Aasta ettevõtlusõppe edendajate nominendid on selgunud

Haridus- ja Teadusministeeriumi ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu tunnustuskonkursi nominendid on selgunud, viies kategoorias esitati kokku 35 kandidaati. Laureaadid kuulutatakse välja 27. novembril.
Ministeeriumi ettevõtlusõppe programmi juht Kristi Ploom märkis, et kandidaadid on pühendunud ja tõeliselt ettevõtlikud inimesed, kes jõuavad tegutseda mitmel rindel. „Õpetajad otsivad erinevaid võimalusi, kuidas ainet lastele veelgi huvitavamalt ja elulisemalt õpetada, osalevad õpilastega erinevates projektides ning on paljude ürituste ja teemade eestvedajad koolis,“ ütles Ploom. „Selline eeskuju on noortele nakkav. Hea meel on ka selle üle, et paljud asutused ja ettevõtted leiavad aega ja võimalusi noortega tegelemiseks ning üha rohkem on koolikollektiive, kus ettevõtlikkuse arendamine ja ettevõtlusõpe on kogu koolipere ühine eesmärk.“

Aasta parimaid ettevõtlusõppe edendajaid tunnustatakse viies kategoorias: aasta ettevõtlik õpetaja ja õppur, ettevõtlusõppe mentor ja ettevõtlusõppe edendaja ning Edu ja Tegu programmi aasta tegija.

Haridus- ja Teadusministeeriumi algatatud ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames tunnustatakse ettevõtlusõpet edendavaid inimesi ja meeskondi tänavu teist korda. Tunnustatavate kandidaate sai esitada igaüks oktoobris ettevõtlusõppe programmi veebilehel www.ettevõtlusõpe.ee.

Laureaadid kuulutatakse välja teisipäeval, 27. novembril kell 14 Tallinnas Kultuurikatlas.
Ajakirjanikud on oodatud!

Ettevõtlusõppe tunnustuskonkursi nominentide tutvustused kategooriate kaupa juhujärjekorras:

