Programmist – old kuni 20160927

Ettevõtlusõppe programm on on ajavahemikul 2016 – 2018. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel ellu viidav programm eesmärgiga edendada ettevõtlusõpet kõigil haridustasemetel ning süvendada ettevõtlikku mõtteviisi. Selleks soovime anda mitmekesise tööriistakasti õpetajatele-õppejõududele toetamaks ettevõtliku hoiaku tekkimist koolinoores. Ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks peame vajalikuks kaasata õppeprotsessi ettevõtjaid ning pakkuda nii praegustele kui tulevastele ettevõtjatele-mentoritele-õpetajatele täiendõpet. Suurima kasu saajatena näeme  noori, kellel on võimalus osaleda lahedates ettevõtlusalastes projektides-programmides ning leida eneseteostusvõimalusi ja kasulikke kontakte.

Strateegilised eesmärgid:

  1. Põhikoolide, gümnaasiumide, kutsekoolide ja kõrgkoolide õppuritele luuakse võimalusi praktiliseks ettevõtlusõppeks; ettevõtlikust arendatakse kõigil haridustasemetel
  2. Töötatakse välja juhendamaterjalid ning õppevara, toetatakse koostööd ettevõtjate, kohaliku kogukonna ja teiste organisatsioonidega
  3. Arendatakse ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe koostöövõrgustikku, kogutakse ja vahendatakse häid teadmisi ja kogemusi nii Eestist kui ka mujalt maailmast, kohandatakse neid kohalikele oludele ja toetatakse nende rakendamist
  4. Õpetajakoolituse õppekavades arendatakse ettevõtlikkuse käsitlemist aineüleselt.

 Mida saab programmist õpetaja?

Õpetajad-õppejõud ning ettevõtlust toetavad spetsialistid saavad oma oskusi ja teadmisi arendada ettevõtlusteemalistel täienduskoolitustel, sh ettevõtlusõppe pedagoogika, mentorluse, intellektuaalse omandi ja teistes valdkondades. Õpetajatel on võimalus kasutada oma aine rikastamiseks programmi jooksul välja töötatud õppevara, õppekava arendusi ja materjale. Võrgustikku laiendavatel täienduskoolitustel arendatakse diskussiooni ettevõtlusõppe kvaliteedi tõstmise eesmärgil õpetajate ja õppejõudude ning praktiseerivate ettevõtjate ja mentorite vahel.  Programmis osalemine aitab ka teadlastel mõista paremini ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe vajalikkust ning tõsta oma kompetentsi teadustulemuste kommertsialiseerimise vallas, neile on abiks võimalus osaleda uuringutes ja täienduskoolitustel (kel on huvi või kes on juba seotud ettevõtlusõppega) ning õppereisidel, tutvuda ettevõtlus(õppe)uuringute tulemustega ning neid kasutada. Loe täpsemalt

Mida saab programmist õppur?

Õppur omandab uusi teadmisi, praktilisi oskusi, väärtuslikke kogemusi ja kasulikke kontakte ning seda läbi edasiviiva võimaluse osaleda praktilise ettevõtlusõppe projektides nagu  üliõpilas- ja õpilasfirmade programm. Lisaks on õppija suurimaks präänikuks võimalus arendada iseenda ettevõtlikkust ja äriideed  õppeprotsessi käigus. Loe täpsemalt

Mida saab programmist ettevõtja?

Sisukale ja praktilisele tulemusele suunatud ettevõtlusõppe programm aitab sidustada õppeaine praktikaga ja tööturu võimaluste ning vajadustega, muuta õpetajate, õppurite ja laiemalt ühiskonna hoiakuid ettevõtlust soosivaks ning tõsta ettevõtjaks olemise mainet. Ettevõtja saab  jagada oma praktilist kogemust ja vaadet tulevikule, osaleda muutuste juhtimisel ja ise õppida, teha koostööd nii teadlaste kui ettevõtluse tulevikutähtedega ning kaasata nad juba varakult oma ettevõttesse või innustada neid ise enda ettevõttega alustama. Olles aktiivne osaline ettevõtlusõppe programmis, toetavad nad Eesti muutmist ettevõtlikuks. Loe täpsemalt

Meie visioon

Meie visioon on, et iga  Eesti inimene mõistaks, et endas ettevõtlikkuse arendamine ja ettevõtlusteadmiste- oskuste omandamine annavad vabamad käed oma karjääri kujundamisel, olenemata sellest, kas on soov olla ettevõtlik töötaja, ettevõtja või lihtsalt tegus kodanik.

