Õpetajale/õppejõule/koolijuhile

Hea õpetaja, õppejõud, koolijuht!

Meie kõigi ühine unistus on, et koolist astuvad ellu haritud ja läbilöögivõimelised noored, kes hakkavad parimal moel oma elu üles ehitama. Nii ettevõtlikud, kui on meie tänased noored, on ka homne Eesti riik. Meie kõigi koostööst sõltub, milliseks kujuneb Eesti majanduse edulugu järgmistel kümnenditel ning kuidas saavad noored hakkama oma eluredelil – nii töötajana kui ettevõtjana. Just kooli juhtkonnal ja personalil on võimalus luua koolis tulevikule orienteeritud keskkond, mis soosib noortele tulevikus olulist ettevõtlikku mõtteviisi ja praktilisi oskusi.  Ettevõtlusõppe programm on loodud selleks, et toetada koole metoodika rakendamisel, kus igal õpilasel oleks võimalik arendada oma ettevõtlikkust ning saada ettevõtlusalaseid teadmisi ja oskusi.

Õpetajatel-õppejõududel on võimalus kasutada oma aine rikastamiseks programmi jooksul välja töötatud ettevõtluspädevuse mudelit, ettevõtlusõppe moodleid kõigile haridustasemetele ja -liikidele,  aineprogramme, õppevara, õppekava arendusi ja muid abimaterjale. Tutvu täpsemalt metoodikaga.

Õpetajahariduse arendamisel on tähelepanu all ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe lõimimine õppekavadesse. Selleks on välja töötatud õpetajahariduse moodulid.

Õpetajad-õppejõud ja koolijuhid saavad oma oskusi ning teadmisi arendada täienduskoolitustel ning ettevõtete ja koolide koostööseminaridel. Ettevõtlusõppe programmi koolitused on suunatud ettevõtlusõppe moodulite rakendamise toetamiseks, õppijate ettevõtluspädevuse arendamise toetamiseks lähtudes välja töötatud ettevõtluspädevuse mudelist ja ettevõtlusõpetajate baasoskuste arendamiseks. Täienduskoolitused disainitakse nii, et need toetaksid õpetajate ja õppejõudude ning ettevõtjate ja mentorite mõttevahetust õppe kvaliteedi tõstmiseks kuivõrd praktilise poole sidustamine teooriaga on määrava tähtsusega. Koolitusi korraldavad Eesti kõrgkoolid, Innove, IVEK ja JA Eesti. Registreeruge huvipakkuvatele koolitusele koolituskalendris.

Tunnustame ka parimaid! 2017. a ettevõtlusõppe edendajad: Võru Gümnaasium (Karmo Kurvits, Andri Tallo), Kuldar Leis, Katrin Kivisild, Marje Vaan, minister Mailis Reps ja EKTK juht Mait Palts.

Programmi ühe tegevussuunana arendatakse ettevõtlikkuspädevust ja toetatakse õpilasfirmade loomist. Selleks saavad koolid osaleda haridusprogrammis „Ettevõtlik kool” ja Junior Achievement Eesti ettevõtlusõppe programmides. Ettevõtlikumad koolid ning ettevõtlusõppe eestvedajad saavad loomulikult tunnustatud! 2017. aasta parimate ettevõtlusõppe edendajate kohta saab lugeda siit .

Kõrg- ja kutsehariduse õppijatele ning samuti gümnasistidele on mõeldud ideede arendamise ja ärimudelite väljatöötamise programm STARTER, milles on ühendatud kaheksa Eesti kõrgkooli kompetentsid ning mida korraldatakse koostöös Tallinnas, Tartus, Pärnus ning Ida-Virumaal. Loe täpsemalt äriideede arendamise programmist STARTER.

Programmis osalemine aitab teadlastel tõsta oma kompetentsi teadustulemuste kommertsialiseerimise vallas. Selleks on abiks võimalus osaleda uuringutes ja täienduskoolitustel, tutvuda ettevõtlusõppe uuringute tulemustega ning neid kasutada.

2019. aasta parimad ettevõtlusõppe edendajad on jane Mägi (Kuressaare ametikool), Elbe Metsatalu( Tallinna 21. Kool ja veel mitmed koolid), Põlva Gümnaasium, Ander Hindremäe ning Merilin Priilinn-Türk.

Kogemuslood

Vaata videotest, kuidas viivad ettevõtlusõpet läbi ettevõtlusõppe edendaja 2017 tiitliga pärjatud Võru Gümnaasium eesotsas direktor Karmo Kurvitsaga ja Konguta kool õpetaja Pille Granovski eestvedamisel. Samuti vaata videotest ettevõtjate ja noorte arvamust ettevõtlusõppest.

Huvitavaid koolide ja ettevõtete koostöökogemusi ning praktikaid ettevõtlusõppe läbiviimisel saab lugeda uudistest.