AASTA ETTEVÕTLIK ÕPETAJA

Erika Tafenau on Tallinna Rahumäe Põhikooli ettevõtlik noor õpetaja, kes leiab oma õpilastele alati
põnevaid väljakutseid, et nad eduelamust ja rõõmu tunneksid. Erika osales eelmisel aastal oma 2.
klassi õpilastega kurgisõprade projektis, mille kohta peeti blogi, nii et ka teistel oli võimalik nende
tegemisi jälgida. Aasta lõpus said kõik osalejad oma taimed koju võtta. Sel õppeaastal osaleb Erika
oma klassiga linnumaja ehitamise projektis, mille käigus õpivad õpilased planeerimist, koostööd,
disainimist, ehitamist ja palju muid eluks vajalikke oskusi. Vanemate õpilastega osaleb Erika
erinevates rahvusvahelistes eTwinningu projektides (näiteks Hollandi e-kirja projekt). Samuti on Erika
juhendada kõik 8. klassi ettevõtlusega seotud loovtööd. Eelmisel aastal oli väga edukas Võimeistrite
minifirma.
Anneli Kandima on Saare maakonna Aste Põhikooli matemaatika õpetaja, kes naudib õpetamist kui
protsessi ja teeb ainetunnid õpilaste jaoks põnevaks. Ta loob klassist väikese kuningriigi, kus kõigil on
hea olla ja keskenduda. Tegemist on õpetajaga, kes laste hinnangul on väga range, kuid samas teeb
nalja ja kellel on kõigi õpilaste jaoks aega. Ta seletab ühte ülesannet mitmel erineval moel ja parema
arusaamise nimel vajadusel ka joonistab. Ta toob näiteid ja seoseid päriseluga ning kõigil on õigus
teha ülesandeid oma tempos. Anneli on pannud matemaatikat armastama ka need lapsed, kes siiani
on küsinud: „Kellele ja milleks seda matemaatikat üldse vaja on?“ ning on andnud neile julguse, et
nemadki on võimelised alustama õpilasfirma loomisega.
Kaia Tamm on Põlva Gümnaasiumi majandus- ja ettevõtlusõpetaja, kellega kohtumist õpilased alati
ootavad, sest ta jagab nendega oma pühendumist ja motivatsiooni, olgu tegemist õpilasfirma
dokumentatsiooni korrastamise või majandusõpetuse töö järelevastamisega. Kaia tunnid ei toimu
ainult koolimajas ja klassiruumis, vaid ta võtab oma õpilastega aktiivselt osa ka erinevatest
projektidest (näiteks osavõtt äriideede konkursist Bright Minds, kus Kaia eestvedamisel oli Põlva
Gümnaasium kõige suurema osalejate arvuga kool) ja korraldab õppekäike erinevatesse
ettevõtetesse. Samuti kutsub ta oma tundidesse lugusid jagama külalislektoreid, näiteks erinevaid
ettevõtjaid ja eelmiste aastate edukate õpilas-/minifirmade tegijaid. 2017/2018. õppeaastal töötas
Kaia juhendamisel 14 õpilasfirmat ning 2 minifirmat. Kaia juhendatud õpilas-/minifirmad on viimasel
aastal saavutanud hulgaliselt tunnustusi. Ta viib aktiivselt koolis ellu Junior Achievement’i
õpilasfirmade programmi ja innustab õpilasi osalema. Tänu Kaia aktiivsusele ning võimalustest
kinnihaaramisele on tema juhendatavate firmade tooted jõudnud piiri taha: Rootsi, Itaaliasse,
Saksamaale, Lätti, Soome ning Austraaliasse.
Birgit Peterson on Pärnu Koidula Gümnaasiumi majandus- ja ettevõtlusõpetaja. Alates 2015. aastast
on ta loonud koolis hästi toimiva ja järjest enam populaarsust võitva ettevõtlussuuna, mis pakub
õpilastele teoreetiliste majandus- ja ettevõtlusteadmiste omandamise kõrval praktilisi tegevusi.
Kokkulepped paljude piirkonna ettevõtetega praktikabaasiks olemise suhtes ja arvukad
külalisõpetajad erinevatelt elualadelt kinnitavad õpetaja oskust luua toimivaid koostöösuhteid
eelkõige ettevõtlussuuna õpilaste arengueesmärke silmas pidades. Õpetaja Birgit on kõrge
missioonitunde ja motivatsiooniga noor õpetaja, kes peab hästi oluliseks noorte ettevõtlikku hoiakut
ja selle kujundamist. Ta usub, et tema maksimalistlik iseloom laseb tal olla õpilastele hea eeskuju ja
liider, suurendades nende õpihuvi ja -motivatsiooni. Ta on õpetanud karjääriplaneerimist ja
ettevõtluse aluseid, projektijuhtimist, ettevõtluse ja äriplaani aluseid. Birgit on kaasanud
ettevõtlussuuna tegemistesse mitmeid koostööpartnereid nii kodu- kui välismaalt. Tähelepanuväärne
on, et rahvusvahelise ambitsiooniga ideedele leiab ta projektitoetusmeetmete kaudu edukalt
rahastuse. Rahvusvahelist koostööd ettevõtlusõppes arendatakse Baltimaadega. Lisaks on Birgiti
juhendatud õpilasfirmad (näiteks Finestix, Salvator ja Tummine) saanud märkimisväärseid tunnustusi.
Sven Idarand on Eesti Kunstiakadeemia (EKA) ettevõtlust praktiseeriv ettevõtlusõppejõud. Edu ja
Tegu programmis on ta loomemajanduse baasmooduli väljatöötaja. 2018. aastal andis ta kokku 5
ainet eesti ja inglise keeles. Ettevõtluse ainete läbiviimisel rakendab ta Edu ja Tegu programmis
väljatöötatud loomemajanduse moodulit ja pädevusmudelit. Lisaks on Sven ettevōtja, OMAklubi
omanik ja treener. Veel jõuab Sven olla EKA uue maja ja sellele lisanduvate hoonete projekti
koordinaator.
Merle Karuks on Adavere põhikooli innustunud ja innustav õpetaja. Merle on lähtuvalt oma kooli
eripärast ja õpilaskonnast lõiminud erinevaid õppeaineid ja tunniväliseid tegevusi (sh ettevõtlus- ja
karjääriõpe, ajalugu, matemaatika jt). Tulemuseks on õpilaste algatusvõime, koostööoskuste ja
õpimotivatsiooni kasv. Näiteks õpetajate päeva tähistamine koolis, milles osalemiseks õpilased
