Programmist NEW temp

Ettevõtlusõppe programm on on ajavahemikul 2016 – 2018. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel ellu viidav programm eesmärgiga edendada ettevõtlusõpet kõigil haridustasemetel ning süvendada ettevõtlikku mõtteviisi. Selleks soovime anda mitmekesise tööriistakasti õpetajatele-õppejõududele toetamaks ettevõtliku hoiaku tekkimist koolinoores. Ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks peame vajalikuks kaasata õppeprotsessi ettevõtjaid ning pakkuda nii praegustele kui tulevastele ettevõtjatele-mentoritele-õpetajatele täiendõpet. Suurima kasu saajatena näeme  noori, kellel on võimalus osaleda lahedates ettevõtlusalastes projektides-programmides ning leida eneseteostusvõimalusi ja kasulikke kontakte.

Strateegilised eesmärgid:

  • Põhikoolide, gümnaasiumide, kutsekoolide ja kõrgkoolide õppuritele luuakse võimalusi praktiliseks ettevõtlusõppeks; ettevõtlikust arendatakse kõigil haridustasemetel
  • Töötatakse välja juhendamaterjalid ning õppevara, toetatakse koostööd ettevõtjate, kohaliku kogukonna ja teiste organisatsioonidega
  • Arendatakse ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe koostöövõrgustikku, kogutakse ja vahendatakse häid teadmisi ja kogemusi nii Eestist kui ka mujalt maailmast, kohandatakse neid kohalikele oludele ja toetatakse nende rakendamist
  • Õpetajakoolituse õppekavades arendatakse ettevõtlikkuse käsitlemist aineüleselt.

Mida saab programmist õpetaja?

Õpetajad-õppejõud ning ettevõtlust toetavad spetsialistid saavad oma oskusi ja teadmisi arendada ettevõtlusteemalistel täienduskoolitustel, sh ettevõtlusõppe pedagoogika, mentorluse, intellektuaalse omandi ja teistes valdkondades. Õpetajatel on võimalus kasutada oma aine rikastamiseks programmi jooksul välja töötatud õppevara, õppekava arendusi ja materjale. Võrgustikku laiendavatel täienduskoolitustel arendatakse diskussiooni ettevõtlusõppe kvaliteedi tõstmise eesmärgil õpetajate ja õppejõudude ning praktiseerivate ettevõtjate ja mentorite vahel.  Programmis osalemine aitab ka teadlastel mõista paremini ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe vajalikkust ning tõsta oma kompetentsi teadustulemuste kommertsialiseerimise vallas, neile on abiks võimalus osaleda uuringutes ja täienduskoolitustel (kel on huvi või kes on juba seotud ettevõtlusõppega) ning õppereisidel, tutvuda ettevõtlus(õppe)uuringute tulemustega ning neid kasutada.