2016. aasta tegevuste kokkuvõte

Ettevõtlusõppe programmi 2016. aasta tegevustest annab parima ülevaate 2016. a seire aruanne

Aruande autori Margit Partei kokkuvõte 2016. aasta tegevustele on järgmine:

2016. aasta oli ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu jaoks sisutegevustega alustamise ja partneritega koostöö käivitamise aasta. 2016. aastal on programmis ära tehtud palju hädavajalikku ettevalmistavat tööd, mis on programmi tegevuste efektiivse toimimise aluseks ka järgmistel aastatel.

Möödunud aastal oli metoodika, moodulite ja õppevara tegevussuuna töö fookuses ettevõtlusõppe metoodilise raamdokumendi arendamine ja moodulite väljatöötamine. Raamdokumendi osas tehti suuri edusamme ettevõtluspädevuse mudeli arendamisel, definitsioonide määratlemisel ja ettevõtlusõppe rolli määratlemisel. Raamdokumenti täiendatakse ja see valmib täies ulatuses 2018. aasta lõpuks. 2018. aasta lõpuks loodavast 16 ettevõtlusõppe moodulist valmis eelmisel aastal neli moodulit. Kuna olemasolev õppevara ettevõtluse õpetamiseks on killustatud, raskesti leitav ning mitmekesise kvaliteediga, on valminud ka õppuri pädevuste järkjärgulisest arengust ja loodavate ettevõtlusõppe moodulite spetsiifikast lähtuva õppevara kaasajastamise raamistiku esimene versioon.

2016. aastal korraldas ettevõtlusõppe programmi täienduskoolitusi seitse kõrgkooli: kevadsemestril Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja Estonian Business School, sügissemestril lisandusid eelnimetatutele veel Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Maaülikool. Kokku viidi läbi 32 täienduskoolitust, kusjuures osa täienduskoolitusi toimus aasta jooksul rohkem kui üks kord, seega oli erinimelisi koolitusi 24. Kokku osales täienduskoolitustel 424 erinevat inimest, üle viiendiku neist osales rohkem kui ühel koolitusel (koolitustel osalemiste arv: 597). Koolituste tagasiside uuring näitas, et sisu ja koolitajaid hinnati üldjoontes kõrgelt. Kõige enam hinnati selliseid täienduskoolitusi, kus osales nii ettevõtjaid kui ka spetsialiste kõigilt haridustasemetelt, sest seal tekkis oluline dialoog hariduse esindajate ja ettevõtjate vahel. Koolitustelt saadud teadmisi kasutati kõige enam õppe- ja arendustöös, vähem aga teadustöös.

Programmi positiivne mõju oli selgesti märgatav praktilise ettevõtlusõppe arendamise tegevussuuna raames. Junior Achievementi (JA) ettevõtlusõppe programmidesse lisandus 2016. aastal 91 õppeasutust: 88 üldhariduskooli ja 3 kutseõppeasutust. Ida-Virumaa Ettevõtlus-keskuse (IVEK) „Ettevõtliku kooli” haridusprogrammiga liitus 37 uut üldhariduskooli. Enne ettevõtlusõppe programmi ei olnud kohalikud omavalitsused tihti nõus JA ettevõtlusõppe programme ja IVEKi „Ettevõtliku kooli” haridusprogrammi õppeasutuses rahastama, programmid olid seetõttu koolides vähem levinud, kuigi huvi nende vastu säilis. Programmi Edu ja Tegu käivitumine on aidanud suurendada õppeasutuste teadlikkust, ületada rahastamisest tingitud takistusi ja õppeasutuste huvi programmide vastu on olnud hüppeline. Kokku osaleti 2016. aastal IVEKi koolitustel, mis on suunatud koolimeeskondadele, 2570 korda ja JA koolitustel, mis on suunatud ettevõtluse õpetamisest huvitatud õpetajatele, 159 korda.

