“ ainekava gümnaasiumile

Kutseharidusele loodud ettevõtlus ja/või karjääriõppe moodulid 
Ettevõtlusõppe moodulid 2.-5. tasemele
Lõimitud ettevõtlus- ja karjääriõppe moodul “Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas”
Ettevõtlusõppe õpik kutseharidusele

Ainekavad ja moodulid on üleval Moodle keskkonnas ning Edu ja Tegu kodulehel. Lisame jooksvalt ka E-koolikotti.

Ettevõtlus- ja karjääriõppe interaktiivsed töölehed  ja muud materjalid E-koolikotis

 Ainekavade ja moodulite juurde ning ka lõimitult läbi erinevate haridustasemete kasutamiseks on loodud interaktiivsed töölehed, ettevõtjate videod ja erinevad kogumikud. 

1.-4. klasside ettevõtlikkust ja rahatarkust arendavad töölehed
Sinu eesmärk õpetajana on, et õpilased oleksid ettevõtlikud? Soovid, et nad teaksid elementaarseid rahatarkuse algtõdesid ja oskaksid näha enda rolli oma elu juhtimisel ja igapäevaelu situatsioonide lahendamisel? Selleks on loodus töölehed pisematele, mis sobivad täitmiseks nii ettevõtlusõppe tunnis, ringis kui klassijuhataja tunnis, samuti külalisõpetaja juhendamisel.

Valikkursuse “Ettevõtlusõpetus” interaktiivsed töölehed 3.-4. kooliastmele  
Miks me vajame tiimitööd? Miks me peame ennast analüüsima? Kuidas äriideest saab reaalne ettevõte? Kuidas hoida end atraktiivsena ka pärast 10 aastat tegutsemist? Kui need küsimused on Sinu õpilastele olulised, siis mõnusat lugemist, tegemist ja intervjuude kuulamist!

OSKA andmebaasile tuginev karjääri-ja ettevõtlusõppe meetodite kogumik „Targad valikud tööturul“
Kuidas viia läbi valdkondlikku teemapäeva või karjääriinfo teemalist detektiivimängu, kasutada  tulevikuameteid avavaid meetodeid „Tulevikuoskused ja -ametid“ või „Tulevikuametite loomine“, oskuste analüüsi võimaldavaid meetodeid „Tööriistakohvri inventuur? Palju erinevaid õppemeetodeid ühes kogumikus.

Kutsehariduse ettevõtlus- ja karjääriõppe lõimitud mooduli „Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas“  töölehed  
Soovid, et õppijad leiaksid endale meelepärase ameti eluks? Soovid luua midagi väärtuslikku, millest kasu on nii Sulle kui ka teistele inimestele? Tahad end arendada ja ennast teostada? Kui jah, siis mõnusat avastamist koos õppuritega!

Muud ettevõtlus- ja karjääriõppe materjalid 
Videointervjuud ettevõtjatega ettevõtlusest, vajalikest oskustest tööturul ja ettevõtluses on kasutatavad igal haridustasemel. Konkreetse video ja haridustasemega seotud töölehed on leitavad iga eelpool mainitud ainekava/mooduli juurest Moodle keskkonnast. Videote ülevaate leiab Edu ja Tegu kodulehelt siit.

Ettevõtete ja koolide koostöö heade praktikate kogumik  
Soovid teada, kuidas koolid ja lasteaiad teevad koostööd ettevõtetega? Soovid olla tulevase ükssarviku teesuunajaks? Kui jah, siis need kogumikud on just Sulle mõeldud, sest annavad ideid, kuidas kaasata partnerid sisulisse ja järjepidevasse elulise õppe andmisse.

Tutvu kõigi Edu ja Tegu poolt välja töötatud ettevõtlus- ja karjääriõppe ja õpet toetavate materjalidega