läbivad kandideerimisprotsessi, hindavad oma eeldusi konkreetsete ainete õpetamiseks, kavandavad
ja viivad ellu huvitavaid tegevusi selle päeva meeldejäävaks muutmiseks. Teine näide: miniõpilasfirma
(kohvik), milles erinevate õppeainetega seotuna õpetaja juhendamisel õpilased läbisid
ettevõtte loomise ja tegutsemise etapid. Õpilaste eduelamust ja metoodilisi tähelepanekuid on Merle
tutvustanud teistele õpetajatele ja koolis töötavatele karjäärispetsialistidele mitmetes maakondades.
Samuti oli ta üks kolmest karjääri kujundamise pädevuste mudeli praktikas rakendamise testijast.
Merle eestvedamisel osaleb Adavere Põhikool arvukates projektides. Märkimisväärne on tema oskus
kaasata teisi õpetajaid.
Liivia Rebane on Antsla Gümnaasiumi huvijuht. Liivia on ettevõtlik, ideedest pakatav, energiline,
rõõmsameelne ja positiivust kiirgav õpetaja, kelle jaoks ei ole raskeid ülesandeid, vaid ainult
huvitavad väljakutsed. Liivia on „Ettevõtliku kooli“ koolimeeskonna juht ja koordinaator. Möödunud
õppeaastal juhtis ta projekti „Koolipingist ettevõtjaks“, mis hõlmas õpilasi 1.-12. klassini, kooli
töötajaid ja partnereid AS-i Antsla Inno ning Ettevõtlusküla. Tema juhtimisel viidi läbi väljaspool kooli
ettevõtlusõpet toetavaid tegevusi: kõik klassid, st 20 klassikomplekti külastasid ettevõtet AS Antsla
Inno, kus toimus 20 töötuba ja kõik õpilased said osaleda vähemalt kahes erinevas töötoas. Projekti
lõpuks valmis Liivial ettevõtlusõppe baasmoodul kooli õppekava täpsustuseks ja edasiarenduseks,
mis hõlmab kõiki õpilasi ja seob õppeained ühtseks tervikuks. Liivia oskab väga hästi õpilasi kaasata
erinevatesse tegevustesse, tunnustada neid ja näha tegevuste jätkutegevusi (õpilased organiseerivad
ise jõulupidusid, viivad läbi klassidevahelisi võistlusi, organiseerivad piknikupäeva jne). Liivia on hea
partner ürituste korraldamisel ja kaaslaste innustamisel, näeb asju positiivsena ja võtab eksimusi
õppetundidena.
Jane Mägi on Kuressaare Ametikooli IT ja ettevõtluse õppesuuna juhtõpetaja. Jane on oma
südameasjaks võtnud kutsehariduse populariseerimise ja kvaliteedi tõstmise ning sellega seoses
ettevõtluse ja ettevõtlikkuse sidumise kutseharidusega. Jane on eestvedaja/mentor/õpetaja, kes oma
igapäevase läbimõeldud tegevusega toimetab selles suunas, et kutsekoolides oleks noortel võimalik
tegeleda ettevõtlusega ja olla ettevõtlik. Tema ideed ja loovus on kooli toonud palju huvitavaid
tegevusi, millega antud ala propageerida. Ta on nõus oma uneajast kirjutama projekte, et
õpilasfirmadest saaks õpilastele ka praktikabaas ning nõus alati otsima lahendusi, kuidas õpilastele
paremini ja kasulikumalt asi selgeks teha. Kuressaare Ametikoolis on ta suutnud siduda õpilasfirmade
toimetamised õppetööga. Jane eestvedamisel on tegevustesse kaasatud väga suur koostööpartnerite
ring nii ettevõtjate näol, teiste kolleegidega kui ka teiste koolidega nii maakonnast kui
maakonnapiiridest väljapoole.
Signe Mitt on karjäärikoordinaator Imavere Põhikoolis. Signe tutvustab õpilastele erinevaid
edasiõppimisvõimalusi, ettevõtmisi ja põnevaid külalisi, korraldab väljasõite ning leiab alati võimalusi,
kuidas suunata noori ettevõtlikkuse poole. Möödunud suvel oli Signe Imavere kohvikute päeval
koolikohviku Siilike eestvedaja. Kui Signe midagi ette võtab, siis teeb ta seda väga pühendunult ning
on oma tegemistes kohusetundlik. Ettevõtete külastused ja ettevõtjatega kohtumised on aidanud
kaasa õpilaste mõtteviisi ja hoiakute kujunemisele. Õpilastega on osaletud messidel (näiteks Noor
Meister), samuti on noored osalenud Paide Muusika- ja Teatrimajas ettevõtluspäeval, mis nende endi
sõnul pakkus inspiratsiooni, unistusi ja sihte eluteele.
Merike Tamm on Põlvamaa Saverna Põhikooli õpetaja. Merike on ettevõtlik ja enda eeskujuga
haarab õpilasi kaasa erinevatesse projektidesse ning seeläbi innustab ning arendab noorte
ettevõtlikust. Tema positiivsus ja loomingulisus on mõjutanud kogu kooli ja Kanepi valda. Õpetaja
Merike oli esimene Saverna Põhikooli õpetaja, kes osales Junior Achievement Eesti koolitustel. Tema
antavad tunnid on tihedalt seotud reaalse eluga ja ettevõtlikkuse arendamisega koolinoorte hulgas.
Merikese ettevõtmisel on toimunud palju erinevaid projekte, ta algatab koos õpilastega õppekäike ja
ekskursioone. Ta on õpilaste suhtes tähelepanelik, nõudlik ja samas hooliv. Tema tunnid on hästi
ettevalmistatud ja tundides kasutab erinevaid õppemeetodeid.
Elbe Metsatalu on ettevõtlusõpetaja Pärnu Ühisgümnaasiumis, Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasiumis ning Tallinna 21. Koolis. Elbe on suurte kogemustega õpetaja ja
mitmekülgsete õpimetoodikate looja ning rakendaja. Tema panus ettevõtlusõppe materjalide
koostamisel on märkimisväärne, ta on tunnustatud lektor täiendõppes ning teeb tihedat koostööd
ettevõtete ja ettevõtjatega. 21. Koolist alguse saanud mini-minifirmade programm on osutunud väga
populaarseks ja seda metoodikat kasutavad käesoleval õppeaastal juba kümned koolid üle Eesti. Elbe