Eelinkubatsiooni tegevussuunas tegeldi 2016. aastal eelinkubatsiooni raamdokumendi arendamise, mentorvõrgustiku kujundamise ja eelinkubatsiooni põhiprogrammi rakendamisega. Põhiprogrammi „Ideest ärimudelini” rakendati kolme juhtkeskuse eest-vedamisel (Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool) koostöös kõrg- ja kutsekoolidega nii kevad- kui ka sügissemestril. Brändinimena võeti kasutusele STARTER. Lisaks Tartus ja Tallinnas toimuvatele programmidele rakendati põhiprogrammi ka Pärnus ja Võrumaal. 2015/2016 kevadsemestril lõpetas programmi 61 tiimi, 2016/2017 sügissemestril 68 tiimi. 2016. aasta jooksul lõpetas STARTER programmi edukalt 129 meeskonda (449 osalist 21 õppeasutusest), neist 45 tiimi olid koolidevahelised ja 10 haridustasemetevahelised. STARTERi tagasiside uuring näitas, et nii sügis- kui ka kevadsemestril oli osalenute tagasiside positiivne. Peaaegu kõik osalenud soovitaks programmi oma sõbrale ja enamik arvas, et programm aitas nende äriideed hästi edasi arendada. Osalenud hindasid oma ettevõtlike hoiakute arengut programmi vältel ning valdav enamik leidis, et programm on muutnud neid ettevõtlikumaks. Ligi pool osalenutest kavatseb oma äriideed edasi arendada. STARTER programmi järeluuringust selgus, et kõik osalenud on jätkanud STARTERis alustatud ja/või uute äriideede arendamisega. Ligi pooled on registreerinud oma ettevõtte ja peaaegu sama palju   on neid, kes kavatsevad seda teha lähitulevikus. Valdav enamik eelistaks karjäärivalikuna töötamist ettevõtte juhina. 2017. aastal on alustatud eelmisel aastal väljaarendatud STARTERi jätkuprogrammi piloteerimist.

2016. aastal toimus programmi Edu ja Tegu raames kompetentside arendamiseks viis õppereisi ja osaleti viiel konverentsil. Kokku osales õppereisidel ja konverentsidel 66 inimest. Välislähetuste tagasiside on olnud positiivne: kõik osalenud omandasid uusi teadmisi, mida pea kõik kavatsevad kindlasti oma töös rakendama asuda, lisaks sai enamik uusi kasulikke tööalaseid kontakte nii Eestist kui ka väljastpoolt. Pooled osalenutest on alustanud koostööd loodud kontaktidega, valdavalt arendus- ja õppetöö alal. Programmi raames on läbi viidud neli väiksemamahulist uuringut ja alustatud kahe longituud-uuringu läbiviimist. Ilmus üks programmi toel valminud teadusartikkel.

Teavituse ja tunnustamise tegevussuuna raames valmis 2016. aastal ettevõtlusõppe programmi visuaalne identiteet ja ettevõtlusõppe programmi bränd Edu ja Tegu, programmi koduleht (https://ettevõtlusõpe.ee) ja Facebooki leht (http://facebook.com/ettevotlusope) ning hangiti kommunikatsiooniplaan. 2016. aasta sügisel, 26. septembrist kuni 23. oktoobrini kestis programmi avakampaania. 2016. aastal ilmus programmi uudiskiri viis korda, edaspidi ilmub uudiskiri neli korda aastas. Uudiskiri avaldatakse programmi kodulehel ja selle ilmumisest teavitatakse sihtrühmi elektronposti teel. Ettevõtlusõppe programmi inspiratsiooni- ja motivatsiooniüritustel osaleti eelmisel aastal 1168 korda.

Kindlasti on ettevõtlusõppe programmis piisavalt arenguruumi töö tulemuslikumaks korraldamiseks, kuid esiletõstmist väärib asjaolu, et tegevused kõigis töörühmades ja tegevussuundades on vaatamata mõningatele takistustele edukalt käivitunud. Tervikuna on programmist osa võtnud 175 õppeasutust ja neist pooled on ettevõtlusõppe vabalt valitud vormid juba kasutusele võtnud. Üldiselt liigub ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu tervikuna seatud eesmärgi suunas.

Ettevõtliku hoiaku arengut koolides kirjeldab kenasti järgmine joonis.