19 projekti hakkavad koolide ettevõtlusõpet praktilisemaks muutma

Innovest saavad avatud taotlusvoorust „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” 172 656 eurot toetust 19 projekti üle Eesti. Projektide raames plaanitakse uuel õppeaastal kooli noori juhendama kutsuda ettevõtjaid, läbi viia praktilisi õpitubasid, ettevõtlusõppe huviringe ja laagreid ning korraldada uudseid ettevõtlikkusega seotud kooliväliseid tegevusi. 16 projekti kavandab tegevusi kohalikul tasandil, üks oma regioonis ning kahe projekti tegevused on üle-eestilised.
Haridus- ja Teadusministeeriumi ettevõtlusõppe programmijuhi Kristi Ploomi sõnul toetavad sellised projektid ettevõtliku õppe juurutamist ning suurendavad õppurite ettevõtlusteadlikkust. „Kooliväliste partnerite kaasamine võimaldab muuta ettevõtlusõpet koolis oluliselt elulisemaks,“ tõdeb Ploom ja usub, et toetust saavad projektid aitavad kaasa ettevõtlusõppe tõusmisele uuele tasemele – kaasatakse kooliväliseid partnereid, seostatakse õpet enam igapäevaelu probleemidega ning võetakse kasutusele Edu ja Tegu programmis välja töötatav ettevõtlusõppe moodul. Viimane on eeltingimus toetuse saamiseks. Projektide hindamiskomisjonile oli positiivne üllatus, et taotlejaid oli palju ning taotluste kogusumma ületas planeeritud eelarve mitmekordselt. Kõrgemalt hindas komisjon taotlusi, milles olid põhjalikult läbi mõeldud ja selgelt kirjeldatud jätkutegevused ning näha plaanitava pikaajaline mõju.
„Hea meel on näha, et paljud ettevõtjad ja kohalikud omavalitsused soovivad koolidega koostööd teha. Neid ei motiveeri mitte tasu, vaid soov ja võimalus panustada Eesti elu jätkusuutlikkusse, tulevastesse töötajatesse ja ettevõtjatesse. Koole motiveerib sarnaste projektide elluviimisel teadmine, et noored on ettevõtlikud ja agarad ning tahavad maailma paremaks muuta. Neile on oluline mõista, milleks miski vajalik on, siis löövad nad hea meelega kaasa. Selline lähenemine aitab paremini õpetada kõiki õppeaineid, mitte ainult ettevõtlust. Ettevõtlusõpe on noorte seas üha populaarsem – näiteks näitavad PISA testi tulemused, et 15-aastased eesti noored näevad end tulevikus kõige sagedamini just ettevõtte juhi rollis,“ nendib Ploom.
Ettevõtlikkuse taotlusvoorus jagatakse projektide vahel kokku 172 656 eurot, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus on 85% ja riiklik kaasfinantseering 15%. Ühele projektile antakse toetust 1000 kuni 25 000 eurot. Panustada tuleb ka 10% omaosalust.
Taotlusvooru korraldas SA Innove elukestva õppe keskus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Sama määruse alusel on planeeritud taotlusvoor läbi viia ka käesoleva aasta lõpus.
Toetuse saajate nimekiri on leitav Innove kodulehelt.
Sihtasutus Innove edendab üld- ja kutsehariduse valdkonda, pakub üle-eestilise Rajaleidja võrgustiku kaudu karjääri- ja õppenõustamisteenuseid ning vahendab Euroopa Liidu toetusi.
Lisainfo:
Mari Annus
sisekommunikatsioonijuht