õpetab programmi metoodikat ka teistele õpetajatele. Igal õppeaastal osaleb tema tundides üle 100
õpilase, kes tegutsevad rohkem kui 20 mini-minifirmas. Lisaks on Elbe korraldanud Tallinna 21. Kooli
ja teiste Tallinna koolide 3. kooliastme õpilastele Tallinna Haridusameti loodus- tehnoloogiateadusvaldkonna projektide “Vau!Ohoo!!“ ning „Avasta ja imesta“ ettevõtlustöötubasid. Viimasel kahel aastal on ta Tallinna õpioskuste võistluse rahatarkuse teema küsimuste üks autor ja läbiviija. Elbel on pikaajalised kogemused ka õppe- ja metoodiliste materjalide, ettevõtluse ja
majandusülesannete koostajana. Ta on JA Eesti gümnaasiumi majandusõpiku kaasautor-koostaja.
Reti Randoja Muts on Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli kutseõpetaja. Reti on kooli
ettevõtlusmeeskonna aktiivne liige ja eestvedaja, kellel on alati uusi ideid, mida ta koos õpilastega
ellu viib. Programmi Edu ja Tegu raames on Reti osalenud mitmel ettevõtlusõppe koolitusel, kust
saadud ideede ajel on ta juba teist aastat osalenud kooli õpilastega STARTERi programmis. Käesoleval
õppeaastal on selles programmis osalemine seotud maaturismi eriala õppijate õppekavaga ja toetab
turismiturunduse õppimist. Sageli on koos õpilastega elluviidavad ideed seotud kooli õpikeskkonna
kaunimaks muutmisega ja kujundamisega. Ta suudab õpilasi kaasata ja innustada, noorte enda sõnul
muutub tema tunnis keeruline ettevõtlusmaailm lihtsaks ja arusaadavaks ning tekib tahe ise ettevõtja
olla. Reti on ka ise tegev ettevõtja ning sellega õpilastele eeskujuks. Tema praktiline kogemus aitab
olla reaalsuse piirides ning õpetada eluliselt.
Reet Bobõlski on Rakvere Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, kelle töö ja tegevus on
õpilastele parim tõestus, et ettevõtlik inimene jõuab elus tegeleda väga erinevate ja huvitavate
valdkondadega ning olla kõiges ka edukas. Eesti keele õpetajana on Reet hinnatud õpikute ja
töövihikute autorina. Majandusvaldkonna õpetajana on ta aastaid osalenud erinevates
koostööprojektides ja töörühmades, mis töötavad välja majandusõpetuse õppevara ja
näidistöökavasid. Reet on Rakvere Gümnaasiumis majanduse õppesuuna alusepanija, koordinaator ja
erinevate majanduskursuste õpetaja, põhikooliastme majandusringi juhendaja, Lääne- Virumaa
majandus- ja karjääriõpetajate ainesektsiooni juht ja kuulub vabariigi majandusõpetuse õpetajate
nõukotta. Tal on väärtuslik oskus leida õppeainete vahelisi seoseid, teha koostööd teiste õpetajatega,
märgata võimalusi õpilastes ettevõtlikkuse arendamiseks ja läbivate teemade rakendamiseks
erinevate huvitavate tegevuste kaudu. Reeda initsiatiivil on koolis läbi viidud majandusnädalaid ning
ettevõtlikkuskonverents, haarates kaasa ka noorema kooliastme õpilased. Sellel õppeaastal on
Rakvere Gümnaasiumis käivitumas vähemalt kaks õpilasfirmat. III kooliastme majandusringi
juhendajana ergutab ta õpilasi osalema omaalgatuslikes projektitegevustes Creatlon, mille raames on
mitme lennu õpilased kaitsnud 8. klassis oma loovtöö. Õpetaja Reet on korraldanud majanduse
õppesuuna klasside suvist praktikat ettevõtetes ja õppekäike erinevatesse edukatesse asutustesse.
Reet Bobõlski on tegus, mitmekülgne ja huvitav õpetaja, kelle nakatavat energiat õpilased hindavad
ning kes panustab kooliellu palju laiemalt, olles sellega kolleegidele eeskujuks.
Marve Koppel on Kuressaare Ametikooli kutseõpetaja, kes tegutseb aktiivselt kooli õpilasfirmade
programmis, juhendades igal õppeaastal mitmeid õpilasfirmasid. Viimased kaks õppeaastat juhib
Marve kooli Edu ja Tegu programmist finantseeritavat projekti “Uus õpikäsitlus Kuressaare
Ametikooli ettevõtlusõppes “Õppida on põnev””. Projekti tulemusena on toimunud
inspiratsioonipäevad, simulatsioonimängud, õppereis Ettevõtluskülla ja Ahhaa-keskusesse,
veebilehtede koolitus õpilasfirmadele. Marve on oma igapäevatöös hinnatud hooliva ja järjekindla
ideede elluviimise eestvedajana, õpilaste inspireerija ja innustajana, kelle poole tihti pöörduvad nii
õpilased kui kolleegid. Turunduse ja projektijuhtimise õpetajana toimub Marve juhendamisel koolis
igal aastal mitmeid lühemaid ja pikemaid õpiprojekte, mis on edukalt õppetöösse lõimituna õppijate
ettevõtlikkust arendavad. Ettevõtlusõppeks vajalikus pidevas enesearendamises on Marve samuti
eeskujulik, osaledes igal aastal ettevõtlusõppe koolitustel, õppelähetustel ja võrgustikutöös. Kevadel
omistati Marvele kutseõpetaja kõrgeim, 7.tase. Marvel on silmapaistev panus Kuressaare Ametikooli
kujunemisel ettevõtlikuks kooliks.
Maret Vabarna on Mikitamäe Kooli käsitööõpetaja. Ta õpetab seto omakultuuri Setomaa koolides ja
lasteaedades nii Värskas kui Mikitamäel, on juhendanud edukalt Mikitamäe kooli minfirmasid ning
oma ettevõtliku hoiakuga on noortele eeskujuks. Tema juhendatud õpilasfirmad on saanud
tunnustatud läbi aastate erinevatel õpilasfirma laatadel, viimati sai 2017. aasta õpilasfirmade laadal
“Üle piiri turundus“ minifirma „Pärand“ eripreemia pärandkultuuri reklaamimise ja tutvustamise
eest.

