Algas registreerumine ettevõtlusõpetaja meistriklassi koolitusprogrammi

Algas registreerumine ettevõtlusõpetaja meistriklassi koolitusprogrammi!

Ootame osalema üld-, kutse, ja rakenduskõrghariduse õpetajaid, kes juba õpetavad ettevõtlust erinevatel haridustasemetel ning on valmis hakkama rakendama ettevõtlusõppe mooduleid süsteemsemalt, kaasates ettevõtlusõppe läbiviimisse ka kolleege ja praktikuid.

Ettevõtlusõpetja meistriklassi läbinu mõistab ettevõtluspädevuse keerukat struktuuri ja sisu, väärtustab ettevõtlikku eluhoiakut, rakendab ettevõtluspädevuse arendamiseks sobivat õppemetoodikat, omandab oskuse läbivate õppemeetodite (meeskonnatöö, PBL jne) süsteemseks kasutamiseks õppeprotsessis, kavandab ja viib läbi ettevõtlusõpet lähtuvalt ettevõtluse ja ettevõtluspedagoogika põhimõtetest ning kaasab ja innustab kolleege järgima ettevõtluspädevuse kujundamist ja meetodeid ka lõimituna teistes ainetes.

Ettevõtlusõpetaja meistriklassi programm algab märtsis ning lõpeb novembris. Programm koosneb 6 õppesessioonist, kokku 11 õppepäeva, mille jooksul arendatakse läbivalt koostöö- ja meeskonnatöö oskuseid, digipädevusi, projektipõhist õpet, enesehindamist ja refleksiooni. Koolitusel osaleja saab koolituselt palju materjale ja harjutusi, mida koos oma õpilastega ettevõtlusõppes kasutada.
Koolitajateks on Eesti parimad ettevõtlusõppe õppejõud ja õpetajad, eksperdid ja ettevõtjad.

Koolitusprogramm on välja töötatud ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu ekspertide poolt, seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond ning osalemistasu õpetajatele ei kaasne.

Vaata täpsemalt ja registreeru siin.

Koolitusprogrammi ajakava ja teemad:

I moodul: 6.-7. märts 2019 Ettevõtlusõppe korraldamine koolis (TLÜ)
Õppejõud: Eneken Titov, Jane Mägi
Sissejuhatav moodul, mille esimesel päeval tutvustatakse ettevõtluspädevuse mudelit ja avatakse õppekorralduse tausta üldiselt ning teisel päeval tööriistu ning võtteid aineõpetajate kaasamiseks ettevõtlusõppe protsessi (meeskondade juhtimine, mentorlus jne). Mooduli läbinu mõistab ettevõtlusõppe eesmärke ja sisu erinevatel haridustasemetel ja -liikides, kavandab ettevõtlusõpet arvestades nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid ja koolikorralduslikke tingimusi ning mõistab koolis ettevõtlusõppe arendamiseks vajalikke innovatsiooni ja muudatuste juhtimise põhimõtteid.

II moodul: 10.-11. aprill 2019 Enesejuhtimisoskuste arendamine (TLÜ)
Õppejõud: Grete Arro, Elina Malleus, Triin Ulla
Mooduli läbinu selgitab enesejuhtimise temaatika sisu ning sellega seotud oskuste toetamise vajalikkust koolikeskkonnas, on mõtestanud (sh harjutanud) uskumuste ning motivatsiooni järjepideva toetamise võimalusi klassikeskkonnas ning koolis laiemalt, kirjeldab emotsioonide reguleerimise (juhtimise) erinevaid viise (toimetulekut rohkem ja vähem toetavad) ning seob neid oskustega ettevõtlusmaastikul ning on kavandanud erinevaid võimalusi emotsioonide reguleerimise (juhtimise) oskuse toetamiseks ettevõtlusõppes ning koolis laiemalt.

III moodul: 14.-15. mai 2019 Ettevõtluspädevust toetavate sotsiaalsete oskuste õpetamine koolis (EEK Mainor)
Õppejõud: Eneken Titov, Marge Täks
Mooduli läbinu mõistab sotsiaalsete pädevuste olulisust ja nende arengu vajadust, teab peamisi sotsiaalse pädevuse õpetamise meetodeid, oskab õppetöös kavandada ja rakendada sotsiaalsete pädevuste arendamiseks sobivaid õppemeetodeid, lõimib sotsiaalsete oskuste arendamise toetamise erialaõppega.

IV moodul: 26.-27. august 2019 Õppijate loovuse ja probleemilahendusoskuste arendamine (TalTech)
Õppejõud: Elina Kallas
Mooduli läbinu mõistab loovuse olemust ning mõttemustrite murdmise tähtsust ning kuidas kujuneb loovus ja millised on loovuse psühholoogilised alused, oskab ära tunda loovust kujundavad ja takistavad tegureid, on omandanud loovuse arendamise võtted ja oskab rakendada erinevaid loovustehnikaid probleemide lahendamiseks.

V moodul: 10.-11. oktoober 2019 Äriideede elluviimise alampädevuste õpetamine koos enesehindamise ja eneseteadlikkusega (TalTech)
Õppejõud: Urve Venesaar; Sirje Ustav, Martin Toding, Tehnopolise esindaja
Mooduli läbinu oskab ettevõtluspädevuse alapädevuste enesehindamist planeerida õppetöösse ja koostada ettevõtluskeskkonna, ärivõimaluste avastamise ning finantskirjaoskuse alaseid pädevusi toetavaid õpetamismetoodikaid ja ülesandeid.

VI moodul: 5. november 2019 Parimad praktikad ja kokkuvõte (EEK Mainor)
Õppejõud: Eneken Titov, Elbe Metsatalu
Mooduli läbinu valdab äriideede esitlemise tehnikaid, algatab ettevõtlusõpet toetavaid koostööprojekte ettevõtlikkust toetava õppe läbiviimiseks, kavandab ja viib läbi ettevõtlusõpet lähtuvalt ettevõtluse ja ettevõtluspedagoogika põhimõtetest ning kaasab ja innustab kolleege järgima ettevõtluspädevuse kujundamist ja meetodeid ka lõimituna teistes ainetes.