Kutsehariduse moodulid

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames on välja töötatud ettevõtlusõppe moodulid, koos rakenduskavade ja näidisülesannetega 2.-5. tasemetele.

Ettevõtlusõppe kursus tugineb järgmistele eesmärkidele:
• õppurite ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuste arendamine, mis on aluseks ettevõtlikule meelelaadile ja käitumisele;
• õppurite teadlikkuse suurendamine sellest, et ettevõtjana tegutsemine on võimalik valik tööalaseks tegevuseks;
• õppimine läbi praktiliste ettevõtlusprojektide ja -tegevuste;
• konkreetsete ärioskuste ja -teadmiste pakkumine, kuidas ettevõtet luua ja seda edukalt juhtida.

Väljatöötatud ettevõtlusõppe mooduleid ei tohiks segamini ajada üldise „Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused“ mooduliga, sest ettevõtlusõppe mooduli eesmärk on suurendada õppurite valmisolekut olla ettevõtlik töötaja või tegutseda ettevõtjana. Samuti keskendub ettevõtlusõppe moodul kogemusõppele, mille tulemusena peaks edendama õppurite loomingulisust, algatusvõimet, riskivõtmist ja teisi üldiselt kohaldatavaid omadusi ja oskusi, mis on ettevõtluse aluseks.

Nii nagu ettevõtluses on oluline praktiline kogemus, on ka ettevõtlusõppe puhul võtmetähtsusega praktiline tegevus, mis põhineb tegeliku elu kogemusõppele. Niimoodi on suurem tõenäosus, et noored oskavad rakendada ettevõtluse kohta omandatud teadmisi tõelises elus. Ettevõtlusõppe programmis Edu ja Tegu on välja töötatud hindamisülesanded ja seonduvad hindamismeetodid, mis on kavandatud eesmärgiga aidata õppuritel edukalt omandada ettevõtlusalaseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid.

Kutsehariduse moodulite ligipääsud leiab vasakpoolsest menüüst.

 

Lisaks on avaldatud esimene ettevõtlusõppe õpik kutseharidusele. See on leitav E-koolikotis ja Opiqu keskkonnas.