AASTA ETTEVÕTLIK ÕPPUR

Merilin Priilinn-Türk on õpilasfirma Best Ice tegevjuht, Tallinna 21. Kooli 12. klassi õpilane. Merilin on väga ettevõtlik, vastutustundlik, alati valmis õppima ja ennast arendama ning innustama teisi edasi
püüdlema. Best Ice toodab Kalevi kommidega jäätiseid, õpilasfirma saavutas Eesti õpilasfirmade
võistlusel 2. koha ning saadi ka teisi tunnustusi. Erakordne saavutus on Kalev AS-iga allkirjastatud
partnerlusleping. Kokku osales Best Ice oma toodetega 16 erineval müügisündmusel. Merilin oli ainus
Eesti õpilasfirmade esindaja, kes oli väljas oma toodanguga Paide arvamusfestivalil ettevõtlusõppe
alal ning ütles sõna kaasa ka ettevõtlusõppe teemal. Ta on väga vastutustundlik, põhjalik ja
edasipüüdlik. Teadmishimulise õppijana on Merilin osalenud koolitustel, kirjutanud ja taotlenud
rahastust erinevatele projektidele. Ta on viinud läbi koolitusi ja töötubasid, esinenud Harjumaa Tööja
Karjäärimessil paneeldiskussioonis. Merilin panustab oma tegevuse ja erakordse pühendumusega
noorte ettevõtlikkuse edendamisse ja ettevõtlusõppe arengusse. Uuel õppeaastal on Merilin
õpilasmentoriks oma kooli õpilasfirmadele, et aidata neil ennetada ning lahendada tekkivaid
probleeme õpilasfirmas. Ta innustab teisi õpilasfirmat tegema ning oma kogemust saama. Merilini
entusiasm, töökus, õppimisvõime, ettevõtlikkus, katsetamisjulgus ja sõnaosavus, ratsionaalne
mõtlemine ning abivalmidus ei jää märkamata koolis ega koolivälises tegevuses.
Karl-Kaspar Meri on Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilane, kes on eeskujuks kaasõpilastele oma
ettevõtlikkusega. Tema eestvedamisel korraldati eelmisel õppeaastal Ettevõtlike Ideede Laat Eestis
(EILE) Pärnu Keskuses, mis andis võimaluse õpilasfirmadel üle Eesti realiseerida oma toodangut. EILE
valiti ettevõtliku kooli Pärnumaa edulugude konkursil II koha vääriliseks algatuseks. Karl-Kaspar on
hea eestvedaja, ideede genereerija ja teostaja ning ka tema õppetulemused on head. Kooliväliselt
osaleb noormees ettevõtlusprogrammides – näiteks STARTER Pärnumaa, kust alguse saanud ideega
SmartCup võideti Ajujahi Pärnumaa pitching üritus, pälvides edasipääsu Ajujahi TOP 100 hulka. Oma
ettevõtlikkusega on ta eeskujuks kaasõpilastele. Julgus, sihikindlus ja tulemustele orienteeritus on
taganud edu ettevõtmistes. Käesoleval õppeaastal viib Karl-Kaspar ellu mitut uut algatust –
õpilasfirmana tuuakse turule platvorm, mis võimaldab teistel õpilasfirmadel ning väiketootjatel oma
tooteid müüa. Nii on mitmed realiseeritavad ideed ka laiemat väärtust loovad, õpilasfirma puhul
näiteks pakkudes võimalust realiseerida väiketootjatel ning õpilasfirmadel paremini oma toodangut,
jõudes laiema tarbijaskonnani. Oma ettevõtlikkusega ja ideedega nii õppetöös kui ka kooliväliselt on
Karl-Kaspar väga heaks eeskujuks teistele kaasõppijatele.
Elisabeth Margarethe Kikas on Tallinna Reaalkooli 12. klassi õpilane. Elisabeth Margarethe on oma
tegevuse ja käitumisega eeskujuks teistele noortele – ettevõtliku hoiakuga, mitmekesiste huvidega,
eesmärkide seadmise ja nende poole püüdlemisega. Ta on osalenud mitmetel konkurssidel.
Ettevõtluskonkursil Bright Minds lemmikloomamälestuste raamatuga saavutatud finaali koht andis
otsustava tõuke õpilasfirma tegemiseks. Elisabethi algatusel ja eestvedamisel loodigi õpilasfirma sEst
(ehedad Eesti ehted, mis sisaldasid killukest Eestit), mis pälvis 2018. aastal Eesti parima õpilasfirma
tiitli ja esindas Eestit Euroopa lõppvõistlusel Serbias. Praegu tegeleb Elisabeth edasi
tootearendusega, et luua oma ettevõte. Soovides inspireerida noori olema ettevõtlikud nii otseselt
ettevõtluses kui ka laiemalt (sh teaduspõhistes valdkondades), on Elisabeth esinenud mitmetel
noortele suunatud üritustel. Ta on olnud vabatahtlikuks mitmete ettevõtmiste juures, on
õpilasmentor ning paneb õla alla üritustel koolis. Oma tulevikku näeb Elisabeth ettevõtluses. Ta on
veendunud, et iga idee elluviimine on võimalik – tuleb vaid leida parimad võimalused ja
meeskonnaliikmed. Klassikaaslased iseloomustavad Elisabethi kui inimest, kes „omab ajamasinat“,
sest ta teeb palju ja jõuab palju. Ta julgeb ideid teoks teha, otsustada, võtta vastustust. Ta ei karda
tööd ega tagasilööke, on põhjalik, valmis pingutama ja pühenduma ning seadma meeskonna
eesmärgi enda omast ettepoole. Soovib kõiki asju teha parimal võimalikul viisil. Kiiduväärt on
Elisabethi arvamus, et ettevõtlikkus ei tähenda ainult oma ettevõtte loomist, vaid et ettevõtlikkust on
vaja igas asutuses, organisatsioonis, ametis ja elualal – teadusest kaunite kunstideni. Nii saab
kindlustada tulevikku ja panustada ühiskonna arengusse.
Anita Algus on Tartu Mart Reiniku Kooli 9. klassi õpilane. Anital on otsatult eriilmelisi ideid; energiat
ning oskusi neid ideid teostada; jõudu tõmmata käima ennast ja teisi eesmärgiga saavutada
maksimaalne tulemus, sealjuures unarusse jätmata oma teisi (õppetöö-alaseid) kohustusi. Anita lõi
õppeaastal 2017/2018. Kadrina Keskkoolis minifirma “Motivatsioonilaks”. Enne firma asutamist ja
toote väljatöötamist korraldas ta vallaülese veebiküsitluse, mida võiks õpilasfirma pakkuda. Anita on
ambitsioonikas ja motiveeritud ja innustab edukalt ka oma meeskonna liikmeid. Tema juhtimisel
jõudis firma üleriigilisel minifirmade konkursil teisele kohale. Sel õppeaastal korraldab Anita koos
oma meeskonnaga Kadrina Keskkoolis IT-ja NUTIfestivali CADrina raames CADrobotics, mis pakub üle
maakonna õpilastele robootika-alaseid töötube. Suure organiseerimise kõrval on Anital erakordselt
suur huvi õppimise ja erinevate ainevaldkondade vastu. Julge pealehakkamine ja „tahan, suudan ja
teen“ suhtumine on Anita edu võti.
Jaagup Kurm ja Robin Valge on Rõuge Põhikoolis minifirma Britex loojad. Nad toodavad
inimfiguurilisi puidust disainlampe. Minifirma Britex läbis edukalt JA Achievementi minifirma
programmi, saades kogemusi firma asutamise, tootmise ja selle arendamise osas, varustuse ja müügi
osas. Nad õppisid edukalt müügistrateegiad, head suhtlemist ja julgust, õppisid vigadest ja nägid
vaeva arendamise ja parendamisega, said kogemusi koostöös teiste ettevõtjatega. MF Britex müüs
oma toodet laatadel, internetis ja koostöös ettevõtjatega. Kõike seda pälvis ka edu, kui 2017. aasta
detsembris sai Jaagup Kurm eripreemia professionaalse ja julge suhtlemise eest Värska laadal “Üle
piiri turundus” ning Pärnu laadal tunnustati seda kui minifirmade parimat toodet ning Tartu laadal
saadi parima minifirma tunnustus ja 2018. aasta veebruaris sai Robin Valge eripreemia kui säravaim
talent Eesti Õpilasfirmade Laadalt Tallinnas. Noormehed on astunud esimesed tublid sammud
ettevõtluses. Neil on väga hea tiim: üks noormees täiendab teist, mis ühel nõrgemalt esindatud, see
teisel tugev külg. Neil on väga hea koostööoskus ning julgus küsida abi ning nõu.