Programmi  väärtused

Koostöö – kogu programmi läbiv märksõna on koostöö; eesmärkide saavutamiseks tehakse koostööd kooli sees, koolide vahel, riigi ja haridussüsteemi vahel, õpetajate ja õpilaste, ettevõtjate ja õpipoiste, lapsevanemate ja laste – kõigi ühiskonnaliikmete vahel.
Ettevõtlikkus – ettevõtluseks on vaja ettevõtlikke inimesi; noortes ettevõtlikkuse kujundamiseks on vaja ettevõtlikke õpetajaid, praeguseid ettevõtjaid jne. Ettevõtlikkus on hoiak, mida iseloomustab loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus ja arukas juhtimine. See eeldab loomingulisust, uuendusmeelsust ja riskivalmidust.
Teadmised, õppimine – elukestev õpe ning teadmiste ja kogemuste jagamine on programmis oluline mitmel viisil – õpetajad õpivad ise uusi metoodikaid ja seejärel õpetavad lapsi; ettevõtjad ja mentorid jagavad oma praktilisi kogemusi; tugisüsteemid annavad edasi oma teadmisi ning ka lapsed räägivad kodus oma vanematega ning teevad neist ettevõtlikumad inimesed.
Innovatsioon – Eesti on tuntud innovaatiliste lahenduste poolest; programm räägib ka innovaatilistest õppemoodulitest, uutest võimalustest teha õppekava paremaks ning huvitamaks, uuenenud lähenemisest ettevõtlusharidusse ja ettevõtlusesse.
Võrdne vastutus – poliitikud ja koolijuhid vastutavad õpikeskkonna eest; õpetajad vastutavad selle eest, et klassiruumis oleks põnev; ettevõtja õpipoisi innustamise eest; lapsevanemad lapse käekäigu eest elus; lõppkokkuvõttes aga vastutab iga õpilane oma tuleviku eest ise. Kui õpilane on ettevõtlik, siis on ka tema tulevik põnevam ja edukam, sest ta on konkurentsivõimelisem.

Logost

Kõik need tunnused on koondunud ka meie logosse:EduTegu_logo_Roheline_Green_RGB.pdf (1)

Ampersand ehk & on logogramm, mis Eesti keeles tõlgitakse sõnaks ’ja’, mis on omakorda väga positiivse kõlaga, sarnane ’jaatusele’. Positiivsus ning ’jah’ sõna on omased ka ettevõtlikkusele. Meie logo ampersand kujunes tähepaarist ’e’ ja ’t’. Sellest tähepaarist on tuletatud programmi hüüdlause, mida võib lugeda kas Edu Tegu või Edu & Tegu.

Sõnal Edu on lisaks positiivsele ja edukale tähendusele ka tähendus Eesti haridussüsteemis – see on mitmete haridusasutuste tippdomeen. Lühend tuleb ajalooliselt ladina keelest, sõnast educo, mis tähendab midagi juhtima või püstitama. Sellest on omakorda kasvanud välja ladinakeelne sõna educatio, millest on tulnud inglise keelde education. Seega on edu ajalooliselt ise väga tugevalt haridusega seotud olnud ning teiste juhtimine ja millegi tegemine on ka ettevõtlusprogrammi üks olulisemaid väärtusi.
Tegu on inimese teadlik käitumine, mis kandub üle väliskeskkonda. See tähendab, et millegi tegemiseks peab seda tahtma, peab midagi ette võtma. Loomulikult peab oma tegude eest ka vastutama. Samas vaid tegudega jõuab eduni ning ka valesti tegutsedes, sellest õppides ning  vastutust võttes jõuame innovatiivsete lahendusteni.

_GRT0135 _GRT0361 _GRT0318