AASTA ETTEVÕTLUSÕPPE EDENDAJA

Kadrioru Saksa Gümnaasium on alates 2014. aastast välja töötanud ja rakendanud põhikooli
reaalklassi ettevõtlusõppe moodulit ja gümnaasiumi saksakeelse majandusõppe õppesuunda, luues
eelduse ettevõtlusõppeks kõigis kooliastmetes. KSG on seadnud enda üheks eesmärgiks kasvatada
rahvusvahelises haridusruumis ja tööturul toimetulevaid ja konkurentsivõimelisi noori inimesi. Üheks
oluliseks osaks on siinjuures kooli eripära, kõrgetasemelise saksa keele õppe sidumine erinevate 21.
sajandi oskuste sh ettevõtlikkuse arendamisega õpilastes. Seega toimub alates 2015. aastast kõigisse
kooliastmetesse majandus- ja ettevõtlusõpe sisse viimine ainetundide ja lõimitud õpitegevuste (kõik
kooliastmed) või eraldi õppesuunana (gümnaasium). Gümnaasiumis on alates 2014. aastast
ettevõtlikel ja saksa keelt sügavuti õppida soovivatel õpilasel võimalus õppida saksakeelese
majandusõppe õppesuunal. Saksakeelses majandusõppes omandatakse baasteadmised (ettevõtte)
majandusest ja valmidus asuda spetsialistina tööle tugiteenuste valdkonnas saksakeelses ettevõttes.
Õppesuunda arendatakse ja õpet viiakse läbi koostöös partnerkooliga BBS Syke Saksamaalt:
ühistööna on valminud õppekava, digilahenduste toel toimuvad ühistunnid, aset leiavad õpiränded.
Kõik õpilased läbivad ettevõttepraktika kas Eestis või Saksamaal. Käesolevast õppeaastast on
võimalik asutada õpilasfirma. Hetkel õppivast 46 saksakeelse majandusõppe suuna gümnasistist
saavad tulevikus saksa (eriala)keelt oskavad majanduse põhialuste tundjad, kellel on ka esmased
praktilised kogemused ettevõtlusvaldkonnas. Programm pälvis 2018. aastal Euroopa Komisjoni ning
Haridus- ja Teadusministeeriumi välja antava Euroopa keeleõppe tunnuskirja. Kadrioru Saksa
Gümnaasium on välja arendanud jätkusuutliku ja populaarse õppesuunana majandus ja
ettevõtlusõppe, mida rakendatakse erinevates vormides nii formaalse kui mitteformaalse õppena
kõigis kooliastmetes. Õppe mitmekesistamiseks ning tänapäeva ühiskonna ootuste ja vajadustega
arvestamiseks arendatakse suunda edasi pöörates erilist tähelepanu õppe praktilisemaks
muutmisele, et anda väljund akadeemilistele teadmistele ning luua õppijates seosed õpitava ja
igapäevaelu vahel.
MTÜ Startup Viljandi on panustanud maakonna ettevõtlusõppe arengusse mitme aasta vältel,
kaasates programmi nii gümnasiste, üliõpilasi kui kutseõppureid. MTÜ Startup Viljandi eestvedamisel
toimuvad maakonnas õppijate ettevõtlikkuse arendamiseks noorte Ideeturud, mille raames saavad
osalejad ülevaate sellest, kuidas oma hobi või unistus viia ettevõtlusideeni. Nad kaasavad
programmis ettevõtjatest mentoreid, kes on noortele toeks oma ideede välja töötamisel. Ideeturult
on alguse saanud paljud noorte projektid ning mitmed õpilasfirmad. Parimad neist on saanud ka MTÜ
Startup Viljandi stipendiumi oma ettevõtlusidee teostamiseks. SA Innove on tunnustanud MTÜ
Startup Viljandi projekti üle-Eestilise ettevõtlikkusõppe 7-sammu meetodi arendamist. Viimasel
Ideeturul (uus nimetus Ideesõel) osales 100 noort kutseõppurit ja 13 mentorit, välja arendati 30
toredat ettevõtlusideed.
Maret Lepiksaar, Keila Linnavalitsuse arendusnõunik, on hingelt ja loomult ettevõtlusõppe edendaja ning arendaja, mida kinnitavad kõik tema ettevõtmised ning toimetamised selles vallas. Maret on organiseerinud erinevaid ettevõtlust ning üldiselt raha temaatikat käsitlevaid loenguid. Tänu Maretile
on võimalik olnud nii Keila kui ka Keila lähiümbruste noortel võtta osa kaugematest loengutest ja
ettevõtlusega seotud ettevõtmistest – näiteks tehti aprillis väljasõit Tartusse õpilaste
teadusfestivalile. Hiljaaegu on Maret kokku kutsunud projekti kirjutamise ümarlaua, mille eesmärk
on tuua Tartus pesitsev ettevõtlusküla ka Keila linna. Ta on organiseerinud noortele filmitöötubasid
koostöös Kinobussiga ja vedanud eest Keila vabaühenduste ja kultuuriümarlauda, et edendada
allasutuste ja vabaühenduste koostööd Keila linnas. Tema mõju ei ole viimase aasta töövili, vaid
oluliselt pikema aja tulemus. Viimase aasta jooksul on ta lisaks eelnevale panustanud õpilasfirma
tegemise propageerimisse Keila Koolis. Selle tulemusena on juba käesoleval õppeaastal Keila Koolis
toimimas viis õpilasfirmat. Mareti panus ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse arendamisse on olnud
enam kui märkimisväärne.
Põlva Gümnaasiumis usutakse, et igast ettevõtlikust inimesest ei pea saama ettevõtjat, aga iga
ettevõtja peab olema ettevõtlik – käimas on kolmas õppeaasta ja Põlva Gümnaasium ei karda ette
võtta. Põlva Gümnaasium on kool, mis toetab ja julgustab igakülgselt ettevõtlikkuse arendamist
õpilastes. Kahe tegutsemisaasta jooksul on pakutud võimalust õppida majandus- ja ettevõtlusõpet
ning turundust. Õpilasfirmasid on selle aja jooksul olnud 27, tänavu on lisandumas 13 uut firmat.
Õpilasfirmad on muuhulgas teinud koostööd TÜ keemialabori teadurite ning Toidu- ja
Veterinaarametiga. Koostööd tehakse ka SA Põlvamaa Arenduskeskusega. Põlva Gümnaasium oli
möödunud aastal TalTech Mektory ettevõtlusprogrammi Bright Minds maakondlik koordinaator.
Programmis osales ligikaudu 50 Põlvamaa noort ning Põlva Gümnaasiumist jõudis finaalvõistlusele 3
tööd. Käesoleval aastal jätkub varasemalt juurutatud ettevõtlusõpe. Lisaks tavapärasele
formaalõppele koolis, on töös ettevõtlusalane e-Twinningu ühisprojekt Austria ja Prantsusmaa
koolidega ning ühine turunduse projekt Läänemaa Gümnaasiumiga. Kool pakub iganädalaselt
õpilastele erinevaid külalistunde, sh ettevõtlusega seotud teemad. Samuti on õpilased
ettevõtluskursuse raames käinud külastamas erinevaid Põlvamaa ettevõtteid (Arcwood, Acino, Tere
AS). Võimalusel on külalisloengud avatud ka kogukonnale. Kool kaasab õpilaste ettevõtlusprogrammi
nii õpetajaid kui ka lapsevanemaid mentoritena. Alates käesolevast sügisest kuulub Põlva
Gümnaasium ka Ettevõtliku Kooli võrgustikku.
Antsla Gümnaasium on aktiivselt rakendanud meetodeid ja praktikaid, mis innustavad nii õpetajaid
kui ka õpilasi. Kui Antsla Gümnaasium liitus aastal 2016 Ettevõtliku Kooli võrgustikuga, siis elavnes
koolielu märkimisväärselt. Juhtkonna eestvedamisel on muudetud kooli keskkonda – seal on mitmed
ettevõtlikkust ja loovust soosivad ruumid. Koolis on katsetatud mitmeid metoodilisi uuendusi:
lõimingupäev, töötubadepäev, lahtised tunnid, liikuma kutsuvad õppetunnid, mis kõik rõõmuga vastu
võeti, samuti on lisandunud VOSKi päev ja e-õppepäev. Antsla Gümnaasium osaleb aktiivselt
erinevatel ettevõtlikkusega seotud üritustel ning noortele on ettevõtlusest ja karjäärist rääkimas
käinud mitmed külalislektorid. Projekti “Koolipingist ettevõtjaks” raames viis kool läbi
ettevõtlusmängu “Ettevõtlik pere” testversioon, kus 8.a ja 8.b klassi õpilased olid viie perefirma
esindajad, kes majandasid firmas ja pidid toime tulema ka ülesannetega isiku tasandil. Samuti on
koolipere on liitunud mitmete projektidega, mis annavad tegutsemisvõimalusi nii suurtele kui ka
väikestele. Antsla Gümnaasium on Tervist Edendav kool, Liikuma Kutsuv Kool, Kiusamisest Vaba Kool,
T.O.R.E. liikumisega kool.
Rakvere Gümnaasiumi Tallinna tänava õppehoone ettevõtlik meeskond ja kollektiiv on alates 2013. aasta kevadest teinud sihipärast tööd, et arendada õpilaste ettevõtlikust läbi erinevate ainete
lõimingu, kaasates kogukonda ning pannes koos tegutsema eesti ja vene õpilased. Viie aasta jooksul
on tehtud sihipärast tööd, et õpetajate vaateid muuta uuenenud õpikäsitluse suunas, et aidata
õpilastel leida julgus avaldada omi mõtteid ja ideid ning toetada nende elluviimist, et kaasata
vanemaid ja kogukonda. Uuenenud õpikäsitlus, praktiline ja koostöine õppimine, ettevõtlike
õpetajate ja õpilaste algatuste toetamine – kõik see on muutunud Rakvere Gümnaasiumi Tallinna
tänava õppehoone igapäeva õppetöös nii tavaliseks. Koostööprojektidest on saanud normaalsus ning
ükski õpetaja ei jää kõrvale. Kõrvale ei jäeta vene õppekeelega klasside õpilasi, erivajadustega
õpilaste klasse, koristajaid ega ka kokkasid. Tänu ettevõtlikkusele on koolimaja meeskond kasvanud
ühtseks, kuigi 2011. aastal liitusid vene õpilased ja õpetajad ning 2013. aastal lisandusid veel linna
algkooli õpetajad ja õpilased. Ettevõtliku õppe rakendamine on olnud suurepärane võimalus kolme
erineva taustaga kollektiivide ühendamiseks. Eelmisel õppeaastal alustasid ettevõtluse algõpetuse
huviringid 1.-2. klassi lastele. Käesoleval õppeaastal on huviring juba 1.-3. klassi õpilastele,
kasutatakse Junior Achievement Eesti õppematerjale.

AASTA ETTEVÕTLUSÕPPE MENTOR

Kalle Pilt, Ettevõtluslaager MTÜ juhataja, oli 2017. aastal laagri idee autor ja MTÜ asutajaliige. 2017.
aasta suvel toimus pilootlaager 42 noorele. Aastal 2018 oli juba 3 laagrit kokku 63 noorele. Alates
2017. aastast renoveeris Kalle endist Rasina koolimaja (ehitatud 1935), mis sisustati 70 voodiga ning
kõige muu laagriteks vajalikuga (rühmatööruumid, palliplatsid, lõkkekoht jms). Sama aasta augustis
alustati seal Ettevõtluslaager MTÜ nimel laagrite läbiviimist koostöös Ettevõtlusküla eestvedaja
Evelin Rätsepa ja laagrijuhi Liis Tennoga. Esimese 6-päevase laagri teemaks oli “erivõimed”.
Keskenduti sellele, et igal noorel on oma erivõimed, tähtis on vaid need üles leida ja arendada. Aastal
2018 toimus Seto Seltsi tellimusel erilaager 20 noorele ja seejärel kaks laagrit erinevatele
vanusegruppidele. Teise laagri teema oli “maailmamuutjad”. Selles laagris näidati noortele, et iga
meie sõna ja tegu muudab maailma. Tagasiside laagritele oli nii lapsevanemate kui osalejate poolt
ülimalt positiivne. Laagrites osalesid erinevad ettevõtjad, kes rääkisid oma tegemistest noortele ja
vastasid noorte arvukatele küsimustele. Kalle oli kõikide läbiviidud laagrite mentor ja osaliselt ka
rahastaja. Laagrite traditsiooni on plaanis jätkata. Kalle on valdkonnas tunnustatud spetsialist ning
annab aktiivselt oma teadmisi edasi nii erinevates projektides kui ülikoolides.
Ander Hindremäe, Tallinna Lennujaama infoteeninduse juht, juhendab, nõustab, innustab ja jagab
iganädalaselt kogu õppeaasta vältel oma oskusteavet noortele ettevõtlushuvilistele õpilastele. Ander
väärtustab kõrgelt haridust ja haritust ning seetõttu panustab rõõmuga märkimisväärse osa oma
vabast ajast noortele. Ander Hindremäe alustas oma kogemuste jagamisega Tallinna 21. Koolis juba
enne gümnaasiumi lõpetamist, olles läbinud 11. klassis õpilasfirma programmi. Pärast gümnaasiumi
lõppu sai ta JA Eestist ettevõtlusmentori tunnistuse. Ander on juhendanud 36 õpilasfirmat. Alates
2017/2018. õppeaastast on ta ametlikult Tallinna 21. Kooli ettevõtlusmentor õpilasfirmade
programmis 11. klassidele, juhendades Eesti ühte suurimat ettevõtluskursust, kus käesoleval
õppeaastal õpib üle 60 õpilase. Lisaks on Ander majandusõpetaja ka kooli reaal-loodusainete
õppesuuna 10. klassi õpilastele. Ettevõtluse arendamise seisukohalt on ta kahel eelneval aastal olnud
JA Eesti võistluse „Eesti parim õpilasfirma 2018“ produtsent ning muutnud võistluse vaiksest
konverentsiüritusest aasta üheks suurimaks ja silmapaistvamaks õpilasvõistluseks. Ander on noorte
jaoks suur eeskuju, keda austatakse ja hinnatakse kõrgelt. Ander aitab leida ärimentoreid ka neile
õpilasfirmadele, kes vajavad spetsiifilisemat tuge. Seega toob ta kooli teisigi ettevõtjaid-spetsialiste.
Ander Hindremäe on kooli õpilasfirmade mentorina esinenud ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse
teemadel Tallinna koolijuhtidele ning juhtinud kogemusseminari töötuba, kaasates ning innustades
koolijuhte aktiivsemale ettevõtlusõppe-alasele koostööle ja edasiarendusele. Lisaks toetab Ander
mentorina õpilasi ettevalmistumisel edukaks ESP Euroopa e-majanduseksami sooritamiseks, kokku
sooritas eelmisel aastal ESP eksami Tallinna 21. Koolist 61 õpilast. Anderi armastus oma kooli vastu
on muljetavaldav.
Kristjan Kolbre (Vamp Digital OÜ) on ettevõtjana panustanud kolm aastat ettevõtlusõppe
harjutustundide läbiviimisse Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilastele ning on ettevõtlusega alustades
olnud mentoriks kõigile soovijatele. Väga suur hulk üliõpilasi on viimase kolme aasta jooksul saanud
võimaluse õppida ettevõtluse ainet harjutustundides praktiku käe all, mis toob ainesse palju näiteid
ja motiveerib üliõpilasi ettevõtlikud olema. Paljud üliõpilased on tänu Kristjani harjutustundides
osalemisele saanud innustust ettevõtlusega alustamiseks. Kõik, kes on ettevõtlusõppe tulemusena
enda ideed soovinud ellu rakendada, on Kristjani näol saanud endale individuaalse mentori. See
suurendab nö “tavaõppes” osalevate üliõpilaste valmisolekut ettevõtlusega alustamiseks. Kristjan
leiab lisaks ettevõtjana tegutsemisele aega ka noorte inimeste ettevõtlusalaste teadmiste
suurendamisele ning julgustab innovatiivsete ideede ellurakendamisele. Kristjani pühendumus on
suurepärane näide ettevõtja soovist noortes ettevõtlikkust suurendada.
Anu Ruul (Greenstep Solutions OÜ) on rahvusvahelise kogemusega startup ettevõtja ning Tallinna
Tehnikaülikooli ja EBSi lektor, kes toetab üliõpilasi startup ettevõtlusega alustamisel. Anu on tohutu
energiaga ning kogemusega erinevates ettevõtlusvormides rahvusvahelisel tasandil.  Anu on panustanud juba aastaid oma ettevõtmiste kõrvalt ka noorte arendamisse. Näiteks on ta olnud
MTÜ Õpilasest Ettevõtjaks juhatuse liige ja JCI Tallinn President 2013. Ta on kõrgharidusprojekti BeWise asutaja, 2017.a Euroopa Innovatsiooni Akadeemia Playbook’i kaasautor ja aastatel 2014-2017 Ettevõtlike Noortekoja suurima Akadeemia (JCI Estonia Akadeemia) direktor ja koolitaja. Lisaks jõuab ta olla nii lektor erinevates kõrgkoolides kui ka koolitaja ning osaleda mitmete ettevõtluskonkursside žüriis. Anu on tunnustatud JCI Estonia Aasta Koolitaja tiitliga 2013 ja 2017.a. Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilaste õpetamisel on ta tegev teist aastat, viies läbi startup õppeainet. Selles valikaines on osalejate arv järjest suurenenud, sest Anu põnevad meetodid ning elulised näited ergutavad kõiki ka ise ettevõtte loomisega algust tegema. Anu kohtleb kõiki üliõpilasi kui tõelisi startup ettevõtjaid ning allahindlust ideede arendamisel ei tee. See teeb temast suurepärase mentori ja juhendaja ning innustab üliõpilasi. Anu pühendumus üliõpilaste toetamisel lisaks enda igapäevastele tegevustele ettevõtjana on suurepärane eeskuju.
Kuldar Leis (Kagu-Eesti ettevõtlusvaldkonna nõustaja, Võrumaa Arenduskeskuse
ettevõtluskonsultant) on märkimisväärselt panustanud noorte ettevõtlikkus teadlikkuse
parendamisse ning Kagu-Eesti ettevõtluse käekäik läheb talle korda. Kuldari kui tippettevõtja huvi,
innukus ja inspireerimisvõime on eeskujuks kõigile. Ta on käinud koolides ettevõtlusnädala raames
noortele rääkimas ettevõtlikkusest ning tekitanud elavate näidetega diskussiooni ning arutelu
erinevates osapooltes. Kuldari oskus inspireerida, riskida ning panustada algatustesse on
märkimisväärne. Sisukad arutelud ja iseendasse uskumine on peamised märksõnad, kuidas ta
noorteni jõuab. Potentsiaali avastamine ning motivatsiooni ülal hoidmine tuleb Kuldaril suurepäraselt
välja. Tihti peale seda, kui Kuldar on rääkinud või ära esinenud, tahaksid teda paljud veel kuulata, sest
tema eneseväljendus on ladus ning oskus teemat huvitavaks teha on samuti eeskujuks. Kuldar on
Eesti esimese sertifitseeritud passiivmaja rajaja ning seotud ühe omanikuna ligi kümne areneva
ettevõttega. Kuldar on saanud aasta ettevõtlusõppe mentori tiitli 2017. aastal.

ETTEVÕTLUSÕPPE PROGRAMMI AASTA TEGIJA

Jane Mägi, Kuressaare Ametikooli IT ja ettevõtluse õppesuuna juhtõpetaja, on ettevõtlusõppe
programmi aasta tegija eelkõige oma panusega kutsehariduse töörühma tegevusse. Jane tunneb
kutseharidust sügavuti, peab ettevõtlusõpet kutseõppes oluliseks ning oskab seda integreerida
kutseõppe õppekavadesse. Jane Mägi on olnud ettevõtlusõppe programmiga Edu ja Tegu seotud
selle algusest peale ning olnud kutsehariduse töörühma asendamatu liige, tänu kellele on
kutsehariduse töörühm planeeritud ajakavas töötanud välja ettevõtlusõppe moodulid ja ainekavad
erinevatele kutsehariduse tasemetele. Jane on võrdselt kogenud ettevõtlusõppes ja kutsehariduses,
tal on vajalikud teadmised ning oskused, et ettevõtlusõpet kutseharidusse integreerida. Ta on
ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu kõneisik, kes tutvustab programmi teistele kutsekoolidele,
koolitab õpetajaid ettevõtlusõppe programmi raames ning on ettevõtlusõppe programmi mentor,
kes aitab teistes kutsekoolides ettevõtlusõpet kasutusele võtta. Jane juhtimisel on ettevõtlusõpe
Kuressaare Ametikoolis oma tugeva koha leidnud ning ettevõtlusõppes osalevad erinevate erialade
õpilased. Kuressaare Ametikool on oma ettevõtlikkusega, ettevõtlusõppe läbimõeldusega ning
õpetajate omavahelise koostööga teistele kutsekoolidele eeskujuks. Igal aastal luuakse Kuressaares
Ametikoolis enam kui 10 tegusat õpilasfirmat. Kuressaare Ametikool on oma ettevõtlusõppe
süsteemi välja töötanud ja üles ehitanud just Jane juhtimisel. Jane on alati valmis katsetama uusi
meetodeid ning õpivõimalusi. Jane on väga põhjalik ja pühendunud ning tema peale saab olla kindel.
Jane põhjalikkus ja pühendumus, tema teadmised, kogemused ja töövõime teevad temast
asendamatu inimese kutsehariduse ettevõtlusõppe programmide väljatöötamisel ning arendamisel.
Epp Vodja on Junior Acievement Eesti tegevusse panustanud organisatsiooni algusest peale 1992.
aastal. Edu ja Tegu programmis on Epp kaasa aidanud nii üldhariduse töörühmas kui arendanud JA
programme ning koolitanud uusi õpetajaid.
Urve Venesaar, TalTechi professor, on panustanud Edu ja Tegu programmi töösse erinevates
töörühmades, juhib uuringute töörühma ning innustab kõiki enda eeskujuga maksimaalselt
panustama. Urve on olnud Edu ja Tegu programmi tegemistega seotud projekti algusest peale ning
on panustanud kõikides tegevustes. TalTechis on ta Edu ja Tegu projekti hing. Edu ja Tegu programmi
raames on tema kaastöös valmimas metodoloogiliselt kaasaegne Eesti haridussüsteemile sobiv
ettevõtluspädevuse mudel, tema eestvedamisel ja õhutusel on valminud ja valmimas mitmeid
teadusartikleid. Ta on uurinud ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppega seonduvaid erinevaid valdkondi –
nt ettevõtlik ülikool, õppejõudude ja (üli)õpilaste enesehindamise uuringud, ettevõtlusõppe mõju
uuringud erinevate õppeprogrammide näitel jpm. Väljatöötamisel on enesehindamise süsteem, mis
hõlbustab edaspidi nii õpetajate/õppejõudude tööd kui ka annab (üli)õpilastele võimaluse ennast
erinevatest ettevõtlikkuse aspektidest analüüsida. Tema teadmised, töövõime ja pühendumine on
imetlusväärsed ning innustavad kõiki töörühmade liikmeid panustama maksimaalselt.
Martin Toding, TalTechi programmijuht ja lektor, on panustanud Edu ja Tegu programmi erinevates
tegevussuunades, sh ettevõtlusõppe metoodika arendamine ja õppevara koostamine,
ettevõtluspädevuse enesehindamise uuringus osalemine, täienduskoolituste läbiviimine ja STARTER
meeskondade juhendamine. Ta on aktiivselt osalenud ettevõtluspädevuse mudeli alapädevuste
kirjeldamises ja analüüsis, olnud kolme ettevõtlusõppe mooduli arendamise eestvedaja, juhendanud
kümneid meeskondi STARTERi programmis, arendanud õppe- ja ainekavasid ning rakendanud
programmis väljatöötatud metoodikat.

 

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu toetab Euroopa Sotsiaalfond.